Innhold

Frivillighetsprisen er innstiftet i 2013 av Eidsvoll Frivilligsentral i samarbeid med Eidsvoll kommunens ordfører.

Statutter for Frivilligprisen

§ 1 Frivillighetsprisen er innstiftet av Eidsvoll Frivilligsentral i samarbeid med ordfører i Eidsvoll kommune.
§ 2 Hensikten med prisen er å sette fokus på frivillig aktivitet og berømme en person som gjennom året har utmerket seg med frivillig engasjement i sitt lag forening eller på annen måte gjort en innsats for lokalsamfunnet. Innsatsen kan ha foregått over tid, eller i et tidsavgrenset prosjekt.
§ 3
 • Alle kan sende inn forslag til kandidater til Frivilligprisen.
 • Prisen skal ha fokus på frivillighetens bredde og mangfold.
 • Send forslag til Eidsvoll frivilligsentral innen 1. november.
 • Innkomne forslag vil bli behandlet av styret i Eidsvoll frivilligsentral og representanter fra Eidsvoll kommune.
§ 4 Frivilligprisen består av diplom, gave og blomster. Den tildeles samme person bare en gang.
§ 5 Prisen vil overrekkes på den Nasjonale Frivillighetsdagen 5. desember, eller nærmeste ukedag, på et eget arrangement som Eidsvoll frivilligsentral har ansvar for.

Frivilligprisen 2021

Årets Frivilligpris 2021 gikk til Brit Bunæs.
 • Startet i 1978 Eidsvoll Amatørteater
 • Sang som sin scenekunst, men ønsket å gjøre noe mer ut av et valgfag på Vilberg ungdomsskole hvor hun var rektor.
 • Æresmedlem i EAT.
 • Sitter nå som styremedlem og leder for rekvisitter.
 • Vært en meget aktiv, engasjert og viktig person for mange barn, unge og voksne i over 40 år i EAT.
 • Eidsvoll Prestegård som EAT leier driftes mye av henne. Ansvarlig for servering ifm arrangementer i jubileumsåret 2014 på Prestegården.
 • Aktiv også i Bygdetunets venner. Her lager hun mat og lærer bort gamle matkunster.
 • Hun er en av de som alltid er i kulissene og får ting til å fungere på en perfekt måte.
 • En stødig og pålitelig samarbeidspartner og hun er til stede der det skjer i bygda.

Frivilligprisen 2020

Årets Frivilligpris 2020 gikk til Bjørn Hytjanstorp.

Bjørn har gjennom mange år gjort en fantastisk jobb i å dokumentere endringer i bygda, ved at han alltid har med seg kamera og tar bilder. I tillegg stiller han opp og dokumenterer idrettsarrangementer, alt fra lokale små arrangement til store nasjonale.

Bjørn har også tatt initiativ til «Digitale Eidsvoll» hvor fotoskatter fra bygdas mange fotografer gjennom historien blir skannet og gjort tilgjengelig for alle.

Bjørn er definisjonen på frivillighet, og ordet nei er sjelden eller aldri å høre fra ham. Bjørn er overalt. Dokumenterer med foto, digitaliserer gamle bilder, dekker store og små begivenheter. Arrangerer bildekvelder og historiske aftener.

Han deler alt han har av kunnskap og bilder uten at det koster noe. Han beriker nye og gamle Eidsvollinger med å fortelle historier gjennom bilder og fakta. Uten Bjørns innsats så hadde Eidsvoll vært fattigere på historie, kunnskap og stolthet. Det er ingen tvil om at hans innsats er blitt spesielt satt pris på det siste året. Mange historiske bilder og små filmer er delt på sosiale medier, til glede for oss alle.

Frivilligprisen 2019

Årets Frivilligpris 2019 gikk til Asbjørn Nerbø.

Asbjørn Nerbø blei med i Feiring Jernverks venner i 2003 og har siden hatt ansvaret for istandsetting og sikring av ST Pauls gruve i Feiring.

Arbeidet har vært krevende både med tanke på tidsbruk og organisering av flere tusen dugnadstimer og en evne til å finne kreative løsninger. Han har blitt selve symbolet for bevaring og tilgang på ett unik historie fra lokal gruvedrift. Spesielt må nevnes hans evne til å få med engasjerte og arbeidsvillige mannskaper for å få gjenomført renovering og sikring langt fra både folk og vei.

