Forskrift om midlertidige smitteverntiltak (covid-19) i Eidsvoll kommune

Forskrift vedtatt av formannskapet etter delegert myndighet fra kommunestyret 11.11.2020, jfr. smittevernloven § 4-1 og forvaltningslovens § 37 fjerde ledd bokstav b.

§ 1 Kollektivreiser

Det oppfordres til å redusere bruk av kollektiv transport.

Dersom kollektivtransport benyttes, skal det utvises særskilt oppmerksomhet på å følge gjeldende nasjonale regler og retningslinjer om smittevern og ta særlig hensyn til medreisende.

Reisende i kollektivtransporten skal bruke munnbind, dette gjelder også på stasjonsområder. Påbud om bruk av munnbind gjelder også i taxi for passasjerer og sjåfør.

Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under ungdomsskolealder, eller personer som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

§2 Kjøpesenter og butikker

I kjøpesenter og i butikker skal det benyttes munnbind.

Plikten til å benytte munnbind gjelder ikke for barn under ungdomsskolealder, eller personer som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

§ 3 Serverings- og skjenkesteder

Det vises til nasjonale regler om åpningstider og skjenketider.

Ved serveringssteder som har skjenkebevilling, pålegges ansatte å benytte munnbind når de oppholder seg i områder hvor gjestene har tilgang.

§ 4 Gjennomføring av breddeidrett og trening

Breddeidrett for voksne stanses.

For barn og unge under 20 år opprettholdes treninger, men deltakelse stanses i alle konkurranser, stevner, kamper, mv.

I forbindelse med all trening anbefales det å benytte garderobeanlegg i minst mulig grad og med kortest mulig tidsintervall.

§ 5 Begrensninger på størrelse på arrangementer

Det vises til nasjonale regler om begrensning på 20 personer i private sammenkomster på offentlige steder og i leide lokaler og 50 personer ved innendørs arrangementer.

På offentlige arrangementer med fastmonterte seter, åpner nasjonale regler for et høyere deltakerantall. Det innføres en lokal begrensning på 20 personer også ved alle innendørs arrangementer.

Ved begravelser er det tillatt med inntil 50 personer, ved minnestunder gjelder begrensningen på 20 personer. 
Det skal benyttes munnbind under begravelser, plikten gjelder ikke for barn under ungdomsskolealder eller for personer som av medisinske eller andre årsaker ikke kan benytte munnbind.

På utendørs arrangementer vises det til de nasjonale reglene.

§ 6 Virksomheter eller aktiviteter som har et stort potensial for smittespredning

På treningssentre anbefales det å benytte garderobeanlegg i minst mulig grad og med kortest mulig tidsintervall, alle brukere av treningssentre må gjøres oppmerksom på viktigheten av å holde avstand til andre.

Treningssentre og folkebad forbeholdes dem som bosatt eller arbeider i Eidsvoll, ved utleie av svømmehall til faste kunder gjøres det ikke innstramninger.

§ 7 Ansvar

Eidsvoll kommune påtar seg ikke økonomisk ansvar som følge av pålagte tiltak.

§ 8 Forholdet til nasjonale regler

Nasjonale smittevernregler og endringer i covid-19-forskriften, som strammer inn bestemmelser i denne forskriften, gjelder foran denne forskriften.

§9 Straff

Forsettlig eller uaktsomt brudd på denne forskriften kan straffes etter smittevernlovens § 8-1.

§10 Ikrafttredelse og varighet

Forskriften opprinnelig vedtatt 11.11.2020, sist endret 24.11.2020, trer i kraft med endringer torsdag 26.11.2020 kl. 0800 og gjelder frem til og med 20.12.2020.

Dokumentene i saken. 

For den som ønsker å se dokumentene i saken i sin helhet, så finnes dokumentene i møteportalen vår, under Formannskapets møte den 24. november. Du kan også finne dem her. 

Lokal forskrift om covid-19 i Eidsvoll kommune.pdf

Her finner du vurderingene som ligger til grunn

Gjeldende nasjonale anbefalinger og regler som kom 5. november 2020

Sosial kontakt - anbefalinger
 • Anbefaling om at alle i de kommende ukene i størst mulig grad må holde seg hjemme og begrense sosial kontakt med andre mennesker. (Nytt)

 • I private hjem, hager eller hytter bør man ikke ha mer enn fem gjester i tillegg til husstandsmedlemmer. Hvis alle gjestene er fra samme husstand, kan man være flere. To familier kan møtes selv om de har mange barn.

 • Begrensingen om at man ikke bør ha flere enn fem gjester, gjelder ikke for barnehage- eller barneskolekohorter.

