Høringer

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Nedenfor vil du finne høringer, varsler og kunngjøringer fra Eidsvoll kommune. Hver og en høring, varsel eller kunngjøring vil ligge tilgjengelig inntil frist for innspill utløper.  

Høringer gjennomføres for at innbyggere, organisasjoner og næringsliv skal få si sin mening og føre kontroll med forvaltningen. Saker blir sendt på høring fordi det er en demokratisk rett for alle å være med å utforme offentlig politikk. Det er også avgjørende at synspunktene til de som blir berørt blir kjent før det fattes en beslutning. Forvaltningen skal opplyse saker så godt som mulig før den tar en avgjørelse.

Høringssaker kan dreie seg om fremlegg til lover og forskrifter som regulerer folks rettigheter og plikter, organisering av forvaltningen, endring av myndighetsområde eller utredninger.

Varsler

Høringer

Kunngjøringer

Plan ID 023728200 - Områdereguleringsplan for Eidsvoll Sentrum

Kommunestyret i Eidsvoll kommune behandlet i møte 12.03.2019 saksnr. 12/19, og fattet følgende vedtak:

I medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-2 og 12-10 vedtas «Områdereguleringsplan for Eidsvoll sentrum», med bestemmelser datert 12.2.2019 og plankart datert 11.2.2019. Området på Skjoldnestangen, felt BKB1, GP1, BS2 og VNS1, unntas rettsvirkning og behandles i egen prosess.

Følgende reguleringsplaner innenfor planavgrensningen oppheves og erstattes av ny områderegulering, med hjemmel i pbl. § 12-14:

-         Plan 023700700 «Sundgården med omgivelser», stadfestet 1955, endring stadfestet 1965.

-         Plan 023701100 «Vilberg gartneri med tilstøtende veier og grensejusteringer», vedtatt 1958.

-         Plan 023701800 «Sundgården med omgivelser», stadfestet 1961, og «Bebyggelsesplan for Eidsvoll videregående skole, gnr. 17 bnr 14 m.fl.», vedtatt 1995.

-         Plan 023704000 «RV 181 Holsevja-Gruemyra, ny Sundbru», stadfestet 1979, revidert 1988.

-         Plan 023706300 «Vilberg næringsbygg», vedtatt 1987.

-         Plan 023707000 «Administrasjonsbygg, Eidsvoll sentrum», vedtatt 1988.

-         Plan 023707800 «Sundtoppen med omgivelser», vedtatt 1989, mindre vesentlig endring 1995.

-         Plan 023708700 «Endring av reguleringsplan for Vormvik, gbnr. 17/271 m.fl.», vedtatt 2006.

-         Plan 023709700 «Sundtangen, gbnr. 16/14 m.fl.», vedtatt 1995. Bebyggelsesplan for felt B2 vedtatt 1999.

-         Plan 023713000 «Gbnr. 17/150 og 18 på Vilberg», vedtatt 2000.

-         Plan 023714101 «Eilert Sundts plass», vedtatt 2001. Bebyggelsesplan.

-         Plan 023714400 «Eidsvoll gamle stasjon», vedtatt 2002.

-         Plan 023714900 «Rubis», vedtatt 2002, endret 2008.

-         Plan 023717600 «Eidsvoll sentrum», vedtatt 2007.

-         Plan 023717800 «Prost Krags veg 27, gbnr. 17/256», vedtatt 2007.

-         Plan 023720500 «Nedre Vilberg 17/79», vedtatt 2011.

-         Plan 023721400 «Detaljregulering for Vormvik, felt B2», vedtatt 2012.

-         Plan 023718800 «Gbnr. 17/17, Tynsåkvegen 1 m.fl.», vedtatt 2009.

Følgende reguleringsplaner innenfor planavgrensningen oppheves og erstattes delvis av ny områderegulering, med hjemmel i pbl. § 12-14:

-         Plan 023709900 «Gardermobanen, med Eidsvoll stasjonsområde», vedtatt 1995.

-         Plan 023721000 «Detaljregulering for hensettingsspor Eidsvoll stasjon», vedtatt 2012.

-         Plan 023711500 «Vormvikåsen, del av gbnr 17/7 m. fl.», vedtatt 1998.

 

1.    Flytte høyhus i område BS1, til wergelandskvartelet heretter kalt BS1W , slik det var i første høringsrunde. Plandokumentene endres deretter.