Gruven fremstår nå som ett av bygdas best bevarte kulturminner og har i mange år blitt benyttet av skolene som undervisningsted for den «Den kulturelle skolesekken».

Han har og vært aktivt med i Eidsvoll Rotaryklubb.

Vi gratulerer med en velfortjent pris.

Hilsen Ordfører John Erik Vika og Eidsvoll Frivilligsentral ved styre.

  

Frivilligprisen 2018

Årets Frivilligpris 2018 gikk til Steinar Larsen.

Ordfører John-Erik Vika og Styremedlem i Frivilligsentralen Bjørn Olsen reiste 30.11 til Lions sitt julebord på Breidablikk. Det ble en stor overraskelse for årets Frivilligpris vinner Steinar Larsen fra Styri som i en årrekke har lagt ned en stor frivillig innsats.

Steinar Larsen fra Styri har i en årrekke lagt ned en stor innsats og utført mye dugnad for friluftslivet i Eidsvoll. Dette begynte i ung alder.  Han var med og stiftet Styri IL. Her var han med da det ble gjort i stand hoppbakker og skiløyper på vinteren.  På sommeren deltok han i fotballen og var med å holdt banen på Trassopp-lykkja i nærheten av Åsletta i stand.
Det er spesielt Steinars store engasjement og arbeidsinnsats i Bokkedalen som har gledet mange Eidsvollinger. Steinar var aktiv helt fra starten av, fra den gangen det bare var en liten bålplass nede ved bekken.

Han var en av initiativtagerne til å bygge gapahuk og til å flytte bålplassen opp til den.
Siden den ble tatt i bruk i 2003 med 1294 registrerte personer har stedet hatt en voldsom økning i antall besøk – og vil iflg. registreringen til nå passere 16000 i 2016.
Og som vi vet har besøkstallet i Bokkedalen bare økt med årene.
Det kokes daglig flere liter kaffe på bålet og til dette går det med masse ved, anslagsvis 15m3 i året. Bokkedalen har blitt et supert tilskudd til folkehelsearbeidet i Eidsvoll kommune, med det unike miljøet som mange har vært med å bygge opp har turen inn i skogen blitt lettere og man har fått til det unike med møteplass langt inne i Styrimarka.

Uten Steinar hadde karene i Bokkedalen hatt mye mer jobb med å skaffe ved. Med sin snøscooter kjører han inn ved stammer til Bokkedalen. Han kjører også frivillig uten vederlag opp skiløyper i Styrimarka hver vinter. Han frakter impregnerte materialer på snøscooteren sin og organiserer dugnader omkring ved transport og rydding av skog rundt skiløypene. Det er vanskelig og rangere karene i Bokkedalen som alle vel egentlig fortjener en pris, men når man legger sammen Steinar sitt frivillige engasjement så er det sprett over flere miljøer.
Han er et aktivt medlem i Lions og har gjennom mange år vært med på ulike prosjekter. Vi er kjent med at Steinar har kjørt mange hjelpesendinger til Vilnius.

Siste tilskudd på frivilliglista til denne aktive karen er Vedr. trafikkvakt ved Vilberg barneskole.

Steinar ble kontaktet av administrasjonen på skolen om hjelp med trafikkvakt ved krysset nær skolen.
Det er ekstrem stor trafikk i krysset, mange busser oppover og nedover til
ungdomsskole og videregående skole, og til barneskole.
I forbindelse med utbygging av ungdomsskolen er det mange tunge lastebiler.
Privatbiler er det mengder av.
Og som den positive person han er var han på plass med en gang og så hva behovet var.
Han tok kontakt med positive pensjonister, og fikk med seg 15 stykker.
Dette var behovet for å dekke vaktene hele uken.  Vakten varer fra 7.45
til 8.30 hver morgen.
Han administrerte dette og passer på at det var vakter til stede,
Eller han står selv vakt.

De som nominerte Steinar til prisen håpet at en samlet vurdering skulle løfte Steinar til topps i 2018, det var det ingen tvil om årets pris.

Vi gratulerer med en velfortjent pris.

Hilsen Ordfører John Erik Vika og Eidsvoll Frivilligsentral ved styre.

bilde Steinar Larsen

Frivilligprisen 2017

Årets Frivilligpris 2017 gikk til Monica Flage.

