Innhold

Eidsvoll kommune har nå avsluttet regnskapet for 2016. Netto driftsresultatet (forskjellen mellom inntekter og utgifter) ble på 73,194 millioner som utgjør en resultatgrad på 4,65 prosent. Etter at tidligere besluttet bruk av fond og avsetninger er foretatt, er ikke-disponert overskudd på 25,9 millioner. Kommunestyret tar stilling til anvendelsen av ikke-disponert overskudd 13. juni 2017.

Resultatet skyldes realistisk budsjettering og god disiplin i virksomhetene. Når det ikke-disponerte overskuddet ble på 25,9 millioner, skyldes 20,3 millioner økning i skatt/ramme etter at kommunesektoren samlet sett fikk større skatteinntekter enn regjeringens anslag. Eidsvoll kommune fikk ikke høyere skatteinntekter, men ble kompensert gjennom inntektsutjevning.

For tredje år på rad har dermed Eidsvoll kommune oppnådd et solid regnskapsresultat. De kommende årene ventes svakere resultater som følge av store investeringer knyttet til befolkningsveksten - noe som gir en betydelig økning i renter og avdrag for kommunen.

Rådmannen


Publisert: 16.02.2017 09:36:29
Sist endret: 16.02.2017 09:36