Innhold

Nedenfor vil du finne høringer, varsler og kunngjøringer fra Eidsvoll kommune. Hver og en høring, varsel eller kunngjøring vil ligge tilgjengelig inntil frist for innspill utløper.  

Høringer gjennomføres for at innbyggere, organisasjoner og næringsliv skal få si sin mening og føre kontroll med forvaltningen. Saker blir sendt på høring fordi det er en demokratisk rett for alle å være med å utforme offentlig politikk. Det er også avgjørende at synspunktene til de som blir berørt blir kjent før det fattes en beslutning. Forvaltningen skal opplyse saker så godt som mulig før den tar en avgjørelse.

Høringssaker kan dreie seg om fremlegg til lover og forskrifter som regulerer folks rettigheter og plikter, organisering av forvaltningen, endring av myndighetsområde eller utredninger.

Varsler

Varsel om oppstart av detaljregulering for Statsrådvegen 56 m.fl.

I henhold til plan‐ og bygningsloven §12‐8, kunngjøres oppstart av detaljreguleringsarbeid for gnr./bnr: 125/37, 125/41,125/38, 125/42, 125/54, 125/126, 125/45, 125/9, 125/112 samt deler av gnr./bnr. 125/8, 125/40 og 125/43 i Eidsvoll kommune.

Planarbeidet utføres av Areal+ AS for Akerheim Eiendom AS. Planområdet har et bruttoareal på ca. 17 dekar og framgår av kartutsnittet. Planen skal legge til rette for boligformål i form av frittliggende og konsentrert småhusbebyggelse, samt nødvendig infrastruktur for å gjennomføre tiltaket.

Iht. Plan‐ og bygningslovens § 17‐4 varsles det om at det kan bli aktuelt å innlede forhandlinger om utbyggingsavtale for planområdet. Planarbeidet er vurdert til å ikke utløse krav om konsekvensutredning. Naboer og offentlige instanser varsles direkte. Varslingsbrev med vedlegg er tilgjengelig nedenfor.

Uttalelser til planarbeidet sendes ingrid.orstad.teigen@arealpluss.no Areal+ AS Storgata 64A, 2609 Lillehammer

Send kopi av uttalelser til:

fj@akerheim‐eiendom.no Akerheim Eiendom AS, Sportsveien 8, 1850 Mysen

postmottak@eidsvoll.kommune.no Eidsvoll kommune, Postboks 90, 2081 Eidsvoll

Frist for å komme med innspill er satt til 19.11.2020.

Referat fra Oppstartsmøte - 30.april 2020.pdf

Statsrådvegen -oppstartsvarsel med vedlegg.pdf

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR GNR 17 BNR 257 M. FL.

I medhold av plan- og bygningsloven §§ 12-1 og 12.8 varsles det herved at Eidsvoll kommune ved Eiendomsavdelingen igangsetter arbeid med detaljregulering av Prost Krags veg 12, 30, 32, 34 og 36, 2080 Eidsvoll, gnr. 17 bnr. 257, med tilliggende veiareal på gnr/bnr 17/7, 17/266, 17/217-218 og 526/1 og deler av eiendommene gnr/bnr 17/40, 17/4, 17/9, 17/12 og 17/11. Planavgrensningen fremgår av kart nedenfor.

Hensikten med planforslaget er å tilrettelegge for boligområde for eldre med tilgjengelige boliger (universell utforming) med livsløpsstandard. Det planlegges i ca 49 leiligheter. Bebyggelsen vil bestå av blokk i 3-5 etasjer med servicefunksjoner i første etasje og leiligheter i øvrige etasjer.

Gjeldende plan for området er Områderegulering for Eidsvoll sentrum, vedtatt 12.03.2019. Området er regulert til Bebyggelse og anlegg; Bolig /tjenesteyting, og det stilles krav om detaljregulering av området i gjeldende områdeplan.
Tomten eies av Eidsvoll kommune og det er i dag utleieboliger der som er i dårlig forfatning og vil bli revet. Eiendommen ønskes regulert til Bolig/tjenesteyting, samt adkomstvei og fortau. Ønsket detaljregulering er i tråd med Områderegulering for Eidsvoll sentrum.

Forslagstiller og tiltakshaver er Eidsvoll kommune ved Eiendomsavdelingen.

