Innhold

Hovedutvalg for næring, plan og miljø vedtok i møte 25.04.2017, for sak 39/17, følgende:

I medhold av plan- og bygningslovens (pbl.) §§ 12-10 og 12-11 vedtas å legge forslag til "Detaljregulering for del av Holmenga, Lundgårds skog gbnr. 124/35" med reguleringsbestemmelser ut til offentlig ettersyn.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for byggeområder for næringslivet, og å innfri kravet om detaljregulering som ligger i gjeldende «Områdereguleringsplan for Holmenga næringsområde» som ble vedtatt 09.12.2014. Det skal reguleres arealer til forretning (ikke detaljhandel), kontor, industri, veger og grøntstrukturområder. Næringsområdet «Holmenga sør – Lundgård Skog» ligger ved Nebbenes sørgående veiserviceanlegg i nærheten av E6.

Planforslaget er lagt ut til offentlig ettersyn i perioden 23.05.2017 – 07.07.2017.

Planforslaget med saksdokumenter finnes også i papirform på Rådhuset.Mer informasjon om planforslaget kan fås ved henvendelse til Kommunal forvaltning i Eidsvoll kommune.

Eventuelle innspill og opplysninger som kan ha betydning for planarbeidet, kan sendes som merknad til Eidsvoll kommune, kommunal forvaltning, PB 90, 2081 Eidsvoll, eller til post@eidsvoll.kommune.no innen 07.07.2017

 Plandokumenter:
  1. Plankart (planforslaget kan du også se via kommunens kartportal)
  2. Reguleringsbestemmelser
  3. Planbeskrivelse
  4. Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS)
  5. Illustrasjonsplan
  6. Innkomne merknader etter varsel om oppstart
  7. Saksframlegg til førstegangsbehandling

 


Publisert: 23.05.2017 06:00:00
Sist endret: 23.05.2017 06:54