Innhold

Besøksforbudet

Det er fortsatt besøksforbud ved sykehjemmet inntil videre. Dette er et svært viktig tiltak for å hindre smittespredning. Det kan gjøres unntak i helt spesielle tilfeller og når pasienter ligger på det siste. Disse tiltakene videreføres, men en del pasienter er preget av at kontakten med pårørende ikke er den samme som før, selv om det er muligheter for samtale på Skype eller lignende. Dette oppleves selvsagt også som vanskelig for pårørende. Å unngå smittespredning til sykehjemmet må likevel veie tyngst. 

Dette gjelder tilsvarende for Vilberg bosenter og Pålsejordet bokollektiv for demente.

Smittesituasjonen

Det er pr 28. april ingen pasienter verken på sykehjemmet eller på bosentrene med påvist smitte. Dette med unntak av pasienter ved en egen smitteavdeling som har kommet fra sykehus. Det er kun én av virksomhetens nesten 400 ansatte som har fått påvist covid-19. Dette har ikke medført smittefare eller karantene for øvrige ansatte. 

Smitteavdelingen

Det er etablert en egen smitteavdeling ved Vilberg helsetun (5. avdeling Øst) med 12 plasser. Her er det eget personale som kun arbeider på denne avdelingen og som har god kompetanse både i forhold til aktuell behandling og smittevern. Sykehjemmet har tatt i mot i alt fire pasienter fra sykehus med covid-19 til smitteavdelingen, hvor det er strenge smitteverntiltak og hvor pasientene behandles på en trygg måte. Pr 28. april er det én pasient på smitteavdelingen.

Inntak av pasienter

Rullerings- og avlastningsopphold har siden 12. mars blitt utsatt inntil videre. Det er åpning for unntak ved helt spesielle behov, noe som avklares i samråd med kommuneoverlege. Ved mottak av pasienter fra sykehus eller hjemmet vil pasienten være i karantene i 14 dager. Dette betyr at pasienten så langt det er praktisk mulig må være på rommet og få all oppfølging og måltider m.v. der. Det kan også nevnes at dagavdelingen ved Vilberg bosenter fortsatt holdes stengt. 

Legevakt og luftveispoliklinikk

Legevakten ved Vilberg helsetun har hatt forsterket bemanning for å kunne håndtere mange henvendelser i forbindelse med koronapandemien. Det har også vært slik at testing i utgangspunktet har blitt gjennomført her. Ved symptomer som kan gi grunnlag for å mistenke koronasmitte tar man kontakt pr telefon til sin fastlege eller legevakten, og møter ikke opp, før eventuell avtale om testing. I telt ved siden av legevakten har det vært etablert en luftveispoliklinikk der både testing og behandling ved lutveissymptomer har blitt gjennomført. Denne har også vært bemannet med fastleger i tidsrommet kl 10 - 14 på hverdager. Dette tiltaket opphører fra 1. mai, men gjeninnføres dersom behovet skulle tilsi det.

Underholdning og aktiviteter

Alle fellesaktiviteter og arrangementer der flere skulle samles har blitt avlyst i forbindelse med koronasituasjonen. Det gjøres likevel mye for at det fortsatt skal være et godt innhold i hverdagen for den enkelte på sykehjemmet og på bosentrene. Dette blir da mer rettet inn mot individuelle tiltak som den enkelte har glede av eller aktiviteter i mindre grupper. Dette har virksomheten fått gode rutiner på i forbindelse med prosjektet "livsgledehjem". Dette kan f.eks. være  musikk, sangstunder, filmkveld, frøsåing nå på våren, pølsegrilling, gå- og sykkelturer, quiz og baking. Det er fortsatt mulig for pasienter å kunne være ute med følge, og sansehagen benyttes blant annet mye. 


Publisert: 28.04.2020 14:54:50
Sist endret: 24.06.2021 12:12