Trygg trafikk har godkjent oss som Trafikksikker kommune

Den 31. mars inviterte representanter fra Trygg trafikk alle involverte virksomheter i Eidsvoll kommune til en formell markering i kommunestyresalen i Eidsvoll rådhus. En slags avslutning på arbeid som er lagt ned og som har gitt Trygg Trafikk for å godkjenne Eidsvoll kommune som en trafikksikker kommune. Eidsvoll kommune har de siste årene, midt i pandemien, jobbet for å øke fokuset på trafikksikkerhet i alle ledd i kommunen vår, i planverk og i hverdagen vår. 

Kommunen er en viktig aktør i trafikksikkerhetsarbeidet. Som veieier, barnehage - og skoleeier, arbeidsgiver, kjøper av transporttjenester og ansvarlig for beboernes helse og trivsel, har kommunen et stort ansvar for å forebygge ulykker. Gjennom lover og forskrifter har kommunen plikt til å arbeide systematisk med ulykkesforebyggende arbeid i alle sektorer.

For å lykkes må alle kommunens etater involveres i arbeidet og den enkelte etatsleder ta sitt delansvar. Arbeidet må forankres i den politiske og administrative ledelsen.

Trygg Trafikk har utarbeidet kriterier for en trafikksikker kommune. I løpet av perioden 2014-2017 vil de fleste fylkeskommuner legge konseptet Trafikksikker kommune til grunn når kommunene stimuleres til å arbeide systematisk med trafikksikkerhet.

Trafikksikker kommune bygger på en godkjenningsordning.

Å bli godkjent betyr ikke at det ikke skjer trafikkulykker, men godkjenningen er et kvalitetsstempel for godt, målbevisst og helhetlig arbeid med trafikksikkerhet.

Eidsvoll kommune - trafikksikker kommune - Viktige primus motorer og koordinatorer - Cathrine Helgestad og Silje Lillevik EriksenEidsvoll kommune - trafikksikker kommune - Kommunedirektør, Knut HaugestadEidsvoll kommune - trafikksikker kommune - Ordfører Hege Svendsen viser stolt frem beviset og holdt en flott tale til de ansatte som har jobbet med dette midt oppi pandemienEidsvoll kommune - trafikksikker kommune - Helsestasjonene og helsesykepleier Linn Elinor Limbodal GrjotheimEidsvoll kommune - trafikksikker kommune - Rektor ved Ås skole, Toril Skovseth og virksomhetsleder for skolene, Rune HolmEidsvoll kommune - trafikksikker kommune - styrer ved Bønsmoen barnehage og fung. for virksomhet barnehage i denne sammenhengen - Inger GulbrandsenEidsvoll kommune - trafikksikker kommune - fra administrasjonen - personalsjef Eli NerbøEidsvoll kommune - trafikksikker kommune - fra mobilitetsseksjonen i Viken fylkeskommune v/Nora Vaag Karlsson og ordfører i Eidsvoll, Hege SvendsenEidsvoll kommune - trafikksikker kommune - marsipankaka fra Trygg trafikk Eidsvoll kommune - trafikksikker kommune - marsipankake fra Trygg Trafikk serveres av Kommunedirektør til ordfører Eidsvoll kommune - trafikksikker kommune - gruppebilde av alle virksomheter sammen med representanten fra Trygg trafikkuteEidsvoll kommune - trafikksikker kommune - gruppebilde - sertifisering til barnehager, sertifisering til kommunen Koordinator - Kommunedirektør og ordfører og sertifisering til skoler

Veien til å bli sertifisert som en trafikksikker kommune. 

Silje Lillevik Eriksen er arealplanlegger i Kommunal forvaltning og har vært kommunens koordinator i arbeidet for Trafikksikker kommune. Til tross for to år med pandemi, hjemmekontor, og andre utfordringer det har gitt oss, har virksomhetene jobbet iherdig og godt. På tvers av  avdelinger og virksomheter er det lagt et enda bedre grunnlaget for videre systematisk arbeid med trafikksikkerhet. Silje Lillevik Eriksen har koordinert det hele, trukket i tråder, opprettet kontaktpunkter, mast og satt virksomhetene i stand til å jobbe med dette, godt hjulpet undervegs av Cathrin Helgestad, som til vanlig jobber som prosjektleder veg  i Kommunalteknikk. 

Ledelsen i Eidsvoll kommune

Kriterier som må oppfylles på ledelsesnivå

Kommunens ledelse er vesentlig i arbeidet mot å bli godkjent som Trafikksikker kommune. Ved å bli godkjent som Trafikksikker kommune kan man være trygg på at de lover og forskrifter kommunen er pålagt er systematisert. Trafikksikker kommune er et kvalitetsstempel for kommunen som viser at kommunen jobber systematisk, helhetlig og har gode rutiner.

 • Kommunen har forankret ansvaret for trafikksikkerhetsarbeidet hos ordfører og rådmann. Delansvar kan ligge hos den enkelte etatsleder.
 • Kommunen har et utvalg med ansvar for trafikksikkerhet.
 • Kommunen har innarbeidet trafikksikkerhet i HMS/internkontrollsystemet som inneholder regler for reiser og transport i kommunens regi, og ved kjøp av transporttjenester.
 • Trafikksikkerhet er et årlig tema i kommunens arbeidsmiljøutvalg (AMU).
 • Kommunen har oppdatert oversikt over trafikkulykker og trafikkuhell (materiellskader) i kommunen.
 • Trafikksikkerhet er en del av kommunens folkehelsearbeid.
 • Kommunen har en trafikksikkerhetsplan. Planen har rullerings- og rapporteringsrutiner. Planen ivaretar både trafikantrettede og fysiske tiltak.
 • Kommunen har et godt system for å behandle søknader om skyss pga. særlig farlig skolevei.
 • Kommunen har oppfylt kriteriene for den enkelte sektor.
Ytterligere informasjon om kriterier og dokumentasjon

Her finner du kriteriene og hvilken dokumentasjon som må til for å bli sertifisert

Helsestasjonene i Eidsvoll

Kriterier som må oppfylles i helsestasjonstjenesten

Systematisk forebyggende arbeid over tid gir resultater, noe som kan forklare nedgangen i, og nå de lave ulykkestallene med barn i bil.

