Innhold

Nedenfor vil du finne høringer, varsler og kunngjøringer fra Eidsvoll kommune. Hver og en høring, varsel eller kunngjøring vil ligge tilgjengelig inntil frist for innspill utløper.  

Høringer gjennomføres for at innbyggere, organisasjoner og næringsliv skal få si sin mening og føre kontroll med forvaltningen. Saker blir sendt på høring fordi det er en demokratisk rett for alle å være med å utforme offentlig politikk. Det er også avgjørende at synspunktene til de som blir berørt blir kjent før det fattes en beslutning. Forvaltningen skal opplyse saker så godt som mulig før den tar en avgjørelse.

Høringssaker kan dreie seg om fremlegg til lover og forskrifter som regulerer folks rettigheter og plikter, organisering av forvaltningen, endring av myndighetsområde eller utredninger.

Varsler

Plan ID 303533800 - Varsel om oppstart av detaljregulering av gbnr. 17/267 m.fl. - Vilberg barnehage

Iht. plan- og bygningsloven §12-8 § 12-15 varsles oppstart av arbeid med detaljregulering for Vilberg barnehage med tilliggende areal, Gbnr: 17/267, 17/85, 17/95, 16/96, del av 17/3, 534/1 og 17/343.

Forslagstiller for planen er Eidsvoll kommune v/Eiendomsforvaltningen.
Hensikten med planen er å tilrettelegge for utvidelse av Vilberg barnehage fra 4 til 10 avdelinger. Området er regulert i Områdereguleringsplan for Vilbergområdet vedtatt 10.10.2017. Den sørøstre delen av planområdet er avsatt til bolig. Intensjonen i detaljreguleringsplan er å omregulere boligtomten til barnehage. I samsvar med plan- og bygningsloven § 12-15 vurderes søknad om byggetillatelse sendt inn for felles behandling med forslaget til reguleringsplan.

Planarbeidet er vurdert til å ikke utløse krav om konsekvensutredning (jf. pbl §4-2).

Det vil bli avholdt digitalt informasjonsmøte om planarbeidet torsdag 20 mai. kl. 19.00. Lenke til informasjonsmøtet publiseres på kommunens hjemmeside før møtet.

Planen utarbeides av LANDSKAPERIET AS for Eidsvoll kommune v/Eiendomsforvaltningen. Hvis du har innspill til planarbeidet, kan du sende det til mkr@landskaperiet.no innen 01.06.2021. Har du spørsmål, kan du ta kontakt med Mona Kittelsen Røberg. tlf. 97 70 61 81.

Referat oppstartsmøte 12.4.2021.pdf

Plan ID 303533500 - Varsel om oppstart av detaljregulering for gbnr. 95/120 og 121 m.fl. - Huldertjernvegen 

Iht. plan- og bygningsloven §12-8 og §17-4 varsles oppstart av arbeid med detaljregulering for eiendommer i Huldertjernvegen i Eidsvoll kommune. Det varsles også om mulig utbyggingsavtale. Planarbeidet utføres av MARK Arkitekter AS på vegne av RHS Eiendom AS.

Eiendommen som tiltakshaver vil regulere for utbygging er Huldertjernvegen 16 A, B og C med gbnr. 95/120 og gbnr. 95/121. Kommunen har i tillegg bedt om at følgende eiendommer tas med i planområdet ved varsel om oppstart: gbnr. 95/43 og 95/521 samt deler av Huldertjernvegen på gbnr. 95/645. Planavgrensningen fremgår av kartutsnittet og på vedlagt kart og har et totalt areal på ca. 10 daa.

Området er ikke detaljregulert. Formålet i gjeldende kommuneplan er bolig. Planområdet ligger i et etablert boligområdet med småhusbebyggelse.

Planen skal legge til rette for boligformål i form av frittliggende småhusbebyggelse, uteoppholdsareal og tilhørende infrastruktur.

Planarbeidet er vurdert til å ikke utløse krav om konsekvensutredning (jf. pbl §4-2). Nødvendige utredningsbehov innenfor miljøvern, beredskap (ROS), geoteknikk, støy og trafikk/mobilitet m.m. vil bli gjort rede for i planbeskrivelsen.