Den internasjonale frivillighetsdagen ble lansert av FN allerede i 1985. – Dagen skal vise fram den viktige innsatsen frivillige bidrar med hver dag gjennom individuell innsats og initiativer i lokalsamfunn og i frivillige organisasjoner for å stimulere til enda mer frivillig aktivitet.

I år går Frivilligprisen til en person som er innflytter i Eidsvoll og som har vist et utrolig stort engasjement for å inkludere andre; Monica Flage fra organisasjonen «Bli Med!».

Monica er innflytter til Eidsvoll og har sett behovet for et nettverk for de som er nye i bygda. Det er gjerne barnefamilier som kommer og ikke alle har samme mulighet til å være med på alt. Derfor ble hun en av initiativtakerene og ildsjelene i den frivillige organisasjonen «Bli med!» som ble opprettet i 2015. – «Bli med!» er et lavterskeltilbud for alle, med den hensikt å la innbyggerne i Eidsvoll skape nettverk, være en aktiv del av lokalsamfunnet, få nye venner og opplevelser.

Monica er et inkluderende menneske, med et åpent hjerte og en åpen favn. Hun ser alle, samtidig som hun ser den enkelte. Hun representerer den nye frivilligheten som skaper uformelle møteplasser der folk ferdes. Monicas frivillige innsats fører til inkludering og fellesskap.
Monica har også engasjert seg i nettverket «Vi bryr oss om Eidsvoll». Her bidrar hun inn i samarbeidsarrangement og felleskap. Alt med fokus på lavterskel og «alle skal med» Motto for «vi bryr oss om Eidsvoll» er å gjøre Eidsvoll til ei ennå bedre bygd å bo i. Dette er Monica et godt forbilde for!

Prisen i år er et maleri av Maria Gjul. Vi hadde fokus på at bildet skulle speile litt av Eidsvoll. Denne gangen er det et bilde av vinterskog, snø og lett dis over f.eks. Hurdalssjøen. Vi har satt på en liten plakett som viser at dette er Frivilligprisen i Eidsvoll 2017.

Takk til deg Monica, for stort engasjement, og gratulerer med prisen! 

Frivilligprisen 2016

Årets Frivilligpris 2016 gikk til Kai Melby.

FLØYGIR.

Kai Melby har hele sitt liv vært opptatt av frivillig arbeid innenfor lag og foreninger og i familie og vennekrets. Det begynte allerede som 12 åring, da han var med og stiftet en 4 H klubb i Feiring. En av de store dugnadsjobbene han har utført, er vedlikehold og oppgradering av Fløygir. Denne virksomheten begynte allerede da han som 14 åring var med å skifte tak på lokalet. Siden har han nesten uavbrutt, i en periode på nesten 60 år, vært den drivende kraft for at Fløygir har kunnet fremstå som Feirings «storstue».

Det lar seg ikke gjøre å tallfeste det timetall/årsverk han har nedlagt i dette arbeidet. Det har nok også vært tunge stunder når han hatt vansker med å få samlet en dugnadsflokk til diverse arbeider, men når prosjektene er utført, har gleden ved å se resultatet av strevet vært stor. Han sier at gleden ved å se et resultat av det frivillige arbeidet er selve drivkraften til at han fremdeles fortsetter med samme styrke som tidligere.

Det bør også nevnes at han en periode var leder av Feiring ungdomslag som eier Fløygir, og at han er Æresmedlem i laget. Han er fremdeles leder av hus styret for Fløygir, noe han har vært i en årrekke. Det er ikke bare hans fysiske arbeid på lokalet men også has evne til å skaffe til veie materialer/ gjenstander til svært rimelige priser, ja i mange tilfeller til "innbruddspris". Han sier at driftstilskuddet som laget har fått fra Eidsvoll kommune de senere årene og gavene fra næringsdrivende i bygda, har gjort at arbeidet med å holde lokalet i god stand har vært helt avgjørende.


IDRETTSLAGET.

Frivilligheten innenfor Feiring Idrettslag har også vært stor og langvarig. Kai var den største pådriver for å få anlagt en idrettsplass i Feiring. Hans arbeide her besto både i og planlegging, dugnad og ikke minst i å få politikerne i Eidsvoll til å bevilge penger til prosjektet. For sin innsats med prosjektet ble han utnevnt til æresmedlem i idrettslaget.

