Offentlig ettersyn av forslag til kommunedelplan for Råholt

I medhold av plan- og bygningsloven § 11-2 og § 11-14 vedtok formannskapet i møte den 26.09.2017 å legge forslag til "Kommunedelplan for Råholt" med bestemmelser ut til offentlig ettersyn. Plankartet er datert 11.08.2017 og bestemmelsene er datert 11.08.2017

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Planforslaget er utarbeidet i samsvar med plan- og bygningslovens bestemmelser og består av: Plankart, Planbestemmelser, Planbeskrivelse, Risiko- og sårbarhetsanalyse samt kunnskapsgrunnlag og andre tilhørende dokumenter.

Planforslaget er lagt ut på kommunens hjemmeside under høringer, https://www.eidsvoll.kommune.no/horinger/

Åpenhet, innsyn, dialog og deltakelse er viktig å få til i planprosessen, og kommunens innbyggere, lokale lag og foreninger samt regionale og statlige fagmyndigheter oppfordres til å studere planforslaget og uttrykke sin mening. Dette vil sikre at beslutningsgrunnlaget for kommunestyret blir bredest mulig når planen endelig skal vedtas.

Forslag til kommuneplanens arealdel er i høringsperioden lagt ut til offentlig ettersyn på innbyggertorget i rådhuset og på Råholt bibliotek. Utleggelse til offentlig ettersyn er også kunngjort i Eidsvoll Ullensaker Blad torsdag 5.10.2017.

Eventuelle merknader/uttalelser sendes Eidsvoll kommune, kommunal forvaltning, Postboks 90, 2081 Eidsvoll eller som e-post til postmottak@eidsvoll.kommune.no innen 17.11.2017.

Det vil bli arrangert åpent informasjonsmøte i auditoriet ved Råholt ungdomsskole tirsdag 24. oktober kl. 18.00.

Plandokumenter

Saksframlegg til formannskapet 26.09.2017.pdf

Forslag til plankart.pdf

Forslag til planbestemmelser.pdf

Forslag til planbeskrivelse.pdf

ROS-analyse.PDF

Merknadsbehandling - grovsiling og kommentarer (2).pdf

Merknadsbehandling - sammenstilling merknader til planprogram (2).pdf

Protokoll Formannskap 26.09.2017.pdf

Kunnskapsgrunnlag/Utredninger

Utredning - Kulturminner og kulturmiljø Råholt.pdf

Kunnskapsgrunnlag - Trafikkanalyse kommunedelplan Råholt.pdf

Kunnskapsgrunnlag - Workshop Råholt.pdf

Kunnskapsgrunnlag - Tettstedsanalyse.pdf

 

Kunnskapsgrunnlag - Folkehelse i Eidsvoll.pdf

Kunnskapsgrunnlag - Langsiktig grønn grense Råholt.pdf

Kunnskapsgrunnlag - Parkeringsstrategi.pdf

Kunnskapsgrunnlag - Masseforvaltning.pdf

Fastsettelse av planprogram

Saksframlegg til formannskapet 07.06.2016.pdf

Protokoll Formannskapet 07.06.2016.pdf

 

 


Publisert: 04.10.2017 16:10:38
Sist endret: 04.10.2017 16:16