Formannskapet vedtok 27. april videreføring av Lokal forskrift om covid-19 uendret frem til og med 20. mai 2021

Lokal forskrift om covid-19 i Eidsvoll kommune

Forskrift vedtatt av formannskapet etter delegert myndighet fra kommunestyret 11.11.2020, jfr. smittevernloven § 4-1 og forvaltningslovens § 37 fjerde ledd bokstav b.

§ 1 Kollektivreiser

Det oppfordres til å redusere bruk av kollektiv transport. Dersom kollektivtransport benyttes, skal det utvises særskilt oppmerksomhet på å følge gjeldende nasjonale regler og retningslinjer om smittevern og ta særlig hensyn til medreisende.

Reisende i kollektivtransporten skal bruke munnbind, dette gjelder også på stasjonsområder.

Påbud om bruk av munnbind gjelder også i taxi for passasjerer og sjåfør.

Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under ungdomsskolealder, eller personer som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

§2 Kjøpesenter og butikker

I kjøpesenter og i butikker skal det benyttes munnbind.

Plikten til å benytte munnbind gjelder ikke for barn under ungdomsskolealder, eller personer som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

§ 3 Serverings- og skjenkesteder

Det vises til nasjonale regler om åpningstider og skjenketider.

Ved serveringssteder som har skjenkebevilling, pålegges ansatte å benytte munnbind når de oppholder seg i områder hvor gjestene har tilgang.

§ 4 Gjennomføring av breddeidrett, trening og organiserte fritidsaktiviteter

Personer fra andre kommuner der organiserte fritidsaktiviteter er stengt, kan ikke delta på organiserte fritidsaktiviteter i Eidsvoll.

§ 5 Virksomheter eller aktiviteter som har et stort potensial for smittespredning

Treningssentre og folkebad forbeholdes dem som er bosatt eller arbeider i Eidsvoll. Ved utleie
av svømmehall til faste kunder gjøres det likevel ikke innstramninger, med mindre det dreier seg
om personer fra andre kommuner der slike aktiviteter er stengt.

På treningssentre anbefales det å benytte garderobeanlegg i minst mulig grad og med kortest
mulig tidsintervall, alle brukere av treningssentre må gjøres oppmerksom på viktigheten av å
holde avstand til andre.

§ 6 Ansvar

Eidsvoll kommune påtar seg ikke økonomisk ansvar som følge av pålagte tiltak.

§ 7 Forholdet til nasjonale regler

Nasjonale smittevernregler og endringer i covid-19-forskriften, som strammer inn bestemmelser i denne forskriften, gjelder foran denne forskriften.

§8 Straff

Forsettlig eller uaktsomt brudd på denne forskriften kan straffes etter smittevernlovens § 8-1.

§9 Ikrafttredelse og varighet

Denne forskriften trer i kraft straks, og gjelder frem til og med 20.05.2021.

Her kan du lese saksfremlegget fra administrasjonen

Spørsmål om videreføring av lokal Covid-19-forskrift

Her finner du hele saken med vedlegget

21/24234 - Spørsmål om videreføring av lokal covid-19 forskrift

Protokoll og streamingen av møtet

Alt rundt koronasituasjonen i Eidsvolll

Her finner du alt rundt koronasituasjonen i Eidsvoll.


Publisert: 28.04.2021 10:01
Sist endret: 28.04.2021 12:16