Videreføring av lokal forskrift om Covid-19 frem til 7. april 2021

Det er en rolig smittesituasjon i Eidsvoll nå. Den senere tid har imidlertid vist at lokale og regionale utbrudd lett kan oppstå knyttet til mutert virus. Selv om vaksinering av befolkningen pågår, er dette fortsatt i en tidlig fase. I tillegg vurderes den lokale forskriften som forholdsvis lite inngripende sammenlignet med en del andre lokale forskrifter. 

Lokalsamfunnet har i stor grad sluttet opp om de innførte lokale smitteverntiltak, og det er innarbeidet gode vaner hos befolkningen. Det ønskes en mer tydelig fallende smitteutvikling også i våre nærområder, den lokale forskriften om Covid-19 videreføres frem til 7. april. Det varsles allerede nå at det ikke vil bli foreslått ytterligere forlengelser av lokal forskrift i april dersom smittesituasjonen fortsetter om lag som nå.

Forskrift vedtatt av formannskapet etter delegert myndighet fra kommunestyret 11.11.2020, jfr. smittevernloven § 4-1 og forvaltningslovens § 37 fjerde ledd bokstav b.

§ 1 Kollektivreiser

Det oppfordres til å redusere bruk av kollektiv transport. Dersom kollektivtransport benyttes, skal det utvises særskilt oppmerksomhet på å følge gjeldende nasjonale regler og retningslinjer om smittevern og ta særlig hensyn til medreisende. 
Reisende i kollektivtransporten skal bruke munnbind, dette gjelder også på stasjonsområder.

Påbud om bruk av munnbind gjelder også i taxi for passasjerer og sjåfør.

Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under ungdomsskolealder, eller personer som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

§2 Kjøpesenter og butikker

I kjøpesenter og i butikker skal det benyttes munnbind. 

Plikten til å benytte munnbind gjelder ikke for barn under ungdomsskolealder, eller personer som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

§ 3 Serverings- og skjenkesteder

Det vises til nasjonale regler om åpningstider og skjenketider. Ved serveringssteder som har skjenkebevilling, pålegges ansatte å benytte munnbind når de oppholder seg i områder hvor gjestene har tilgang.

§ 4 Gjennomføring av breddeidrett og trening

Oppheves

§ 5 Begrensninger på størrelse på arrangementer

Oppheves

§ 6 Virksomheter eller aktiviteter som har et stort potensial for smittespredning 

På treningssentre anbefales det å benytte garderobeanlegg i minst mulig grad og med kortest mulig tidsintervall, alle brukere av treningssentre må gjøres oppmerksom på viktigheten av å holde avstand til andre.

§ 7 Ansvar

Eidsvoll kommune påtar seg ikke økonomisk ansvar som følge av pålagte tiltak. 

§ 8 Forholdet til nasjonale regler

Nasjonale smittevernregler og endringer i covid-19-forskriften, som strammer inn bestemmelser i denne forskriften, gjelder foran denne forskriften. 

§9 Straff 

Forsettlig eller uaktsomt brudd på denne forskriften kan straffes etter smittevernlovens § 8-1.

§10 Ikrafttredelse og varighet 

Forskriften opprinnelig vedtatt 11.11.2020, og endret 24.11.2020, 17.12.2020, 07.01.2021, 26.01.2021 og 02.03.2021, og trer i kraft umiddelbart og gjelder frem til og med 07.04.2021.

Koronasituasjonen i Eidsvoll

På våre temaside om korona vil du alltid finne oppdatert informasjon rundt koronasituasjonen som gjelder for Eidsvoll. 

Koronasituasjonen i Eidsvoll 

 


Publisert: 02.03.2021 13:36
Sist endret: 02.03.2021 21:24