Han var en av flere som tok opp igjen tradisjonen med søndagsåpne hytteturer til forskjellige hytter på åsen vinterstid. En tradisjon som startet i 1950 åra, men som lå død noen år. Tiltaket samler både store og små og er en inspirasjon til å få folk til å benytte helga til skiturer i stedet for å tilbringe dagen ved TV. Kai berømmer hytteeierne som stiller sine hytter til gratis disposisjon for idrettslaget. Kai har i en årrekke vært leder for trim- og turgruppa i Idrettslaget som bl.a. driver svømmeopplæring og annen badevirksomhet i bassenget til Feiring klinikken. Her sitter han fremdeles badevakt for de forskjellige grupper. Trim- og turgruppa drev i en årrekke turorienteringskonkurranser.

De siste årene er denne virksomhet erstattet med 12-toppturer, der 12 topper på åsen over 600 moh. er utstyrt med merketang, og de som besøker alle toppene i løpet av året, får diplom og er med I trekning av gevinster.

I 2013 opprettet Kai en gågruppe som en dag hver uke, hele året, har en deltagelse på 20–30 deltagere. Etter fullendt gåtur samles deltagerne på Fløygir til kaffe, noe å bite i og en hyggelig prat.


STIMERKEREN.

I de senere årene har han vært den ledende person til å merke turstier i Feiring og også vært aktiv i denne virksomhet i Eidsvoll. Produksjon av opplysningsskilter og løypemerke foregår i arbeidsstua på Gladbakk der han er en hyppig gjest. Det er vel snart ikke en gammel sti i Feiring som ikke er merket. Sammen med 4 andre lagde han turstien Trollkjerkerunden som har vært svært godt benyttet. Kai er foregangsmann for å arrangere kulturelle innslag ved Trollkjerka opptil flere ganger i året. Sist sommer var for eksempel en professor og en forsker i geologi der og fortalte om den geologiske tilblivelse og oppbyggingen av landskapet der omkring. Ellers bør nevnes den såkalte "Postkassetrimmen" der han også har vært engasjert.


Siste utspill i sommer var merking av sti og kulturelt innslag ved den nyrestaurerte hytta Lusivegg på grensa til Toten. Her levde en mann (Sølver) mesteparten av sitt liv i ensomhet, helt til han ble innlagt i sjukehjem på Toten. En journalist, en sykepleier og en kjentmann fortalte om Sølvers liv, og Hans Ekornholmen leste dikt. Arrangementet samlet over 100 personer.

FAGFORENINGSMANNEN.

Kai har en sammenhengende periode på over 40 år som tillitsvalgt, de siste årene som lønnet tillitsvalgt. I dette arbeidet samlet han en stor bekjentskapskrets, særlig gjelder vel dette fra hans arbeidsplass på Electrolux i Bønsdalen helt til fabrikkens opphør. Her var han en sterk pådriver til å få startet Bedriftshelsetjeneste i Eidsvoll.

I 2015 var han initiativtaker til å få opprettet en gruppe som kom med forslag om at Feiring Aldershjem, som hadde stått tomt i over 6 år, skulle bygges om til omsorgsboliger. Gruppen utarbeidet planer og kostnadsforslag for ombygging, og påtok seg utførelsen mot å få kjøpt aldershjemmet for 1 krone. Etter dette vedtok Eidsvoll kommune å utføre prosjektet i egen regi.

Kai har sikkert vært engasjert i mange andre frivillighetsoppdrag uten at jeg kan dokumentere dette. Det jeg ikke forstår er at døgnets 24 timer er tilstrekkelig til alle hans gjøremål.

Frivilligprisen 2015

Årets Frivilligpris 2015 gikk til Reidun Andersen

Reidun har lagt ned utallige timer hver uke på Vilberg Bosenter og Helsetunet de siste 15 – 20 år. Lest avisene, trillet pasienter ut, kokt kaffe, prate med beboere og aktivisert, hun er et stort pluss for beboerne. Hver mandag er hun primus motor for en Livsglede samling i de gamle aktivitetslokalene på Vilberg helsetun.