2.    Avsnitt der innholdet er ønsket synliggjort i planbeskrivelsen: Innkjøringa til Sundet fra fv.181 må utbedres. Rundkjøringa trenger en betydelig kvalitetsheving, ikke minst estetisk. Det samme gjelder den søndre delen av Rådhusgata. Rundkjøringa på fv.181 og Rådhusgata må ses i sammenheng. Dette er portalen inn til Sundet, og må utformes deretter. Estetikk og god romfølelse må stå sentralt. Det må legges vekt på hensiktsmessig beplantning og kvalitet i materialvalg. Dette, kombinert med god trafikkavvikling også for busser, skal gi en positiv invitt og en opplevelse av behagelig funksjonalitet.

3.    Høyden for området B2 settes ned til 3-5 etasjer og tilpasses terrenget. Plandokumenter endres deretter.

4.    Hele Wergelandskvartalet gis høyde 3-8 etasjer, slik det var ved førstegangs høring, med nedtrapping mot Wergelandsgata. Området gis navnet BS1W, dette endres i plandokumentene.

5.    Planbestemmelsen endres slik at Vålergata fjernes og Wergelandspassasjen etableres med mulighet for å legge lokk over.      Detaljer utformes ifbm detaljregulering.

6.    Beplanting og grøntområder skal ha innslag av stedegne insektsvennlige og allergivennlige planter, dette innarbeides i        plandokumentene.

7.    Utbyggingen skal være mest mulig fossil- og utslippsfri, dette innarbeides i plandokumentene.

8.    BKB4 (Bak shell) og BKB7 (LHL-tomta): Formulering om «ikke blokkbebyggelse» i plandokumentene fjernes.

9.    Så mange takflater som mulig skal benyttes aktivt som «grønne tak» til eks. uteområder, solenergi osv. Dersom man ikke  benytter takflater som «grønne tak» skal dette begrunnes. Dette innarbeides i plandokumentene.

10. Parkering: El-anlegget til boligbygg med felles parkeringsanlegg skal dimensjoneres slik at det kan legges frem ladepunkter til alle p-plasser. Dette innarbeides i plandokumentene.

11. Eidsvolls status som et historisk tettsted og knutepunkt skal understrekes. Intensjonen i avsnittet nedenfor innarbeides i plandokumentene: Lysforhold (dagslys) vurderes sammen med skjerming for innsyn. Boenhetene skal ha gode lysforhold også der det er behov for skjerming for innsyn. Tiltakets estetiske sider skal vurderes både i forhold til seg selv, omgivelsene og dets fjernvirkning. Det skal etterstrebes god arkitektur som løser funksjonelle oppgaver, samtidig som den er estetisk interessant. Utbyggingen må ha arkitektoniske ambisjoner som underbygger særpreget Sundet skal ha (slik beskrevet i mye av materialet i planarbeidet), herunder økt bruk av tre.

12. Intensjonen i dette avsnittet innarbeides i plandokumentene: I tillegg til sykkelparkering i p-kjeller, skal et antall sykkelparkeringer for boligen plasseres nær inngang og ha overbygg/integreres i bygningskroppen. Hva som er riktig antall sykkelplasser skal vurderes ifbm detaljregulering.

13. Innarbeides i planbeskrivelsen: Opsjon for kjøp av kommunale boliger. Ved framforhandling av utbyggingsavtaler, skal Eidsvoll kommune vurdere å kreve opsjon på kjøp av en eller flere boliger. Siktemålet er å spre de kommunale boligene, og å øke antallet slike boliger i sentrumsområder nær tjenesteyting og kollektivtilbud.

14. Stedsangivelsen i første setning i 15.7 i reguleringsbestemmelsen , rettes til Femellgården og Gullsmeden. Siste setning endres til Bygningene skal ,så vidt mulig, tas ned på en slik måte at de kan gjenbrukes dersom noen påtar seg ansvaret med å sette de opp igjen.

15. Språkvask/ tydeliggjøring: Til punkt 4.3 i reguleringsbestemmelsene: Leilighetsstørrelse, underpunkt 1, siste setning: «Ved etablering av 5 boenheter eller flere, skal ikke færre enn minst 20 % leiligheter være over 80 m2.» Endres til: Ved etablering av 5 boenheter eller flere, skal minst 20 % av leilighetene være over 80 m2 eksklusive boder og terrasser/overbygninger.

16. Setning 3 i punkt 11.8 Park i planbestemmelsene endres til: Eksisterende trær med stammediameter over 50 cm skal bevares, men kan tas ned dersom det er begrunnet med hensyn til sikkerhet.

