Høringer

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Nedenfor vil du finne høringer, varsler og kunngjøringer fra Eidsvoll kommune. Hver og en høring, varsel eller kunngjøring vil ligge tilgjengelig inntil frist for innspill utløper.  

Høringer gjennomføres for at innbyggere, organisasjoner og næringsliv skal få si sin mening og føre kontroll med forvaltningen. Saker blir sendt på høring fordi det er en demokratisk rett for alle å være med å utforme offentlig politikk. Det er også avgjørende at synspunktene til de som blir berørt blir kjent før det fattes en beslutning. Forvaltningen skal opplyse saker så godt som mulig før den tar en avgjørelse.

Høringssaker kan dreie seg om fremlegg til lover og forskrifter som regulerer folks rettigheter og plikter, organisering av forvaltningen, endring av myndighetsområde eller utredninger.

Varsler

Høringer

Kunngjøringer

Planene vises på denne nettsiden i cirka fem uker etter kunngjøring. Andre kunngjøringer har andre og kortere frister. 

Plan ID 023726500 - Detaljreguleringsplan for del av Holmenga sør - Lundgårds skog, gbnr. 124/35

Kommunestyret i Eidsvoll kommune behandlet i møte den 14.11.2017 saksnr. 85/17 og fattet følgende vedtak:

 

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtas Detaljregulering for del av Holmenga, Lundgårds skog gbnr. 124/35. Plankart er datert 10.10.2017, bestemmelser er datert 6.10.2017.

 

Hensikten med planen er å legge til rette for byggeområder for næringslivet, og å innfri kravet om detaljregulering som ligger i gjeldende områdereguleringsplan for Holmenga næringsområde, som ble vedtatt 09.12.2014. Det reguleres arealer for plasskrevende forretning, industri, lager samt kontor i tilknytning den øvrige næringsvirksomheten på planområdet. Næringsområdet Holmenga sør – Lundgård Skog ligger ved Nebbenes sørgående veiserviceanlegg i nærheten av E6.

Vedtaket kan i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12, jf. § 1-9, og forvaltningslovens kap. VI påklages til Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Eventuell klage sendes skriftlig via Eidsvoll kommune, Kommunal forvaltning, PB 90, 2081 Eidsvoll.

Klagefristen er 21.12.2017.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må være fremsatt innen 3 år fra denne kunngjøringsdato. For øvrig vises det til reglene i plan- og bygningslovens § 15-2 og § 15-3.

 

Saksdokumenter

Saksfremlegg.pdf

Plankart.pdf

Reguleringsbestemmelser.pdf

Planbeskrivelse.pdf

Merknader.pdf

Merknadsbehanling.pdf

Illustrasjonsplan.pdf

ROS-analyse.pdf

Geoteknisk vurdering.pdf

Innsigelser frafalles.pdf

 

Plan ID 023723300 - Detaljreguleringsplan for gbnr. 92/54, 72, 100, 101 m.fl. - Bjørnli

Kommunestyret i Eidsvoll kommune behandlet i møte 10.10.2017 saksnr. 71/17 og fattet følgende vedtak:

 

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar Eidsvoll kommunestyre "Detaljregulering for Bjørnli, gbnr. 92/54, 72, 100, 101 mfl. - Plan ID 023723300", med bestemmelser og planbeskrivelse. Plankart er datert 10.06.2015, bestemmelser er datert 24.03.2017 -revidert 22.08.2017. Planbeskrivelse er datert 20.06.2016

 

Planforslaget fremmes av BEIAS-gruppen AS på oppdrag for NORDBOLIG Innlandet AS. Hensikten med planen er å legge til rette for boligbygging i nærheten av Dal sentrumsområde. Det planlegges for konsentrert småhusbebyggelse på eiendom gbnr. 92/54,100. På eiendommen gbnr 92/101 planlegges det for frittliggende småhusbebyggelse. Bjørnsrudvegen planlegges utbedret fra og med krysset Bjørnsrudskogen og frem til de aktuelle eiendommene.

Vedtaket kan i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12, jf. § 1-9, og forvaltningslovens kap. VI påklages til Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Eventuell klage sendes skriftlig via Eidsvoll kommune, Kommunal forvaltning, PB 90, 2081 Eidsvoll.

Klagefristen er den 14.11.2017.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må være fremsatt innen 3 år fra denne kunngjøringsdato. For øvrig vises det til reglene i plan- og bygningslovens § 15-2 og § 15-3. Vedtaket kunngjøres i lokalavisen den 24.10.2017.

 

Saksdokumenter

Saksfremlegg 10.10.17.PDF

Plankart.pdf

Reguleringsbestemmelser.pdf

Planbeskrivelse.PDF

ROS- analyse.PDF

Bebyggelsesplan med terrengsnitt og solstudier.PDF

3D modeller.pdf

Rapport arkeologisk utgraving.PDF

Støyrapport.PDF

Saksframlegg til førstegangsbehandling.PDF

Innkomne merknader offentlig ettersyn, samlet.PDF

Formingsveileder.PDF

Begrenset offentlig ettersyn med merknader.PDF

Gamle/utgåtte høringer


Publisert: 16.06.2017 14:28:34
Sist endret: 13.12.2017 12:50