Innhold

Arbeid

Fritidskontakt/støttekontakt - registrering 

Barnehage, skole og SFO

Barnehage - søknad om redusert foreldrebetaling/ gratis kjernetid

Barnehage- Søknad om midlertidig dispensasjon for utdanningskrav for pedagogisk leder/styrer

Fravær - krav om sletting av gyldig fravær

Grunnskolen - Fritak fra vurdering i enkeltfag

Grunnskoleopplæring (ordinær) for voksne - søknad

Karakter - klage

Permisjon fra undervisningen - søknad

SFO - søknad om redusert foreldrebetaling

Skole - elevinformasjon og samtykke fra foresatte

Skole - søknad om bytte av skole

Skoleskyss - søknad 

Bokkasser (pdf)

 

Individ og samfunn

Kommunal vielse-registrering

Landbruk

Landbruksdirektoratets skjemaside (ekstern lenke)

Helse, omsorg og velferd

Bostøtte - eSøknad (ekstern lenke)

Helse og omsorgstjenester - fullmakt (pdf) Sendes kun via sikker innsending skjema - sikker sending

Helse- og omsorgstjenester - søknad

Helse og omsorgstjenester - søknad - pdf

Kommunal bolig - søknad (pdf)

Lokaler – melding (frisør, hudpleie) / Søknad om godkjenning (tatovering, hulltaking)

Transporttjeneste for funksjonshemmede (TT-kort) - (ekstern lenke)

Parkeringstillatelse for forflytningshemmede - søknad 

Parkeringstillatelse for forflytningshemmede.PDF

Parkeringstillatelse for forflytningshemmede - legeerklæring (pdf) Sendes kun via sikker innsending skjema - sikker sending

Politikk og organisasjon

Saksdokumenter – bestilling

Meddommer - søknad om verv

Teknisk og eiendom

Avkjørsel til kommunal veg - søknad

Avvik ved feiing eller boligtilsyn - tilbakemelding

Boligtilskudd - søknad

Forhåndskonferanse - bestilling

Gravetillatelse - kabelpåvisning

Ildsted - registrering

Oljetank - melding om installasjon/sanering av nedgravd tank

Renovasjon - bestilling/endring/deling av avfallsbeholder

Renovasjon - klage

Sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter (pdf)

Sanitærabonnement - Søknad/ melding om endring

Skorstein som ikke er i bruk - melding

Utslippstillatelse - søknad

Utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann - hus og hytter - søknad (pdf)

Vann-/ avløpsanlegg - ferdigmelding av arbeid

Vann-/ avløpsledning - frakobling

Vannmåler - registrering

Kultur, idrett og fritid

Arrangementstilskudd/ underskuddsgaranti- søknad

Kandidat til kommunens kulturpris - forslag

Krisefond etter koronasituasjonen - søknad om støtte for lag, foreninger, organisasjoner mm.

Kultur- og idrettstilskudd - søknad

Kulturarrangement - søknad om leie av utstyr

Kulturformål - søknad om tilskudd

Kulturstipend - søknad

Ledsagerbevis - søknad

Lokaler og anlegg - søknad om sesongleie

Nærmiljøanlegg - søknad om investeringstilskudd

Tilskudd til kulturaktiviteter for mennesker med bistandsbehov - søknad

Tilskudd til ungdomstiltak - søknad

Næring

 

Salgsbevilling - søknad om bevilling til salg av alkoholholdig drikk gruppe 1

Serveringsbevilling - søknad

Skjenkebevilling - søknad

Skjenkebevilling - søknad om bevilling for en bestemt anledning

Skjenkebevilling - søknad om endrede vilkår for én enkelt anledning

Omsetningsoppgave for alkohol (salgsbevilling)

Omsetningsoppgave for alkohol (skjenkebevilling)

 

Natur og miljø

Felling av trær/rydding av kratt på kommunal grunn - søknad

Oljetank - melding om installasjon/sanering av nedgravd tank

Renovasjon - bestilling/endring/deling av avfallsbeholder

Renovasjon - klage

Støygrenser ved bygg-/anleggsvirksomhet - søknad om overskridelse

Vald - søknad om godkjenning - endring

Skatter og avgifter

Kommunale eiendomsavgifter - søknad om fritak

Veg og samferdsel

Gravetillatelse i kommunal veg eller grunn - søknad

Gravetillatelse - kabelpåvisning

Motorferdsel i utmark - søknad

Parkeringsgebyr - klage på ilagt parkeringsgebyr

Parkeringstillatelse for forflytningshemmede - søknad Sendes kun via sikker innsending skjema - sikker sending

parkeringstillatelse for forflytningshemmede legeerklæring.pdf  Sendes kun via sikker innsending skjema - sikker sending


Publisert: 18.01.2017 10:44:18
Sist endret: 08.09.2020 15:43