 

Innspill eller merknader til planarbeidet kan rettes til:

  • MARK Arkitekter AS, Hillevågsveien 101, 4016 Stavanger eller via e-post til andreas@mark.as.

Frist for innsending av merknader: 1. februar 2021.

Alle merknader blir tatt opp til vurdering, gjennomgått og kommentert i planbeskrivelsen når planen sendes inn til kommunen for behandling.  Planforslaget vil så legges ut til offentlig ettersyn og det vil da være mulig å komme med merknader til det konkrete planforslaget før politisk behandling.

 

Referat oppstartsmøte.pdf

Varslingsområde.pdf

Avisannonse.pdf

PlanID  023726500 og 023725700 -  Endring etter §12-14 av detaljeguleringsplanene Holmenga Sør, Lundgårds skog og Eidsvoll Verk Næringssenter og Nebbenes sørgående vegserviceanlegg

I henhold til plan- og bygningslovens §12-8, gjøres herved kjent at det er startet arbeid med endring etter PBL §12-14, av detaljreguleringsplanene  PlanID  023726500  Holmenga - Lundgårds skog og  PlanID 023725700 Eidsvoll Verk Næringssenter og Nebbenes sørgående vegserviceanlegg.

Formålet med planen:

Hensikten med endringene er å gjøre mindre justeringer i planene i henhold til endrede forutsetninger og praktiske hensyn knyttet til utbygging og drift av området.

Endringene består i følgende punkter:
- Endringer på vegføring og plassering av snuplass på o_SV1 (EVNS)
- Mindre justeringer i adkomstpiler (begge)
- Endringer i plassering av fe- og viltgjerde (begge)
- Endringer i plassering av skogsbilvei (begge)
- Fjerne krav om miljøsoner på f_SV2 og f_SV4 (EVNS)
- Justert areal for vegetasjonsskjerm (HSLS)
- Lagt til areal for kommunalteknisk anlegg (HSLS)
Det foreslås endringer i plankart og bestemmelser for begge reguleringsplaner.

Medvirkning:

Merknader og synspunkter som kan ha betydning for planarbeidet kan sendes til:
Rambøll v/ Bjørnar Rutledal, e-post: bjornar.rutledal@ramboll.no.
Postadresse: Harbitzalléen 5, Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo.

Alle innkomne merknader vil bli oversendt Eidsvoll kommune sammen med forslaget.
Fristen for innspill er 30.11.2020.

Har du spørsmål?
Vil du vite mer om planarbeidet, kan du kontakte Rambøll på telefon: 40 82 28 92 eller e-post: bjornar.rutledal@ramboll.no.

Vedlegg:

Bestemmelser med endringer Eidsvoll Verk næringssenter og Nebbenes sørgående vegserviceanlegg.pdf

Bestemmelser med endringer Holmenga sør, Lundgårds skog.pdf

Nye bestemmelser Eidsvoll Verk næringssenter og Nebbenes sørgående vegserviceanlegg.pdf

Nye bestemmelser Holmenga sør, Lundgårds skog.pdf

Plankart Eidsvoll Verk næringssenter og Nebbenes sørgående vegserviceanlegg.pdf

Plankart Holmenga sør, Lundgårdss skog.pdf

Reguleringsendring Ormlia - Beskrivelse.pdf

Reguleringsendring Ormlia - referat fra oppstartsmøtet.pdf

Reguleringsendring Ormlia - Varslingsbrev elektronisk.pdf

 

PlanID 023730800 - Endring etter §12-14 av reguleringsplan for Holmenga Nord - Fornyet høring

Planen ble vedtatt 3.9.2019 og utgjør en del av et større område avsatt til næringsformål langs E6, ved Nebbenes. Forslagsstiller er Anlegg Øst Entreprenør AS. Formålet med endringen er å gjøre mindre tilpasninger i plankart og planbestemmelser knyttet til blant annet grønnstruktur. For en fullstendig oversikt se vedlagt høringsbrev og en beskrivelse av foreslåtte endringer.  FRIST for innspill: 26.03.21

Foreslått planendring er også tilgjengelig på www.arealtek.no og på kommunens nettside. Aktuelle dokument er vedlagt nederst på siden.

