Tiltakspakke for nærings- og samfunnslivet

23. mars la fylkesrådet i Viken fram den første av flere tiltakspakker for å hjelpe Viken-samfunnet gjennom de krevende tidene som følge av koronasituasjonen

Tiltakene som legges fram i denne første pakken er en forsering av virkemidler fylkeskommunen rår over. 

Her er lista

Vi har valgt å trekke ut punktene i lista. Øvrig informasjon rundt hva Viken gjør vil du finne på deres nettsider https://viken.no/ 
Den første lista over tiltak fra Viken fylkeskommune ser dermed slik ut.

1. - 24 millioner kroner til bedriftsintern opplæring

Fylkesrådet utvikler, i samarbeid med partene i arbeidslivet, en ny virkemiddelordning for bedriftsintern opplæring for bedrifter. Formålet med ordningen er å tilby skreddersydde kompetansehevingstiltak som både styrker bedriften og den enkelte arbeidstaker.

2. Vedlikeholde og renovere våre bygg

Forsere planlagt vedlikehold, service, kontroll og mindre øvrige tiltak på skoler og eiendom som står helt eller delvis tomme. Formålet er å gi næringsliv og leverandører flere oppdrag, slik at hjulene kan holdes i gang. Viken skal opprettholde tempo for planlagte anskaffelser, identifisere og prioritere prosjekter som kan iverksettes raskt. Innlede dialog med bygg- og anleggsnæringen om egnede prosjekter og anskaffelsesmodeller som er tilpasset konsekvenser grunnet koronasituasjonen.

Eksempler:

  • Innenfor nylig fordelte vedlikeholdstiltak for ca. 70 millioner kroner, arbeides det nå med å identifisere enkle tiltak som kan bestilles raskt for gjennomføring.
  • Kontroll av brannvarslingsanlegg og kontroll/service på brannslukkeutstyr
  • Mindre reparasjoner, f.eks. ødelagte stikkontakter mm.
3. - 35 millioner kroner til mobilitering til forskning for økt innovasjon

Raskt lyse ut og behandle søknader innenfor en ramme på 15 millioner kroner, med etterfølgende utlysning av ytterligere inntil 20 millioner kroner i Regionalt forskningsfond Viken. Formålet er mobilisering til forskning for å oppnå økt innovasjon i næringslivet/offentlig sektor. Regionalt forskningsfond er en tilskuddsordning direkte rettet mot enkeltbedrifter.

4. - 22 millioner kroner til næringsutvikling

Flere støtteordninger rettet mot utvikling av næringslivet kan brukes til å støtte tiltak rettet mot dagens utfordringer. Føringene for ordningene justeres slik at næringslivets nåværende situasjon ivaretas. Disse ordningene får to søknadsfrister før sommeren.

4. - 3 millioner kroner til å bygge ladeanlegg

Gi støtte til å etablere ladeinfrastruktur i borettslag i Viken. Raskt utlyse og behandle søknader. Ved behov vil fylkesrådet vurdere å anbefale at rammen utvides.

6. Kurs for selvstendige og frilansere

500.000 kroner til å tilby digitale kurs som sikrer at frilansere, selvstendig næringsdrivende og andre grupper kan styrke sin kompetanse i ei tid med lite oppdrag.

7. Tiltak for reiselivsnæringa

Støtte destinasjonsselskapene slik at bedriftenes medlemskontingent i destinasjonsselskapene kan reduseres. Styrke destinasjonsselskapene slik at de kan gi styrket veiledning til reiselivsbedriftene i vanskelige tider. Innrette eksisterende støtteordninger (KulturArvOpplevelser og Næringsutvikling i distriktskommuner) til å støtte mer kortsiktige tiltak, blant annet markedstiltak, pakking av produkter, hjemlevering og sesongsamarbeid.

8. Tiltak for landbruket

Støtteordninger rettet mot landbruket innenfor en ramme på 7 millioner kroner åpnes for strakstiltak som adresserer næringens umiddelbare behov for kompetent arbeidskraft. Fylkeskommunen vil styrke samarbeidet mellom aktørene for å adressere næringens behov for sesongarbeidskraft, infrastruktur og kompetanse med målrettede tiltak. Viken fylkeskommune vil vurdere om våre innkjøpsavtaler kan åpne for kjøp fra lokalmatprodusenter som har mistet sine omsetningsmuligheter.

