Innhold

Videreføring av lokal forskrift om Covid-19 i Eidsvoll

Dokumenter i saken

Dette er dokumentene i saken som ble vedtatt i Formannskapets møte 7. januar 2021. Saken finnes også i vår politiske møtekalender under Formannskapets møte den 7. januar

Forskrift vedtatt av formannskapet etter delegert myndighet fra kommunestyret 11.11.2020, jfr. smittevernloven § 4-1 og forvaltningslovens § 37 fjerde ledd bokstav b.

§ 1 Kollektivreiser

Det oppfordres til å redusere bruk av kollektiv transport. Dersom kollektivtransport benyttes, skal det utvises særskilt oppmerksomhet på å følge gjeldende nasjonale regler og retningslinjer om smittevern og ta særlig hensyn til medreisende. Reisende i kollektivtransporten skal bruke munnbind, dette gjelder også på stasjonsområder. Påbud om bruk av munnbind gjelder også i taxi for passasjerer og sjåfør. Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under ungdomsskolealder, eller personer som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

§2 Kjøpesenter og butikker

I kjøpesenter og i butikker skal det benyttes munnbind. Plikten til å benytte munnbind gjelder ikke for barn under ungdomsskolealder, eller personer som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

§ 3 Serverings- og skjenkesteder

Det vises til nasjonale regler om åpningstider og skjenketider. Ved serveringssteder som har skjenkebevilling, pålegges ansatte å benytte munnbind når de oppholder seg i områder hvor gjestene har tilgang.

§ 4 Gjennomføring av breddeidrett og trening

Oppheves

§5 Begrensninger på størrelse på arrangementer

Oppheves

§ 6 Virksomheter eller aktiviteter som har et stort potensial for smittespredning

På treningssentre anbefales det å benytte garderobeanlegg i minst mulig grad og med kortest mulig tidsintervall, alle brukere av treningssentre må gjøres oppmerksom på viktigheten av å holde avstand til andre.

§ 7 Ansvar

Eidsvoll kommune påtar seg ikke økonomisk ansvar som følge av pålagte tiltak.

§ 8 Forholdet til nasjonale regler

Nasjonale smittevernregler og endringer i covid-19-forskriften, som strammer inn bestemmelser i denne forskriften, gjelder foran denne forskriften.

§9 Straff

Forsettlig eller uaktsomt brudd på denne forskriften kan straffes etter smittevernlovens § 8-1.

§10 Ikrafttredelse og varighet

Forskriften opprinnelig vedtatt 11.11.2020, sist endret 24.11.2020,17.12.2020 og 7.1.2021, trer i kraft med endringer fredag 8.1.2021 kl. 0800 og gjelder frem til og med 27.1.2021.

Gjeldende nasjonale tiltak

Her finner du de nasjonale tiltakene som er gjeldende fra og med 4. januar til og med 18. januar.

Anbefalinger for alle i hele landet

Sosial kontakt
 • Unngå å ha gjester i hjemmet. Vent 14 dager med private besøk. Unntak for nødvendige hjemmetjenester og besøk hos personer som er i livets siste fase. Aleneboende kan ha besøk eller gå på besøk med en til to faste venner eller til en fast husstand. Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort. (Nytt)
 • Alle organiserte fritidsaktiviteter, idrettsaktiviteter, kulturarrangementer og livssynssamlinger innendørs, anbefales utsatt til etter 18. januar. Dette gjelder også alle aktiviteter innendørs som samler barn og unge på tvers av klasser/ kohorter (Nytt)
Reiser
 • Unngå alle unødvendige reiser i inn- og utland. Hytteopphold med personer fra samme husstand frarådes fortsatt ikke, innenfor de lokale og nasjonale rådene og reglene som gjelder.
Skoler og utdanning
 • All undervisning og alle planlagte arrangementer ved universiteter, høgskoler og fagskoler blir digitale frem til 18. januar. (Nytt)
 • Alle landets videregående skoler og ungdomsskoler går over til rødt nivå. (Nytt)
 • Det gis ikke nasjonale føringer for nedstengning av folkehøgskolene eller bibelskolene. Folkehøgskolene følger anbefalinger og retningslinjer fra lokale helsemyndigheter.
Arbeidsplasser
 • Hjemmekontor for alle som har mulighet til dette. (Nytt)
Butikker
 • Alle kjøpesentre og butikker bør innføre antallsbegrensninger slik at det er mulig å holde avstand samt ha adgangskontroll. Regjeringen vil i løpet av de nærmeste dagene vurdere om det skal forskriftsfestes antallbegrensninger og adgangskontroll. (Nytt)
Idrett
 • Utendørs aktiviteter kan gjennomføres dersom det er mulig å holde god avstand.
 • Toppidretten og kulturutøvere som har et særskilt unntak med egen regulering, omfattes ikke.

Regler for hele landet

Private sammenkomster og arrangement
 • Maksimalt fem personer på private sammenkomster utenfor eget hjem, som for eksempel en bursdag i leid lokale. Hvis man er flere enn fem i samme husstand, kan selvfølgelig alle i husstanden møtes. (Nytt)
 • Maksimalt ti personer på innendørs idrettsarrangement, kulturarrangement, seminarer, livssynssamlinger, seremonier mv., likevel 200 personer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter. I begravelser kan det være opp mot 50 personer, selv om setene ikke er fastmontert. (Nytt)
 • De fleste av disse arrangementene vil uansett ikke være i tråd med nasjonale anbefalinger og bør derfor utsettes eller avlyses.
Uteliv og serveringssteder
 • Det innføres nasjonalt forbud mot skjenking av alkohol på serveringssteder og arrangementer. (Nytt)
Kirkevandring
 • De særlige reglene for kirkevandringer oppheves straks, i stedet for fra 15. januar. (Nytt)

Regjeringen

Les om innføringen av de nye nasjonale tiltakene på regjeringens nettside her

Samleside om koronasituasjonen i Eidsvoll

Her finner du all informasjon rund koronasituasjonen i Eidsvoll

Koronasituasjonen


Publisert: 07.01.2021 20:33:33
Sist endret: 07.01.2021 21:28