Innhold

Årets bevilgning er mottatt

Eidsvoll kommune har mottatt årets bevilgning av startlån og tilskudd til videretildeling.

Startlån

Vi kan gi startlån til personer som ikke får lån i ordinære banker og kredittinstitusjoner. Startlån er behovsprøvd og det stilles krav til at lånsøker har langvarige problemer med å finansiere kjøp av egen bolig.

Barnefamilier er en prioritert målgruppe for låneordningen.

Det skal ha vært forsøkt å søke lån i ordinær bank/kredittinstitusjon først, og det forutsettes at lånsøker har benyttet muligheten til sparing innenfor de økonomiske mulighetene som aktuelle inntekter og nødvendige utgifter til livsopphold gir.

Det kreves at den/de som søker om lån har vært folkeregistrert som bosatt i Eidsvoll kommune sammenhengende siste 2 årene. 

Tilskudd 

Tilskudd til etablering og tilpasning skal bidra til å skaffe og sikre egnede boliger for vanskeligstilte på boligmarkedet.

Tilskudd til etablering kan gis til enkeltpersoner/husstander til oppføring av bolig, kjøp og refinansiering. Tilskudd til tilpasning skal bidra til å gjøre boligen bedre egnet for å ivareta behovene for personer med nedsatt funksjonsevne.

Familier med funksjonshemmet barn er høyt prioritert ved tildeling av tilskudd.

Det er videre klart at søkere som har et dokumentert behov skal prioriteres foran de som ønsker å tilrettelegge for et fremtidig behov.

Tilskudd gis til enkeltpersoner/husstander med varig lav inntekt og som ikke er i stand til å betjene fullt lån til egnet bolig. Ordningen er behovsprøvd og bare de aller mest vanskeligstilte kan regne med å få tilskudd.

Behandlingstid 

Søknader behandles fortløpende. Det forutsettes at husstanden har avklart finansiering før kjøp/tilpasning iverksettes.

Husbankens informasjon

Her kan du lese mer om startlån og tilskudd

Ytterligere spørsmål?

kontakt vår boligkonsulent på tlf 66 10 70 83


Publisert: 27.03.2019 09:05:01
Sist endret: 25.06.2020 10:05