Innhold

Avdelingene i Rødt hus:              

Tommeliten og Veslefrikk er avdeling for de minste barna

De minste barna:

Vi har valgt å ha en gruppe for ettåringer. Vi vil på denne måten kunne gi de minste barna i barnehagen en god og rolig start på barnehagelivet. Barna får venne seg til den nye hverdagen, og får mulighet til å utforske barnehagen med alle sine rutiner, lyder og omgivelser i sitt eget tempo. For en ettåring er møtet med barnehagen ofte det første store møtet med verden utenfor hjemmet, og med aldershomogen gruppe vil barna møte andre barn som er på omtrent samme utviklingsnivå som dem selv. I Råholtbråtan barnehage fokuserer vi på at hele det første året på 1-års avdelingen handler om å bli kjent.

Avdelingene i Brunt hus:

                Bjørk og Eik er avdelinger for 2  - 4-åringer

                Furu og Gran er avdelinger for 5-åringer

 

2 – 4-åringene:

Hverdagen er for denne gruppa i stor grad preget av allsidig lek. Både leken som er selvvalgt, men også det som er tilrettelagt av ulike aktiviteter. Fysisk aktivitet og språk har høyt fokus. Det samme har den sosiale utviklingen av enkeltindivid og gruppa. Vi øver på selvstendighet etter utviklingsnivået til det enkelte barnet. Vi går på ukentlige turer til barnehagens lavvoer og i nærmiljøet.

 

Skolestarterne:

I Råholtbråtan barnehage har vi egen gruppe for skolestartere. Dette er en gruppe barn som ofte har gått flere år i barnehagen og som er klare for nye utfordringer. Både allsidig lek, aktiviteter og turer preger hverdagen. Vi ser at det å ha aldershomogen gruppe for de eldste barna i barnehagen gi barna en naturlig motivasjon til å drive med skoleforberedende aktiviteter som spill, regellek, lek med bokstaver, tall og stavelser, rim og regler. Med rene femåringsgrupper vil det også være et grunnlag for vennskap med de barna som skal begynne på skolen samtidig.

 

Vårt mål og metoder:

Barnehagen arbeider bevisst i forhold til aktive voksne som har barnet i fokus. Vårt menneskesyn er at alle har en unik verdi utfra egen personlighet og utvikling. De ansatte skal støtte barnet slik at det utvikler seg til den beste versjonen av seg selv. Dette gjelder både på individnivå og i forhold til gruppa.

Våren 2018 har vi personalmøter hvor vi jobber med COS, cirkel of security/trygghetssirkelen. Vi er opptatt av at barna skal kjenne seg trygge og har fokus på hvordan den ansatte kan skape trygge rammer i forhold til barna. Barn er ulike og ønsker etter modenhet og alder å forsøke seg «ut i verden» Det er viktig at ansatte er en trygg base som barna kan komme tilbake til samtidig som ansatte «heier» på barnas utforskertrang

Trafikksikker barnehage

Råholtbråtan barnehage jobber systematisk med trafikksikkerhet og er en Trafikksikker barnehage. Det betyr at barnehagen stiller krav til bussselskap og drosjer om belter og trafikksikker adferd ved kjøp av transporttjenester. Barnehagen driver med trafikkopplæring, som læring av trafikkregler, bruk av sansene sine i trafikken, og om bilbelte, hjelm og refleks. Barenhagen har gode rutiner for å ivareta sikkerheten når vi går på tur, og vi samarbeider med foreldrne om trafikksikkerhet og trafikkopplæring.

Visjon:

Trygge barn som vil, kan og tør!


Publisert: 31.01.2019 08:26:35
Sist endret: 31.01.2019 08:26