Høringer

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Nedenfor vil du finne høringer, varsler og kunngjøringer fra Eidsvoll kommune. Hver og en høring, varsel eller kunngjøring vil ligge tilgjengelig inntil frist for innspill utløper.  

Høringer gjennomføres for at innbyggere, organisasjoner og næringsliv skal få si sin mening og føre kontroll med forvaltningen. Saker blir sendt på høring fordi det er en demokratisk rett for alle å være med å utforme offentlig politikk. Det er også avgjørende at synspunktene til de som blir berørt blir kjent før det fattes en beslutning. Forvaltningen skal opplyse saker så godt som mulig før den tar en avgjørelse.

Høringssaker kan dreie seg om fremlegg til lover og forskrifter som regulerer folks rettigheter og plikter, organisering av forvaltningen, endring av myndighetsområde eller utredninger.

Varsler

DETALJREGULERING FOR HOLMENGA NÆRINGSOMRÅDE, DELER AV GBNR. 97/1.

På vegne av Mathiesen Eidsvoll Verk ANS varsles det av Øvre Romerike Prosjektering AS i henhold til Plan- og bygningsloven (PBL) §§ 12- 8 og 12-3 om oppstart av arbeid med detaljregulering for «Holmenga næringsområde, deler av gbnr.97/1». Planforslaget fremmes som en privat detaljregulering.

Det varsles samtidig om innledning av forhandlinger om utbyggingsavtale i henhold til pbl. §17-4.

Det er vurdert at tiltaket ikke utløser krav om planprogram eller konsekvensutredning (iht. PBL §§ 4-1, 4-2).

Spørsmål vedrørende planarbeidet kan rettes til: Øvre Romerike Prosjektering AS, v/Alf Kristian Nyborg, tlf.: 926 53 732 eller e-post: akn@orp.no

Innspill til varsel om oppstart og utbyggingsavtalen sendes innen 11.06.2018 til: akn@orp.no , evt. Øvre Romerike Prosjektering AS, Pb 26, 2051 Jessheim.

Det bes om at kopi sendes til:  postmottak@eidsvoll.kommune.no, evt. i brev til Eidsvoll kommune, Postboks 90, 2081 EIDSVOLL.

Vi oppfordrer til å skille mellom merknader som gjelder reguleringsarbeidet, og merknader til utbyggingsavtalen.

Her kan du lese hele varslingsbrevet og her kan du lese planinitiativet og referat fra oppstartsmøtet 

Høringer

  • Offentlig ettersyn av forslag til "Områderegulering av Eidsvoll Sentrum"

    I medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-2 og 12-10 vedtok utvalg for næring, plan og miljø i møte den 24.04.2018 å legge forslag til «Områdereguleringsplan for Eidsvoll sentrum», med bestemmelser, ut til offentlig ettersyn. Plankart og bestemmelser er datert 02.05.2018.

 

Kunngjøringer

Planene vises på denne nettsiden i cirka fem uker etter kunngjøring. Andre kunngjøringer har andre og kortere frister. 

Plan ID 023729300 - Detaljreguleringsplan for Mo gård - gbnr. 92/231, 227 m.fl.

Kommunestyret i Eidsvoll kommune behandlet i møte den 20.03.18 saksnr. 16/3539 og fattet følgende vedtak:

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar Eidsvoll kommunestyre «detaljreguleringsplan for Gbnr. 92/231, 227, 161 og 167 - Mo Gård ». Plankart og reguleringsbestemmelser er datert 7.2.2017, sist revidert 26.02.2018.

Hensikten med planen er å legge til rette for boligutbygging. Planområdet ligger ca. 1 km nordvest for Dal stasjon og grenser til fv. 501 Trondheimsvegen mot sørvest og Hjeramoen i sørøst. Planområdet omfatter eiendommene gnr./bnr.: 92/161, 231, 227 og 167, - samlet areal er på ca. 13 daa. Det legges til rette for lavblokkbebyggelse (flatt tak) med tilhørende grøntområder, uteoppholdsareal og infrastruktur. Boligkonseptet innebærer tilførsel av 88 boenheter.

Utnyttelsesgraden er satt til maksimalt 40 % BYA 

Maksimal gesimshøyde 7,5 meter.

Vedtaket kan i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12, jf. § 1-9, og forvaltningslovens kap. VI påklages til Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Eventuell klage sendes skriftlig via Eidsvoll kommune, Kommunal forvaltning, PB 90, 2081 Eidsvoll.

Klagefristen er 22.05.2018.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må være fremsatt innen 3 år fra denne kunngjøringsdato. For øvrig vises det til reglene i plan- og bygningslovens § 15-2 og § 15-3. Vedtaket kunngjøres i lokalavisen den 26.04.2018.

 

Plandokumenter:

Saksfremlegg, sluttbehandling.PDF

Plankart.PDF

Planbestemmelser.PDF

Planbeskrivelse.PDF

Illustrasjoner.PDF

Merknader til offentlig ettersyn.PDF

ROS analyse.PDF

Støyvurdering.PDF

Protokoll, vedtak.PDF

Naboliste.PDF

 

Arkiv - gamle/utgåtte høringer

 

DETALJREGULERINGFORHOLMENGANÆRINGSOMRÅDE,DELERAVGBNR.97/1.

 

 

PåvegneavMathiesen EidsvollVerkANSvarslesdet av Øvre Romerike Prosjektering AS ihenhold tilPlan-og bygningsloven (PBL)§§12- 8og12-3 omoppstartavarbeid meddetaljreguleringfoHolmenga næringsomde,delerav gbnr.97/1».

 

Detvarslessamtidig ominnledning avforhandlinger omutbyggingsavtaleihenhold til pbl. §

17-4.

Detervurdertattiltaketikke utløserkrav omplanprogramellerkonsekvensutredning (iht. PBL

§§ 4-1,4-2). Planen fremmessom en privatdetaljregulering.