 • Unge og voksne som har vært sammen med venner og i andre situasjoner der det ikke har vært en meters avstand, bør holde to meters avstand til folk i risikogruppen. (Nytt)

 • I tillegg til anbefalingene kommer en ny regel for hvor mange man kan være på private sammenkomster og arrangementer, se under regler for hele landet.
Reiser - anbefalinger
 • Unngå unødvendige innenlandsreiser. Arbeidsreiser som vurderes som nødvendige og reiser til fritidseiendommer som kan gjennomføres uten kontakt med andre er unntatt. (Nytt)
Skoler og utdanning - anbefalinger
 • Alle universiteter, høgskoler og fagskoler skal vurdere om de i perioden fremover kan redusere undervisning og annen aktivitet som bidrar til økt mobilitet, blant annet press på kollektivtrafikken. (Nytt)

 • Videregående skoler og ungdomsskoler må forberede seg på at tiltaksnivået kan bli rødt, dersom smitten stiger ytterligere. (Nytt) 
  Ta kontakt med Eidsvoll videregående skole om du lurer på om du skal møte på skolen eller ikke. 
  Når det gjelder ungdomsskoler vil kommunen følge situasjonen og gi egen informasjon om det skulle bli aktuelt . 
Private sammenkomster og arrangementer - regler
 • Grense på inntil 20 personer på private sammenkomster på offentlige steder og i leide lokaler og 50 personer på innendørs arrangement uten fastmonterte seter. 
  Innendørs kan det være inntil 200 personer på arrangementer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter. Endringen iverksettes midnatt, natt til mandag 9. november. (Nytt)
Uteliv - regler
 • Nasjonal skjenkestopp kl. 24.00. Serveringssteder med skjenkebevilling kan ikke slippe inn nye gjester etter kl. 22.00. Endringen iverksettes ved midnatt, natt til lørdag 7. november. (Nytt)
Karantene og reiser - regler
 • Arbeidsreisende som i de siste 10 døgnene før de kommer til Norge har oppholdt seg i områder med særlig høyt smittenivå, kan ikke lenger benytte seg av ordningen med testing hver tredje dag, jf. covid-19-forskriften § 6 c. Hovedregelen om innreisekarantene vil derfor i utgangspunktet gjelde for arbeidstakere fra disse områdene.

 • For arbeidstakere som kan benytte seg av unntaket i § 6 c er det gjort endringer i bestemmelsen: Arbeidstakere som har fritidskarantene skal testes hver tredje dag og være innkvartert på enerom de ti første dagene i landet. Arbeidsgiver skal legge til rette for avstand til andre når arbeidstakeren er i fritidskarantene. Unntaket gir ikke lenger fritak for innreisekarantene på fritiden.

 • Reisende fra røde land må fremvise attest på negativ covid-19-test når de kommer til Norge. Testen må være tatt under 72 timer før innreisen. Dersom personen ikke fremviser en slik test, kan vedkommende bli nektet innreise. Dette iverksettes fra midnatt, natt til mandag 9. november. (Nytt)
  • Kravet skal ikke gjelde for nordmenn, personer som har bosted i Norge eller personer i transitt.
  • Kravet gjelder ikke personer som jevnlig kommer til Norge fra Sverige og Finland for å jobbe.
  • Kravet gjelder helsepersonell som pendler til Norge og som har vært mer enn sju dager utenfor Norge.
  • Personell i kritiske samfunnsfunksjoner kan unntas når det er nødvendig for å unngå fare for liv og helse.

 • Personer som kommer til Norge må ha fast bopel i landet, eller arbeids- eller oppdragsgiver må gi garanti for egnet oppholdssted ved ankomst til Norge. Personer, inkludert turister og besøkende, som verken har egen bopel eller arbeids- eller oppdragsgiver i Norge må oppholde seg på karantenehotell og teste seg i karanteneperioden. Dette gjelder også familiemedlemmer som kommer for å besøke slekt i Norge. Helsedirektoratet gis i oppdrag å utrede hvordan disse kravene kan innføres. Frem til dette er etablert, forsterkes grensekontrollen etter eksisterende regelverk. (Nytt)

Viktigst av alt! 

- Sammen kan vi snu utviklingen i smittetallene og det krever at vi alle er med. 

De grunnleggende,  enkle og viktigste rådene er

 • holde avstand
 • holde hendene rene
 • holde seg hjemme når man er syk
 • holde nede antallet mennesker man møter
  • Hold oss mest mulig hjemme.
  • Ha minst mulig sosial kontakt med andre.

Bruk munnbind der det er påkrevd! 

Ta vare på hverandre, på avstand. 

Samleside om koronasituasjonen Eidsvoll

Koronasituasjonen i Eidsvoll

Helsedirektoratet - alle beslutninger og anbefalinger samlet - koronavirus


Publisert: 23.11.2020 22:22
Sist endret: 25.11.2020 12:19