Høringer

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Nedenfor vil du finne høringer, varsler og kunngjøringer fra Eidsvoll kommune. Hver og en høring, varsel eller kunngjøring vil ligge tilgjengelig inntil frist for innspill utløper.  

Høringer gjennomføres for at innbyggere, organisasjoner og næringsliv skal få si sin mening og føre kontroll med forvaltningen. Saker blir sendt på høring fordi det er en demokratisk rett for alle å være med å utforme offentlig politikk. Det er også avgjørende at synspunktene til de som blir berørt blir kjent før det fattes en beslutning. Forvaltningen skal opplyse saker så godt som mulig før den tar en avgjørelse.

Høringssaker kan dreie seg om fremlegg til lover og forskrifter som regulerer folks rettigheter og plikter, organisering av forvaltningen, endring av myndighetsområde eller utredninger.

Varsler

Kunngjøring om oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale for reguleringsplan for Trolldalen, gbnr. 13/23 m.fl.

I henhold til plan- og bygningsloven § 17-4 kunngjøres med dette oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale for reguleringsplan TROLLDALEN, GNR. 13, BNR. 23 M.FL. Formålet med utbyggingsavtaler er blant annet å sikre finansiering og gjennomføring av ny offentlig infrastruktur og opparbeidelse av lekeplasser i området.
Fremforhandlet utbyggingsavtale vil bli lagt ut til offentlig ettersyn. Inngått avtale vil bli kunngjort.
Det vises til for øvrig til prinsippsak vedrørende utbyggingsavtaler i Eidsvoll kommune – sak 06/1264 – vedtatt 30.10.2006.

Spørsmål eller innspill kan rettes til:
Eidsvoll kommune, Kommunal forvaltning, PB 90, 2081 Eidsvoll, eller epost til: post@eidsvoll.kommune.no

Høringer

Offentlig ettersyn av planforslag: PlanId 023729300 - Detaljregulering av gbnr. 92/161 m.fl. - del av Mo gård

Hovedutvalg for næring plan og miljø behandlet i møte den 14.6.2017, som sak 62/17, forslag til «PlanId. 023729300 – Detaljregulering for gbnr. 92/161 m.fl. – del av Mo gård» og fattet følgende vedtak:

I medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-10 og 12-11 vedtas det å legge forslag til «Detaljregulering for gbnr. 92/161 m.fl. – del av Mo gård» ut til offentlig ettersyn. Plankart er datert 21.04.2017 og bestemmelsene er datert 21.04.2017.

Detaljreguleringsforslaget fremmes av Lie Øyen Arkitekter AS, på vegne av Stjerneklart AS.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for utbygging av et boligområde med tilhørende grøntområder, leke- og uteoppholdsarealer og infrastruktur. Det planlegges bygging av maksimalt 65 boenheter fordelt på både ett og to plan, og med en variasjon i størrelse på 50m²-85m². Bebyggelsen planlegges som rekkehusbebyggelse med underjordisk garasjeanlegg, og med BYA=40%. 

Planforslaget er lagt ut til offentlig ettersyn i perioden 27.6.2017-29.8.2017.

Planforslaget med saksdokumenter finnes også i papirform på Rådhuset. Mer informasjon om planforslaget kan fås ved henvendelse til Kommunal forvaltning i Eidsvoll kommune.

Eventuelle merknader/uttalelser sendes Eidsvoll kommune, Kommunal forvaltning, Pb. 90, 2081 Eidsvoll, eller på epost: post@eidsvoll.kommune.no innen den 29.8.2017. 

Plandokumenter:

Saksframlegg

Plankart

Bestemmelser

Planbeskrivelse

ROS-analyse

Merknader samlet

Svar til merknader

Støyvurdering

Illustrasjoner

Offentlig ettersyn av forslag til kommunedelplan, Trafikksikkerhetsplan 2017-2028

Formannskapet behandlet i møte den 28.03.2017, som sak PS 15/17, forslag til kommunedelplan "Trafikksikkerhetsplan 2017-2028" og fattet følgende vedtak:

"I samsvar med plan- og bygningsloven §§ 11-2 og 11-14, vedtas å sende forslag til kommunedelplan. Trafikksikkerhetsplan 2017-2028 på høring og legge forslaget ut til offentlig ettersyn. Forslag til Trafikksikkerhetsplan er datert 01.03.2017. Det skal utarbeides kart over de kommunale vegene med markering av hvor det er gang- og sykkelveger. Det må også markeres hvor det er planlagt slike veger. Dette kartet må sammenholdes med fylkets tilsvarende kart over gang- og sykkelveger lokalt på fylkesvegene."

 

Planforslaget er lagt ut til offentlig ettersyn i perioden 15.6.2017 - 24.8.2017. 

Planforslaget i papirform ligger tilgjengelig på rådhuset til gjennomlesning. Mer informasjon om planforslaget kan fås ved henvendelse til Kommunal forvaltning i Eidsvoll kommune. 

