Innhold

Nedenfor vil du finne høringer, varsler og kunngjøringer fra Eidsvoll kommune. Hver og en høring, varsel eller kunngjøring vil ligge tilgjengelig inntil frist for innspill utløper.  

Høringer gjennomføres for at innbyggere, organisasjoner og næringsliv skal få si sin mening og føre kontroll med forvaltningen. Saker blir sendt på høring fordi det er en demokratisk rett for alle å være med å utforme offentlig politikk. Det er også avgjørende at synspunktene til de som blir berørt blir kjent før det fattes en beslutning. Forvaltningen skal opplyse saker så godt som mulig før den tar en avgjørelse.

Høringssaker kan dreie seg om fremlegg til lover og forskrifter som regulerer folks rettigheter og plikter, organisering av forvaltningen, endring av myndighetsområde eller utredninger.

Varsler

Plan ID 023732000 - Detaljregulering for deler av gbnr. 86/1 - Dal

I henhold til Plan- og bygningslovens §12-8, kunngjøres det oppstart av detaljregulering for eiendom gnr/bnr: 86/1 på Dal.

Hensikten med planen er å tilrettelegge for omsorgsboliger for personer som trenger en bolig som er spesialtilpasset deres behov. Planområdet ligger syd for Dal idrettsanlegg og avgrenses av Hellestadvegen i sør og Haslervegen i øst. Planområdet er i dag ubebygd og består av skog og en del undervegetasjon.

Det planlegges seks leiligheter og en ansattbase som trolig blir på èn etasje på ca 750m2. I tillegg planlegges det for mulighet for utvidelse med fire leiligheter dersom kommunen får behov for flere omsorgsboliger.

Planområdet er totalt på ca 9900m2 og inkluderer avsatt tomt, og grenser til Hellestadvegen og Haslervegen.

Arealformålet er i dag avsatt til barnehage, men foreslås satt til Bebyggelse og anlegg med under formål Institusjon. Tiltaket som foreslås er i samsvar med dette. Det er ikke krav om konsekvensutredning iht. plan - og bygningsloven.

 

Eventuelle innspill kan sendes skriftlig innen 12.12.2019 til:

Send gjerne kopi til Eidsvoll kommune på e-post: postmottak@eidsvoll.kommune.no

Spørsmål vedrørende reguleringsarbeidet kan stilles til: Eidsvoll kommune v/ Kjell Ivar Ørbæk, tlf 934 50 518 eller Pir II Oslo AS v/ Helene Lund-Johansen.

 

Vedlegg

Planinitiativ og møtereferat.PDF

Varsel om oppstart _avisannonse.pdf

Varslingsbrev.pdf

 

Plan ID 023732100 - Detaljregulering for gbnr. 124/33 m.fl. - Lundsjordet

I henhold til plan- og bygningslovens §12-8, gjøres herved kjent at det er startet arbeid med detaljregulering for del av Lundsjordet ved Eidsvoll Verk stasjon. 

Av hensyn til kontraktsvilkårene ved gjennomført eiendomskjøp fra Eidsvoll kommune er planområdet utvidet noe i forhold til planavgrensing avtalt på oppstartsmøtet, slik at hele eiendomsparsellen ervervet fra kommunen nå inngår i varslet område. I utvidelsesområdet vil områdereguleringens arealbruk bli opprettholdt i detaljplanen.

Størstedelen av planområdet er i dag ubebygget.

Formål med reguleringsarbeidet
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for å utvikle området med sammensatt bebyggelse, hovedsakelig til boligformål, i samsvar med områdereguleringsplanen for Lundsjordet. Feltinndeling, atkomstveiløsning og høyder endres i forhold til områdereguleringen. Utnyttelsen foreslås økt blant annet med bakgrunn i regionale, overordnete planer som legger til rette for fortetting ved etablerte kollektivtrafikk-knutepunkt.

Planinnhold
Planarbeidet vil særlig belyse følgende problemstillinger: bebyggelsens volum, høyder, plassering på tomten, uteoppholdsarealer, tilknytning til overordnet veinett.
Forslag til detaljregulering er vurdert opp mot Forskrift om konsekvensutredninger. Det er konkludert med at planforslaget ikke utløser krav om utarbeidelse av konsekvensutredning ettersom samlet næringsareal i planen ikke vil overstige 10.000 kvm.

Medvirkning
Innspill til planarbeidet vil følge saken som vedlegg i fortsatt saksgang. Det blir normalt ikke gitt skriftlig svar på innspillene utover dette.

Planforslaget utarbeides for 1814 Sentrum AS av IN´BY AS og Niels Torp + as i samarbeid.

Frist for bemerkninger er 10. januar 2020. Bemerkningene bes sendt til:
IN´BY AS, v/Ola Bettum, Grubbegata 14, 0179 Oslo, ob@inby.no.
Bemerkninger kan også sendes med kopi til Eidsvoll kommune: postmottak@eidsvoll.kommune.no

annonse-regulering-Lundsjordet.PDF

Referat - Oppstartsmøte - detaljregulering for gbnr. 124 33 m.fl - Lundsjordet.PDF

Varslingsbrev Lundsjordet.PDF

 

Høringer

Kunngjøringer

Planene vises på denne nettsiden i cirka fem uker etter kunngjøring. Andre kunngjøringer har andre og kortere frister. 

Arkiv - gamle/utgåtte høringer

 

 

 

 

 


Publisert: 16.06.2017 14:28:34
Sist endret: 02.11.2016 22:37