Innhold

Tilbake til byggesak forside

Melding om ulovlighet

Ser du et byggetiltak eller en bruk av eiendom eller bygning du tror er ulovlig, eller hvor det er fare for liv og helse, kan du melde fra om dette til kommunen.

Før du melder
  1. Snakk med naboen din. Unngå misforståelser og spør hva naboen din skal gjøre.
  2. Vurder om tiltaket er unntatt søknadsplikten, det kan du gjøre etter byggesaksforskriften (SAK10) § 4-1.
  3. Undersøk om det foreligger byggesøknad hos kommunen, dette kan du gjøre ved å be om innsyn.

Dersom det ikke er gitt tillatelse og du mistenker at tiltaket eller bruken er i strid med plan- og bygningslovgivningen, kan du melde fra om forholdet. 

 

Vi gjør oppmerksom på at kommunen ikke er et konfliktløsende organ for privatrettslige tvister. Dersom din henvendelse ikke reguleres av offentligrettslige regler, men er av mer privatrettslig karakter er dette forhold kommunen ikke kan ta stilling til.

Vi ber om at meldinger sendes inn skriftlig.

Melding om ulovlighet kan sendes per epost til postmottak@eidsvoll.kommune.no eller per brev til Postboks 90, 2081 Eidsvoll.

Prioritering av saker

Vi gjør oppmerksom på at innmeldte ulovligheter vil bli satt på en prioriteringsliste. Ulovligheter som kan medføre fare for helse, miljø og sikkerhet eller på annet viss kan få samfunnsmessige konsekvenser vil bli prioritert.

Dersom tiltaket er av mindre betydning, kan kommunen avstå fra å forfølge ulovligheten. Dette betyr at du ikke kan kreve at kommunen forfølger forholdet. Dette til orientering.

Anonyme henvendelser

På Byggesakskontoret er vi forpliktet til å følge offentlighetsloven, og alle våre dokumenter er derfor som hovedregel offentlige og tilgjengelige for alle.

Det fremkommer av offentlighetslovens kapittel 3 i hvilke tilfeller vi kan unnta et dokument. Et ønske om å være anonym, er ikke tilstrekkelig hjemmel til å unnta et dokument fra offentligheten.

For blant annet å sikre rettssikkerheten til alle parter i en sak, ønsker vi at alle henvendelser inn til oss har en avsender. Skulle det likevel være særlige omstendigheter som gjør at du ikke ønsker å fremstå med fullt navn og adresse, kan du postlegge et brev som ikke kan spores til avsender, eller levere dokumentet i vårt Innbyggertorg, i Rådhusgata 1, 2080 Eidsvoll.

Vi gjør oppmerksom på at anonyme henvendelser kun vil bli fulgt opp der det foreligger grunnlag for videre oppfølging ut fra de opplysninger som er kommet inn, og kontorets prioriteringer til enhver tid


Publisert: 25.01.2022 11:27:32
Sist endret: 25.01.2022 16:33