Innhold

Kommunalt næringsfond - krisepakke fase 3

Koronatiltakene har gitt store utfordringer for næringslivet i mange kommuner. Det Kongelige Kommunal- og Moderniseringsdepartement har bevilget ekstra midler som en del av støtten til næringslivet, krisepakke 3. Viken fylkeskommune har fått tildelt 61,4 millioner til uavkortet foredeling til kommunale næringsfond. Av dette har Eidsvoll kommune fått 1.2 millioner kroner. 

Frist for å søke er: 20. november 2020 

Hvem kan søke om støtte?

Målgruppen er lokale bedrifter og næringsaktører.

Kommunen kan unntaksvis tildele midler til egne tiltak som oppfyller formålet.
Målet er å styrke næringsutvikling, konkurransekraft og sysselsetting og støtte nyetableringer og videreutvikling av eksisterende bedrifter.

Vurdering

I vurderingen av søknadene om tilskudd legges det særlig vekt på 

  • i hvor stor grad tiltaket fremmer økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensial.
  • i hvor stor grad bedriftsrettede tiltak, tilskudd til etablerere og andre næringsrettede tiltak antas å motvirke negative virkninger av covid-19-utbruddet. 
  • hvor raskt tiltaket kan settes i gang.
  • i hvor stor grad prosjekter kan bidra til samarbeid mellom partnere, og dermed stimulere til strategisk samarbeid/allianser.

Tilskuddet skal ikke gå til å dekke ordinære driftskostnader. Samlet tilskudd fra næringsfondet skal som hovedregel ikke overstige 50 prosent av prosjektets kapitalbehov, og det skal aldri overstige 75 prosent.

For ytterligere informasjon om ordningen se også i Midlertidig forskrift om tilskudd til kommunale næringsfond som følge av covid-19-utbruddet.

Les kommunens retningslinjer for kommunalt næringsfond (vedtatt av kommunestyret 20.10.2020).

Hvordan søke om støtte?

Søknad skal sendes elektronisk, og søknadsskjema ligger på www.regionalforvaltning.no 

Gjør ditt valg til venstre under «Pålogging» eller «Registrering»

  • Velg «Opprett ny søknad»
  • Velg støtteordning
  • Velg fylke: Viken fylkeskommune
  • Skriv tittel på søknaden. F.eks: "Søknad om støtte til [firmanavn]"
  • Klikk «Opprett søknad»
  • Fyll inn informasjonen som etterspørres i fanene, kortfattet og enkelt forklart

Søknadsfrist er: 20. november 2020

Formannskapet behandler de innkomne søknadene etter innstilling fra rådmannen. 

Offentlige opplysninger

Opplysninger som oppgis i søknaden, vil i utgangspunktet være offentlige etter offentlighetsloven. Dersom du ønsker å oppgi opplysninger som kan være taushetsbelagte eller omtaler konkurransemessige forhold, anbefaler vi å laste disse opp i form av vedlegg til søknaden og samtidig be om at kommunen unntar opplysningene fra offentlighet.

Utbetaling og rapportering

Normalt utbetales tilskuddet når tiltaket er gjennomført, men det kan også utbetales etter hvert som mottakeren dokumenterer framdrift i tiltaket. Er det nødvendig for at prosjektet skal komme i gang, kan inntil 15 prosent av tilskuddet utbetales ved oppstarten av tiltaket.

Tilskuddsmottakere skal rapportere og be om utbetaling i henhold til rapporteringskrav i departementets elektroniske forvaltningsportal, regionalforvaltning.no.

Tilsagnet vil kunne falle bort helt eller delvis eller bli krevd tilbakebetalt, dersom støttemottaker endrer prosjektet som lå til grunn for tilsagnet uten å søke forvalter av fondet om denne endringen, og får en skriftlig bekreftelse på dette. 

Tilskuddsmottaker skal sende inn en sluttrapport og et regnskap for prosjektet, satt opp etter samme oppstilling som budsjettet.  Midlertidig forskrift om tilskudd til kommunale næringsfond som følge av covid-19-utbruddet.

Kontaktperson i kommunen 

Marte Hoel, assisterende rådmann. tlf. 6610 7000


Publisert: 26.10.2020 13:44:54
Sist endret: 24.06.2021 12:42