Handlingsplan 2021 - 2024. Årsbudsjett 2021.

Rådmannens grunnlagsdokument er nå ferdig og finnes her: Handlingsplan 2021 - 2024 tekstdel.pdf

Forslag gebyrregulativ for plansaker, byggesaker, oppmålingstjenester, fradelingsbehandling og landbrukstjenester finnes her: Forslag til gebyrregulativ kommunal forvaltning 2021.pdf

Forslag til øvrige gebyrer og priser finnes her: Prisliste 2021 øvrige områder.pdf

Dokumentet vil bli kort presentert under formannskapets møte 17. november. Formannskapet vil foreta realitetsbehandling og avgi innstilling til kommunestyret i sitt møte 24. november. Formannskapets forslag til handlingsplan og årsbudsjett legges deretter ut til offentlig ettersyn. Kommunestyret skal behandle saken i sitt møte 8. desember.

I forbindelse med behandling av saken i formannskap og kommunestyre vil det bli fremlagt et saksfremlegg fra administrasjon med forslag til vedtakspunkter. Det vil også foreligge en rekke vedlegg til saken.

Rådmannen


Publisert: 30.10.2020 14:26:27
Sist endret: 30.10.2020 14:26