 • Helsestasjonene har utarbeidet dokumentasjon for når og hvordan trafikksikkerhet integreres i møte med foreldre og barn
Ytterligere informasjon om kriterier og dokumentasjon

Her finner du kriteriene og hvilken dokumentasjon som må til for å bli sertifisert Søk etter trafikksikker kommune

Barnehagene i Eidsvoll

Kriterier som må oppfylles i barnehagene

Trafikksikkerhet i barnehagen

 • Barnehagens trafikkopplæring integreres som en del av omsorgs- og opplæringsarbeidet og nedfelles i barnehagens årsplan.
 • Barnehagen stiller krav til busselskap og drosjer om belter og trafikksikker atferd ved kjøp av transporttjenester.
 • Barnehagens ansatte kjenner rutiner for håndtering av uforutsette faresituasjoner og hendelser på turer.
 • Barnehagen har utarbeidet rutiner for å ivareta sikkerheten på turer til fots, med bil eller kollektivtransport.

Trafikkopplæring i barnehagen

 • Barna får opplevelser og erfaringer om trafikkregler for fotgjengere.
 • Barna får opplevelser og erfaringer om bruk av sansene sine i trafikken.
 • Barna får opplevelser og erfaringer om bruk av bilbelte, sykkelhjelm og refleks

Samarbeid mellom barnehage og hjem

 • Barnehagen har rutiner for å ivareta barnas sikkerhet ved barnehagens parkeringsplass og port. Disse gjennomgås årlig med foreldre og ansatte.
 • Barnehagen påvirker foreldrene til å sikre barna på vei til og fra barnehagen.
 • Trafikksikkerhet og trafikkopplæring er et årlig tema på foreldremøter.
Ytterligere informasjon om kriterier og dokumentasjon

Her finner du kriteriene og hvilken dokumentasjon som må til for å bli sertifisert

Skoler i Eidsvoll

Kriterier som må fylles i Eidsvollskolene

Trafikksikkerhet i skolen

 • Skolen gir, i samarbeid med FAU, anbefalinger til foresatte om sykling til skolen.
 • Skolen har utarbeidet rutiner for å ivareta sikkerheten på turer til fots, på sykkel, i bil og med kollektivtransport i skolens regi.
 • Skolen har gode rutiner for at planene blir fulgt av de ansatte.

Trafikkopplæringen i skolen

 • Skolen har integrert trafikkopplæring i lokal læreplan/ årsplan i tråd med Kunnskapsløftets kompetansemål.

Samarbeid skole og hjem

 • Skolens læreplan for trafikk er årlig tema på foreldremøte.
 • Foreldre blir involvert i skolens trafikksikkerhetsarbeid for eksempel gjennom Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU).
Ytterligere informasjon om kriterier og dokumentasjon

Her finner du kriteriene og hvilken dokumentasjon som må til for å bli sertifisert

Kommuneoverlegen og fastlegene i Eidsvoll

Kriterier som må oppfylles for kommuneoverlegeområdet
 • Kommunelegen er kjent med kommunens trafikksikkerhetsarbeid.
 • Kommunelegen medvirker til at kommunes fastleger har tilstrekkelig kjennskap til helsepersonellovens § 34 og hvordan denne kan anvendes for å redusere risiko for trafikkulykker.
Ytterligere informasjon om kriterier og dokumentasjon

Her finner du kriteriene og hvilken dokumentasjon som må til for å bli sertifisert

Kultur i Eidsvoll

Kriterier som må oppfylles for kulturområdet
 • Virksomheten Kultur skal stimulere frivillige lag og foreninger til å innarbeide retningslinjer for sikker transport innenfor egen virksomhet.
Ytterligere informasjon om kriterier og dokumentasjon

Her finner du kriteriene og hvilken dokumentasjon som må til for å bli sertifisert

Kommunalteknikk i Eidsvoll

Kriterier som må oppfylles for kommunalteknikkområdet
 • Kommunen har utarbeidet prioriteringsliste for fysiske trafikksikkerhetstiltak på kommunal vei.
 • Kommunen har utarbeidet prioriteringsliste for trafikksikkerhetstiltak på fylkes- og riksvei.
 • Kommunen har rutiner for å søke fylkeskommunale midler til fysiske trafikksikkerhetstiltak.

 • Kommunen har rutiner for rydding av snø og vegetasjon på skoleveier.
 • Kommunen har rutiner for å kvalitetssikre trafikksikkerheten i forbindelse med anleggsvirksomhet i kommunen.
 • Kommunen har utarbeidet rutiner for håndtering av innspill på trafikksikkerhetstiltak fra andre etater, organisasjoner og publikum.
 • Trafikksikkerhet skal vurderes og vektlegges for alle nye byggeområder ved utarbeidelse av kommuneplanens arealdel.
 • Trafikksikkerhet skal vurderes og vektlegges ved behandling av reguleringsplaner.
Ytterligere informasjon om kriterier og dokumentasjon

Her finner du kriteriene og hvilken dokumentasjon som må til for å bli sertifisert


Publisert: 08.04.2022 10:57:00
Sist endret: 08.04.2022 13:22