Innhold

 

Regnskapet for 2019 avsluttet med 6,7 millioner i netto driftsresultat.

Kommunens driftsinntekter ble totalt 1.809 millioner i 2019. Den indikatoren som sier mest om kommunens handlefrihet over tid, er netto driftsresultat. Selv om netto driftsresultat bare ble på 6,7 millioner, dvs. 0,4 % - mot Fylkesmannens anbefaling på 3 % - er likevel resultatet bedre enn budsjettert. Bakgrunnen for dette er at nasjonal skatteinngang ble bedre enn Finansdepartementets anslag, dermed ble skatt og inntektsutjevning i rammetilskuddet til sammen 21,5 millioner høyere enn det som opprinnelig var lagt til grunn fra statens side. I tillegg ble kommunens avkastning på finansplasseringer gode. I stedet for underskudd fikk dermed kommunen et lite overskudd. Dette ble ikke kjent før etter behandlingen av økonomisk rapport 2 høsten 2019. Regnskapsmessig mindreforbruk ble på 24,8 millioner etter bruk og avsetninger til fond.

Utgiftssiden ble som budsjettert, noe som viser at kommunestyret har vedtatt realistiske budsjetter som gir administrasjonen et godt grunnlag for god økonomistyring. God økonomisk kontroll har ført til at de fleste virksomhetene har holdt tildelte rammer. Dette vitner om lojalitet til kommunestyrets budsjettvedtak. En stor takk til kommunens ansatte for innsatsen i 2019.

Eidsvoll har hatt overskudd i alle år etter at kommunen gikk ut av ROBEK vinteren 2015. Resultatene har imidlertid blitt svakere, noe som skyldes store låneopptak knyttet til investeringer i barnehager og skoler grunnet befolkningsvekst. Pr. dato er den økonomiske situasjonen for kommunen ganske tilfredsstillende, men de store låneopptakene de kommende årene presser økonomien og nødvendiggjør eiendomsskatten som innføres fra 2020 med 1 promille.

Regnskapet er sendt revisjonen og vil bli behandlet av kommunestyret 16. juni sammen med årsmeldingen for 2019. Årsmeldingen publiseres ca. 1. april og vil gi en mer detaljert beskrivelse av kommunens resultater innenfor økonomi og tjenesteyting.

Knut Haugestad
rådmann


Publisert: 26.02.2020 09:02:36
Sist endret: 26.02.2020 09:02