Plankonsulent er MAP Arkitekter AS

Spørsmål, merknader og synspunkter som kan ha betydning for planarbeidet kan rettes til:
MAP Arkitekter AS Drammensveien 130C 0277 Oslo
Tlf nr 23353000
eller sendes elektronisk via e-post til:
Guy Tschudi-Madsen og Gunnar Grinde
gtm@mapark.no ggr@mapark.no

Frist for merknader: 09.10.2020

Godkjent Referat oppstartsmøte - Detaljregulering av gbnr-bnr 17-257 Omsorgsboliger Sundet - 04092020.pdf

 Kartutsnitt

Klima- og energiplan 2021-2032

Eidsvoll kommune varsler med dette oppstart av arbeidet med Klima- og energiplan 2021-2032. Samtidig sendes forslag til planprogram på høring og legges ut til offentlig ettersyn i henhold til plan og bygningslovens §§ 4-1, 11-4 og 11-13.

Høringsdokumentet er vedlagt under. Høringsfrist for uttalelse til planprogrammet er 7. august 2020. Uttalelsen sendes til postmottak@eidsvoll.kommune.no eller Eidsvoll kommune, Postboks 90, 2081 Eidsvoll.

 

Forslag til planprogram for klima- og energiplan.pdf

Kommunedelplan for naturmangfold 2022-033

Eidsvoll kommune varsler med dette oppstart av arbeidet med Kommunedelplan for naturmangfold 2022- 2033. Samtidig sendes forslag til planprogram på høring og legges ut til offentlig ettersyn i henhold til plan og bygningslovens §§ 4-1, 11-4 og 11-13.

Høringsdokumentet er vedlagt under. Høringsfrist for uttalelse til planprogrammet er 7. august 2020. Uttalelsen sendes til postmottak@eidsvoll.kommune.no eller Eidsvoll kommune, Postboks 90, 2081 Eidsvoll.

 

Forslag til planprogram for kommunedelplan for naturmangfold.pdf

PlanID  023730800 -  Mindre endring av reguleringsplan Holmenga Nord

I henhold til plan- og bygningslovens §12-8, gjøres herved kjent at det er startet arbeid med endring etter PBL §12-14, av detaljreguleringsplan Holmenga Nord, gbnr 97/1.

Formålet med planen:

Justering av planformål mellom næring og grønnstruktur i nord. Det er ønskelig å kunne øke området avsatt til grønnstruktur i nordøst mens området i nordvest avsettes til næringsformål med unntak av planlagt vegetasjonsskjerm, se kartutsnitt (vedlegg). Videre ønskes en justering av planbestemmelsen som omhandler vegetasjonssone mot nord hvor det ikke er tillatt med terrengendringer. For en best mulig utnyttelse og avslutning av området ønsker man å sprenge ut og tilpasse en skråning mot eksisterende skog som i forslag til ny kommuneplan er foreslått til næringsformål.

Medvirkning:
Spørsmål og innspill til planarbeidet kan innen 28.10.2020 rettes til: Arealtek AS v/Hilde Smedstad, Elvarheimgt. 10B, 2408 Elverum, hilde@arealtek.no, mobil: 93069363.

Foreslått planendring er også tilgjengelig på www.arealtek.no og på kommunens nettside
www.eidsvoll.kommune.no under Høringer.

Vedlegg:

1673_høringsbrev.pdf

oppstartsmøte 17 sept.pdf

PlanID  023726500 og 023725700 -  Endring etter §12-14 av detaljeguleringsplanene Holmenga Sør, Lundgårds skog og Eidsvoll Verk Næringssenter og Nebbenes sørgående vegserviceanlegg

I henhold til plan- og bygningslovens §12-8, gjøres herved kjent at det er startet arbeid med endring etter PBL §12-14, av detaljreguleringsplanene  PlanID  023726500  Holmenga - Lundgårds skog og  PlanID 023725700 Eidsvoll Verk Næringssenter og Nebbenes sørgående vegserviceanlegg.

Formålet med planen:

Hensikten med endringene er å gjøre mindre justeringer i planene i henhold til endrede forutsetninger og praktiske hensyn knyttet til utbygging og drift av området.

