Forlik med HR Prosjekt i Bårlidalsaken

HR Prosjekt AS ble kontrahert av Eidsvoll kommune for byggelederoppdraget i prosjektet for rehabilitering av Bårlidalen renseanlegg, iht. kontrakt av 25. januar 2013. Byggelederoppdraget ble avsluttet 10. februar 2017. Partnene har hatt en pågående rettslig tvist siden høsten 2017, etter at det ble tatt ut stevning fra Eidsvoll kommune. Saken ble stanset høsten 2018 i påvente av avgjørelser i kommunens tvister mot andre aktører i prosjektet, og gjenopptatt i 2020. Saken var berammet for behandling i Øvre Romerike tingrett den 8. til 12. februar. Det har imidlertid lykkes partene å finne en omforent løsning og inngå forlik i saken og det er enighet om at HR Prosjekt betaler til Eidsvoll kommune et netto erstatningsbeløp (erstatning fratrukket utestående honorar) på kr. 2 500 000. Eidsvoll kommune er tilfreds med forliket og med at alle de opprinnelige tvistesakene knyttet til prosjektet nå er avgjort gjennom domsavgjørelser eller forlik. Den eneste som gjenstår er en reklamasjonssak knyttet til mangler ved gassturbin, manglene ble avdekket ved drift av anlegget. Utskifting av gassturbinen behandles av kommunestyret tirsdag 2. februar.


Kommunedirektøren


Publisert: 01.02.2021 16:00
Sist endret: 01.02.2021 16:45