17. All utbygging i planområdet skal ta hensyn til kommunens snarveiprosjekt, dette innarbeides i planbeskrivelsen.

18. Følgende innarbeides i planbeskrivelsen: delen av området BS1, som i forslaget er tegnet inn med 3-8 etg. og punkthus, skal ved detaljregulering prioriteres til kulturhistorisk område og ses i sammenheng med parkområdet. Dette for å ivareta det åpne landskapet mellom Rådhuset og Vorma.

 

Punkt 1-18 ble, av Kommunestyret 12.03.2019, fremmet og vedtatt som tillegg til innstillingen. Tilleggspunktene er innarbeidet i kunngjort plan.

Hensikten med planen er å ha et overordnet styringsverktøy som sikrer helheten ved å samle trådene og legge til rette for fremtidig utvikling og vekst.Som prioritert vekstområde med sentralt kollektivknutepunkt, definerer planen sentrum og sikrer viktige sammenhengende strukturer med fremtidige vekstområder. Planen ivaretar fremtidig vekst i form av transformasjonsområder og fortetting og sikrer god balanse mellom formål som bolig, tjenesteyting, handel og næring. Avveiningene i planforslaget underbygger en sammenhengende visjon for sentrum.Planforslaget legger føringer som må legges til grunn i fremtidige detaljreguleringer og byggesaksbehandling slik at grunnpremissene i områdeplanen blir fremtredende og tydelige i prosjektene.

Vedtakene kan i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12, jf. § 1-9, og forvaltnings-lovens kap. VI påklages til Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Eventuell klage sendes skriftlig eller ved e-post til Eidsvoll kommune, Kommunal forvaltning, PB 90, 2081 Eidsvoll / eidsvoll@post.no, innen 10.04.2019.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må være fremsatt innen 3 år fra denne kunngjøringsdato. For øvrig vises det til reglene i plan- og bygningslovens § 15-2 og § 15-3. Vedtaket kunngjøres i lokalavisen den 20.03.2019. 

Saksfremlegg.PDF

Saksprotokoll.PDF

Plankart vertikalnivå 1.pdf

Plankart vertikalnivå 2.pdf

Plankart vertikalnivå 3.pdf

Plankart vertikalnivå 4.pdf

Reguleringsbestemmelser.pdf

Risiko- og sårbarhetsanalyse.pdf

Konsekvensutredning.pdf

Sjekkliste naturmangfoldloven.pdf

temakart 1 grønnstruktur.pdf

temakart 2 gatestruktur.pdf

temakart 3 parkering.pdf

temakart 4 MFUA krav og fritaksordning.pdf

temakart 5 bygningsmiljø_høyder.pdf

temakart 6 kulturminner og kulturmiljøer.pdf

Planbeskrivelse.pdf

illustrasjonskollage.pdf

Geotekiske vurderinger.pdf

Merknadsbehandling fra varsling av oppstart.pdf

Meknadsbehandling_merknadene i sin helhet fra varsling av oppstart.pdf

Merknadsbehandling ved offentlig ettersyn.pdf

Merknadene i sin helhet ved offentlig ettersyn.pdf

Merknadsbehandling ved nytt offentlig ettersyn.pdf

Merknadsbehandling_merknadene i sin helhet fra nytt offentlig ettersyn.pdf

Vedlegg til området Rubis_Torget_B6_B8.pdf

Utredning av naturmangfold ved utfylling i Vorma ved Eidsvoll.pdf

Kunnskapsgrunnlag_Analyser og anbefalinger til plangrep.pdf

Kunnskapsgrunnlag_DIVE analyse.pdf

Kunnskapsgrunnlag_Parkeringsstrategi Eidsvoll sentrum.pdf

 

Plan ID 023729900 - Vilbergkroken søndre, gbnr. 17/294, 13/96 m.fl - detaljregulering

Kommunestyret i Eidsvoll kommune behandlet i møte 12.03.2019 saksnr. 13/19 og fattet følgende vedtak:

 

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtas detaljreguleringsplan for gbnr. 17/294 og del av 13/96 m.fl., Vilbergkroken søndre. Plankart med reguleringsbestemmelser er datert 16.8.2018, revidert 16.1.2019.

 

Hensikten med planen er å omregulere hele/deler av angjeldende eiendommer til boligformål fordi det ikke lenger er bruk for disse arealene i næringssammenheng. Planen tilrettelegger for ny konsentrert småhusbebyggelse på vestre del av Finsbråtens tidligere industriområde, - anslagsvis 13 boenheter i rekke/kjede over 2 etasjer pluss evt. sokkel. Utnyttelsesgraden er satt til BYA=40 %. Det reguleres også gang- og sykkelveg til Smed hagens veg 11 samt fortau langs deler av Vilbergkroken.