Merknader til planforslaget sendes til Eidsvoll kommune, Kommunal forvaltning, Pb. 90, 2081 Eidsvoll, eller på epost til:  post@eidsvoll.kommune.no innen den 24.8.2017. Merkes med sak 16/341.

Forslag til Trafikksikkerhetsplan 2017-2028

Kart over gang- og sykkelveger

Saksframlegg

Saksprotokoll Formannskapet

Offentlig ettersyn av planforslag: PlanID 023726500 - Detaljregulering for del av Holmenga, Lundgårds skog gbnr. 124/35 – Eidsvoll kommune.

Hovedutvalg for næring, plan og miljø vedtok i møte 25.04.2017, for sak 39/17, følgende:

I medhold av plan- og bygningslovens (pbl.) §§ 12-10 og 12-11 vedtas å legge forslag til "Detaljregulering for del av Holmenga, Lundgårds skog gbnr. 124/35" med reguleringsbestemmelser ut til offentlig ettersyn.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for byggeområder for næringslivet, og å innfri kravet om detaljregulering som ligger i gjeldende «Områdereguleringsplan for Holmenga næringsområde» som ble vedtatt 09.12.2014. Det skal reguleres arealer til forretning (ikke detaljhandel), kontor, industri, veger og grøntstrukturområder. Næringsområdet «Holmenga sør – Lundgård Skog» ligger ved Nebbenes sørgående veiserviceanlegg i nærheten av E6.

Planforslaget er lagt ut til offentlig ettersyn i perioden 23.05.2017 – 07.07.2017.

Planforslaget med saksdokumenter finnes også i papirform på Rådhuset.Mer informasjon om planforslaget kan fås ved henvendelse til Kommunal forvaltning i Eidsvoll kommune.

Eventuelle innspill og opplysninger som kan ha betydning for planarbeidet, kan sendes som merknad til Eidsvoll kommune, kommunal forvaltning, PB 90, 2081 Eidsvoll, eller til post@eidsvoll.kommune.no innen 07.07.2017

Plandokumenter:

  1. Plankart (planforslaget kan du også se via kommunens kartportal)
  2. Reguleringsbestemmelser
  3. Planbeskrivelse
  4. Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS)
  5. Illustrasjonsplan
  6. Innkomne merknader etter varsel om oppstart
  7. Saksframlegg til førstegangsbehandling
Offentlig ettersyn av forslag til kommunedelplan, for idrett, friluftsliv og fysisk aktivetet i Eidsvoll 2017 - 2027

Høringsutkast til ny kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivetet i Eidsvoll 2017 - 2027 legges ut på offentlig høring.

Høringsbrev - Kommunedelplan for idrett-friluftsliv og fysisk aktivitet i Eidsvoll 2017-2027

Grunnlagsdokument for idrett friluftsliv og fysisk aktivitet i Eidsvoll

Kommunal delplan idrett friluftsliv og fysisk aktivitet i Eidsvoll 2017

Tilgjengelig frem til 15. august

Planforslaget ligger fysisk i Innbyggertorget på rådhuset samt elektronisk her på Innbyggerportalen - til høring frem til 15. august 2017

Frist for innspill

Spørsmål om planen kan rettes til 

Kunngjøringer

Planene vises på denne nettsiden i cirka fem uker etter kunngjøring. Andre kunngjøringer har andre og kortere frister. 

Byggledelse ønskes til diverse vedlikeholdsprosjekter

Les hele annonsen/kunngjøringen her

Plan ID 023729500 - Mindre endring av reguleringsplan for Råholtbråtan gbnr. 95/6

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-14 og gjeldende delegeringsreglement fatter virksomhetsleder for Kommunal forvaltning følgende vedtak:

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-14 vedtas forslag til mindre endring av detaljreguleringsplan for Råholtbråtan gnr. 95 bnr. 6. Plankart er datert 5.12.2016, bestemmelser er datert 1.5.2017.

Vedtaket kan påklages til Utvalg for næring, plan og miljø. Klagefristen er 27.07.2017. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.

Klagen skal sendes skriftlig til Eidsvoll kommune, Kommunal forvaltning, Pb. 90, 2081 Eidsvoll, eller på epost til post@eidsvoll.kommune.no, med angivelse av vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner De vil føre for klagen. 

Plandokumenter:

Delegert vedtak

Plankart og illustrasjonsplan

Reguleringsbestemmelser

Planbeskrivelse

Uttalelser

Plan ID 023728700 - Detaljregulering for gbnr. 129/8 m.fl. - Fransstua-Sagmoen/Franshagan BK7 - fastsetting av planprogram

Hovedutvalg for næring, plan og miljø behandlet i møte den 25.4.2017 forslag til planprogram for «PlanId 023728700 – Detaljregulering for gbnr. 129/8 m.fl. – Fransstua-Sagmoen/Franshagan BK7», og fattet følgende vedtak:

«I medhold av plan- og bygningslovens § 12-9, jf. forskrift om konsekvensutredninger § 6 fastsettes planprogram for «Detaljregulering for gbnr. 129/8 m.fl. – Fransstua-Sagmoen/Franshagan BK7», datert 08.12.2016.»