Spørsmål og innspill kan innen 26.3.2021 rettes til:
Arealtek AS v/Hilde Smedstad, Elvarheimgt. 10B, 2408 Elverum, hilde@arealtek.no, mobil: 93069363. Alle innkomne merknader vil bli oversendt Eidsvoll kommunen sammen med forslag til endring.


Fornyet høring - Holmenga nord.pdf

oppstartsmøte 17 sept.pdf

Planbeskrivelse - endring av plan - Holmenga Nord_.pdf

Planbestemmelser - endring av plan - Holmenga Nord.pdf

Plankart - endring av plan - Holmenga Nord.pdf

 

Høringer

 

Kunngjøringer

Planene vises på denne nettsiden i cirka fem uker etter kunngjøring. Andre kunngjøringer har andre og kortere frister. 

Detaljregulering av gbnr. 188/5 m.fl, Langset kirke og gravplass mv. 

Kunngjøring av vedtak: Detaljregulering av gbnr. 188/5 m.fl., Langset kirke og gravplass mv.

Kommunestyret i Eidsvoll behandlet i møte den 9.3.2021 sak 21/34 og fattet følgende vedtak:

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtas detaljregulering for gbnr. 188/5 m.fl. – Langset kirke og gravplass mv. Plankart er datert 25.1.2021 og bestemmelser er datert 19.1.2021.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for utvidelse av kirkegården ved Langset kirke. I tillegg er det behov for å øke antall parkeringsplasser ved kirken. Det reguleres også fortau langs del av Langsetvegen, for å sikre en sammenhengende løsning for myke trafikanter.

Planforslaget er utarbeidet av planavdelingen i Eidsvoll kommune.

Klage på vedtaket kan sendes skriftlig til Eidsvoll kommune, Kommunal forvaltning, PB 90, 2081 Eidsvoll eller til postmottak@eidsvoll.kommune innen 20.4.2021. Se plan- og bygningsloven § 1-9, jf. forvaltningsloven §§ 28 og 29. Klageinstans er Statsforvalteren i Oslo og Viken. Saken vil få en ny vurdering og behandles i kommunens utvalg for næring, plan og miljø, før den eventuelt videresendes til Statsforvalteren.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må være fremsatt innen 3 år fra denne kunngjøringsdato. For øvrig vises det til reglene i plan- og bygningsloven § 15-2 og § 15-3.

Plandokumenter:

Saksframlegg sluttbehandling.pdf

Plankart.pdf

Reguleringsbestemmelser_19012021.pdf

Planbeskrivelse_19012021.pdf

Risiko- og sårbarhetsanalyse.pdf

Geoteknisk rapport.pdf

Arkeologisk rapport.pdf

Merknadsskjema offentlig ettersyn.pdf

Innkomne merknader varsel om oppstart.pdf

Planstrategi for Eidsvoll kommune periode 2021-2023

I medhold av plan- og bygningslovens § 10-1 vedtok Eidsvoll kommunestyre i møte den 9.3.2021 ny planstrategi for Eidsvoll kommune 2021-2023.

Formålet med kommunale planstrategier er å drøfte strategiske valg knyttet til kommunens totale planbehov. En kommunal planstrategi omfatter drøfting av kommunens strategiske valg knyttet til samfunnsutvikling, herunder langsiktig arealbruk, miljøutfordringer, sektorenes virksomhet og en vurdering av kommunens planbehov i valgperioden. Kommunen tar også stilling til om gjeldende kommuneplan - eller deler av denne - skal revideres eller oppheves. Kommunestyret tar herunder stilling til om det er behov for å igangsette arbeid med nye arealplaner i valgperioden, eller om gjeldende planer bør revideres eller oppheves.

Planstrategi er en retningsgivende plan. Vedtaket kan ikke påklages. 

