Innhold

Nedenfor vil du finne høringer, varsler og kunngjøringer fra Eidsvoll kommune. Hver og en høring, varsel eller kunngjøring vil ligge tilgjengelig inntil frist for innspill utløper.  

Høringer gjennomføres for at innbyggere, organisasjoner og næringsliv skal få si sin mening og føre kontroll med forvaltningen. Saker blir sendt på høring fordi det er en demokratisk rett for alle å være med å utforme offentlig politikk. Det er også avgjørende at synspunktene til de som blir berørt blir kjent før det fattes en beslutning. Forvaltningen skal opplyse saker så godt som mulig før den tar en avgjørelse.

Høringssaker kan dreie seg om fremlegg til lover og forskrifter som regulerer folks rettigheter og plikter, organisering av forvaltningen, endring av myndighetsområde eller utredninger.

Varsler

Klima- og energiplan 2021-2032

Eidsvoll kommune varsler med dette oppstart av arbeidet med Klima- og energiplan 2021-2032. Samtidig sendes forslag til planprogram på høring og legges ut til offentlig ettersyn i henhold til plan og bygningslovens §§ 4-1, 11-4 og 11-13.

Høringsdokumentet er vedlagt under. Høringsfrist for uttalelse til planprogrammet er 7. august 2020. Uttalelsen sendes til postmottak@eidsvoll.kommune.no eller Eidsvoll kommune, Postboks 90, 2081 Eidsvoll.

 

Forslag til planprogram for klima- og energiplan.pdf

Kommunedelplan for naturmangfold 2022-033

Eidsvoll kommune varsler med dette oppstart av arbeidet med Kommunedelplan for naturmangfold 2022- 2033. Samtidig sendes forslag til planprogram på høring og legges ut til offentlig ettersyn i henhold til plan og bygningslovens §§ 4-1, 11-4 og 11-13.

Høringsdokumentet er vedlagt under. Høringsfrist for uttalelse til planprogrammet er 7. august 2020. Uttalelsen sendes til postmottak@eidsvoll.kommune.no eller Eidsvoll kommune, Postboks 90, 2081 Eidsvoll.

 

Forslag til planprogram for kommunedelplan for naturmangfold.pdf

Plan ID 303532900 Detaljregulering del av gbnr. 97/1 m.fl. Deponi Ormlia Nord

I henhold til plan- og bygningslovens §12-8, gjøres herved kjent at det er startet arbeid med detaljregulering for del av gbnr. 97/1 og del av 120/1, ved Ormlia næringsområde.

Formålet med planen

Hensikten med planen er å legge til rette for deponering av overskuddsmasser i form av rene jordmasser og morenemateriale fra næringsområdet Holmenga Nord. Etter endt deponering skal området tilbakeføres til skogbruk.

Planinnhold

Området er i kommuneplanens arealdel (Plan ID 0237201501) avsatt til LNF-formål og berøres av henssynssone for støy, sikringssone "Restriksjonsområde rundt Gardermoen Lufthavn." I tillegg berøres deler av planområdet av detaljregulering for E6 Dal - Minnesund (Plan ID 023717500) hvor området er regulert til jord- og skogbruk. Byggegrense mot E6er på strekningen 150m. Det ønskes en dialog med Statens vegvesen om fremtdig byggegrense for deponi.

Tiltaket bidrar med en synlig endring av landskapet, i et område tett på E6. Uavhengig av lokalisering av fylling vil utviklingen av nytt næringsområde (Holmenga Nord) generere økt transport. Det er ikke planlagt midlertidig eller varig bebyggelse. Området er ca 31,5 da og det skal fylles opp med inntil 370 000 m3. Området tilbakeføres til skogbruk etter gjennomført tiltak.

Planarbeidet er i forbindelse med utarbeidelse av planitiativ vurdert etter "Forskrift om konsekvensutredninger" §8, vedlegg II, pkt. 11 K. Planer etter vedlegg II skal vurderes etter hvorvidt planen kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn, jf. §10. Det er vurdert at planen ikke omfattes av bestemmelsen, men at hensynet til miljø og samfnn må ivaretas i videre planprosess.

Det vil bla. være naturlig å følge opp følgende temaer:
- Trafikksikkerhet
- Forurensningsfare
- Kulturminneregistrering i tråd med krav fra fylkeskommunen.
- Behov for grunnundersøkelse/vurdering av områdestabilitet
- Evt. behov for supplerende kartlegging av biologisk mangfold.
- Evt. andre forhold som fremkommer av varslingen.

Medvirkning

Naboer og grunneiere blir varslet direkte. Planinitiativ og referat fra oppstartsmøte er tilgjengelig på www.arealtek.no eller www.eidsvoll.kommune.no.

Det gjøres oppmerksom på at innsendte merknader ikke blir besvart med brev, men følger saken til politisk behandling.

Innspill til planarbeidet kan innen 17.08.2020 sendes til: Arealtek AS, Elvarheimgt. 10B, 2408 Elverum eller hilde@arealtek.no .
Spørsmål kan rettes til Hilde Smedstad på tlf. 930 69363  

Send gjerne kopi til Eidsvoll kommune på e-post: postmottak@eidsvoll.kommune.no

Vedlegg

1623_R01.pdf

1623_referat oppstartsmøte 050520.pdf

1623_varsel om oppstart av planarbeid.pdf

1623_vurdering av KU.pdf

Høringer

Kunngjøringer

Planene vises på denne nettsiden i cirka fem uker etter kunngjøring. Andre kunngjøringer har andre og kortere frister. 

Arkiv - gamle/utgåtte høringer

 

 

 

 

 


Publisert: 16.06.2017 14:28:34
Sist endret: 30.06.2020 11:08