Høringer

Nedenfor vil du finne høringer, varsler og kunngjøringer fra Eidsvoll kommune. Hver og en høring, varsel eller kunngjøring vil ligge tilgjengelig inntil frist for innspill utløper.  

Høringer gjennomføres for at innbyggere, organisasjoner og næringsliv skal få si sin mening og føre kontroll med forvaltningen. Saker blir sendt på høring fordi det er en demokratisk rett for alle å være med å utforme offentlig politikk. Det er også avgjørende at synspunktene til de som blir berørt blir kjent før det fattes en beslutning. Forvaltningen skal opplyse saker så godt som mulig før den tar en avgjørelse.

Høringssaker kan dreie seg om fremlegg til lover og forskrifter som regulerer folks rettigheter og plikter, organisering av forvaltningen, endring av myndighetsområde eller utredninger.

Varsler

Høringer

Kunngjøringer

Plan ID 023730200 - Detaljreguleringsplan for Vestre Ulvin, gbnr. 195/15 og del av gbnr. 195/3

Kommunestyret i Eidsvoll kommune behandlet i møte den 11.6.2019 saksnr. 48/19 og fattet følgende vedtak:

 

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtas forslag til detaljreguleringsplan for gbnr. 195/15 og del av gbnr. 195/3 – Vestre Ulvin. Plankart er datert 30.11.2018, planbestemmelser er datert 30.11.2018, - revidert 12.4.2019.

 

Hensikten med planen er å legge til rette for oppføring av 4 nye eneboliger i tråd med gjeldende kommuneplan. I gjeldende kommuneplan for Eidsvoll 2015-2026 er planområdet avsatt til spredt boligbebyggelse i LNF-områder. Planområdet reguleres til frittliggende småhusbebyggelse med en tillatt utnyttelsesgrad tilsvarende maksimalt % -BYA=15 %.

Vedtaket kan påklages. Evt. klage kan sendes til kommunen innen 3 uker etter at dette brevet er mottatt, se plan- og bygningsloven § 1-9, jf. forvaltningsloven §§ 28 og 29. Klageinstans er Fylkesmannen i Oslo og Viken. Saken vil da få en ny vurdering og behandles i kommunens utvalg for næring, plan og miljø, før den eventuelt videresendes til fylkesmannen.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må være fremsatt innen 3 år fra denne kunngjøringsdato. For øvrig vises det til reglene i plan- og bygningslovens § 15-2 og § 15-3. Vedtaket kunngjøres i lokalavisen den 20.6.2019. Vedtaket og samtlige plandokumenter ligger tilgjengelig her på kommunens hjemmesider. Den vedtatte planen vil også være tilgjengelig i papirformat på innbyggertorvet i Eidsvoll rådhus.

 

Plandokumenter:

Saksfremlegg.pdf

Plankart.PDF

Bestemmelser .pdf

Planbeskrivelse.pdf

Notat vedr. hovedutvalgets tilleggsforslag.pdf

Merknader.pdf

Merknadsskjema.pdf

Illustrasjonsplan.pdf

Sol-skyggeanalyse.pdf

Terrengsnitt, høyder.pdf

ROS.PDF

VA-notat.PDF

Omlegging av vegkryss - notat.PDF

Varsel om oppstart.PDF

Saksprotokoll.PDF

Plan ID 023731100 - Detaljregulering for gbnr. 97/97 m.fl. - Nebbenes nordgående

Kommunestyret i Eidsvoll kommune behandlet i møte den 11.6.2019 saksnr. 53/19 og fattet følgende vedtak:

 

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtas detaljregulering for gbnr. 97/97 m.fl. - Nebbenes nordgående, planid 023731100. Plankart er datert 6.5.2019, bestemmelser er datert 19.3.2019.

 

Hensikten med reguleringsplan for Nebbenes nordgående er å legge til rette for et McDonald’s-anlegg med både restaurant og drive-thru, samt ca. 50 parkeringsplasser. Planen er i tråd med gjeldende kommuneplan og i overenstemmelse med tidligere reguleringsplaner for området.

Vedtaket kan påklages. Evt. klage kan sendes til kommunen innen 3 uker etter at dette brevet er mottatt, se plan- og bygningsloven § 1-9, jf. forvaltningsloven §§ 28 og 29. Klageinstans er Fylkesmannen i Oslo og Viken. Saken vil da få en ny vurdering og behandles i kommunens utvalg for næring, plan og miljø, før den eventuelt videresendes til fylkesmannen.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må være fremsatt innen 3 år fra denne kunngjøringsdato. For øvrig vises det til reglene i plan- og bygningslovens § 15-2 og § 15-3. Vedtaket kunngjøres i lokalavisen den 20.6.2019. Vedtaket og samtlige plandokumenter vil gjøres tilgjengelig på kommunens hjemmesider i 5 uker, under menyvalg «Høringer», avsnitt «Kunngjøringer», eller direkte link her.  Den vedtatte planen vil også være tilgjengelig i papirformat på innbyggertorvet i Eidsvoll rådhus.

 

Plandokumenter:

Plankart.pdf

Reguleringsbestemmelser.pdf

Saksfremstilling.pdf

Planbeskrivelse.pdf

Merknadsskjema.pdf

Illustrasjonsplan.pdf

Risiko- og sårbarhetsanalyse.pdf

Notat vurdering av områdestabilitet.pdf

Notat Vann- og avløp.pdf

Notat Markedsanalyse McDonald's Nebbenes.pdf

VA-plan.pdf

Vedtak KS 110619.pdf

 

Planene vises på denne nettsiden i cirka fem uker etter kunngjøring. Andre kunngjøringer har andre og kortere frister. 

Arkiv - gamle/utgåtte høringer