Innhold

Nedenfor vil du finne høringer, varsler og kunngjøringer fra Eidsvoll kommune. Hver og en høring, varsel eller kunngjøring vil ligge tilgjengelig inntil frist for innspill utløper.  

Høringer gjennomføres for at innbyggere, organisasjoner og næringsliv skal få si sin mening og føre kontroll med forvaltningen. Saker blir sendt på høring fordi det er en demokratisk rett for alle å være med å utforme offentlig politikk. Det er også avgjørende at synspunktene til de som blir berørt blir kjent før det fattes en beslutning. Forvaltningen skal opplyse saker så godt som mulig før den tar en avgjørelse.

Høringssaker kan dreie seg om fremlegg til lover og forskrifter som regulerer folks rettigheter og plikter, organisering av forvaltningen, endring av myndighetsområde eller utredninger.

Varsler

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR GNR 17 BNR 257 M. FL.

I medhold av plan- og bygningsloven §§ 12-1 og 12.8 varsles det herved at Eidsvoll kommune ved Eiendomsavdelingen igangsetter arbeid med detaljregulering av Prost Krags veg 12, 30, 32, 34 og 36, 2080 Eidsvoll, gnr. 17 bnr. 257, med tilliggende veiareal på gnr/bnr 17/7, 17/266, 17/217-218 og 526/1 og deler av eiendommene gnr/bnr 17/40, 17/4, 17/9, 17/12 og 17/11. Planavgrensningen fremgår av kart nedenfor.

Hensikten med planforslaget er å tilrettelegge for boligområde for eldre med tilgjengelige boliger (universell utforming) med livsløpsstandard. Det planlegges i ca 49 leiligheter. Bebyggelsen vil bestå av blokk i 3-5 etasjer med servicefunksjoner i første etasje og leiligheter i øvrige etasjer.

Gjeldende plan for området er Områderegulering for Eidsvoll sentrum, vedtatt 12.03.2019. Området er regulert til Bebyggelse og anlegg; Bolig /tjenesteyting, og det stilles krav om detaljregulering av området i gjeldende områdeplan.
Tomten eies av Eidsvoll kommune og det er i dag utleieboliger der som er i dårlig forfatning og vil bli revet. Eiendommen ønskes regulert til Bolig/tjenesteyting, samt adkomstvei og fortau. Ønsket detaljregulering er i tråd med Områderegulering for Eidsvoll sentrum.

Forslagstiller og tiltakshaver er Eidsvoll kommune ved Eiendomsavdelingen.

Plankonsulent er MAP Arkitekter AS

Spørsmål, merknader og synspunkter som kan ha betydning for planarbeidet kan rettes til:
MAP Arkitekter AS Drammensveien 130C 0277 Oslo
Tlf nr 23353000
eller sendes elektronisk via e-post til:
Guy Tschudi-Madsen og Gunnar Grinde
gtm@mapark.no ggr@mapark.no

Frist for merknader: 09.10.2020

Godkjent Referat oppstartsmøte - Detaljregulering av gbnr-bnr 17-257 Omsorgsboliger Sundet - 04092020.pdf

 Kartutsnitt

Klima- og energiplan 2021-2032

Eidsvoll kommune varsler med dette oppstart av arbeidet med Klima- og energiplan 2021-2032. Samtidig sendes forslag til planprogram på høring og legges ut til offentlig ettersyn i henhold til plan og bygningslovens §§ 4-1, 11-4 og 11-13.

Høringsdokumentet er vedlagt under. Høringsfrist for uttalelse til planprogrammet er 7. august 2020. Uttalelsen sendes til postmottak@eidsvoll.kommune.no eller Eidsvoll kommune, Postboks 90, 2081 Eidsvoll.

 

Forslag til planprogram for klima- og energiplan.pdf

Kommunedelplan for naturmangfold 2022-033

Eidsvoll kommune varsler med dette oppstart av arbeidet med Kommunedelplan for naturmangfold 2022- 2033. Samtidig sendes forslag til planprogram på høring og legges ut til offentlig ettersyn i henhold til plan og bygningslovens §§ 4-1, 11-4 og 11-13.

