Innhold

Revidert manøvreringsreglement for Hurdalskjøen

Det er Glommens og Laagens Brukseierforening (GLB) som regulerer sjøen. GLB sendte i august 2016 ut forslag til revidert manøvreringsreglement for Hurdalssjøen.

Forslaget bygger på eksisterende praksis for manøvreringen av Hurdalssjøen samt innspill som GLB fikk på et møte med brukerinteressene om denne saken i april 2016. Reglementet er tenkt praktisert i 2017 og 2018.

Etter sommersesongen 2018 legges det opp til en runde hvor ulike brukerinteresser i Hurdalssjøen kan komme med sine synspunkter på hvordan det reviderte manøvreringsreglementet har fungert og om det er noe i reglementet som eventuelt bør justeres sett fra deres synspunkt.

Henvendelser ifbm dette kan rettes til:

Dersom det er forhold som brukerinteressene ønsker å påpeke allerede før prøveperioden er avsluttet, kan henvendelser rettes direkte til GLB, ved Torbjørn Østdahl på epost Torbjorn.Ostdahl@eidsiva.no eller på telefon 954 99 614.

Vannområdet Hurdalsvassdraget/Vorma er forøvrig ikke tillagt noen aktiv rolle i dette arbeidet, men skal være med å vurdere Hurdalssjøen i forhold til vannforskriftens krav til økologisk tilstand og vedtatte miljømål. 

Hurdalssjøen


Publisert: 20.09.2017 15:05:22
Sist endret: 20.09.2017 15:05