Innhold

Visjon

Bønsmoen barnehages visjon er - Barnas beste i fokus

For oss betyr barnas beste i fokus:

  • å tenke over hva som er best for barna før vi tar avgjørelser, når vi planlegger, når vi innreder barnehagen, når vi vurderer og endrer.
  • å handle ut fra det enkelte barns og gruppas behov og muligheter.
  • å sette grenser, kreve aktivitet, gi utfordringer, gi opplevelser
  • å sørge for at barna får oppleve gode voksne som setter pris på de enkelte slik de er.

Vi vurderer alltid hva vi mener er barnas beste i enhver situasjon. Hensynet til barnet er alltid førende for vår praksis. Alle handlinger og avgjørelser som berører barnet, skal ha barnets beste som grunnleggende hensyn, jf. Grunnlovens §104 og Barnekonvensjonen art. 3, nr.1.

Vårt verdigrunnlag bygger på verdiene som står i Rammeplanen for barnehagen. Der står det at vi skal møte barnas behov for trygghet, tilhørighet og anerkjennelse og sikre at barna får ta del i og medvirke i fellesskapet. Barnehagen skal fremme demokrati, mangfold og gjensidig respekt, likestilling, bærekraftig utvikling, livsmestring og helse.

Psykososialt barnehagemiljø

Dette året skal vi jobbe enda mer ned i dybden med det psykososiale barnehagemiljøet. Det innebærer også mye fokus på arbeidsmiljøet for de ansatte da dette avhenger av hverandre. Vi har erfart gjennom siste året at vi er blitt bedre til å ha fokus på det psykososiale barnehagemiljøet men har fortsatt en del og jobbe med. Vi har derfor satt oss noen mål for dette arbeidet:

Mål 1: Personalet skal jobbe frem en felles forståelse av begrepet krenkelser og dermed få mer felles forståelse for den viktige rollen de har for å sikre at alle barn trives i barnehagen.

Mål 2: Barn og foresatte skal erfare at ped.ledere tar ansvaret og griper inn når en ser, hører eller blir fortalt at en kollega har praksis som ikke sørger for at barn har et godt psykososialt barnehagemiljø.

Folkehelse

Bønsmoen barnehage legger stor vekt på fysisk aktivitet, hvile, kosthold og helse.

Kosthold - Vi spiser hver tredje time, og tilbyr lunsj og ettermiddagsmat hver dag.

Frokost: Vi spiser frokost i barnehagen fram til ca. kl. 9.00. De som ønsker å spise frokost i barnehagen, tar med mat selv, barnehagen serverer drikke til. Det vil være en ansatt tilgjengelig ved frokostbordet fra kl. 7.00 til kl. 9.00.

Lunsj: Vi dekker på bord og spiser lunsj ca. kl. 11.00. Barna smører sin egen mat, men får selvsagt hjelp etter behov. Vi tilbyr brød eller knekkebrød med variert pålegg og melk til drikke.

Ettermiddagsmat: Ettermiddagsmaten serveres kl. 14.00. Vi får levert mat fra Vilberg Helsetun som vi varmer opp i barnehagen 3 dager i uka. De øvrige 2 dagene serverer vi knekkebrød, polarbrød, kornblanding eller brød til ettermiddagsmat.

Barna på grått hus skal i tillegg få være med å bake brød og å tilberede noen av måltidene som en gruppeaktivitet. Vi serverer frukt eller grønnsaker hver dag. Vi er bevisste på bruk av sukker og salt, og legger vekt på å introdusere barna for ny mat som vi oppfordrer dem til å smake på. Som tørstedrikk brukes kun vann.

Hvile - Barna får mulighet for ro, hvile og avslapping i løpet av barnehagedagen. Alle gruppene organiserer sin måte å gjennomføre hvile på, avpasset etter det område de er på, og alder på barna.

Fysisk aktivitet - Vi har organisert oss slik at de to eldste aldersgruppene er to dager hver i et eget skogområde vi har. Der har vi 4 vedfyrte telt/lavvoer med tilhørende bålplasser og en gapahuk. Det er lagt opp til egen snekkerplass og et område hvor vi legger vekt på de tradisjonelle realfagene, og vi har tilgang til et jorde med ski- og akemuligheter på vinteren. Fire utedoer er også på området. For de yngste barna i barnehagen legger vi til rette for mye bevegelseslek både ute og inne. Vi ønsker å fremme gleden ved naturopplevelser, få ungene til å bli glad i å bevege seg og derigjennom få et godt selvbilde.

En av de ansatte har spesielt ansvar for opplevelser og opplegg i skogen. Den ansatte lager opplegg for gruppene på grått hus, organiserer dugnad og har ansvar for å dokumentere hva vi gjør i skogen.

I tillegg går vi på turer i nærmiljøet, blant annet til Eidsvollsbygningen, Eidsvoll Verk stasjon og andre lekeplasser.  

Bildet viser akebakken og gapahuken vi har på turområde til Bønsmoen barnehage.Bildet viser en av tre gammer vi har på turområde til Bønsmoen barnehage. Bilde er tatt på vinteren.Bildet viser en av tre gammer med tilhørende bålplass utenfor som vi har på turområde til Bønsmoen barnehage. Bildet viser et tre hvor barna kan klatre og leke ved på turområde til Bønsmoen barnehage.Bildet viser en gapahuk fra skogområde til Bønsmoen barnehage

Årsplan

Barnehagens årsplan skal være et arbeidsredskap for personalet for å styre virksomheten i en bevisst og uttalt retning. Den skal også gi informasjon om barnehagens pedagogiske arbeid til foreldre, kommunen og andre samarbeidspartnere, i tillegg skal den være utgangspunkt for foreldrenes mulighet til å kunne påvirke innholdet i barnehagen. Planen skal si noe om barnehagens forutsetninger, mål, arbeidsmåter og innhold. Sagt med andre ord, hvordan vi vil jobbe med omsorg, danning, lek og læring for å sikre at vi oppfyller barnehagelovens og rammeplanens krav til barnehagen. 

Årsplan 2023-2024 Informasjonshefte til foresatte 2023-2024

Grupper 

Brunt hus består av gruppene: grevling, bever, bjørn, elg, rev og rådyr.

Grått hus består av gruppene: mus, ekorn, røyskatt og hare.


Publisert: 09.12.2016 09:27:31
Sist endret: 24.07.2023 13:03