Postadresse

Post adressert til Eidsvoll kommune - går til Dokumentsenteret/arkivtjenesten.

Vanlig epost

post@eidsvoll.kommune.no

NB! Sensitive opplysninger skal ikke sendes pr. e-post.

Sikker sending

Sikker innsending

NB! Vi oppfordrer både privatpersoner og virksomheter til å benytte denne måten å sende dokument trygt inn til oss.

Vanlig fysisk post

Eidsvoll kommune (skriv gjerne avdeling etter kommune), postboks 90, 2081 Eidsvoll

Innhold

Tilbake til byggesak forside

Slik søker du

 Du har nå funnet ut at det du skal bygge er søknadspliktig og at du kan søke selv (at det ikke er et krav om ansvarlig søker).

Vi anbefaler at du følger Direktoratet for byggkvalitet sin veileder slik at du sender inn en komplett søknad. Dette kan spare både tid og penger.

Åtte steg fra ide til ferdig søknad

Under følger forklaring på hvordan du søker kommunen om byggetillatelse.

Bestill situasjonskart og naboliste

Det første du må gjøre når du skal søke kommunen om en byggetillatelse er å bestille situasjonskart og naboliste på kommunens nettside. Du mottar da følgende:

 • Plananalyse
 • Kommuneplankart
 • Reguleringsplankart
 • Situasjonskart
 • Naboliste

Bestil situasjonskart og naboliste her

Kartet du får tilsendt gir viktig informasjon om blant annet plassering av vann- og avløpsledninger, og det er derfor viktig at du benytter dette kartet.

Ved innsending av søknad om tiltak (tiltak = det du skal bygge) skal du etter byggesaksforskriften (SAK10) § 5-4 sende med situasjonsplan som viser hva du skal bygge og hvor du skal bygge.

Situasjonsplanen lager du på situasjonskartet du har kjøpt. Om du har et situasjonskart fra en tidligere byggesak er det ikke sikkert at du kan bruke det om igjen. Situasjonskartet skal ikke være eldre enn ett år, da det til enhver tid skal ta utgangspunkt i det nyeste, beste og mest nøyaktige kartgrunnlaget kommunen har.

Tiltaket du skal søke om tegnes inn på situasjonskartet.

Situasjonsplanen (situasjonskart med planlagt tiltak tegnet inn) skal vise: 
 • ønsket tiltak markert med farge 
 • utvendige mål på tiltaket 
 • forslag til sokkelhøyde på tiltaket (frittliggende tiltak)
 • avstand til nabogrense 
 • avstand annen bebyggelse 
 • avstand midt vei 
 • avstand til vann- og avløpsledninger
 • arealbruk for parkering og oppholdsareal ute
 • byggets møneretning

Nabovarsel

Skal du sette opp noe som krever at du søker om byggetillatelse, skal naboene vanligvis ha beskjed.

Et nabovarsel skal inneholde følgende:
 • En beskrivelse av hva du har tenkt til å gjøre. Du må være så tydelig at naboer og gjenboere kan vurdere om de blir berørt av planene dine.
 • Varselet skal inneholde den samme dokumentasjonen som byggesøknaden.
 • Dersom det du vil gjøre krever dispensasjon, må du oppgi det.
 • Du må oppgi en frist for når du skal ha mottatt eventuelle merknader fra naboene. Fristen må være på minst to uker etter at nabovarselet er sendt og de har fått nødvendig dokumentasjon.

 

Du skal varsle de naboene og gjenboerne som står på den mottatte nabolisten.

Det er flere måter å sende ut nabovarsel på. Disse fire leveringsmåtene kan kombineres:

Leveringsmåter
 1. Digital nabovarsling via Altinn
  • Svarfristen begynner å løpe fra datoen du sender varselet. Naboen trenger ikke svare. Som dokumentasjon holder det med kvittering på at du har sendt varselet via Altinn.
 2. Personlig overlevering
  • Leverer du nabovarselet på døra, kan naboen signere med en gang på at de har mottatt varselet. Har ikke naboen innvendinger, kan de samtidig signere på at de samtykker til byggeplanene. Varselet er gyldig når naboen har signert på mottatt varsel.
 3. Sende e-post eller sms
  • Varselet er kun gyldig hvis mottaker bekreftet at varselet er mottatt. Automatisk svar holder ikke. Hvis naboen bekrefter å ha mottatt varselet, gjelder svarfristen fra tidspunktet du sendte varselet.
 4. Sende rekommandert
  • Svarfristen begynner å løpe fra datoen på kvitteringen, uansett hvor lang tid det tar for naboen å motta varselet. Naboen trenger ikke svare på varselet. Posten må kvittere for hvem du har varslet, for at varselet skal være gyldig.

 

Vent minst to uker fra nabovarsel er sendt ut, slik at naboene har mulighet til å komme med merknader.

Naboene skal sende de eventuelle merknadene til deg, slik at du kan kommentere dem før alt sendes samlet til kommunen.