 

Saksdokumenter

Planstrategi 2020-2023.pdf

Saksfremlegg.pdf

Alle innspill.pdf

Detaljregulering av gbnr. 96/22 - Bekkedal

Kunngjøring av vedtak: Detaljregulering for gbnr. 96/22 Bekkedal. PlanID 303531800.

Kommunestyret i Eidsvoll behandlet i møte den 2.2.2021 sak 21/02 og fattet følgende vedtak:

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtas detaljreguleringsplan for gnr. 96/22 Bekkedal med følgende endringer innarbeidet i rekkefølgebestemmelsenes punkt 4.1 Adkomst, som erstatter opprinnelig tekst:
Anleggsveg og adkomstveg
Frem til de første 55 boligene innenfor planområdet tas i bruk kan eksisterende del av Gustav Granhaugs veg benyttes som anleggs- og adkomstveg. Før første bolig innenfor planområdet tas i bruk skal ny ringvegløsning, eller ny direkte adkomst til Tærudveien, være sikret. Før første bolig innenfor planområdet tas i bruk skal opparbeidelse av et mer trafikksikkert kryss Gustav Granhaugsvei - Tærudveien være sikret og fartsreduserende tiltak som skilt og fartshumper i Gustav Granhaugsvei være på plass. Før bolig nr. 56 innenfor planområdet tas i bruk skal ny permanent adkomst og vegløsning være opparbeidet og godkjent.

For anleggstrafikk gjelder følgende betingelser i anleggsperioden:
- Varetrafikk og annen tungtrafikk til og fra planområdet skal kun forekomme i tidsrommet kl. 9:00- 14:00 hverdager, for å hensynta myke trafikanter og spesielt skolebarn som ferdes til og fra området.
- Det skal opprettes intern riggplass innenfor planområdet som brukes som materiallager, for å begrense ekstern trafikk i anleggsperioden.
- Masser fra planområdet skal håndteres inne på området.
- Gustav Granhaugs veg skal holdes ren og i god stand i byggeperioden. Før første bolig innenfor planområdet kan tas i bruk, skal Gustav Granhaugs veg tilbakeføres og sikres tilbakeført til den stand den var i før anleggsarbeidet startet.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for utbygging av boliger på gbnr. 96/22, med tilhørende adkomst og intern infrastruktur. Planen legger til rette for utbygging av opp til 130 boenheter i form av eneboliger, kjeda eneboliger, rekkehus, tomannsboliger og leilighetshus med inntil åtte boenheter.

Planen er utarbeidet av Plan1 på vegne av Bekkedal Utvikling AS.

Klage på vedtaket kan sendes skriftlig til Eidsvoll kommune, Kommunal forvaltning, PB 90, 2081 Eidsvoll eller til postmottak@eidsvoll.kommune.no innen 16.3.2021. Se plan- og bygningsloven § 1-9, jf. forvaltningsloven §§ 28 og 29. Klageinstans er Statsforvalteren i Oslo og Viken. Saken vil få en ny vurdering og behandles i kommunens utvalg for næring, plan og miljø, før den eventuelt videresendes til Statsforvalteren.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må være fremsatt innen 3 år fra denne kunngjøringsdato. For øvrig vises det til reglene i plan- og bygningsloven § 15-2 og § 15-3.

Plandokumenter:

