Kunngjøring av vedtatte reguleringsplaner; Kastellåsen K4 og Solbakken

Kommunestyret i Eidsvoll kommune behandlet i møte 07.03.17 saksnr. 21/17 og 22/17, og fattet følgende 2 vedtak:

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


 

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtas detaljreguleringsplan for del av gbnr. 17/303 – Kastellåsen K4. Plankart er datert 12.01.17 og bestemmelser er datert 10.01.17.

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtas detaljreguleringsplan for gbrn. 128/5, 87 m.fl. - Solbakken. Plankart og bestemmelser er datert 12.01.17.

 

Formålet med plan for Kastellåsen er å utvikle et attraktivt og fremtidsrettet nytt boligområde på Kastellåsen i tråd med gjeldende kommuneplan. Området kan bebygges med konsentrerte småhus og blokk. Det skal også legges til rette for et friområde med vegetasjon, stiforbindelser og lekeplasser på innsiden av den nye bebyggelsen. Den samlede utnyttelsen for planen tilsvarer 30 % BYA. 

Formålet med plan for Solbakken er å legge til rette for boligfortetting på Sagmoen i område avsatt til boligformål i gjeldende kommuneplan. Området kan bebygges med både konsentrert og frittliggende småhusbebyggelse. Utnyttelsesgraden er satt til maksimalt 45 % BYA.  

Vedtakene kan i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12, jf. § 1-9, og forvaltningslovens kap. VI påklages til Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Eventuell klage sendes skriftlig via Eidsvoll kommune, Kommunal forvaltning, PB 90, 2081 Eidsvoll.

Klagefristen er den 06.04.2017.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må være fremsatt innen 3 år fra denne kunngjøringsdato. For øvrig vises det til reglene i plan- og bygningslovens § 15-2 og § 15-3. Vedtaket kunngjøres i lokalavisen den 16.03.2017. Vedtakene med saksdokumenter ligger tilgjengelig i papirversjon på Rådhuset.

Saksdokumenter Kastellåsen K4

Plan ID 023725900_ Detaljreguleringsplan for gbnr. 17_303 - Kastellåsen K4, 2.gangsbehandling av planforslag.PDF

Plankart.PDF

Bestemmelser.PDF

Planbeskrivelse.PDF

Høringsinnspill.PDF

Saksutredning, førstegangsbehandling.PDF

Miljøfaglig utredning rapport.PDF

Risiko- og sårbarhetsanalyse.PDF

Sjekkliste - naturmangfoldloven.PDF

Kunngjøring og brev ved varsling av oppstart.PDF

Møtereferat Kastellåsen.PDF

Gjeldende reguleringsplan, - 21.06.99.PDF

Saksdokumenter Solbakken

Plan023726600 - Detaljregulering av gbnr. 128_5, 87 m.fl. - Solbakken - andregangsbehandling.PDF

Plankart.PDF

Planbestemmelser.PDF

Planbeskrivelse.PDF

Saksfremlegg, førstegangsbehandling.PDF

Registreringsrapport, Akershus fylkeskommune.PDF

ROS-analyse.PDF

Høringsinnspill.PDF

Brev - nabovarsling reguleringsplan.PDF

Naboliste.PDF

Bilder/Illustrasjoner Kastellåsen K4

Bilder/Illustrasjoner Solbakken


Publisert: 16.03.2017 08:00:00
Sist endret: 16.03.2017 08:54