Innhold

Regnskapet for 2017

Kommunens årlige driftsinntekter- og driftsutgifter er på nærmere 1,7 milliard kroner. Netto driftsresultat ble 52,1 millioner, noe som er en resultatgrad på 3,1 % av sum driftsinntektene. Dette er i samsvar med Fylkesmannens anbefaling.

Kommunestyret bestemmer

Deler av overskuddet går til fondsavsetninger, samt avsetninger som kommunestyret tidligere har vedtatt. Ikke disponert andel av overskuddet er på 35,7 millioner. Kommunestyret vil bestemme bruken av det regnskapsmessig mindreforbruket ved behandling av årsregnskapet 12.06.2018.

Rådmannen er meget godt fornøyd med fjorårets økonomiske resultat.

Årsaken til det gode resultatet

Årsaken til et godt resultat er sammensatt. Veksten i de frie inntektene (skatt og rammetilskudd) ga 16 millioner mer i inntektsutjevning for Eidsvoll kommune. Dette skyldes større skatteinngang i Norge enn hva Finansdepartementet hadde forutsett for 2017. Informasjonen fra Finansdepartementet kom så sent på året at kommunen ikke fikk justert dette inn i revidert budsjett 2017. Reduserte pensjonskostnader har også bidratt positivt. I tillegg har virksomhetene vist god budsjettdisiplin, spesielt siste tertial.

Disposisjonsfond

Disposisjonsfondene utgjør 303,8 millioner ved årsskiftet. Fondene gir handlingsrom til å dekke ekstraordinære behov, uforutsette utgifter og legge grunnlag for en langsiktig sunn økonomi. Økonomiske buffere til å møte uforutsette utfordringer er viktig.

Regnskapet behandles i kommunestyret 12. juni

Regnskapet vil bli behandlet i kommunestyret 12. juni sammen med årsmeldingen for 2017. Årsmeldingen vil gi en bedre beskrivelse av kommunens resultater innenfor økonomi og tjenestestyring.

Til tross for det positive resultatet i 2017, er kommunens økonomiske situasjon utfordrende grunnet befolkningsvekst og behov for store investeringer de nærmeste årene.


Publisert: 20.02.2018 12:42:38
Sist endret: 20.02.2018 12:42