Endringene består i følgende punkter:
- Endringer på vegføring og plassering av snuplass på o_SV1 (EVNS)
- Mindre justeringer i adkomstpiler (begge)
- Endringer i plassering av fe- og viltgjerde (begge)
- Endringer i plassering av skogsbilvei (begge)
- Fjerne krav om miljøsoner på f_SV2 og f_SV4 (EVNS)
- Justert areal for vegetasjonsskjerm (HSLS)
- Lagt til areal for kommunalteknisk anlegg (HSLS)
Det foreslås endringer i plankart og bestemmelser for begge reguleringsplaner.

Medvirkning:

Merknader og synspunkter som kan ha betydning for planarbeidet kan sendes til:
Rambøll v/ Bjørnar Rutledal, e-post: bjornar.rutledal@ramboll.no.
Postadresse: Harbitzalléen 5, Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo.

Alle innkomne merknader vil bli oversendt Eidsvoll kommune sammen med forslaget.
Fristen for innspill er 30.11.2020.

Har du spørsmål?
Vil du vite mer om planarbeidet, kan du kontakte Rambøll på telefon: 40 82 28 92 eller e-post: bjornar.rutledal@ramboll.no.

Vedlegg:

Bestemmelser med endringer Eidsvoll Verk næringssenter og Nebbenes sørgående vegserviceanlegg.pdf

Bestemmelser med endringer Holmenga sør, Lundgårds skog.pdf

Nye bestemmelser Eidsvoll Verk næringssenter og Nebbenes sørgående vegserviceanlegg.pdf

Nye bestemmelser Holmenga sør, Lundgårds skog.pdf

Plankart Eidsvoll Verk næringssenter og Nebbenes sørgående vegserviceanlegg.pdf

Plankart Holmenga sør, Lundgårdss skog.pdf

Reguleringsendring Ormlia - Beskrivelse.pdf

Reguleringsendring Ormlia - referat fra oppstartsmøtet.pdf

Reguleringsendring Ormlia - Varslingsbrev elektronisk.pdf

 

Høringer

Kunngjøringer

Planene vises på denne nettsiden i cirka fem uker etter kunngjøring. Andre kunngjøringer har andre og kortere frister. 

Detaljregulering for gbnr. 117/41 m.fl. - Carsten Ankers veg. PlanID 303530700.

Kommunestyret i Eidsvoll behandlet i møte den 22.9.2020 sak PS 80/20 og fattet følgende vedtak:

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtas «Detaljregulering for gbnr. 117/41 m.fl. – Carsten Ankers veg». Plankart er datert 25.3.2020 og reguleringsbestemmelser er datert 17.4.2020.

Hensikten med planforslaget er å tilrettelegge for utbygging av eiendommen gbnr. 117/41 m.fl. Planforslaget legger opp til blokkbebyggelse med inntil 26 boenheter fordelt på 3 etasjer med parkeringskjeller på gbnr. 117/41 og 118/2. I tillegg videreføres formålet bolig/forretning/kontor for gbnr. 117/28 og 36 samt 120/11 og hensynssone bevaring kulturmiljø er lagt over hele planområdet.

Vedtaket kan i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12, jf. § 1-9, og forvaltningslovens kap. VI påklages til Fylkesmannen i Oslo og Viken. Eventuell klage sendes skriftlig eller ved e-post til Eidsvoll kommune, Kommunal forvaltning, PB 90, 2081 Eidsvoll / postmottak@eidsvoll.kommune.no, innen 22.10.2020.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må være fremsatt innen 3 år fra denne kunngjøringsdato. For øvrig vises det til reglene i plan- og bygningslovens § 15-2 og § 15-3.

Plandokumenter:

Saksframlegg.pdf

Plankart.pdf

Reguleringsbestemmelser.pdf

Planbeskrivelse.pdf

Illustrasjonsplan.pdf

Plantegninger oppriss.pdf

ROS analyse.pdf

Solstudier.pdf

Fotomontasjer.pdf

Geoteknisk rapport.pdf

Naturmangfold.pdf

Støyvurdering.pdf

VA-rammeplan med notat.pdf

Notat Regional areal og transportplan.pdf

Merknadsskjema.pdf

Viken fylkeskommune.pdf

NVE.pdf

Fylkesmannen i Oslo og Viken.pdf

Miljørettet helsevern.pdf

Protokoll HNPM 8.9.2020.pdf

Protokoll kommunestyret 22.9.2020.pdf

Arkiv - gamle/utgåtte høringer

 

 

 

 

 


Publisert: 16.06.2017 14:28:34
Sist endret: 06.11.2020 17:39