Innhold

Er din virksomhet særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak?

Ny kommunal kompensasjonsordningtil lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak

Totalt har Eidsvoll kommune for denne ordningen fått tildelt en økonomisk ramme på 7,3 millioner kroner. For mer informasjon om tildelingen, se tildelingsbrevet fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet av 25.02.2021 her.

Det vil også bli fordelt gjenstående 1,68 millioner kroner fra tidligere kompensasjonsordning. Disse midlene vurderes etter samme formål og tildelingskriterier som tilskudd av 25.02.2021.

 • sette kommunen raskt i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak.
 • fungere som en kommunal ventilordning for å kompensere lokale virksomheter som har falt helt eller delvis utenfor de generelle kompensasjonsordningene.

Eidsvoll kommune har betydelig frihet til å tilpasse hva slags virksomheter de kan støtte avhengig av den lokale situasjonen. Formannskapet vedtok 06.04.2021, sak 21/51, hvilke kriterier som skal ligge til grunn for ordningen.

 1. Virksomheten faller inn under følgende kategori
  1. har serveringsbevilling
  2. innen treningssenter bransjen og lignende aktivitetstilbud
  3. innen personlig tjenesteyting (eksempelvis frisør, fotpleie)
  4. andre næringsaktører som har vært omfattet av nedstengning og smitteverntiltak i 2020 og/eller 2021 og faller utenfor andre kommunale og statlige kompensasjonsordninger
  5. innovative og nyskapende tiltak som kan bidra til vekst for virksomheten

 2. Det gis ikke adgang til å søke støtte fra flere kategorier, med unntak kategori 5. Denne kan det søkes støtte fra i tillegg til en av de øvrige.
 3. Virksomheten må være registrert med organisasjonsnummer i kommunen
 4. Virksomheten må være operativ i kommunen
 5. Virksomheten må være etablert før 01.01.2021
 6. Virksomheten kan ikke være konkurs, under konkursbehandling, avviklet eller under avvikling
 7. Virksomheter uten ansatte kan ikke motta tilskudd
 8. Det må kunne dokumenteres utgifter og/eller tap som følge av lokale eller nasjonale smitteverntiltak
 9. Det må kunne dokumenteres minst 20 % gjennomsnittlig omsetningsfall for 2020 sammenlignet med 2019. Unntaksvis kan en annen tidsperiode legges til grunn dersom hovedregelen faller spesielt urimelig ut. Omsetningsfallet må dokumenteres av regnskapsfører eller revisor.
 10. Det kan ikke søkes om kompensasjon for både for svikt i omsetning og for å dekke økte kostnader (altså dobbelt opp). Det er viktig å være tydelig på om man søker basert på omsetningsfall eller andre tap. Det kan heller ikke søkes midler til investering, kapitalforøkelse, skatt, merverdiavgift og offentlig avgifter, avdrag på lån, renter og finanskostnader, eller tap på fordringer (som ikke er dokumenterbart som en direkte følge av pandemien).

Det settes en nedre ramme på 20 000 kroner per tilskudd, og en øvre ramme på 200 000 kroner per tilskudd. Tilsagn gis i henhold til statsstøtteregelverket. Dersom ikke annet er avtalt vil pengene bli utbetalt som bagatellmessig støtte.

 • Tap og salgssvikt for bransjer som er nevnt særskilt i tilskudds brevet fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet, herunder reiselivs-, arrangements, serveringsnæringer og treningssentre. Videre er det nevnt kunst- og kulturnæringer eller andre aktører som faller utenfor øvrige kommunale eller statlige kompensasjonsordninger
 • Uunngåelige faste kostnader som følge av nedstengning eller restriksjoner
 • Kostnader til nye permitteringer for virksomheter som er pålagt nedstengning
 • Merkostnader som følge av smitteverntiltak, som for eksempel ekstra renhold, smittevernutstyr, ombygging, etc.
 • Tap som følge av destruering av varebeholdning på grunn av holdbarhetsdato eller annen ukurans.

Søknadsfrist: 26. april 2021

Alle søknader med nødvendige opplysninger og vedlegg skal sendes inn digitalt gjennom portalen www.regionalforvaltning.no. Det anbefales å gå igjennom digital veiledning for søker før søknadsskjema fylles ut, se Digital veiledning til søkere.

Opprett bruker (dersom du ikke har det fra før) – logg inn

 1. Søk opp støtteordning – søk på Eidsvoll kommune og Kommunal kompensasjonsordning
 2. Fyll ut alle felt – legg ved vedlegg og send inn

Opplysninger som gis i søknaden vil i utgangspunktet være offentlige etter offentlighetsloven.

Kommunedirektøren er delegert fullmakt til å tildele midlene basert på nevnte kriterier. Tilsagn gis i henhold til statsstøtteregelverket. Dersom ikke annet er avtalt vil pengene bli utbetalt som bagatellmessig støtte. Det vil bli foretatt skjønnsmessige vurderinger. Formannskapet er klageinstans.

 


Publisert: 08.04.2021 10:02:12
Sist endret: 12.04.2021 15:13