Innhold

Videreføring av lokal forskrift om Covid-19 i Eidsvoll

Dokumenter i saken

Dette er dokumentene i saken som ble vedtatt i Formannskapets møte 26. januar 2021. Saken finnes også i vår politiske møtekalender under Formannskapets møte den 26. januar

Lokal forskrift om covid-19 i Eidsvoll kommune Forskrift vedtatt av formannskapet etter delegert myndighet fra kommunestyret 11.11.2020, jfr. smittevernloven § 4-1 og forvaltningslovens § 37 fjerde ledd bokstav b.

§ 1 Kollektivreiser

Det oppfordres til å redusere bruk av kollektiv transport. Dersom kollektivtransport benyttes, skal det utvises særskilt oppmerksomhet på å følge gjeldende nasjonale regler og retningslinjer om smittevern og ta særlig hensyn til medreisende. Reisende i kollektivtransporten skal bruke munnbind, dette gjelder også på stasjonsområder. Påbud om bruk av munnbind gjelder også i taxi for passasjerer og sjåfør. Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under ungdomsskolealder, eller personer som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

§2 Kjøpesenter og butikker

I kjøpesenter og i butikker skal det benyttes munnbind. Plikten til å benytte munnbind gjelder ikke for barn under ungdomsskolealder, eller personer som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

§ 3 Serverings- og skjenkesteder

Det vises til nasjonale regler om åpningstider og skjenketider. Ved serveringssteder som har skjenkebevilling, pålegges ansatte å benytte munnbind når de oppholder seg i områder hvor gjestene har tilgang.

§ 4 Gjennomføring av breddeidrett og trening

Oppheves

§5 Begrensninger på størrelse på arrangementer

Oppheves

§ 6 Virksomheter eller aktiviteter som har et stort potensial for smittespredning

På treningssentre anbefales det å benytte garderobeanlegg i minst mulig grad og med kortest mulig tidsintervall, alle brukere av treningssentre må gjøres oppmerksom på viktigheten av å holde avstand til andre.

§ 7 Ansvar

Eidsvoll kommune påtar seg ikke økonomisk ansvar som følge av pålagte tiltak.

§ 8 Forholdet til nasjonale regler

Nasjonale smittevernregler og endringer i covid-19-forskriften, som strammer inn bestemmelser i denne forskriften, gjelder foran denne forskriften.

§9 Straff

Forsettlig eller uaktsomt brudd på denne forskriften kan straffes etter smittevernlovens § 8-1.

§10 Ikrafttredelse og varighet

Forskriften opprinnelig vedtatt 11.11.2020, og endret 24.11.2020, 17.12.2020, 7.1.2021 og 26.1.2021, trer i kraft umiddelbart og gjelder frem til og med 3.3.2021.

Samleside om koronasituasjonen i Eidsvoll

Her finner du all informasjon rund koronasituasjonen i Eidsvoll

Koronasituasjonen


Publisert: 26.01.2021 15:25:49
Sist endret: 26.01.2021 15:41