Høringer

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Nedenfor vil du finne høringer, varsler og kunngjøringer fra Eidsvoll kommune. Hver og en høring, varsel eller kunngjøring vil ligge tilgjengelig inntil frist for innspill utløper.  

Høringer gjennomføres for at innbyggere, organisasjoner og næringsliv skal få si sin mening og føre kontroll med forvaltningen. Saker blir sendt på høring fordi det er en demokratisk rett for alle å være med å utforme offentlig politikk. Det er også avgjørende at synspunktene til de som blir berørt blir kjent før det fattes en beslutning. Forvaltningen skal opplyse saker så godt som mulig før den tar en avgjørelse.

Høringssaker kan dreie seg om fremlegg til lover og forskrifter som regulerer folks rettigheter og plikter, organisering av forvaltningen, endring av myndighetsområde eller utredninger.

Varsler

Plan-id 023728600 Detaljregulering for gbnr 61/14 med flere, Garmovegen

 

Jf. plan- og bygningsloven §12-8 og §12-14 gjøres det kjent at det er startet opp privat planarbeid for gbnr. 61/14 med flere i Eidsvoll kommune.

 

Planen er tidligere varslet med plan-id 023728600. Eidsvoll kommune har krevd ny varsling på bakgrunn av at det er to år siden første varsling. I den anledning ønsker kommunen å regulere et større areal for å kunne sikre en fremtidig trygg gangforbindelse langs hele Garmovegen. Kjøreveg/fortau og annen veggrunn kan forskyves/endres. Planområdet er derfor utvidet noe fra første varsling. Intensjonen med planforslaget har ikke endret seg.

 

I kommuneplanens arealdel er området i avsatt til nåværende boligbebyggelse. Området er i gjeldende reguleringsplan regulert til frittliggende småhusbebyggelse.

 

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for konsentrert småhusbebyggelse med tilhørende infrastruktur og gangveg. Planområdet er om lag 22 daa.

 

Planen er vurdert iht. forskrift om konsekvensutredninger (KU). Den er vurdert til ikke å være KU-pliktig siden formålet er i tråd med gjeldende kommuneplan.

 

Plangrensen fremgår av kartutsnitt. Mindre justeringer i plangrensen kan komme som følge av innspill til planarbeidet.

 

Oppstartsmøte ble avholdt med kommunen 08.08.2016. Berørte grunneiere og naboer varsles direkte i eget brev. Oppstartsmeldingen kan sees på websiden www.proess.no, og på kommunens hjemmeside www.eidsvoll.kommune.no

 

Planarbeidet utføres av proESS AS på vegne av Gusterud Bygg AS og VestlandsHus AS. Kommentarer/innspill til det igangsatte planarbeidet skal være skriftlig (fortrinnsvis e-post post@proess.no) og rettes til proESS AS, innen 26.11.2018.

VEDLEGG:


OPPSTARTSMELDING OFFENTLIGE .pdf

VEDLEGG A.pdf

VEDLEGG B.pdf

VEDLEGG C.pdf

VEDLEGG D.pdf

VEDLEGG E - Referat fra oppstartsmøte 08.08.pdf

 

 

Høringer

 

Kunngjøringer

PlanID 0237-28700 Detaljreguleringsplan for gbnr. 129/8- m.fl. Fransstua-Sagmoen

Kommunestyret i Eidsvoll kommune behandlet i møte 09.10.2018 saksnr. 71/18

og fattet følgende vedtak:

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtas detaljreguleringsplan for gbnr 129/8 m.fl., Fransstua-Sagmoen/Franshagan BK7, planID 023728700. Plankart og reguleringsbestemmelser er datert 23.8.2018.

Hensikten med planarbeidet er å endre gjeldende detaljreguleringsplan slik at areal til bolig, adkomst og grøntområder oppnå en kompakt utbyggingsmåte i området og en oppgradering av grønnstrukturen. Tilkomst vil være via Olsrudskauen, som skal utformes med fortau.

Området kan bebygges med blokkbebyggelse over tre byggetrinn med parkeringsanlegg under bakken. Utnyttelsesgraden er satt til maksimalt 75 % BYA.

Maksimal gesims- og mønehøyde er fastsatt til å være kote 204,5-207,5 for de ulike byggetrinn, noe som tilsvarer 4 etasjer og parkeringsanlegg.

Klage på vedtaket kan sendes til kommunen innen 3 uker etter at dette brevet er mottatt, se plan- og bygningsloven § 1-9, jf. forvaltningsloven §§ 28 og 29. Klageinstans er Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Saken vil få en ny vurdering og behandles i kommunens utvalg for næring, plan og miljø, før den eventuelt videresendes til fylkesmannen.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må være fremsatt innen 3 år fra denne kunngjøringsdato. For øvrig vises det til reglene i plan- og bygningslovens § 15-2 og § 15-3. Vedtaket kunngjøres i lokalavisen den 13.10.2018. Vedtaket vil også gjøres tilgjengelig på kommunens hjemmesider.

Saksdokumenter

Plankart_023728700.pdf

Reguleringsbestemmelser Fransstua-Sagmoen Franshagan BK7.pdf

Planbeskrivelse Fransstua-Sagmoen Franshagan BK7_023728700.pdf

01 skolekapasitet.PDF

02 Illustrasjonsplan.PDF

03 VA-rammeplan - Franshagan 04122017.PDF

04 VA situasjonsplan HC001.PDF

05 Geoteknisk Datarapport 16001 Rapport nr. 1 Franshagan B7.PDF

06 Innledende geoteknisk vurdering 16001 Notat RIG01.PDF

07 STØY_Franshagan.PDF

08 3D Illustrasjon 1.PDF

09 3D Illustrasjon 2.PDF

10 Solstudie Fransstua Sagmoen - Franshagan BK7.PDF

11 Brannvannskapasitet_Olsrudskauen 10-12.PDF

12 Merknadsskjema.pdf

13 Merknader_samlet.pdf

Planene vises på denne nettsiden i cirka fem uker etter kunngjøring. Andre kunngjøringer har andre og kortere frister. 

Arkiv - gamle/utgåtte høringer