Kunngjøring av reguleringsplan

Kommunestyret i Eidsvoll kommune behandlet i møte 09.05.17. saksnr. 34/17 og fattet følgende vedtak:

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtas detaljreguleringsplan for gang- og sykkelveg langs Finstadvegen, parsell: Skytterseter – Kvennvegen. Plankart er datert 01.03.17, bestemmelser er datert 15.02.17.

 

Hensikten med planen er å legge til rette for 1080 m. ny gang- og sykkelveg i forlengelse av allerede opparbeidet strekning i sør mellom Dal og Ola Skytters veg 12. Gang- og sykkelvegen skal føres videre nordover langs østsiden av Finstadvegen i 3,5 m. bredde. På Hagamoen nord i planområdet vil gang og sykkelvegen krysse Finstadvegen og anlegges på vestsiden, - på samme siden som boligene befinner seg.

Dokumentene vil også være tilgjengelige på kommunens Servicetorg i perioden frem til klagefristen utløper. Ønske om kopi av dokumentene rettes til Servicetorget tlf. 66 10 70 00.

Vedtaket kan i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12, jf. § 1-9, og forvaltningslovens kap. VI påklages til Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Eventuell klage sendes skriftlig via Eidsvoll kommune, Kommunal forvaltning, PB 90, 2081 Eidsvoll.

Klagefristen er den 10.06.2017.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må være fremsatt innen 3 år fra denne kunngjøringsdato. For øvrig vises det til reglene i plan- og bygningslovens § 15-2 og § 15-3. Vedtaket kunngjøres i Eidsvoll Ullensaker Blad den 20.05.2017. Vedtaket vil også gjøres tilgjengelig på kommunens hjemmesider.

 

Saksdokumenter:

Saksfremlegg 25.04.17 & 09.05.17.pdf

Plankart.pdf

Planbestemmelser.pdf

Planbeskrivelse.pdf

YM-plan.pdf

Teknisk plan.pdf

Støyrapport.pdf

ROS-analyse.pdf

Rapport arkeologiske registreringer.pdf

Geoteknisk rapport.pdf

Saksprotokoll.pdf

Varsel om kunngjøring - berørte eiendommer.pdf

Grunneierliste.pdf

Illustrasjoner:

 Ny gang- og sykkelveg - omfang og utstrekning

 Illustrasjoner av ny gang- og sykkelveg


Publisert: 19.05.2017 08:00:00
Sist endret: 19.05.2017 08:54