Høring av planforslagene Jønsjøsaga og Sommerro hyttefelt

Utvalg for næring plan, og miljø vedtok i møte den 22.09.2017 å legge planforslagene Jønsjøsaga - plan ID 023729700 og Sommerro - plan ID 023727900, ut til offentlig ettersyn

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Planforslagene fremmes av Plan1 AS på vegne av respektive grunneiere.

Hensikten bak planforslaget for Jønsjøsaga er å regulere området til forretninger i tråd med nåværende bruk og ønsket fremtidig utvikling, mens hensikten bak planforslaget for Sommerro er å regulere ubebygd areal til fritidsbebyggelse i forlengelsen av eksisterende tilliggende hyttefelt.

Planforslagene er lagt til offentlig ettersyn i Rådhuset i perioden 29.09.17 – 10.11.17

Ytterligere orientering om planforslagene kan fås ved henvendelse til Kommunal forvaltning i Eidsvoll kommune. Eventuelle merknader /uttalelser sendes Eidsvoll kommune, kommunal forvaltning, PB 90, 2081 Eidsvoll innen den 10.11.17

 

Forslag til plankart - JønsjøsagaForslag til plankart - Sommerro Hyttefelt

 

Plandokumenter - Jønsjøsaga

Saksfremlegg.PDF

Plankart.PDF

Planbestemmelser.PDF

Planbeskrivelse med konsekvensutredning.PDF

Merknadskommentarer.PDF

ROS-analyse.PDF

Sjekkliste naturmangfoldsloven.PDF

Plandokumenter - Sommerro Hyttefelt

Saksfremlegg.PDF

Plankart.PDF

Reguleringsbestemmelser.PDF

Planbeskrivelse.PDF

Merknader til oppstartsvarsel og tilleggsvarsel.PDF

ROS-analyse.PDF

Sjekkliste naturmangfoldloven.PDF


Publisert: 29.09.2017 08:00:00
Sist endret: 29.09.2017 12:53