Presisering av gjeldende retningslinjer for barn i barnehage og skole.

Kommuneoverlegene i Gardermoregionen har sett et behov for presisering av gjeldende retningslinjer for barn i barnehage og skole.

Hovedpunkter:

  • «Dugnaden er ikke over». Selv om smittesituasjonen er fredelig i vår region, skal det lite til før det kan oppstå lokale utbrudd.

  • Den endelige avgjørelse for om et barn kan komme eller ikke ligger hos barnehagen/skolen/SFO. Barnehagen/skolen/SFO som virksomhet skal utarbeide en egen smittevernplan for sin virksomhet med utgangspunkt i myndighetenes bestemmelser og smittevernveiledere. De har ansvar for at smittevernet i virksomheten blir ivaretatt.

  • Noen enkelte nys eller host i løpet av en dag er ikke å anse som nyoppstått luftveisinfeksjon. Barnehage/skole/SFO bør observere barnet litt over tid, f.eks. 2 timer og vurdere om barnet har økende symptomer.

  • Foreldre har fortsatt et stort ansvar når det gjelder at syke barn ikke skal leveres i barnehagen/skolen/SFO og at smittevernplanen for egen barnehage/skole/SFO følges.

  • Det kan oppstå tilfeller hvor barnehage/skole/SFO og foreldre vil være uenige. Hvis man ikke kan komme til en felles forståelse, må foreldrene kontakte fastlegen for en dokumentasjon på at barnet etter en medisinfaglig vurdering kan gå i barnehagen/skolen/SFO.

Nyoppståtte luftveissymptomer

Det er fremdeles slik at barn med nyoppståtte luftveissymptomer skal holdes hjemme eller hentes så raskt som mulig hvis symptomene oppstår mens barnet er i barnehage/skole/SFO. Alle med nyoppståtte symptomer på luftveisinfeksjon skal holdes hjemme minst ett døgn, slik at foreldrene kan se an videre symptomutvikling. 
Ved videre symptomutvikling må barnet fortsatt være hjemme og foreldrene må vurdere om det er nødvendig å kontakte fastlege. Fastlegen vil, ut fra barnets sykdomsbilde, vurdere nødvendigheten av en covid 19-test.

Gjennomgått luftveisinfeksjon

Barn med gjennomgått luftveisinfeksjon kan ha restsymptomer i form av noe rennende nese med klar eller farget snørr eller sporadisk hoste. Hvis allmenntilstanden for øvrig er normalt god, kan barnet returnere til barnehage/skole/SFO selv om det har noen lette ettersymptomer.

Kjent pollenallergi, eller andre kjente kroniske luftveissymptomer

Det er fremdeles slik at barn med kjent pollenallergi med typiske symptomer, kjent kronisk rennende nese eller typiske luftveissymptomer som følge av kjent astma kan delta i barnehagen.

Ansatte

Ansatte kan returnere til arbeidet når de er symptomfrie. Det er ikke lenger krav om ett døgns symptomfrihet. Årsaken til at ansatte skal være symptomfrie før man returnerer til arbeidsplassen, er fordi man anser voksne som mere smitteførende enn barn.

Når er man egentlig symptomfri?

Man er symptomfri når man:

  • Ikke får hyppige, lange og dype hosteanfall
  • Ikke må snyte seg flere ganger gjennom dagen, til stadighet nyser eller har tett nese.
  • Ikke har sår hals
  • Allmenntilstanden er som vanlig.
  • Ved tvil skal leder kontaktes, evt. fastlege.

Smittevernveiledere:

Smittevernveileder for barnehage som omhandler smitteforebyggende tiltak i barnehage

Smittevernveileder for skole 1.-7.klasse som omhandler smitteforebyggende tiltak i skole.


Publisert: 08.07.2020 13:22:18
Sist endret: 24.06.2021 12:25