Høringsdokumentet er vedlagt under. Høringsfrist for uttalelse til planprogrammet er 7. august 2020. Uttalelsen sendes til postmottak@eidsvoll.kommune.no eller Eidsvoll kommune, Postboks 90, 2081 Eidsvoll.

 

Forslag til planprogram for kommunedelplan for naturmangfold.pdf

Plan ID 303532900 Detaljregulering del av gbnr. 97/1 m.fl. Deponi Ormlia Nord

I henhold til plan- og bygningslovens §12-8, gjøres herved kjent at det er startet arbeid med detaljregulering for del av gbnr. 97/1 og del av 120/1, ved Ormlia næringsområde.

Formålet med planen

Hensikten med planen er å legge til rette for deponering av overskuddsmasser i form av rene jordmasser og morenemateriale fra næringsområdet Holmenga Nord. Etter endt deponering skal området tilbakeføres til skogbruk.

Planinnhold

Området er i kommuneplanens arealdel (Plan ID 0237201501) avsatt til LNF-formål og berøres av henssynssone for støy, sikringssone "Restriksjonsområde rundt Gardermoen Lufthavn." I tillegg berøres deler av planområdet av detaljregulering for E6 Dal - Minnesund (Plan ID 023717500) hvor området er regulert til jord- og skogbruk. Byggegrense mot E6er på strekningen 150m. Det ønskes en dialog med Statens vegvesen om fremtdig byggegrense for deponi.

Tiltaket bidrar med en synlig endring av landskapet, i et område tett på E6. Uavhengig av lokalisering av fylling vil utviklingen av nytt næringsområde (Holmenga Nord) generere økt transport. Det er ikke planlagt midlertidig eller varig bebyggelse. Området er ca 31,5 da og det skal fylles opp med inntil 370 000 m3. Området tilbakeføres til skogbruk etter gjennomført tiltak.

Planarbeidet er i forbindelse med utarbeidelse av planitiativ vurdert etter "Forskrift om konsekvensutredninger" §8, vedlegg II, pkt. 11 K. Planer etter vedlegg II skal vurderes etter hvorvidt planen kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn, jf. §10. Det er vurdert at planen ikke omfattes av bestemmelsen, men at hensynet til miljø og samfnn må ivaretas i videre planprosess.

Det vil bla. være naturlig å følge opp følgende temaer:
- Trafikksikkerhet
- Forurensningsfare
- Kulturminneregistrering i tråd med krav fra fylkeskommunen.
- Behov for grunnundersøkelse/vurdering av områdestabilitet
- Evt. behov for supplerende kartlegging av biologisk mangfold.
- Evt. andre forhold som fremkommer av varslingen.

Medvirkning

Naboer og grunneiere blir varslet direkte. Planinitiativ og referat fra oppstartsmøte er tilgjengelig på www.arealtek.no eller www.eidsvoll.kommune.no.

Det gjøres oppmerksom på at innsendte merknader ikke blir besvart med brev, men følger saken til politisk behandling.

Innspill til planarbeidet kan innen 17.08.2020 sendes til: Arealtek AS, Elvarheimgt. 10B, 2408 Elverum eller hilde@arealtek.no .
Spørsmål kan rettes til Hilde Smedstad på tlf. 930 69363  

Send gjerne kopi til Eidsvoll kommune på e-post: postmottak@eidsvoll.kommune.no

Vedlegg

1623_R01.pdf

1623_referat oppstartsmøte 050520.pdf

1623_varsel om oppstart av planarbeid.pdf

1623_vurdering av KU.pdf

Plan ID 303533000  Detaljregulering av gbnr. 96/208 m.fl - Delvis endring av reg.plan Grinda-Sagmoen Øst

I henhold til plan- og bygningslovens §12-8, gjøres herved kjent at det er startet arbeid med detaljregulering for 96/208 m.fl, Tærudvegen 67.

