Innhold

Pressemelding i sakens anledning:

Bårlidalen renseanlegg er bygget i 1979 og rehabilitert i 1993/1994. I 2006 ble det tatt initiativ til ytterligere rehabilitering av Bårlidalen renseanlegg for at anlegget skulle oppfylle dagens krav til arbeidsmiljø og teknologi, samtidig som det skulle ta høyde for den ventede befolkningsveksten i Eidsvoll kommune.  

Renseanlegget har to parallelle prosesslinjer for rensning av avløpsvann, og har vært i drift i hele prosjektperioden. Prosjektet har vært krevende og omfattet flere entrepriser og leveranser som er utført samtidig.

Følgende aktører har vært involvert i prosjektet:

Følgende aktører har vært involvert i prosjektet: 
KontraktFagLeverandør
  Prosjektledelse Egenregi Eidsvoll kommune
  Prosjektledelse (fra 2015) T-2 Prosjekt AS
Prosjektering Prosjekteringsledelse, prosjektering fagene RIB, RIV og RIE Norconsult AS
Byggeleder Byggeledelse HR Prosjekt AS
B1 Bygg ØM Fjelde AS
M1 Vannbehandling Goodtech Environment AB
M2 Slambehandlinbg Läckeby Water AB, Purac divison
E1 Elektro EDA Elektro AS
E2 Automasjon ABB Industri AS
E3 SD Anlegg ABB Industri AS
V1 Rørleggerarbeider Lunder & Aas AS
V1 Ny Rørleggerarbeider Arve Hagen AS
V2 Ventilasjonsanlegg Randem & Hübert AS
V3 Luktrensing Miljø Teknologi AS
Annet Leasing av LPG Gasstank Primagaz Norge AS
Annet Provisorisk elektro Sigvartsen elektro AS

 

I prosjektets avsluttende fase har det oppstått tvister med flere av entreprenørene. Tvistene kan, noe forenklet, oppsummeres slik:

ØM. Fjeld AS (byggentreprisen)

Partene ble uenige om sluttoppgjøret etter avsluttet arbeid og kommunens opprinnelige krav utgjorde 38 mill. Saken ble forlikt i desember 2017. ØMF betalte ut 3,2 mill. til Eidsvoll kommune.

Goodtech Environment AB (vannentreprisen)

Siden vannprosessanlegget ble anleggsteknisk overtatt i oktober 2015 har det vært arbeidet med å få anlegget til å fungere i samsvar med det kommunen mener er kontraktsfestede krav. Kommunen har derfor holdt deler av betalingen tilbake.

Goodtech tok ut stevning i 2016. I januar 2018 ble kravet utvidet til ca. MNOK 11,5. Kommunen fremmet motkrav på til sammen ca. 4,7 mill. Anlegget er overtatt av kommunen i mai 2018 og partene inngikk forlik kort tid etter. Kommunen utbetalte 5 mill. til Goodtech.

Lunder & Aas AS (rørleggerentreprisen)

Hovedspørsmålet i saken mellom Eidsvoll kommune og Lunder & Aas AS er hvilket påslag Lunder & Aas kan kreve på materiell i henhold til kontrakten.

I tingretten kom flertallet til at kommunens kontraktsforståelse var riktig, men at kommunens krav var gått tapt fordi á konto ikke var avregnet tidligere. Eidsvoll kommune har anket saken og Lunder & Aas har fremmet motanke. Saken er berammet i Eidsivating lagmannsrett 15. til 23. januar 2019.

Läckeby Water AB. Purac division (slamentreprisen)

Leveransen er overtatt og partene er stort sett enige om oppgjøret, men Eidsvoll kommune har holdt tilbake et større beløp fordi kommunen mener avregningen ikke er i samsvar med kontrakt. Kommunen mener også å ha et motkrav som følge av feilavregning av indeks.

Purac har tatt ut stevning i saken og hovedforhandling er berammet 6. til 9. november 2018.

Norconsult (prosjektering/prosjekteringsledelse)

Norconsult har vært prosjekterende på Bårlidalenprosjektet og har vært med gjennom hele prosjektløpet. Kommunen er av den klare oppfatning at Norconsult har forsømt seg i sin rådgivning og oppfølging.

Det ble tatt ut forliksklage i mars 2017 for å unngå at kommunen tapte eventuelle krav på grunn av foreldelse. Frist for å ta ut stevning er 7. juni 2018, og stevning blir tatt ut. Kommunens erstatningskrav må fastsettes etter rettens skjønn. Eidsvoll kommune har foreløpig beregnet rammen for skjønnet til ca. 20 mill.

HR-Prosjekt (byggeledelse)

Flere av kravene fra entreprenørene er tuftet på handlinger eller unnlatelser fra kommunens byggeleder.

Krav og motkrav i saken avhenger av utfallet i de andre sakene, men Eidsvoll kommune har tatt ut stevning for å avbryte foreldelse. Kommunen har i stor utstrekning kun bedt om dom for at HR Prosjekt er ansvarlig for det tapet kommunen eventuelt vil lide.

For å sørge for en mest mulig hensiktsmessig behandling av saken, er det nå dialog om å stille saken i bero til andre saker er avsluttet. 

Oppsummering

Eidsvoll kommune er tilfreds med å ha oppnådd forlik med ØM. Fjeld AS og Goodtech Environment AB. Etter forlikene er den økonomiske prognosen for prosjektet bedret. Det gjenstår fortsatt fire tvister som skal avklares, det er derfor for tidlig å konkludere i forhold til hva som blir det endelige regnskapsresultatet.


Publisert: 05.06.2018 08:26:42
Sist endret: 05.06.2018 08:26