Høringer

Nedenfor vil du finne høringer, varsler og kunngjøringer fra Eidsvoll kommune. Hver og en høring, varsel eller kunngjøring vil ligge tilgjengelig inntil frist for innspill utløper.  

Høringer gjennomføres for at innbyggere, organisasjoner og næringsliv skal få si sin mening og føre kontroll med forvaltningen. Saker blir sendt på høring fordi det er en demokratisk rett for alle å være med å utforme offentlig politikk. Det er også avgjørende at synspunktene til de som blir berørt blir kjent før det fattes en beslutning. Forvaltningen skal opplyse saker så godt som mulig før den tar en avgjørelse.

Høringssaker kan dreie seg om fremlegg til lover og forskrifter som regulerer folks rettigheter og plikter, organisering av forvaltningen, endring av myndighetsområde eller utredninger.

Varsler

Høringer

Kunngjøringer

Plan ID 023730800 - Detaljreguleringsplan for del av gbnr. 97/1 - Holmenga Nord

Kommunestyret i Eidsvoll kommune behandlet i møte den 3.9.2019 saksnr. 67/19 og fattet følgende vedtak:

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtas detaljreguleringsplan for Holmenga Nord, del av gbnr. 97/1. Plankart er datert 13.3.2019. Planbestemmelser er datert 13.3.2019, revidert 3.7.2019. I § 2.9 i planbestemmelsene strykes formuleringen «eller ved bruk av naturlige vannveier».

Planen er en detaljregulering basert på en tidligere vedtatt områderegulering, hvor hensikten er å legge til rette for oppføring av ny næringsbebyggelse. Planområdet er detaljregulert til kombinerte formål for (plasskrevende) forretninger, kontor, industri og lager. Utnyttelsesgraden er satt til 50 % BYA. Planen er utarbeidet av Øvre Romerike Prosjektering AS på vegne av grunneier Mathiesen Eidsvold Værk ANS.

Vedtaket kan påklages. Evt. klage kan sendes til kommunen innen 3 uker etter at dette brevet er mottatt, se plan- og bygningsloven § 1-9, jf. forvaltningsloven §§ 28 og 29. Klageinstans er Fylkesmannen i Oslo og Viken. Saken vil da få en ny vurdering og behandles i kommunens utvalg for næring, plan og miljø, før den eventuelt videresendes til fylkesmannen.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må være fremsatt innen 3 år fra denne kunngjøringsdato. For øvrig vises det til reglene i plan- og bygningslovens § 15-2 og § 15-3. Vedtaket kunngjøres i Eidsvoll Ullensaker Blad lørdag 14.9.2019. Den vedtatte planen vil være tilgjengelig i papirformat på innbyggertorvet i Eidsvoll rådhus.

 

Plandokumenter

Saksfremlegg.pdf

Plankart.pdf

Planbestemmelser.pdf

Planbeskrivelse.pdf

Merknader.pdf

Merknadsskjema.pdf

Illustrasjon og snitt.pdf

ROS-analyse.pdf

Geoteknisk rapport.pdf

Kulturminnet Nysetra av Roar Klaseie.pdf

VA notat.pdf

Prosjektering av veger.pdf

Naturmangfoldvurdering.pdf

Kommunedelplan - KU.pdf

Områdeplan - KU.pdf

Protokoll.pdf

 

Plan ID 023729200 - Detaljreguleringsplan for Ladderudåsen nord, gbnr. 96/5, 8, 419, 501, 573 m.fl.

Kommunestyret i Eidsvoll kommune behandlet i møte den 3.9.2019 saksnr. 66/19
og fattet følgende vedtak:

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar Eidsvoll kommunestyre
«detaljreguleringsplan for Ladderudåsen nord gbnr. 96/5, 8, 419, 501, 573 m.fl.»

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for utbygging av konsentrert småhusbebyggelse i form av rekkehus med tilhørende grøntområder.
Utnyttelsesgraden er satt til maksimalt 40 % % BYA.

Eventuell klage på vedtaket sendes til kommunen innen 3 uker etter at kunngjøring er mottatt, se plan- og bygningsloven § 1-9, jf. forvaltningsloven §§ 28 og 29. Klageinstans er Fylkesmannen i Oslo og Viken. Saken vil få en ny vurdering og behandles i kommunens utvalg for næring, plan og miljø, før den eventuelt videresendes til fylkesmannen.
Klagefristen er den 07.10.2019.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må være fremsatt innen 3 år fra denne kunngjøringsdato. For øvrig vises det til reglene i plan- og bygningslovens § 15-2 og § 15-3. Vedtaket vil også gjøres tilgjengelig på kommunens hjemmesider.

Plandokumenter: 

Saksframlegg sluttbehandling..pdf

Vedtak.pdf

Plankart Ladderudåsen Nord vertikalnivå 1.pdf

Plankart Ladderudåsen Nord vertikalnivå 2.pdf

Bestemmelser.pdf

Planbeskrivelse.pdf

ROS analyse.pdf

Situasjonsplan.pdf

Terrengsnitt.pdf

Va-plan.pdf

Geoteknisk vurdering juni 2019.pdf

Merknader offentlig ettersyn, samlet..pdf

 

Planene vises på denne nettsiden i cirka fem uker etter kunngjøring. Andre kunngjøringer har andre og kortere frister. 

Arkiv - gamle/utgåtte høringer