Innhold

Oppsummering av regnskapet 2018

Regnskapet for 2018 er avsluttet. Kommunens årlige driftsinntekter og driftsutgifter er på over 1,7 milliarder kroner. Netto driftsresultat for 2018 ble på 3 millioner, noe som tilsvarer 0,2 % av driftsinntektene. Fylkesmannen anbefaling er på minst 3 % eller 52 millioner. Regnskapsresultatet er likevel bedre enn det kommunestyret har lagt til grunn. Opprinnelig budsjettert netto driftsresultat var på minus 24,7 millioner justert til minus 13,2 millioner gjennom året.
Årsaken til resultatet er sammensatt. Veksten i de frie inntektene (skatt og ramme-tilskudd) ga 11,4 millioner i merinntekt. Virksomhetene har vist god budsjettdisiplin med et samlet mindreforbruk på 3,2 millioner. På finansområdet ble det en svikt i finansielle instrumenter (aksjer, verdipapirer osv.) i forhold til revidert budsjett.
Regnskapet og årsmeldingen vil bli behandlet i kommunestyret 11.6.2019. Årsmeldingen vil gi en nærmere beskrivelse av kommunens samlede resultater.
Til tross for et nøytralt resultat i 2018, er kommunens økonomiske situasjon svært utfordrende på grunn av forventet befolkningsvekst og behov for store investeringer de nærmeste årene. I kommunens handlingsplan for 2019-2022 er det budsjettert med å bruke kommunens disposisjonsfond for å saldere underskudd i planperioden.
Det er i 2018 investert for 332 millioner, totalt 441 millioner inklusiv utlån, avdrag og avsetninger. Dette er nær en fordobling fra 2017.

Rådmannen


Publisert: 18.02.2019 12:26:44
Sist endret: 18.02.2019 12:26