Evt. klage på vedtaket kan sendes til kommunen innen 11. april, se plan- og bygningsloven § 1-9, jf. forvaltningsloven §§ 28 og 29. Klageinstans er Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Saken vil få en ny vurdering og behandles i kommunens utvalg for næring, plan og miljø, før den eventuelt videresendes til fylkesmannen.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må være fremsatt innen 3 år fra denne kunngjøringsdato. For øvrig vises det til reglene i plan- og bygningslovens § 15-2 og § 15-3. Vedtaket vil bli kunngjort i Eidsvoll Ullensaker Blad den 21.03.2019. Vedtaket og planen vil være tilgjengelig i papirformat på innbyggertorvet i Eidsvoll rådhus.

 

Saksdokumenter:

Saksfremlegg.PDF

Plankart.pdf

Planbestemmelser.pdf

Planbeskrivelse.PDF

Merknader.PDF

Merknadsskjema.PDF

Illustrasjonsplan.PDF

Risiko og sårbarhetsanalyse.PDF

Sjekkliste ift. naturmangfoldloven.PDF

VA-notat.PDF

Sol- og skyggeanalyse.PDF

Vedtaksprotokoll - KS.pdf

Plan ID 023726200 - Områderegulering for Vilberg

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-13 andre ledd vedtas «Planid.: 023726200 – Områderegulering for Vilberg». Plankart er datert 14.8.2017 og bestemmelser er datert 8.8.2017.

Områderegulering for Vilberg ble sluttbehandlet i kommunestyret 10.10.2017, og deretter oversendt Kommunal- og moderniseringsdepartementet for behandling av Fylkesmannens innsigelse, ettersom mekling med Fylkesmannen den 15.9.2017 ikke førte frem.

Vedtak fra departementet er datert 20.12.2018. Departementet tar ikke innsigelsen til følge og områdereguleringen for Vilberg godkjennes. 

Vedtak:

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-13 andre ledd godkjenner Kommunal- og moderniseringsdepartementet områderegulering for Vilbergområdet i Eidsvoll kommune.

Vedtaket er endelig og kan ikke påklages. Dette til orientering.

Saksdokumenter:

Vedtak fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet - 20.12.18.pdf

Saksframlegg sluttbehandling.pdf

Plankart.pdf

Reguleringsbestemmelser.pdf

Planbeskrivelse med KU.pdf

Oppsummering uttalelser offentlig ettersyn.pdf

Uttalelser offentlig ettersyn samlet.pdf

Tidligere behandlinger Eidsvoll kommune - samlet.pdf

Om offentlig ettersyn av områderegulering Vilberg, Eidsvoll kommune.pdf

Om offentlig ettersyn av områderegulering Vilberg, Fylkesmannens svar.pdf

Om områderegulering Vilberg - om innsigelsen.pdf

Grunnlagsdokument langsiktig grønn grense for tettstedene i Eidsvoll.pdf

Begrenset høring - endring av bestemmelse for områderegulering Vilberg - planid. 023726200.pdf

Uttalelse til begrenset høring.pdf

Uttalelse til begrenset høring, Fylkesmannen.pdf

Vedtatt planprogram.pdf

Kopi av innkomne merknader.pdf

Merknader ved oppstart med kommentarer.pdf

Merknadskart.pdf

Varslingsbrev 15.06.15.pdf

Varslingsbrev 07.09.15.pdf

Vegtegninger.pdf

Overvann.pdf

Landskapsanalyse kart.pdf

Landskapsanalyse.pdf

Konsekvensutredning for transport.pdf

Oppsummering fra åpent møte 17.08.15.pdf

Konsekvensutredning for barn og unges oppvekstvilkår.pdf

Konsekvensutredning arealbruk ny skole.pdf

Konsekvensutredning naturmiljø.pdf

ROS-analyse.pdf

Datarapport fra grunnundersøkelse Vilberg skole.pdf

Geotekniske vurderinger.pdf

Geotekniske vurderinger for Vilberg ungdomsskole.pdf

Skisse av anbefalt plassering av nytt skolebygg på Tynsåkjordet.pdf

Reetablering av jordbruksareal.pdf

Arkeologisk rapport.pdf

Planene vises på denne nettsiden i cirka fem uker etter kunngjøring. Andre kunngjøringer har andre og kortere frister. 

Arkiv - gamle/utgåtte høringer