Høringer

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Nedenfor vil du finne høringer, varsler og kunngjøringer fra Eidsvoll kommune. Hver og en høring, varsel eller kunngjøring vil ligge tilgjengelig inntil frist for innspill utløper.  

Høringer gjennomføres for at innbyggere, organisasjoner og næringsliv skal få si sin mening og føre kontroll med forvaltningen. Saker blir sendt på høring fordi det er en demokratisk rett for alle å være med å utforme offentlig politikk. Det er også avgjørende at synspunktene til de som blir berørt blir kjent før det fattes en beslutning. Forvaltningen skal opplyse saker så godt som mulig før den tar en avgjørelse.

Høringssaker kan dreie seg om fremlegg til lover og forskrifter som regulerer folks rettigheter og plikter, organisering av forvaltningen, endring av myndighetsområde eller utredninger.

Varsler

Kunngjøring om oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale for reguleringsplan for Trolldalen, gbnr. 13/23 m.fl.

I henhold til plan- og bygningsloven § 17-4 kunngjøres med dette oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale for reguleringsplan TROLLDALEN, GNR. 13, BNR. 23 M.FL. Formålet med utbyggingsavtaler er blant annet å sikre finansiering og gjennomføring av ny offentlig infrastruktur og opparbeidelse av lekeplasser i området.
Fremforhandlet utbyggingsavtale vil bli lagt ut til offentlig ettersyn. Inngått avtale vil bli kunngjort.
Det vises til for øvrig til prinsippsak vedrørende utbyggingsavtaler i Eidsvoll kommune – sak 06/1264 – vedtatt 30.10.2006.

Spørsmål eller innspill kan rettes til:
Eidsvoll kommune, Kommunal forvaltning, PB 90, 2081 Eidsvoll, eller epost til: post@eidsvoll.kommune.no

Høringer

Alkoholpolitisk handlingsplan 2016 - 2020 - frist 23.10.2017

Hovedutvalg for helse og omsorg behandlet i møtet den 22.08.2017, som sak 29/17 forslag til «Alkoholpolitisk handlingsplan 2016-2020» og fattet følgende vedtak:

Utkast til alkoholpolitisk handlingsplan sendes ut på offentlig høring. Høringsfristen settes til 23.10.17.

Utvalget ber administrasjonen utrede om det er mulig for kommunen å sette vilkår om informasjonsmateriell rettet mot personer med alkoholproblemer og personer med spørsmål om alkohol:
Synlig ved oppstilling ved salgsbevilling.
Tilgjengelig og med krav om at alle som skjenker vet hvor det er ved skjenkebevilling. 

Det bes om at mulighet for bruk av nasjonal materiell og lokalprodusert materiell med kommunens tilbud om hjelp belyses. 

Planforslaget er lagt ut til offentlig ettersyn i perioden 28.08.2017-23.10.2017.
Planforslag med saksdokumenter finnes også i papirformat på rådhuset. 

Høringsinnspill sendes på e-post til postmottak@eidsvoll.kommune.no eller pr. brev til Eidsvoll kommune, postboks 90, 2081 Eidsvoll

Høringsfrist einnen 23.10.2017.

Saksframlegg Alkoholpolitisk handlingsplan 2016 - 2020
Høring - Alkoholpolitisk handlingsplan 2016 - 2020
Protokoll Hovedutvalg for helse og omsorg 22.08.17

Strategiplan for helse- og omsorgstjenester 2018-2028 - frist 1.11.2017

Hovedutvalg for helse og omsorg behandlet i møtet den 19. september 2017, Politisk sak 32/17, forslag til ny Strategiplan for helse- og omsorgstjenster 2018-2028. Forslaget legges ut på høring med frist 1. november 2017

Strategiplan for helse- og omsorgstjenester 2018-2028 med forside  (pdf)

Vedlegg: 

Protokoll fra Hovedutvalg for helse og omsorg, 19.09.2017 

Plan for helse- og omsorgstjenester 2018-2028.

Hvordan kommunen oppfyller sin plikt med bakgrunn i helse- og omsorgstjenesteloven?

KOSTRA 2016 Grunnlag HP 2018-2021

Oversiktsdokument over helsetilstand og påvirkningsfaktorer i Eidsvoll kommune 2016

Tjenesteanalyse boliger til vanskeligstilte

Plan for ernæring og måltider

Høringsfrist er 1. november 2017.

Høringsinnspill sendes på e-post til postmottak@eidsvoll.kommune.no eller pr. brev til Eidsvoll kommune, postboks 90, 2081 Eidsvoll.