Det er ikke klageadgang på fastsettelsen av planprogrammet, jf. plan- og bygningsloven
§ 1-9, da fastsetting av utredningsplikten er en prosessledende beslutning som ikke faller inn under definisjonen av enkeltvedtak. 

Plandokumenter:

Saksframlegg

Planprogram

Alle uttalelser

Merknadskommentarer

Artskart

 

Plan ID 023727700 - Detaljreguleringsplan for gbnr. 142/81 - Nygårdshagen

Kommunestyret i Eidsvoll kommune behandlet i møte 13.06.17 saksnr. 52/17 og fattet følgende vedtak:

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtas detaljreguleringsplanen for gbnr. 142/81 – Nygårdshagen. Plankart og bestemmelser er datert 25.04.17.

Hensikten med planforslaget er å legge til rette for frittliggende småhusbebyggelse på inneklemt jordbruksareal avsatt til fremtidig boligbebyggelse i kommuneplanens arealdel for 2015-2026. Planen regulerer 6 eneboligtomter med tilhørende adkomstveg, lekeplass m.m.

Vedtaket kan i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12, jf. § 1-9, og forvaltningslovens kap. VI påklages til Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Eventuell klage sendes skriftlig via Eidsvoll kommune, Kommunal forvaltning, PB 90, 2081 Eidsvoll.

Klagefristen er den 11.07.2017.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må være fremsatt innen 3 år fra denne kunngjøringsdato. For øvrig vises det til reglene i plan- og bygningslovens § 15-2 og § 15-3. Vedtaket kunngjøres i Eidsvoll Ullensaker Blad den 20.06.2017. Vedtaket med alle relevante plandokumenter ligger også tilgjengelig på servicetorvet i Eidsvoll rådhus i skriftlig eksemplar.

 

Plandokumenter

Saksfremlegg 30.05 + 13.06.pdf

Saksprotokoll HNPM + KS.pdf

Plankart.pdf

Planbestemmelser.pdf

Planbeskrivelse.pdf

Illustrasjonsplan.pdf

Geoteknisk Rapport.pdf

ROS-analyse.pdf

Kunngjøring, avisannonse EUB.pdf

 

Illustrasjoner

 

Plan ID 023726700 - Detaljreguleringsplan for gang- og sykkelveg langs Finstadvegen, Parsell: Skytterseter-Kvennvegen

Kommunestyret i Eidsvoll kommune behandlet i møte 09.05.17 saksnr. 34/17 og fattet følgende vedtak:

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtas detaljreguleringsplan for gang- og sykkelveg langs Finstadvegen, parsell: Skytterseter – Kvennvegen. Plankart er datert 01.03.17, bestemmelser er datert 15.02.17.

Hensikten med planen er å legge til rette for 1080 m. ny gang- og sykkelveg i forlengelse av allerede opparbeidet strekning i sør mellom Dal og Ola Skytters veg 12. Gang- og sykkelvegen skal føres videre nordover langs østsiden av Finstadvegen i 3,5 m. bredde. På Hagamoen nord i planområdet vil gang og sykkelvegen krysse Finstadvegen og anlegges på vestsiden, - på samme siden som boligene befinner seg.

Vedtaket kan i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12, jf. § 1-9, og forvaltningslovens kap. VI påklages til Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Eventuell klage sendes skriftlig via Eidsvoll kommune, Kommunal forvaltning, PB 90, 2081 Eidsvoll.

Klagefristen er den 10.06.2017.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må være fremsatt innen 3 år fra denne kunngjøringsdato. For øvrig vises det til reglene i plan- og bygningslovens § 15-2 og § 15-3. Vedtaket kunngjøres i Eidsvoll Ullensaker Blad den 20.05.2017. Vedtaket vil også gjøres tilgjengelig på kommunens hjemmesider.

 

Saksdokumenter:

Saksfremlegg 25.04.17 & 09.05.17.pdf

Plankart.pdf

Planbestemmelser.pdf

Planbeskrivelse.pdf

YM-plan.pdf

Teknisk plan.pdf

Støyrapport.pdf

ROS-analyse.pdf

Rapport arkeologiske registreringer.pdf

Geoteknisk rapport.pdf

Saksprotokoll.pdf

Varsel om kunngjøring - berørte eiendommer.pdf

Grunneierliste.pdf

Saksgang i en høring

Saksgangen i en høring foregår slik

Her vil det komme en rutine ganske snart (pr. 16. juni 2017) 

Høringene

Eidsvoll kommune bruker for øyeblikket ikke akkurat denne spesielle siden for høringer foreløpig. Alle våre høringer, varsler og kunngjøringer ligger ovenfor. Vi skal opp med dette i løpet av sommeren/høsten 2017.


Publisert: 16.06.2017 14:28:34
Sist endret: 02.11.2016 22:37