Saksframlegg.pdf

1. Plankart.pdf

2. Reguleringsbestemmelser_pdf.pdf

3. Planbeskrivelse.pdf

4. Illustrasjonsplan.pdf

5. Geoteknisk notat.pdf

6. ROS analyse.pdf

7. Sjekkliste naturmangfold.pdf

8. Illustrasjon vegløsninger.pdf

9. Notat vegløsning.pdf

10. VA rammeplan.pdf

11. VA rammeplan kart.pdf

12. Solstudie 1. mai.pdf

13. Solstudie 20. juni.pdf

14. Solstudie 20. mars.pdf

15. Merknadskart.pdf

16. Merknadskjema.pdf

17. Mottatte merknader.pdf

18. Perspektiver 1.pdf

19. Perspektiver 2.pdf

20. Perspektiver 3.pdf

21. Referat oppstartsmøte.pdf

22. Vurdering fra kommunalteknikk.pdf

Merknadsskjema offentlig ettersyn.docx

Uttalelser offentlig ettersyn, samlet.pdf

Detaljregulering for deler av gbnr. 86/1 - Dal omsorgsboliger

Kommunestyret i Eidsvoll behandlet i møte den 8.12.2020 sak 20/120 og fattet følgende vedtak:
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtas «PlanID 303532000 – Detaljregulering for deler av gbnr. 86/1 – Dal omsorgsboliger». Plankart er datert 21.10.2020 og reguleringsbestemmelsene er datert 26.10.2020.

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for omsorgsboliger til personer som trenger boliger som er tilpasset deres behov. Boligene skal dekke behovet for brukere med psykisk utviklingshemning, funksjonsnedsettelse og somatisk lidelse.

Planen er utarbeidet av Pir II Oslo AS på vegne av Eidsvoll kommune ved eiendomsforvaltningen, på oppdrag fra virksomhet for Helse og bistand.

Klage på vedtaket kan sendes skriftlig til Eidsvoll kommune, Kommunal forvaltning, PB 90, 2081 Eidsvoll eller til postmottak@eidsvoll.kommune.no, innen 19.1.2021. Se plan- og bygningsloven § 1-9, jf. forvaltningsloven §§ 28 og 29. Klageinstans er Fylkesmannen i Oslo og Viken. Saken vil få en ny vurdering og behandles i kommunens utvalg for næring, plan og miljø, før den eventuelt videresendes til Fylkesmannen.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må være fremsatt innen 3 år fra denne kunngjøringsdato. For øvrig vises det til reglene i plan- og bygningsloven § 15-2 og § 15-3.

Plandokumenter:

1. Saksframlegg.pdf

2. Plankart.pdf

3. Reguleringsbestemmelser.pdf

4. Planbeskrivelse.pdf

5. Illustrasjonsplan.pdf

6. Geoteknisk notat.pdf

7. ROS-analyse.pdf

8. Støyutredning.pdf

9. Merknader oppstartvarsel.pdf

10. Merknader offentlig ettersyn.pdf

11. Merknadsskjema offentlig ettersyn.pdf

12. Protokoll HNPM 23.6.2020.pdf

13. Protokoll kommunestyret 8.12.2020.pdf

Detaljregulering for gbnr. 17/14 m.fl., gang- og sykkelveg Hagalykkja - Tynsåkvegen

Kommunestyret i Eidsvoll behandlet i møte den 8.12.2020 sak 20/121 og fattet følgende vedtak:

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtas «Detaljregulering av gbnr. 17/14 m.fl. Tynsåkvegen, gang- og sykkelveg Hagalykkja – Tynsåkjordet». Plankart er datert 2.4.2020 og reguleringsbestemmelser er datert 23.4.2020, sist revidert 27.10.2020.

Hensikten med planarbeidet er å sikre trygg skoleveg for de som skal ferdes til/fra den nye barneskolen som er planlagt bygd på Tynsåkjordet. Det følger av områdereguleringen for Vilbergområdet at det skal opparbeides gang- og sykkelveg med veglys langs Tynsåkvegen i henhold til kommunens vegnorm og detaljreguleringsplan, før det kan gis brukstillatelse for ny barneskole på felt BU3. Denne detaljreguleringsplanen bidrar til å oppfylle dette kravet.

Reguleringsplanforslaget er utarbeidet av Asplan Viak AS, på vegne av Eidsvoll kommune v/eiendomsavdelingen.

Klage på vedtaket kan sendes skriftlig til Eidsvoll kommune, Kommunal forvaltning, PB 90, 2081 Eidsvoll eller til postmottak@eidsvoll.kommune.no, innen 19.1.2021. Se plan- og bygningsloven § 1-9, jf. forvaltningsloven §§ 28 og 29. Klageinstans er Fylkesmannen i Oslo og Viken. Saken vil få en ny vurdering og behandles i kommunens utvalg for næring, plan og miljø, før den eventuelt videresendes til Fylkesmannen.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må være fremsatt innen 3 år fra denne kunngjøringsdato. For øvrig vises det til reglene i plan- og bygningsloven § 15-2 og § 15-3.

