Regnskapsresultat for 2020

Kommunens driftsutgifter i fjor var på 1,9 milliard kroner. Netto driftsresultat endte på 27,3 millioner, dvs. et positivt resultat på 1,4 %. Dette er noe svakere enn anbefalinger fra teknisk beregningsutvalg (TBU) som anbefaler 1,75 %, men bedre enn budsjettforutsetningen.

Kommunen har hatt et økonomisk uforutsigbart år på grunn av stadig endringer i rammebetingelsene, men har kommet godt ut av det når det gjelder kompensasjon i forbindelse med covid-19. Kommunen har mottatt ekstra covid-19 midler gjennom frie inntekter på 37 millioner i tillegg til øremerkede tilskudd. Da flere av tilskuddene kom sent på året er ikke alle tiltak igangsatt, ubrukte midler på 12,2 millioner er avsatt til bundne fond slik at disse midlene kan benyttes i 2021. Disse overførte midlene påvirket netto driftsresultat positivt i 2020, men utgiftene vil ikke påløpe før i 2021.

Når det gjelder driftsutgiftene har virksomhetene hatt god kostnadskontroll, og kommunestyret har vedtatt realistiske budsjetter som gir administrasjonen et godt grunnlag for god styring. God økonomisk styring har ført til at virksomhetene samlet sett har budsjettbalanse.

Kommunen har mindre utgifter enn budsjettert på lønnsområdet (inkludert pensjon og arbeidsgiveravgift). Dette skyldes blant annet at kommunen har hatt flere vakante stillinger, redusert arbeidsgiverperiode fra 16 til 4 dager, samt at arbeidsgiveravgiften var redusert i en termin som følge av covid-19.

Utviklingen i finansmarkedene har bidratt til godt resultat for kommunens finansområde. Kommunen har hatt gevinster når det gjelder aksjer og obligasjoner på 6 millioner utover budsjettert inntekt. I tillegg har kommunen byttet hovedbank som resulterte i 1 million kroner høyere renteavkastning enn prognosene tilsa.

Regnskapet er oversendt til revisjonen og vil bli behandlet av kommunestyret i løpet av våren 2021. Regnskapssaken vil også inneholde årsrapport som vil gi en mer detaljert beskrivelse av kommunens resultater innenfor områdene økonomi og tjenesteyting.

 

Knut Haugestad
Kommunedirektør


Publisert: 22.02.2021 16:00
Sist endret: 22.02.2021 16:12