Innhold

Hovedutvalg for næring plan og miljø behandlet i møte den 14.6.2017, som sak 62/17, forslag til «PlanId. 023729300 – Detaljregulering for gbnr. 92/161 m.fl. – del av Mo gård» og fattet følgende vedtak:

I medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-10 og 12-11 vedtas det å legge forslag til «Detaljregulering for gbnr. 92/161 m.fl. – del av Mo gård» ut til offentlig ettersyn. Plankart er datert 21.04.2017 og bestemmelsene er datert 21.04.2017.

Detaljreguleringsforslaget fremmes av Lie Øyen Arkitekter AS, på vegne av Stjerneklart AS.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for utbygging av et boligområde med tilhørende grøntområder, leke- og uteoppholdsarealer og infrastruktur. Det planlegges bygging av maksimalt 65 boenheter fordelt på både ett og to plan, og med en variasjon i størrelse på 50m²-85m². Bebyggelsen planlegges som rekkehusbebyggelse med underjordisk garasjeanlegg, og med BYA=40%. 

Planforslaget er lagt ut til offentlig ettersyn i perioden 27.6.2017-29.8.2017.

Planforslaget med saksdokumenter finnes også i papirform på Rådhuset. Mer informasjon om planforslaget kan fås ved henvendelse til Kommunal forvaltning i Eidsvoll kommune.

Eventuelle merknader/uttalelser sendes Eidsvoll kommune, Kommunal forvaltning, Pb. 90, 2081 Eidsvoll, eller på epost: post@eidsvoll.kommune.no innen den 29.8.2017. 

Plandokumenter:

Saksframlegg

Plankart

Bestemmelser

Planbeskrivelse

ROS-analyse

Svar til merknader

Merknader samlet

Illustrasjoner

Støyvurdering


Publisert: 27.06.2017 14:07:34
Sist endret: 27.06.2017 14:07