Innhold

Brensmork barnehage

Brensmork barnehage startet opp i 1995 og er idag en 4-avdelings barnehage for aldersgruppen 0-6 år. Barnehagen holder til i 1.etasje i et gammelt todelt bygg. Den delen hvor avdelingene Lykketroll og Rocketroll holder til har blant annet vært våningshuset til tidligere Brensmork gård. Disse avdelingene har inngangsdør på panelbygget som ligger til venstre når du kommer opp bakken. Den delen der avdelingene Lykkeliten og Regnbuen holder til har tidligere vært et sykehjem. De har inngangsdør til høyre på det lange murbygget på høyre side når du kommer opp bakken. I dette bygget holder også hjemmebaserte tjenester og hjelpemiddelsentralen til.

I Brensmork barnehage vektlegger vi å være mye ute, både på uteområdet og i nærområdene rundt barnehagen. Lekeplassen vår er den største i bygda og har god plass til fysisk utfoldelse og lek. I tillegg har vi egen bålplass i skogen. 

 

Ansatte

I vår barnehage jobber det mange med lang erfaring fra barnehage. I alt er vi 6 barnehagelærere, 1 barnehagelærerstudent, 5 barne- og ungdomsarbeidere, og 4 assistenter. 

I 2018 ble det vedtatt ny pedagognorm og bemanningsnorm. Kravet er at det skal være minimum en pedagogisk leder per 7 barn under tre år eller 14 barn over tre år, og minimum 3 voksne per 9 barn under tre år eller 18 barn over tre år.  

Ansatte barnehageåret 2020-21

 

Avdelinger

Våre småbarnsavdelinger er preget av mye varme, glede og humor og her er det god plass til å leke og utfolde seg for aktive små kropper! Vi er opptatt av å skape en trygg og god hverdag for våre yngste, slik at de trives og opplever tilhørighet og glede gjennom å leke og være sammen. Vi synes også det er viktig at barna får utfolde seg ute, og er ute i all slags vær gjerne to ganger i løpet av dagen. Vi har hver vår faste turdag, og da går vi på tur enten til plassen vår i skogen eller andre steder i nærmiljøet. Du kan lese mer om 0-3-åringene her.

Mellom halv ti og halv tolv på mandager samarbeider vi på tvers av avdelinger og deler oss inn i aldersbestemte grupper - Knøttene (0-2 år) og Tigerklubben (2-3 år). De som er på Tigerklubben går på tur i skogen, og de som er på Knøttene er igjen i barnehagen og har eget opplegg der. Du kan lese om aldersinndelte grupper her.

Merk: Så lenge trafikklysmodellen i veileder for smittevern gjelder (på grunn av situasjonen med COVID19) vil alt arbeid foregå innad i kohortene.

 

De som jobber på Lykkeliten er:

Sian Millward (Pedagogisk leder) Sian.Millward@eidsvoll.kommune.no

Aina Sannerhaugen (Pedagogisk leder/Fagarbeider)

Gerd Holt (Assistent)

Telefon: 469 15 278 / 66 10 78 02                                                                                            

 

De som jobber på Regnbuen er:

Camilla Snekkerhaugen (Pedagogisk leder) Camilla.Snekkerhaugen@eidsvoll.kommune.no

Edyta Omelanska (Pedagogisk leder/Fagarbeider)

Helene Lyshaug (Fagarbeider)

Dina Erikka Lilleaas Andersen (Fagarbeider)

Telefon: 905 37 043

 

På våre avdelinger er det mye lek og moro! Vi jobber for å skape et godt og inkluderende lekefellesskap, og for at alle skal oppleve glede og mestring. Gjennom erfaringer og opplevelser i hverdagen skal barna blant annet lære seg å vise omsorg, ta hensyn til hverandre og samarbeide, samtidig som de også skal hevde seg selv. For å skape en trygg og god hverdag har vi ganske faste rutiner, og vi deler ofte barna inn i mindre grupper på formiddagen.

Å få utfolde seg og være aktiv ute er selvfølgelig viktig, og vi er ute minst én periode hver dag uansett vær - av og til har vi også hele dager ute. I tillegg til at vi er på uteområdet, har vi hver vår faste turdag og da pleier vi å smøre med oss mat og gå til plassen vår i skogen.

Vi samarbeider også på tvers av avdelingene - på onsdager drar en gruppe på 10 barn og 2 voksne til  gymsalen på Ås skole, og på torsdager deles barna inn aldersbestemte grupper der de følger eget opplegg - Stjerneklubben (3-4), Rockeklubben (4-5) og Rosarussen (5-6). Du kan lese om aldersinndelte grupper her. I tillegg har de eldste barna fast utedag på mandager. Da er de store deler av dagen i skogen og har fokus på bl.a. språk og realfag. 

