Eidsvoll kommune har i dag satt kriseledelse. 

Status fra kommuneoverlegen – det er en økning i antall smittede, samt personer i karantene i Eidsvoll og det er behov for å igangsette tiltak med bakgrunn i dette. Pr i dag er det 7 smittede i hjemmeisolasjon. I tillegg er det ca 30 testede personer i hjemmekarantene i påvente av prøvesvar. Utover dette er det et ukjent antall i selvpålagt karantene. 

Innen møtet i kriseledelsen ble avsluttet, lanserte nasjonale myndigheter omfattende tiltak som påvirker de kommunale tiltakene www.regjeringen.no 

Følgende er besluttet etter å ha konferert med virksomhetsledere, hovedverneombud og hovedtillitsvalgte

  • Virksomhetene skal legge til rette for hjemmekontor i avdelinger hvor dette er praktisk mulig og forsvarlig ut fra tjenstlige behov, alle virksomheter skal likevel ha tilstedeværelse på tjenestestedet. Ansatte som har tilgang på bærbar pc eller telefon fra arbeidsgiver, skal ta disse med seg hjem etter endt arbeidsdag, slik at de kan jobbe hjemmefra på kort varsel. Virksomhetsleder organiserer og inngår avtaler. 

  • Resepsjon i rådhuset opprettholder ordinær åpningstid, men det gjøres praktiske smitteverntiltak. Personer med luftveissymptomer anmodes om ikke å oppsøke rådhuset, men ta kontakt på telefon eller mail. Personer med åpenbare luftveissymptomer kan avvises. 

  • Reiser, kurs og møter for kommunalt ansatte i jobbsammenheng, skal begrenses i størst mulig grad ut fra en konkret vurdering av behov. Møter, samlinger og tilstelninger for ansatte skal kun avholdes eller deltas på, når dette er nødvendig for å opprettholde lovpålagt og forsvarlig tjenesteproduksjon. Virksomhetsleder har myndighet til å avgjøre ved tvilstilfeller. 

  • Ferieavvikling arbeidsgiver har styringsrett på tidspunktet for ferie. Helsepersonell som arbeider med pasienter har forbud mot å reise utenfor Norge, jfr. nasjonale retningslinjer www.helsedirektoratet.no. Andre ansatte må også unngå reise til risikoområder i utlandet. 

  • Alle ansatte bes vurdere nødvendigheten av eventuelle kortdistansereiser og fritidsaktiviteter, med bakgrunn i smittefare. 
  • Ansatte med barn under 12 år kan ved behov benytte egenmeldt fravær i forbindelse med barns eller barnepassers sykdom, jfr. kommunens permisjonsreglement datert 8.12.2015. Tvilstilfeller drøftes med personalavdelingen. Nasjonale myndigheter har varslet utvidelse av ordningen. Dette vil bli oppdatert fortløpende. 

Virksomhetene - tiltak 

Barnehage 

Alle barnehager holdes stengt fra 12.3 og så lenge nasjonale myndigheter bestemmer. Det skal etableres omsorgstilbud for barn av personell i helse og omsorgstjenesten og andre som ivaretar kritiske samfunnsfunksjoner. jfr. www.helsedirektoratet.no og for barn med spesielle behov. 

Skole

Alle skoler holdes stengt fra 12.3 og så lenge nasjonale myndigheter bestemmer. 

Fra 13.3 vil det bli etablert et omsorgstilbud for barn med spesielle behov. Det skal etableres tilsynstilbud for barn av personell i helse og omsorgstjenesten og andre som ivaretar kritiske samfunnsfunksjoner. jfr. www.helsedirektoratet.no. 

Opplæring ivaretas ved at elevene får fjernundervisninger. 

Helsedirektoratet - Vedtak om stenging av skoler og barnehager - lov om vern mot smittsomme sykdommer § 4-1.PDF

Familiens Hus

Helsestasjon – forebyggende helseundersøkelser av barn utsettes fra mandag 16.3.

Oppfølging av nyfødte/familier opprettholdes. 

Helsestasjon for ungdom. Stenges fra 12.3. 

Barnevernet og PP-tjenesten går som normalt inntil videre med de hygienetiltak og restriksjoner som gjelder for alle ansatte. 

Helse og bistand

Tjenester etter enkeltvedtak opprettholdes som vanlig med de hygienetiltak og restriksjoner som gjelder for alle ansatte.

Avlastning går som normalt.

Gruppe- og aktivitetstilbud avlyses, men individuell oppfølging vurderes.

Friskliv- og mestringssenteret stenges fra 13.3. 

Solsiden – tilbudet opprettholdes, men det kan bli endringer i aktivitetene.

Støttekontakttilbudet opprettholdes med tilpasninger, må ha restriksjoner på aktiviteter med tanke på smittefare. 

Badet opplærings- og aktivitetssenter stenges fra 12.3. 

Glabakk aktivitetssenter stenges, men et redusert mattilbud opprettholdes.

Frivilligsentralen stenges. 

Hjemmebaserte tjenester

Tjenester etter enkeltvedtak opprettholdes som vanlig med særskilte hygienetiltak. 

Eidsvoll helse- og omsorgssenter

Dagsenteret stenges fra 13.3.

Det tillates normalt ikke besøk på sykehjemmet, Vilberg bosenter og Pålsejordet de nærmeste 14 dagene.

Avlastning og rullerende korttid utsettes inntil videre.

Fellesaktiviteter, herunder besøk fra barnehager, skoler og frivillige avlyses inntil videre.

N a v

Tjenesten går inntil videre sin gang, men med begrensninger i fysisk fremmøte. Se egen informasjon fra NAV Eidsvoll.

Kultur

Kommunale fritidsklubber stenges fra 12.3. Private anbefales å stenge.

Panorama inkludert kino, sal, bibliotek stenges fra 12.3

Badet kulturtun stenges for utleie fra 12.3

Søndre Samfund stenger fra 12.3.

Råholt bad/svømmehall/treningsrom alle aktiviteter stenges fra 12.3

Idrettshaller stenges fra 12.3. Det samme gjelder for gymsaler i skoler.

Musikk-/kulturskoleundervisning fortsetter inntil videre, men det kan bli justeringer i organiseringen. 

Kommunalteknikk

Tjenesteinnen veg, vann og avløp går som normalt inntil videre med de hygienetiltak og restriksjoner som gjelder for alle ansatte.

Når det gjelder renovasjon kan det bli endringer i hentefrekvens. 

Kommunal forvaltning

Tjenesten går som normalt inntil videre med de hygienetiltak og restriksjoner som gjelder for alle ansatte.

Planlagt folkemøte om kommuneplanen avlyses og erstattes av streamet informasjonsmøte.

Åpen dag på byggesaksavdelingen tirsdager og torsdager avlyses. All kundeveiledning skal foregå på telefon eller mail.

Eiendomsforvaltningen

Tjenesten går sin gang og prioriterer oppgaver med ekstra renhold av toaletter, berøringsflater, heiser.  

Sentraladministrasjonen

Tjenesten går sin gang med de hygienetiltak og restriksjoner som gjelder for alle ansatte. 

Politisk virksomhet

Planlagte møter vurderes fortløpende. Møtene i hovedutvalg for Næring plan og miljø holdes i KS-salen og streames.  

 

Eidsvoll 12.3.2020, 

Knut Haugestad 

Rådmann 


Publisert: 12.03.2020 17:30
Sist endret: 17.02.2021 10:00