Offentlig ettersyn av planforslagene Jønsjøsaga og Sommerro Hyttefelt - frist 10.11.2017

Utvalg for næring plan, og miljø vedtok i møte den 22.09.2017 å legge planforslagene Jønsjøsaga - plan ID 023729700 og Sommerro - plan ID 023727900, ut til offentlig ettersyn

Planforslagene fremmes av Plan1 AS på vegne av respektive grunneiere.

Hensikten bak planforslaget for Jønsjøsaga er å regulere området til forretninger i tråd med nåværende bruk og ønsket fremtidig utvikling, mens hensikten bak planforslaget for Sommerro er å regulere ubebygd areal til fritidsbebyggelse i forlengelsen av eksisterende tilliggende hyttefelt.

Planforslagene er lagt til offentlig ettersyn i Rådhuset i perioden 29.09.17 – 10.11.17

Ytterligere orientering om planforslagene kan fås ved henvendelse til Kommunal forvaltning i Eidsvoll kommune. Eventuelle merknader /uttalelser sendes Eidsvoll kommune, kommunal forvaltning, PB 90, 2081 Eidsvoll innen den 10.11.17

Plandokumenter - Jønsjøsaga

Saksfremlegg.PDF

Plankart.PDF

Planbestemmelser.PDF

Planbeskrivelse med konsekvensutredning.PDF

Merknader.PDF

Merknadskommentarer.PDF

ROS-analyse.PDF

Sjekkliste naturmangfoldsloven.PDF

Plandokumenter - Sommerro Hyttefelt

Saksfremlegg.PDF

Plankart.PDF

Reguleringsbestemmelser.PDF

Planbeskrivelse.PDF

Merknader til oppstartsvarsel og tilleggsvarsel.PDF

ROS-analyse.PDF

Sjekkliste naturmangfoldloven.PDF

Offentlig ettersyn av utbyggingsvatale for Granhaugåsen - frist 13.11.2017

Utbyggingsavtalen er fremforhandlet på bakgrunn i utbygging av gnr. 128 bnr. 76,77 m.fl. som vedtatt i Plan ID 023726300 - detaljreguleringsplan for Granhauhåsen (vedtatt 10.10.17), og skal sikre en forsvarlig gjennomføring med ivaretakelse av kommunaltekniske formål og opparbeidelse av grøntareal og fellesanlegg.

Formålet med utbyggingsavtalen er å sikre en helhetlig utvikling av området. Avtalen avklarer i hovedsak forhold rettet mot teknisk og grønn infrastruktur, og regulerer partenes rettigheter og forpliktelser ovenfor hverandre.

Forslag til utbyggingsavtale ligger vedlagt, under. Plankart for vedtatt plan er også vedlagt, til orientering.

Spørsmål og innspill kan rettes skriftlig til: Eidsvoll kommune, pb 90, 2080 Eidsvoll, eller pr. e-post til post@eidsvoll.kommune.no.

Frist for å komme med innspill er 13.11. 2017

Avtalen vil bli behandlet i Eidsvoll kommunestyre så snart merknadsfristen er utløpt.

Signert avtale Nordbohus.pdf

Plankart.PDF

Offentlig ettersyn av forslag til kommunedelplan for Råholt - frist 17.11.2017

I medhold av plan- og bygningsloven § 11-2 og § 11-14 vedtok formannskapet i møte den 26.9.2017 å legge forslag til «Kommunedelplan for Råholt», med bestemmelser ut til offentlig ettersyn. Plankartet er datert 11.8.2017 og bestemmelsene er datert 11.8.2017.

Planforslaget er utarbeidet i samsvar med plan- og bygningslovens bestemmelser og består av: Plankart, Planbestemmelser, Planbeskrivelse, Risiko- og sårbarhetsanalyse samt kunnskapsgrunnlag og andre tilhørende dokumenter.

Åpenhet, innsyn, dialog og deltakelse er viktig å få til i planprosessen, og kommunens innbyggere, lokale lag og foreninger samt regionale og statlige fagmyndigheter oppfordres til å studere planforslaget og uttrykke sin mening. Dette vil sikre at beslutningsgrunnlaget for kommunestyret blir bredest mulig når planen endelig skal vedtas.

Forslag til kommuneplanens arealdel er i høringsperioden lagt ut til offentlig ettersyn på innbyggertorget i rådhuset og på Råholt bibliotek. Utleggelse til offentlig ettersyn er også kunngjort i Eidsvoll Ullensaker Blad torsdag 5.10.2017.

Eventuelle merknader/uttalelser sendes Eidsvoll kommune, kommunal forvaltning, Postboks 90, 2081 Eidsvoll eller som e-post til postmottak@eidsvoll.kommune.no innen 17.11.2017.

Det vil bli arrangert åpent informasjonsmøte i auditoriet ved Råholt ungdomsskole tirsdag 24. oktober kl. 18.00.

