Høringer

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Nedenfor vil du finne høringer, varsler og kunngjøringer fra Eidsvoll kommune. Hver og en høring, varsel eller kunngjøring vil ligge tilgjengelig inntil frist for innspill utløper.  

Høringer gjennomføres for at innbyggere, organisasjoner og næringsliv skal få si sin mening og føre kontroll med forvaltningen. Saker blir sendt på høring fordi det er en demokratisk rett for alle å være med å utforme offentlig politikk. Det er også avgjørende at synspunktene til de som blir berørt blir kjent før det fattes en beslutning. Forvaltningen skal opplyse saker så godt som mulig før den tar en avgjørelse.

Høringssaker kan dreie seg om fremlegg til lover og forskrifter som regulerer folks rettigheter og plikter, organisering av forvaltningen, endring av myndighetsområde eller utredninger.

Varsler

Høringer

 

Kunngjøringer

Planene vises på denne nettsiden i cirka fem uker etter kunngjøring. Andre kunngjøringer har andre og kortere frister. 

Plan ID 023725300 - Detaljreguleringsplan for gbnr. 89/1 m.fl. - Dal park

Kommunestyret i Eidsvoll kommune behandlet i møte 06.03.2018 saksnr. 11/18 og fattet følgende vedtak:

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtas «Detaljreguleringsplan for Dal park, gbnr. 89/1 m.fl.». Plankart med planbestemmelser og planbeskrivelse er datert 15.1.2018.

Hensikten med planforslaget er å gi hjemmel for etablering av ny og tidsriktig bebyggelse med sammensatte funksjoner på Dal. Ny bebyggelse vil inneholde en kombinasjon av bolig, forretning, kontor og tjenesteyting, - over 6 etasjer. Utnyttelsesgraden er satt til maksimalt 90 % - BYA Planen fremmes av ANKR rådgivning AS/Archi-Plan AS på vegne av Dal Utvikling AS.

Vedtaket kan i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12, jf. § 1-9, og forvaltningslovens kap. VI påklages til Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Eventuell klage sendes skriftlig via Eidsvoll kommune, Kommunal forvaltning, PB 90, 2081 Eidsvoll.

Klagefristen er den 04.04.2018.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må være fremsatt innen 3 år fra denne kunngjøringsdato. For øvrig vises det til reglene i plan- og bygningslovens § 15-2 og § 15-3. Vedtaket kunngjøres i lokalavisen den 14.03.2018.

 

Plandokumenter:

Saksfremlegg til sluttbehandling.PDF

Plankart.PDF

Planbestemmelser .PDF

Planbeskrivelse.PDF

Merknader.PDF

Merknadsskjema.PDF

ROS-analyse.PDF

Geoteknisk notat.PDF

Sol- og skyggediagram.PDF

Støyvurdering.PDF

Flomberegning.PDF

Geoteknisk datarapport.PDF

Saksprotokoll.pdf

Plan ID 023727900 - Detaljreguleringsplan for gbnr. 233/35 m.fl. - Sommerro hyttefelt

Kommunestyret i Eidsvoll kommune behandlet i møte 06.03.2018 saksnr. 12/18 og fattet følgende vedtak:

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtas «Detaljreguleringsplan for Sommerro, gbnr. 233/35 m.fl.». Plankart er datert 22.2.2017, bestemmelser er datert 31.3.2017, - begge revidert 4.12.2017.

Hensikten med planen er å tilrettelegge for 11 nye hyttetomter i forlengelsen av tilliggende eksisterende hyttefelt på Mjøsstrand. I gjeldende kommuneplan for Eidsvoll vedtatt 10.03.15 er planområdet avsatt til landskaps-, natur- og friluftsformål. Planen fremmes av Plan1 AS på vegne av grunneier av gbnr. 233/35.

Vedtaket kan i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12, jf. § 1-9, og forvaltningslovens kap. VI påklages til Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Eventuell klage sendes skriftlig via Eidsvoll kommune, Kommunal forvaltning, PB 90, 2081 Eidsvoll.

Klagefristen er den 04.04.2018.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må være fremsatt innen 3 år fra denne kunngjøringsdato. For øvrig vises det til reglene i plan- og bygningslovens § 15-2 og § 15-3. Vedtaket kunngjøres i lokalavisen den 14.03.2018.

 

Plandokumenter:

Saksfremlegg til sluttbehandling.PDF

Plankart.PDF

Planbestemmelser.PDF

Planbeskrivelse m konsekvensutredning.PDF

Merknader.PDF

Merknadsskjema.PDF

ROS-analyse.PDF

Sjekkliste naturmangfoldloven.PDF

Fastsatt planprogram.PDF

Brev - varsel om oppstart.PDF

Saksprotokoll.pdf

Plan ID 023728500 - Detaljreguleringsplan for gbnr. 138/55 & 60 - Linnerudgården

Kommunestyret i Eidsvoll kommune behandlet i møte 06.03.2018 saksnr. 13/18 og fattet følgende vedtak:

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtas «Detaljreguleringsplan for gbnr. 138/55 og 60 – Linnerudgården.» Plankart er datert 30.9.2016, bestemmelser og planbeskrivelse er datert 26.2.2018.