Merk: Så lenge trafikklysmodellen i veileder for smittevern gjelder (på grunn av situasjonen med COVID19) vil alt arbeid foregå innad i kohortene.

 

De som  jobber på Lykketroll er:

Lena Nordhagen (Pedagogisk leder) Lena.Nordhagen2@eidsvoll.kommune.no

Daniel Ferkingstad-Rausand (Pedagogisk leder) Daniel.Ferkingstad-Rausand@eidsvoll.kommune.no

Lisbeth Svendsen (Assistent) 

Hilde Jonassen (Assistent)

Telefon: 468 63 276 

 

De som jobber på Rocketroll er:

Heidi Opsahl (Pedagogisk leder) Heidi.Opsahl@eidsvoll.kommune.no

Hege Mauseth (Pedagogisk leder) Hege.Kristin.Mauseth@eidsvoll.kommune.no

Gunn Nyberg (Barne- og ungdomsarbeider) 

Irene Berntsen (Barne- og ungdomsarbeider)

Telefon: 975 68 721   

                                                                    

Vår visjon

Utfra vårt verdigrunnlag som tar utgangspunkt i et helhetlig syn på barna, har vi i Brensmork barnehage utarbeidet vår egen visjon: 

 

Gode opplevelser - glade barn

 

Fokusområde 2020-21

På bakgrunn av ny lovendring i barnehageloven som trer i kraft 1.1.2021, vil vårt fokus være på psykososialt barnehagemiljø både dette barnehageår og neste. Psykososial helse er tett bundet sammen med opplevelse av trygghet, nærhet, mestring og livsglede, så et godt psykososialt miljø er av stor betydning for barns trivsel og læring. Arbeid med voksenrollen, relasjoner og sosial kompetanse vil være sentralt for å fremme et positivt og inkluderende fellesskap og forebygge krenkelser.

 

Årsplan 

Årsplanen skal være et arbeidsredskap for barnehagens personale for å styre virksomheten i en bevisst og uttalt retning. Den skal også fungere som et utgangspunkt for foreldrenes mulighet til å kunne påvirke innholdet i barnehagen og gi informasjon om barnehagens pedagogiske arbeid til eier, politikere, kommune, barnehagens samarbeidsparter og andre interesserte. I tillegg danner den grunnlag for kommunens tilsyn med barnehagen. 

Årsplanen skal inneholde informasjon om hvordan barnehagen vil arbeide med omsorg, oppdragelse, lek og læring for å sikre barn gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barns hjem.

 

 Årsplan for barnehageåret 2020-21

 

Foreldresamarbeid - FAU 

"For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg. Foreldrerådet består av foreldrene/de foresatte til alle barna og skal fremme deres fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø." (Barnehageloven, kap 2, § 4)

 

Brensmork barnehage FAU styremedlemmer

Leder:  Jorid Juliussen Nordmelan           tlf: 95 94 20 84/e-post: jorid.nordmelan@gmail.com 

Nestleder:  Elisabeth Silimo Østtorp              tlf: 40 47 40 98/e-post: elia_sil85@hotmail.com

Medlem:   Jenny Utheim Nistad                    tlf: 93 63 34 31/e-post: jenny.utheim@gmail.com

Medlem:   Guro Midtlien                                tlf: 90 60 52 31 /e-post: guromidtlien@gmail.com

 

 Lek og vennskap

 Å leke og få venner er grunnleggende for barnas trivsel og meningsskaping, og helt nødvendig for å vokse og utvikle seg. Også de yngste barna har sterke vennskapsrelasjoner, og mange barn gir uttrykk for at det beste ved barnehagen er å få møte andre barn og leke med vennene sine.

 

Lekens betydning for barnets utvikling og de voksnes rolle

 

Språkmiljø

Det å tilegne seg språk står sentralt i barns utvikling blant annet fordi det er gjennom språk og samhandling at barnet lærer om seg selv og andre. Språket gjør at barnet kan kommunisere med de rundt seg, og det er med på å forme identitet og skape tilhørighet til et fellesskap. Rammeplan for barnehagen stiller krav til personalet om å skape et språkstimulerende miljø, noe som betyr at barnehagen må legge til rette for at barna får mange og varierte språkerfaringer.

 

Kommunikasjon og språk

Fagområdene

I Rammeplan for barnehagen presenteres sju fagområder som tar for seg ulike mål for hva barna skal få kjennskap til i barnehagehverdagen. Målene oppnås gjennom opplevelser og erfaringer og voksenrollen er tildelt stor betydning. Vi legger opp til et progresjonsarbeid som følger barnets utvikling og modenhet. Vi ønsker at barnet skal oppleve mestring, samtidig som det er viktig å bli utfordret til å lære nye ting og på den måten utvikle god selvfølelse. 

 

Fagområdene og hva som vektlegges hos oss


Publisert: 04.01.2017 14:20:01
Sist endret: 30.11.2020 12:34