Formålet med planen

Å tilrettelegge for rekkehus på gnr. 96, bnr. 208 i Eidsvoll, samt enebolig på gnr.127 bnr. 43 – Øvre Grindaveg 11.Planen vil erstatte deler av planen ”Reguleringsplan for Grinda, Sagmoen øst” og det skal legges til rette for bygging av 3 etasjer + p-kjeller. Det skal forholde seg til gjeldende planverk, men se til ny kommuneplan når det gjelder krav til parkering.

Planinnhold

Administrasjonen har i hovedsak ønsket seg en utnyttelse i tråd med formålet frittliggende småhusbebyggelse, men har vært åpne for å ha en høyere utnyttelse særlig mtp. at tomten ansees å være innenfor «Grønn Grense». Nåværende revidert forslag (20.01.2020) ligger på 26,6% BYA, og det nevnes i illustrasjonsplan boligtypen 4-3 og 2 mannsboliger, men utformingen vurderes som rekkehus. Dette ansees å falle innenfor formålet «konsentrert småhusbebyggelse». Det ønskes totalt 14 boenheter, på 2-3 etg, med undergrunnsparkeringer. Totalt vil det være rundt 24 p-plasser. Utover dette er det også satt av plass til 4 gjesteparkeringer på tomten.

Planområdet ligger nord for Tærudvegen og bygging vil gi liten påvirkning på omgivelsene rundt. Mot øst er området avgrenset av et grøntareal slik at bebyggelsen øst for planområdet ikke vil bli særlig påvirket av byggingen. Vegetasjonen som har vært og delvis er i området gir en større solskjerming enn ny bebyggelse.

Bebyggelsen mot vest og nord har alle sine uteplasser på et lavere nivå og mot andre retningen slik at de også ikke er særlig påvirket av den planlagte utbyggingen Ny bebyggelse vil gi en liten økning i trafikken i Tærudvegen. Se eget notat vedr. trafikkforhold.

Type bebyggelse:
Familievennlige boliger i form av rekkehus: Konsentrert småhusbebyggelse med tilhørende adkomst, parkering og lekearealer. og andre tiltak.  Tre etasjer med takterrasse + underjordisk parkering. Se illustrasjoner for mer detaljer.

Det vil være naturlig å følge opp undernevnte bestemmelser fra kommuneplanen:
§ 5 Teknisk infrastruktur
§ 6 Leke-, ute- og oppholdsplasser
§ 8 Parkering (pbl. § 11-9 nr. 5)
(Se oppstartsmøte referat for ytterligere info)

Se illustrasjonsplan for foreslått utforming.

Medvirkning

Referat fra oppstartsmøte finnes under "vedlegg". Eventuelle merknader og kommentarer, opplysninger m.v. som kan ha betydning eller interesse for planarbeidet kan sendes skriftlig innen 20. september 2020 til: Sørensen Arkitektur AS, Torggata 32, 2317 Hamar eller kpi@sorensenark.no Kopi av uttalelser sendes: Eidsvoll kommune, Postboks 90, 2081 Eidsvoll eller epost: postmottak@eidsvoll.kommune.no

Vedlegg

Referat oppstartsmøte 27.05.20.pdf

fugleperspektiv 1.pdf

fugleperspektiv 2.pdf

illustrasjonsplan.pdf

perspektiv fra gangvei (3D).pdf

redegjørelse sol skygge lys.pdf

snitt.pdf

solstudie mars.pdf

solstudie september.pdf

solstudie desember.pdf

solstudie juni.pdf

trafikksikkerhet.pdf

Høringer

Kunngjøringer

Planene vises på denne nettsiden i cirka fem uker etter kunngjøring. Andre kunngjøringer har andre og kortere frister. 

Arkiv - gamle/utgåtte høringer

 

 

 

 

 


Publisert: 16.06.2017 14:28:34
Sist endret: 08.09.2020 16:09