Fotoregistrering og verdisetting av bygninger i kommunen vår

Kommunen ønsker å registrere kulturminner/kulturmiljøer med historisk eller arkitektonisk verdi, for å kunne komplettere gjeldende kulturminneplan vedtatt i 2010.

Fra 16. nov. – 18. nov. 2022 vil Asplan Viak på oppdrag for Eidsvoll kommune gjennomføre en registrering av bygninger og miljøer som anses verneverdige i Eidsvoll kommune. I hovedsak er det bygninger oppført etter 1945 som skal registreres, men også SEFRAK-bygg innenfor planavgrensningen til områdeplanen for Råholt. Enkelte eldre bygg i kommunen for øvrig skal også registreres. 

 

Målet med registeringen

Målet med registreringen er å få kunnskapsnivået om den verneverdige bebyggelsen fra nyere tid i Eidsvoll opp på samme nivå som i de gamle bygningene, omfattet av SEFRAK-registeret. Dette vil gi muligheter for en helhetlig forvaltning av kulturminneverdiene. I tillegg til områdeplanen på Råholt, vil registreringene også inngå i arbeidet med ny kulturminneplan som skal starte opp i desember 2022, samt arbeidet med rullering av kommuneplanens arealdel.

Registreringen gjennomføres ved utvendig og visuell feltkontroll av de aktuelle bygningene. Alle huseierne får imidlertid ikke besøk, kun utvalgte eiendommer med bygninger som vurderes å ha en historisk eller arkitektonisk verdi. Huseierne blir varslet gjennom annonse i lokalpressen og informasjon her på våre hjemmesider.

Hvem utfører registreringen?

Registreringen utføres av fagpersoner fra Asplan Viak som bærer gule vester merket Kulturminneregistrering. Det er ikke forutsatt at registrator skal snakke med huseier. Dersom registrator har behov for å gå inn på privat grunn, vil vedkommende ringe på og identifiserer seg når han/hun kommer. Det skal registreres ca. 150 objekter i løpet av noen få dager, og vi ber om forståelse for at det vil være vanskelig å skulle gjøre avtaler med alle eiere på forhånd. Ved registreringen tas det 3-5 eksteriørbilder av byggenes fasader. I tillegg gjøres en enkel kategorisering av kulturhistorisk verneverdi.

Hva innebærer denne registreringen for meg, eventuelt?

Registreringen i seg selv innebærer ikke noe formelt vern, eller endring for huseier i forhold til ev. byggesøknader om endringer, riving og lignende. Et eventuelt vern vil vurderes i forbindelse med ny arealdel til kommuneplanen og fremtidige reguleringsplaner som vil bli lagt ut på høring før vedtak.

* SEFRAK-registeret er Riksantikvarens landsdekkende register over nærmere 500 000 bygninger eldre enn 1900, samt yngre bygninger i nordlige områder. SEFRAK-registeret gir ikke automatisk vernestatus eller restriksjoner på hva som kan gjøres med bygningen.

Asplan Viak

Asplan Viak er et av Norges største rådgivende ingeniør- og arkitektfirmaer med over 1100 medarbeidere, fordelt på 31 kontorsteder. De har en av landets største konsulentgrupper innenfor fagfeltet kulturminner og kulturmiljø. Kulturminner og kulturmiljø - Asplan Viak

Ved eventuelle spørsmål, kontakt

Anette Hansen, Asplan Viak: anette.hansen@asplanviak.no

Silje Lillevik Eriksen, Eidsvoll kommune v/planavdelingen: Silje.Lillevik.Eriksen@eidsvoll.kommune.no

 

Bildet viser Solheimfeltet på Råholt, som det het da de ble bygget. På folkemunne ble husene kalt "kaninbur" Bildet viser "Kebaben" på Råholt. Dette er et svært gammelt hus som har inneholdt ulike næringsvirksomheter fra kjeller til loft


Publisert: 11.11.2022 13:54
Sist endret: 29.11.2022 14:47