Hensikten med planen er å gi hjemmel for oppføring av to lavblokker på fire etasjer, som er en økning fra tidligere vedtatte detaljplan som tillater tre etasjer. En av blokkene tilrettelegges for næring i 1 etasje. For øvrig reguleres blokkene til boligformål. Utnyttelsesgraden er satt til maksimalt 65 % - BYA. Planen fremmes av Feste Kapp AS på vegne av AMIBO Eiendom AS.

Vedtaket kan i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12, jf. § 1-9, og forvaltningslovens kap. VI påklages til Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Eventuell klage sendes skriftlig via Eidsvoll kommune, Kommunal forvaltning, PB 90, 2081 Eidsvoll.

Klagefristen er den 04.04.2018.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må være fremsatt innen 3 år fra denne kunngjøringsdato. For øvrig vises det til reglene i plan- og bygningslovens § 15-2 og § 15-3. Vedtaket kunngjøres i lokalavisen den 14.03.2018.

 

Plandokumenter:

Saksfremlegg til sluttbehandling.PDF

Kommunestyresak 50 17. Forrige saksutredning.PDF

Plankart.pdf

Planbestemmelser.PDF

Planbeskrivelse.PDF

Alle merknader.pdf

Sol-skyggeanalyse.PDF

Naturmangfold, vurdering.pdf

Støyrapport.pdf

Geoteknisk rapport - Notat.pdf

Geoteknisk rapport.pdf

Saksprotokoll.pdf

Godkjenning av utbyggingsavtale - Grindatunet felt B3, gbnr. 127/82

Kommunestyret i Eidsvoll kommune behandlet i møte 06.03.2018 saksnr. 14/18 og fattet følgende vedtak:

Utbyggingsavtale for Grindatunet felt B3, datert 26.10.2017 - undertegnet Eidsvoll Verk Tomteselskap AS, godkjennes i medhold av plan- og bygningslovens § 17-4.

Hensikten med avtalen er å regulere utbyggingstakt, økonomi og plikter mellom Eidsvoll verk tomteselskap og Eidsvoll kommune ved gjennomføringen av felt B3 som omfattes av reguleringsplanen Grindatunet – Råholt sentrum Vest – plan ID 023720300, vedtatt 19.06.2012. Avtalt utbyggingstakt for felt B3 tilsvarer inntil 230 boliger fordelt på seks boligblokker. Som sikkerhet for ferdigstillelse av de anleggene som kommunen skal overta forplikter utbygger seg overfor kommunen å utstede en påkravsgaranti pålydende 729.751,-.

Utbyggingsavtalen kan ikke påklages.

Vedtaket kunngjøres i lokalavisen den 14.03.2018.

 

Dokumenter:

Godkjenning av utbyggingsavtale - Grindatunet felt B3, gbnr. 127 82.PDF

Utbyggingsavtale Grinda Felt B3.PDF

Merknad.PDF

Gjeldende reguleringsplan.PDF

Reguleringsbestemmelser.PDF

Saksprotokoll.pdf

Godkjenning av utbyggingsavtale - Grindatunet felt B4, gbnr. 126/14

Kommunestyret i Eidsvoll kommune behandlet i møte 06.03.2018 saksnr. 15/18 og fattet følgende vedtak:

Utbyggingsavtale for Grindatunet felt B4, datert 26.10.2017 - undertegnet Råholthøyden 3 AS, godkjennes i medhold av plan- og bygningslovens § 17-4.

Hensikten med avtalen er å regulere utbyggingstakt, økonomi og plikter mellom Råholthøyden 3 AS og Eidsvoll kommune ved gjennomføringen av felt B4 som omfattes av reguleringsplanen Grindatunet – Råholt sentrum Vest – plan ID 023720300, vedtatt 19.06.2012. Avtalt utbyggingstakt for felt B4 tilsvarer inntil 166 boliger fordelt på fem boligblokker. Som sikkerhet for ferdigstillelse av de anleggene som kommunen skal overta forplikter utbygger seg overfor kommunen å utstede en påkravsgaranti pålydende 500.000,-.

Utbyggingsavtalen kan ikke påklages.

Vedtaket kunngjøres i lokalavisen den 14.03.2018.

 

Dokumenter:

Godkjenning av utbyggingsavtale - Grindatunet felt B4, gbnr. 126 14.PDF

Utbyggingsavtale - Grindatunet felt B4.PDF

Gjeldende reguleringsplan.PDF

Reguleringsbestemmelser.PDF

Saksprotokoll.pdf

Arkiv - gamle/utgåtte høringer