Lokal forskrift om covid-19 i Eidsvoll kommune

Forskrift vedtatt av formannskapet etter delegert myndighet fra kommunestyret 11.11.2020, jfr. smittevernloven § 4-1 og forvaltningslovens § 37 fjerde ledd bokstav b.

§ 1 Kollektivreiser

Det oppfordres til å redusere bruk av kollektiv transport. Dersom kollektivtransport benyttes, skal det utvises særskilt oppmerksomhet på å følge gjeldende nasjonale regler og retningslinjer om smittevern og ta særlig hensyn til medreisende.

Reisende i kollektivtransporten skal bruke munnbind, dette gjelder også på stasjonsområder.

Påbud om bruk av munnbind gjelder også i taxi for passasjerer og sjåfør.

Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under ungdomsskolealder, eller personer som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

§ 2 Kjøpesenter og butikker

I kjøpesenter og i butikker skal det benyttes munnbind.

Plikten til å benytte munnbind gjelder ikke for barn under ungdomsskolealder, eller personer som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

§ 3 Serverings- og skjenkesteder

Det vises til nasjonale regler om åpningstider og skjenketider.

Ved serveringssteder som har skjenkebevilling, pålegges ansatte å benytte munnbind når de oppholder seg i områder hvor gjestene har tilgang.

§ 4 Gjennomføring av breddeidrett og trening

Breddeidrett for voksne stanses.

For barn og unge under 20 år opprettholdes treninger, men deltakelse stanses i alle konkurranser, stevner, kamper, mv.

I forbindelse med all trening anbefales det å benytte garderobeanlegg i minst mulig grad og med kortest mulig tidsintervall.

§ 5 Begrensninger på størrelse på arrangementer

Det vises til nasjonale regler om begrensning på 20 personer i private sammenkomster på offentlige steder og i leide lokaler og 50 personer ved innendørs arrangementer.

På offentlige arrangementer med fastmonterte seter, åpner nasjonale regler for et høyere deltakerantall. Det innføres en lokal begrensning på 20 personer.

Ved begravelser er det tillatt med inntil 50 personer, ved minnestunder gjelder begrensningen på 20 personer. Det skal benyttes munnbind under begravelser, plikten gjelder ikke for barn under

ungdomsskolealder eller for personer som av medisinske eller andre årsaker ikke kan benytte munnbind.

På utendørs arrangementer vises det til de nasjonale reglene.

§ 6 Virksomheter eller aktiviteter som har et stort potensial for smittespredning

På treningssentre anbefales det å benytte garderobeanlegg i minst mulig grad og med kortest mulig tidsintervall, alle brukere av treningssentre må gjøres oppmerksom på viktigheten av å holde avstand til andre.

§ 7 Ansvar

Eidsvoll kommune påtar seg ikke økonomisk ansvar som følge av pålagte tiltak.

§ 8 Forholdet til nasjonale regler

Nasjonale smittevernregler og endringer i covid-19-forskriften, som strammer inn bestemmelser i denne forskriften, gjelder foran denne forskriften.

§ 9 Straff

Forsettlig eller uaktsomt brudd på denne forskriften kan straffes etter smittevernlovens § 8-1.

§ 10 Ikrafttredelse og varighet

Forskriften opprinnelig vedtatt 11.11.2020, sist endret 24.11.2020 og 17.12.2020, trer i kraft med endringer mandag 21.12.2020 kl. 0800 og gjelder frem til og med 10.1.2021.

 

Oversikt over nasjonale råd og tiltak, kan du finne på disse sidene

Husk de viktigste smittevernrådene

  • Hold avstand
  • Hold hendene rene
  • Hold deg hjemme hvis du er syk
  • Hold nede antall personer du møter

Temaside om koronasituasjonen i Eidsvoll

Koronasituasjonen i Eidsvoll


Publisert: 17.12.2020 12:11
Sist endret: 17.12.2020 19:36