9. Raskere utbetaling og veiledning til Kultursektoren

Prioritere raskere utbetaling av tidligere innvilgede spillemidler (2019) og raskere behandle årets spillemiddelsøknader (320-350 millioner kroner). Tilskudd til kunst og kultur, idrett-og friluftslivsorganisasjoner utbetales så raskt som mulig. Utbetale driftstilskudd til museer snarest. Idrettslag eller andre frivillige lag og organisasjoner som har faste avtaler om hall- eller baneleie med Viken fylkeskommunes skoler skal ikke betale dette i perioden de ikke får benytte anleggene. Fylkeskommunen vil gi veiledning til selvstendig næringsdrivende og frilansere innen kultursektoren som er rammet.

10. Samarbeid med kontraktsentreprenører for å holde på de ansatte

Viken fylkeskommune har en rekke inngåtte og løpende kontrakter innen drift og vedlikehold av fylkesveier. Vi vil starte en dialog med hver enkelt av våre kontraktsentreprenører for å avdekke interessen og behovet for å bestille tiltak, som er særlig egnet til å bidra til å opprettholde sysselsetting hos hver enkelt entreprenør, som samtidig løser Vikens behov.

11. Kollektivselskapene og drosjenæringen

Viken fylkeskommune ønsker ikke at våre kollektivselskaper og deres kontraktsfestede operatører skal bære kostnaden ved bortfall av skoleskyssinntekter i den perioden som skolene er stengt. Viken fylkeskommune vil derfor opprettholde sitt tjenestekjøp av skoletransport fra kollektivtransportselskapene. Vi vil ha dialog med selskapene om hvordan godtgjørelsen for både buss, båt og drosje kan beregnes og hvordan kapasiteten kan utnyttes. Viken forutsetter at staten kompenserer kollektivtrafikkselskapene for deres bortfall av billettinntekter og vil fortsette dialogen med statlige myndigheter om dette.

12. Elevene og lærlingene er viktige ressurser i Viken 

Vi vil legge til rette for at flere elever kan ha mer praksis og dermed kan bidra på samfunnskritiske områder i Viken. Viken vil organisere og tilby digital opplæring til lærlinger som risikerer permittering. Viken vil legge til rette for at lærlinger som nå venter på å gå opp til fag/svenneprøve, skal få denne formaliserte kompetansen raskest mulig. Viken vil søke sentrale myndigheter om dispensasjon dersom regelverk er til hinder for dette.

13. Rask betaling og gjennomgang av kontraktsvilkår 

Viken ønsker å betale sine fakturaer raskt. Dette for å bedre likviditeten hos Vikens leverandører. Leverandørene må sørge for korrekt faktura. Vi vil gjennomgå Vikens kontraktsvilkår på ulike områder sett i lys av dagens situasjon.

14. Ikke avbestille arrangementer

Der det er mulig skal Viken ikke avbestille egne arrangementer, men flytte dem i tid. Vi tar sikte på å re-bestille arrangementer som må avlyses grunnet koronasituasjonen. Booke inn arrangement frem i tid der vi vet vi skal arrangere noe for å sikre aktører trafikk. Viken går i dialog med aktører og søkere for å sikre løpende, effektiv og fleksibel tilskuddsbehandling, og raske utbetalinger.

15. Benytte internasjonale ordninger

Følge opp hasteutlysninger fra EU som er relevante for Vikensamfunnet. Mobilisere og veilede søkere til aktuelle ordninger, og sette forsterket oppfølging og rådgivning på søknadsutvikling.

16. Koordinering mellom viktige aktører

Viken fylkeskommune vil møte LO og NHO jevnlig for å diskutere situasjonen. Vi vil også invitere virkemiddelaktører og andre fagsammenslutninger til å drøfte utfordringene vi står overfor, hvilke tiltak som er aktuelle og hvordan vi kan samordne oss.
Viken fylkeskommune vil også samarbeide med kommuner som har store næringslivsmessige utslag av krisen. For å sikre at næringslivets aktivitet kan holdes mest mulig i gang, vil vi ha dialog med kommunene om de praktiske utslagene av smittevernbegrunnede reiserestriksjoner.
Viken fylkeskommune skal koordinere og samordne virkemidler med Innovasjon Norge, SIVA og Norges Forskningsråd. Bidra til at klynger, inkubatorer, etablerervirksomhet og innovasjonssystemer i Viken opprettholdes

 


Publisert: 24.03.2020 11:06
Sist endret: 17.02.2021 10:09