Innhold

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for bygging av boliger på gbnr. 128/76, 77 og 85, og å innfri kravet til detaljregulering som ligger i gjeldende reguleringsplan for Granhaugåsen som ble vedtatt i 1999. Det foreslås en maksimal utnyttelse på %BYA=35% for hvert felt i planområdet, og byggehøyder i hovedsak tilsvarende to etasjer. Bebyggelsen er tenkt utformet som kjedehus, rekkehus og flermannsboliger.

Her finner du plandokumenter. (Under overskriften Planer til høring/offentlig ettersyn)

Eventuelle innspill og opplysninger som kan ha betydning for planarbeidet, kan sendes som merknad til Eidsvoll kommune, kommunal forvaltning, PB 90, 2081 Eidsvoll, eller til post@eidsvoll.kommune.no innen 21.05.2017


Publisert: 08.04.2017 12:00:00
Sist endret: 08.04.2017 12:54