Lokal forskrift om covid-19 i Eidsvoll kommune

Forskrift vedtatt av kommunestyret etter delegert myndighet fra kommunestyret, jfr. smittevernloven § 4-1 og forvaltningslovens § 37 fjerde ledd bokstav b.

§ 1 Kollektivreiser

Det oppfordres til å redusere bruk av kollektiv transport. Dersom kollektivtransport benyttes, skal det utvises særskilt oppmerksomhet på å følge gjeldende nasjonale regler og retningslinjer om smittevern og ta særlig hensyn til medreisende. Reisende i kollektivtransporten skal bruke munnbind, dette gjelder også på stasjonsområder. Påbud om bruk av munnbind gjelder også i taxi for passasjerer og sjåfør. Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under ungdomsskolealder, eller personer som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

§2 Kjøpesenter og butikker

I kjøpesenter og i butikker skal det benyttes munnbind. Plikten til å benytte munnbind gjelder ikke for barn under ungdomsskolealder, eller personer som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

§ 3 Serverings- og skjenkesteder

Det vises til nasjonale regler om åpningstider og skjenketider. Ved serveringssteder som har skjenkebevilling, pålegges ansatte å benytte munnbind når de oppholder seg i områder hvor gjestene har tilgang.

§ 4 Gjennomføring av breddeidrett, trening og organiserte fritidsaktiviteter

Personer fra andre kommuner der organiserte fritidsaktiviteter er stengt, kan ikke delta på organiserte fritidsaktiviteter i Eidsvoll.

§ 5 Virksomheter eller aktiviteter som har et stort potensial for smittespredning

Treningssentre og folkebad forbeholdes dem som er bosatt eller arbeider i Eidsvoll. Ved utleie av svømmehall til faste kunder gjøres det likevel ikke innstramninger, med mindre det dreier seg om personer fra andre kommuner der slike aktiviteter er stengt. På treningssentre anbefales det å benytte garderobeanlegg i minst mulig grad og med kortest mulig tidsintervall, alle brukere av treningssentre må gjøres oppmerksom på viktigheten av å holde avstand til andre.

§ 6 Ansvar

Eidsvoll kommune påtar seg ikke økonomisk ansvar som følge av pålagte tiltak.

§ 7 Forholdet til nasjonale regler

Nasjonale smittevernregler og endringer i covid-19-forskriften, som strammer inn bestemmelser i denne forskriften, gjelder foran denne forskriften.

§ 8 Straff

Forsettlig eller uaktsomt brudd på denne forskriften kan straffes etter smittevernlovens § 8-1.

§ 9 Ikrafttredelse og varighet

Forskriften trer i kraft straks, gjeldende til og med 6. april 2021

 

Temaside - Smittesituasjonen i Eidsvoll

Den gjeldende lokale forskriften om Covid-19 finner du også på vår temaside om koronasituasjonen i Eidsvoll

Her finner du også de siste nasjonale tiltakene


Publisert: 09.03.2021 20:54
Sist endret: 11.03.2021 12:13