Innhold

Brevet/epost-henvendelsen din blir registrert

Visste du at vi skanner og registrerer all post til og fra kommunen og legger dette ut i offentlig journal (postliste)? 

Dette er i henhold til bestemmelsene i offentleglova og arkivloven med forskrifter, for ifølge offentlighetsloven har kommunene plikt til å gjøre dette offentlig.
Dokumenter, journaler og lignende register ligger tilgjengelige for publikum med mindre noen annet følger av lov eller forskrift.

Vi ønsker å tilrettelegge for mer åpenhet.

Nytt fra 1. oktober!

Det nye nå er at fra 1. oktober 2018 vil både inn- og utgående dokumenter publiseres i sin helhet, sammen med postlista på våre nettsider (Innbyggerportalen).

Dette krever ekstra god kontroll internt slik at man ikke slipper ut sensitive opplysninger. Vi er nå rustet og klare, vi gleder oss og synes imidlertid det er viktig å legge enda bedre til rette for mer åpenhet, for både publikum, journalister og politikere. Man slipper å be om innsyn i dokumenter som i utgangspunktet er offentlige.

Hva betyr dette for deg?

For deg betyr dette at alle brev/eposter du skriver til kommunen vil bli liggende i sin helhet i de offentlige postlistene, akkurat slik du skriver dem. Det betyr også at du kan finne og lese andres brev eller skriftlige henvendelser til/fra kommunen, om disse er offentlige.

Den offentlige postlisten inneholder selvfølgelig ikke korrespondanse som i all hovedsak har taushetsbelagte opplysninger (post som for eksempel skal til helse- eller journalarkiver).
Dersom dokumentet, vi mottar eller sender, er unntatt offentlighet, vil det være påført en lovhjemmel (§), og innholdet i dokumentet vil være anonymisert med ************* (sensitive opplysninger).

Hva er en postliste?

En postliste er en liste som viser oversikt over dokumenter som er mottatt til kommunen eller sendt fra kommunen en bestemt dato.

  • Av kvalitetssikringshensyn, vil det normalt gå to dager fra dokumenter er mottatt vårt dokumentsenter eller sendt fra kommunen, til postlisten med offentlige dokumenter publiseres.
  • Postlistene gjennomgås manuelt for å sikre at ikke taushetsbelagte opplysninger eller sensitiv informasjon slippes ut uten at de nødvendige grep er tatt, altså anonymisert og unntatt offentlighet med riktig §.

Historikk og fakta

Våre postlister har alltid vært tilgjengelig. For en del år tilbake ble disse laget manuelt og deretter satt i perm, som siden er arkivert. Etter hvert som teknologien ble bedre produserte man postlister elektronisk og automatisk, og publiserte disse via våre nettsider.
På disse (manuelle og elektroniske) har man kunne se tittel og avsender/mottaker, om dette har vært offentlig. Man har også tidligere hatt anledning til å be om innsyn og hver forespørsel om innsyn er vurdert etter gjeldende lovverk.

Innsyn i kommunens dokumenter

Alle kan kreve innsyn i kommunens dokumenter, men dette slipper du fra 1. oktober fordi det allerede ligger der.

Er imidlertid dokumentet unntatt offentlighet, kan du be om innsyn i dokumentet ved å bestille saksdokumenter. Fyll ut og send inn innsynsbegjæringen. Den vil bli behandlet av en saksbehandler og du vil få et svar tilbake.

Innsynsbegjæringer

Innsynsbegjæringer besvares fortløpende og skriftlig, maksimalt innen fem dager. Mer omfattende henvendelser vil kunne kreve noe lengre saksbehandlingstid, det skal du få beskjed om.
Eventuelle avslag på innsyn vil sendes skriftlig med opplysning om hvilken hjemmel som ligger til grunn for avslaget, samt klagefrist og behandlingstid for klager. Avslag på innsyn kan påklages til Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

Mer om offentlighet i forvaltningen finner du ved å lese offentleglova hos Lovdata og justisdepartementets retningslinjer til loven.

Hvor finner jeg postlista?

Postlista finner du her - husk at det er alltid er to dagers forsinkelse.

  • Du finner den også om du spør Kari.
  • Ønsker du å navigere selv, finner du den under arkfanen "Skatt, politikk og organisasjon".
  • I tillegg kan du finne den lengre ned på forsiden, under der det står Politikk. 

Publisert: 25.09.2018 12:30:00
Sist endret: 25.09.2018 14:43