Se mer informasjon på sidene til Direktoratet for byggkvalitet:

Send nabovarsel

Fyll ut søknaden

Digital søknad

Bransjen jobber med å utvikle digitale søknadsløsninger for privatpersoner. Foreløpig er det laget en digital løsning for søknad om bruksendring og nabovarsling. Link til løsningen finner du her:

Tjenester for privatpersoner

Søknad via e-post eller på papir

Du finner søknadsskjemaer på siden til Direktoratet for byggkvalitet:

Søknadsskjemaer

Send søknaden

Her er en generell huskeliste over de dokumenter som skal legges ved en byggesøknad:

 • Utfylt søknadsskjema
 • Kvittering for nabovarsel (blankettnummer 5156)
 • Gjenpart av nabovarsel (blankettnummer 5155)
 • Eventuelle nabomerknader med dine kommentarer
 • Målsatt situasjonsplan, altså tiltaket ditt inntegnet på kartet du fikk fra kommunen.På situasjonsplanen skal du også tegne inn avstander til midten av vei, andre bygninger, nabogrenser og vann- og avløpsledninger.
 • Tegninger av tiltaket; plan, snitt og fasadetegning.

Eventuelt:

 • Søknad om dispensasjon dersom det er aktuelt.
 • Erklæring fra nabo dersom tiltaket skal plasseres nærmere nabogrensen enn plan- og bygningsloven tillater

Hit sender du søknaden

Søknaden kan sendes på e-post til: postmottak@eidsvoll.kommune.no

Eller på papir til: Eidsvoll kommune, byggesak, postboks 90, 2081 Eidsvoll

Søknader på papir kan også leveres i resepsjonen på rådhuset.

Digital søknad

Bransjen jobber med å lage digitale søknadsløsninger for privatpersoner. Norkart har laget en løsning for søknad om bruksendring og nabovarsling. Prøv tjenestene her: Søknad om Bruksendring og digital nabovarsling.

Dispensasjon

Det finnes arealplaner for alle eiendommer i kommunen. Det kan være både kommuneplanens arealdel og lokale reguleringsplaner som gjelder for din eiendom. Planene viser hvordan eiendommen din kan brukes, og er juridisk bindene.

Hvis du ønsker å bygge, dele, rive eller endre noe som er i strid med planene, må du søke om dispensasjon. 

En dispensasjon kan i utgangspunktet gjelde hvilken som helst lov og forskrift. Regelverket som gjelder dispensasjoner finner du i kapittel 19 i plan- og bygningsloven.

En dispensasjonsøknad er både dyr og tidkrevende og selv med en god søknad er det ikke sikkert den blir godkjent. Sett deg derfor godt inn i hva prosessen innebærer og om det er nødvendig. 

Hva er en dispensasjon?

En dispensasjon er et unntak.

Alle arealplaner har vært gjennom en omfattende politisk prosess, hvor naboer, interesseorganisasjoner og andre berørte har hatt mulighet til å påvirke.

En plan skal være forutsigbar slik at alle vet hva som gjelder i sitt område. Derfor skal kommunen kun unntaksvis gi dispensasjon.

En dispensasjon endrer ikke en plan, men gir deg tillatelse til å fravike planen i det konkrete tilfellet søknaden din gjelder.

Hva skal til for å kunne få en dispensasjon?

Du kan få dispensasjon dersom:

 • Formålet med arealplanen ikke blir vesentlig tilsidesatt
 • Fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene etter en samlet vurdering

Begge disse vilkårene må være oppfylt for at kommunen kan vurdere å gi dispensasjon.

Det er søkers ansvar å utarbeide en godt begrunnet dispensasjonssøknad. Kommunen ikke kan legge vesentlig vekt på subjektive hensyn.

Hvordan søke om dispensasjon

I søknaden må du fortelle hva du søker dispensasjon fra. Søknaden må begrunnes, og skal skrives på et eget ark. Du må varsle naboer og gjenboere før du sender en dispensasjonssøknad til kommunen.  

Søknaden om dispensasjon kan sendes i forkant eller sammen med byggesøknaden.

Midlertidig eller permanent dispensasjon

En dispensasjon kan være permanent eller midlertidig. Hvis dispensasjonen kun er gitt for en begrenset periode, må det utførte arbeidet fjernes eller endres når dispensasjonsperioden har gått ut.

Hva koster en dispensasjonssøknad?

Gebyr for behandling av dispensasjonssøknader etter plan- og bygningsloven kapittel 19 faktureres fullt ut, uavhengig av avslag eller godkjennelse for omsøkt tiltak. 

Hvor mye det koster er avhengig av størrelsen på tiltaket, antall dispensasjoner det søkes om og om de må sendes til uttalelse til for eksempel fylkeskommunen eller statsforvalteren.

Gjør deg kjent med gebyrene i kommunens gebyrregulativ før du søker. Gebyrregulativet finner du under "Priser og gebyrer". For dispensasjoner er det "Gebyrregulativ for kommunal forvaltning" kapittel 3, § 3-16 som gjelder. 

 Mer informasjon om dispensasjoner

Informasjonsskrivet er utarbeidet av Norsk kommunalteknisk forening.  

 Dispensasjon - Informasjon til tiltakshaver og søker - NKF.pdf

Dispensasjonsveilederen er laget av Fylkesmannen i Oslo og Akershus i samarbeid med Akershus fylkeskommune, og er ment å være en hjelp til saksbehandlere i dispensasjonssaker. Den er laget for å vise hvilke vurderinger kommunen må gjøre i behandlingen, og hvilken dokumentasjon som skal følge saken. Dette er informasjon som også vil være svært nyttig for deg som skal søke.

 Dispensasjonsveileder.pdf


Publisert: 05.01.2021 14:27:36
Sist endret: 19.05.2022 15:48