Plandokumenter:

1. Saksframlegg.pdf

2. Plankart.pdf

3. Reguleringsbestemmelser.pdf

4. Planbeskrivelse.pdf

5. Tegninghefte.pdf

6. Geoteknisk notat.pdf

7. Overvannsnotat.pdf

8. Støyutredning.pdf

9. Trafikkanalyse.pdf

10. ROS-analyse.pdf

11. Merknader offentlig ettersyn.pdf

12. Merknadsskjema offentlig ettersyn.pdf

13. Merknader oppstartvarsel.pdf

14. Merknadsskjema oppstartvarsel.pdf

15. Protokoll kommunestyret 8.12.2020.pdf

Detaljregulering for Sundgata 13-15, gbnr. 16/37 m.fl.

Kommunestyret i Eidsvoll kommune behandlet i møte 8.12.2020 saksnr. 20/119 og fattet følgende vedtak:

«I medhold av plan -og bygningslovens § 12-12 vedtas detaljreguleringsplan for Sundgata 15 gbnr. 16/37 m.fl. Plankart er datert 10.12.2019 og reguleringsbestemmelser er datert 9.3.2020».

Hensikten med planen er å tilrettelegge for utbygging av eiendommen Sundgata 15A, med utgangspunkt i nylig vedtatt områdereguleringsplan for Eidsvoll sentrum. Planområdet omfatter gbnr. 16/37, del av 56, 104 og 105 og utgjør en del av felt BS6 i områdereguleringsplan for Eidsvoll sentrum. Planforslaget legger opp til bebyggelse for sentrumsformål fra 4 til 7 etasjer med parkeringskjeller. Det åpnes opp for ren boligbebyggelse. Det stilles ikke krav til nærings-, tjenesteytings- eller bevertningsareal i bestemmelsene.

Klage på vedtaket kan sendes til kommunen innen 19.1.2021 se plan- og bygningsloven § 1-9, jf. forvaltningsloven §§ 28 og 29. Klageinstans er Fylkesmannen i Oslo og Viken. Saken vil få en ny vurdering og behandles i kommunens utvalg for næring, plan og miljø, før den eventuelt videresendes til fylkesmannen.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må være fremsatt innen 3 år fra denne kunngjøringsdato. For øvrig vises det til reglene i plan- og bygningslovens § 15-2 og § 15-3. Vedtaket kunngjøres i lokalavisen den 15.12.2020. Vedtaket og plandokumentene er tilgjengelig på kommunens hjemmesider, under http://eidsvoll.kommune.no/horinger/

Plandokumenter:

Saksfremlegg sluttbehandling med vedtak.pdf

1 Plankart.pdf

2 Reguleringsbestemmelser.pdf

3 Planbeskrivelse.pdf

4 Illustrasjonsplan utomhus.pdf

5 Illustrasjoner trapp.pdf

6 Illustrasjonsplan Sundtoppen.pdf

7 Solstudier.pdf

8 Støyvurdering.pdf

9 ROS analyse.pdf

10 Geoteknisk rapport.pdf

11 Geoteknisk notat.pdf

12 Vurdering av områdestabilitet.pdf

13 Mobilitetsvurdering.pdf

14 Merknadsbehandling offentlig ettersyn.pdf

15 Innspill uavkortet form, offentlig ettersyn.pdf

16 Merknadsbehandling begrenset høring.pdf

17 Innspill uavkortet form, begrenset høring.pdf

Saksfremlegg 1.gangsbehandling.PDF

Saksprotokoll 1. gangsbehandling.pdf

Arkiv - gamle/utgåtte høringer

 

 

 

 

 


Publisert: 16.06.2017 14:28:34
Sist endret: 04.05.2021 13:56