Innhold

Personvernerklæring for barn og foresatte i barnehagene

Eidsvoll kommune behandler personopplysninger om barn, foresatte og ansatte for å kunne utføre våre lovpålagte oppgaver og for å gi gode tjenester.

Behandling av personopplysninger

Behandlinger av personopplysninger skjer i forbindelse med:

 • Behandling av søknad om opptak (barnehageloven §12)
 • Kontantstøtteregistrering (barnehageloven §8)
 • Behandling av søknad om betalingsmoderasjon og gratis kjernetid (barnehageloven § 15)
 • Behandling av krav om refusjon for søskenmoderasjon (barnehageloven § 15)
 • Vedtak om tilrettelegging og/eller spesialpedagogisk hjelp (barnehageloven § 19a og 19g)
 • Behandling av søknad om dispensasjon fra utdanningskrav (barnehageloven § 17a)
Hva er det rettslige grunnlaget for å kunne behandle personopplysningene?

Sentrale lover og forskrifter som regulerer kommunens behandling av personopplysninger er:

 • Europeisk personvernforordning (GDPR) som regulerer kommunens behandling av personopplysninger
 • Lov om barnehager med forskrifter som inneholder regler for rettigheter, plikter og saksbehandlingsregler
 • Arkivloven som blant annet inneholder regler for hvordan dokumenter lagres og for avlevering til arkivinstitusjon

Behandlingene av personopplysninger skjer etter personvernforordningen (GDPR) artikkel 6 nr. 1 bokstav a – samtykke, og bokstav e – nødvendig for å utøve offentlig myndighet.

Kategorier av registrerte

Behandling av personopplysninger omhandler i hovedsak:

 • Foresatte som har søkt om barnehageplass, moderasjon og eller særskilte tjenester til eget barn
 • Barn som trenger særskilte tjenester og/eller medisiner
 • Ansatte som søker stilling og/eller barnehageeier som søker dispensasjon fra utdanningskrav
Typer av personopplysninger

Vi behandler følgende personopplysninger:

 • Kontaktopplysninger som navn, adresse, mobilnummer
 • Opplysninger som er nødvendig for identifisering som fødsels- og personnummer
 • Opplysninger som er nødvendig for behandling av søknader som familieforhold, navn på ektefelle, barn og sivilstatus, utdanning/CV
 • Helseopplysninger som diagnose, medisiner, sakkyndige uttalelse og oppfølgingsplaner
 • Økonomiske opplysninger
Hvor henter vi personopplysningene fra?

Mange av personopplysningene får vi direkte fra deg eksempelvis gjennom utfylling av søknadsskjema. Når vi tilbyr lovpålagte tjenester innhentes også opplysninger fra andre myndigheter som grunnlag for behandling av søknad/melding om behov. Dette kan for eksempel være ligningsopplysninger eller opplysninger fra NAV, folkeregisteret, spesialisthelsetjenesten, eller utlendingsmyndigheten

Hvor lagrer vi personopplysningene?

Personopplysningene blir lagret hos Digitale Gardermoen IS (DGI) som er felles IKT leverandør for kommunene i Gardermoregionen eller hos leverandøren av vårt opptaksprogram IST.

Hvor lenge lagrer vi personopplysningene?

Personopplysningene blir lagret så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen av opplysningene. Dersom vi er lovpålagt å oppbevare opplysningene, for eksempel etter arkivloven, vil de bli tatt vare på også etter at formålet med behandlingen er oppfylt.

Overføring av personopplysninger til tredjeland (utenfor EU/EØS)

Personopplysninger blir ikke overført til tredjeland.

Ytterligere informasjon

Generell informasjon om behandling av personopplysninger i Eidsvoll kommune

Datatilsynet har også nyttig generell og spesiell informasjon om regler og rettigheter på området


Publisert: 29.10.2020 10:48:12
Sist endret: 29.10.2020 10:48