Plandokumenter

Saksframlegg til formannskapet 26.09.2017.pdf

Forslag til plankart.pdf

Forslag til planbestemmelser.pdf

Forslag til planbeskrivelse.pdf

Merknadsbehandling - grovsiling og kommentarer (2).pdf

Merknadsbehandling - sammenstilling merknader til planprogram (2).pdf

ROS-analyse.PDF

Protokoll Formannskap 26.09.2017.pdf

Kunnskapsgrunnlag/utredninger

Utredning - Kulturminner og kulturmiljø Råholt.pdf

Kunnskapsgrunnlag - Trafikkanalyse kommunedelplan Råholt.pdf

Kunnskapsgrunnlag - Workshop Råholt.pdf

Kunnskapsgrunnlag - Tettstedsanalyse.pdf

Kunnskapsgrunnlag - Folkehelse i Eidsvoll.pdf

Kunnskapsgrunnlag - Langsiktig grønn grense Råholt.pdf

Kunnskapsgrunnlag - Parkeringsstrategi.pdf

Kunnskapsgrunnlag - Masseforvaltning.pdf

Fastsettelse av planprogram

Saksframlegg til formannskapet 07.06.2016.pdf

Protokoll Formannskapet 07.06.2016.pdf

Kunngjøringer

Planene vises på denne nettsiden i cirka fem uker etter kunngjøring. Andre kunngjøringer har andre og kortere frister. 

Plan ID 023726300 - Detaljregulering gbnr. 128/76, 77, 78 m.fl. - Granhaugåsen

Kommunestyret i Eidsvoll kommune behandlet i møte 10.10.2017 saksnr. 70/17 og fattet følgende vedtak:

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtas detaljregulering for Granhaugåsen. Plankart er datert 14.06.2017, bestemmelser er datert 20.06.2017.

Hensikten med reguleringsplanen er å tilrettelegge for bygging av boliger på gbnr. 128/76, 77 og 85, og å innfri kravet til detaljregulering som ligger i gjeldende reguleringsplan for Granhaugåsen som ble vedtatt i 1999. Det er fastsatt en maksimal utnyttelse på BYA=35 % for hvert felt i planområdet, og byggehøyder i hovedsak tilsvarende to etasjer. Bebyggelsen skal utformes som kjedehus, rekkehus og flermannsboliger.

Vedtaket kan i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12, jf. § 1-9, og forvaltningslovens kap. VI påklages til Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Eventuell klage sendes skriftlig via Eidsvoll kommune, Kommunal forvaltning, PB 90, 2081 Eidsvoll.

Klagefristen er den 08.11.2017.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må være fremsatt innen 3 år fra denne kunngjøringsdato. For øvrig vises det til reglene i plan- og bygningslovens § 15-2 og § 15-3. Vedtaket kunngjøres i Eidsvoll Ullensaker Blad den 18.10.2017. Vedtaket vil også gjøres tilgjengelig i papirformat på innbyggertorvet i Eidsvoll rådhus.

 

Saksdokumenter:

Saksfremlegg 10.10.17_sluttbehandling.PDF

Plankart.PDF

Planbestemmelser.pdf

Planbeskrivelse.PDF

Illustrasjonsplan.pdf

Risiko- og sårbarhetsanalyse.pdf

Sjekkliste naturmangfoldloven.pdf

Sol og skygge diagram.PDF

Illustrasjon_oversikt 3D.pdf

E-post 20.06.2017.PDF

Saksutredning førstegangsbehnadling.PDF

Plan ID 023728700 - Detaljregulering for gbnr. 129/8 m.fl. - Fransstua-Sagmoen/Franshagan BK7 - fastsetting av planprogram

Hovedutvalg for næring, plan og miljø behandlet i møte den 25.4.2017 forslag til planprogram for «PlanId 023728700 – Detaljregulering for gbnr. 129/8 m.fl. – Fransstua-Sagmoen/Franshagan BK7», og fattet følgende vedtak:

«I medhold av plan- og bygningslovens § 12-9, jf. forskrift om konsekvensutredninger § 6 fastsettes planprogram for «Detaljregulering for gbnr. 129/8 m.fl. – Fransstua-Sagmoen/Franshagan BK7», datert 08.12.2016.»

Det er ikke klageadgang på fastsettelsen av planprogrammet, jf. plan- og bygningsloven
§ 1-9, da fastsetting av utredningsplikten er en prosessledende beslutning som ikke faller inn under definisjonen av enkeltvedtak. 

Plandokumenter:

Saksframlegg

Planprogram

Alle uttalelser

Merknadskommentarer

Artskart


Publisert: 16.06.2017 14:28:34
Sist endret: 16.10.2017 09:27