Reidun er også aktiv sammen med Røde kors besøkstjeneste på Vilberg Bosenter og hun er meget aktiv i Midtre Eidsvoll Pensjonistforeningen. Hun representerer den typiske frivillige som i det stille lager mye trivsel rundt seg og som skaper aktivitet i hverdagen for utrolig mange mennesker. Hun er alltid blid og hyggelig, synger spøker og skaper en stemning rundt seg som mange trives med.

Reidun representerer en aktivitet som er viktig i samfunnet. Det skaper trivsel, samhold, og gir en håndstrekning til de som trenger hjelp og støtte, hun motiverer og inkluderer også andre til å bli med på aktiviteter. Hun får frivillige til å trives noe som er veldig viktig for rekrutteringen.
Personer som Reidun er alltid tilstede der det trengs, enten det er hjelp til vaffelsteking eller det er en eldre med ustøe bein som trenger en hjelpende hånd når sykehuset skal besøkes, eller hverdagen blir litt lang. Behovet for denne type frivillig innsats er til stede over alt og da er det utrolig flott at vi har slike ildsjeler i bygda. De har et eget engasjement som aldri brenner ut og de betyr så mye for mange.

Reidun ble også av nettverket "vi bryr oss om Eidsvoll " utnevnt til månedens frivillig i november 2015. Denne prisen deles ut hver måned. Føstepris ble delt ut i oktober 2015. Alle som blir månedens frivillig blir automatisk nominert til årets frivilligpris.

Frivilligprisen 2014

Årets Frivilligpris 2014 gikk til Einar Kjøren

Juryen: Vi foreslår at frivillighetsprisen for 2014 tildeles Einar Kjøren.

Han har på sin fritid, gjennom mange år uført og organisert frivillig arbeid på mange områder både i Eidsvoll, nasjonalt og internasjonalt.
Han har en egen evne til å engasjere både barn, ungdom og eldre til deltakelse og innsats, og han har et imponerende stort kontaktnett for å skaffe ressurser, både materielt og personellmessig - når frivillig arbeid skal utføres.
Han sier alltid ja (så sant han har mulighet) - når han blir spurt om en oppgave. Ofte har han også engasjert hele familien sin for å få løst oppgaven.

 • Han har organisert fjellturer for unge og gamle og er stadig turleder.
 • Han var styreleder for Eidsvoll frivillighetssentral i 10 år.
 • Gapahuken på Tærudåsen: Ide – planlegging – motivasjon – dugnadsarbeid.
 • Motivert og engasjert elever ved Råholt Ungdomsskole til et prosjekt vedr. humanitært internasjonalt arbeid ved barnehjemmet i Vilnius. (Mellommenneskelig og kulturell forståelse over landegrensene – ungdom i mellom).
 • Natteravn i områdene Eidsvoll Verk, Råholt og Dal.
 • Jubileumsvert (sammen med 30 andre fra Øvre Romerike) under 200-årsjubileet for grunnloven.

Innen Lions har han hatt følgende verv/oppgaver lokalt og sentralt:

 • President/klubbleder: 1990/91 og 1998/99, og er for tiden visepresident og vil bli president i 2015/16.
 • Soneleder (Lions Øvre Romerike); 1993/94 og 2001/2002.
 • Distriktsleder (45 klubber i indre Østlandet) 1996/97, Distriktsstyremedlem i 10 år.
 • Medlem i arbeidsutvalg i Lions Norge for valg av afrikanske land for vårt øye/helse- program i 2005.
 • Prosjektleder for Vilniusprosjektet for de 7 Lionsklubbene på Øvre Romerike. Dette prosjektet har medført at gatebarn mv. har fått en verdig barndom i trygge omgivelser med skolegang. Prosjektet som er meget arbeidskrevende har pågått siden 1998.
 • Kreftsykehus i Hviterussland.
 • Undervisningsopplegget i skolen, ”Mitt valg” (Tidligere Lions Quest). Med sine kunnskaper og pedagogiske formidlingsevner var han den beste støttespilleren for oss som hadde denne oppgaven i klubben vår, både innad i klubben og overfor skolekontoret i kommunen.
 • Tulipanaksjonen. Årlig aksjon til lokalt forebyggende arbeid, der han har hatt ansvaret for forhåndssalget i ett av klubbens 5 områder.
 • Juletreinnsamling til humanitære formål. Prosjektleder og pådriver.

Vi vet ikke om noen person i bygda vår som på en effektiv måte utfører flere frivillige arbeidstimer i året enn Einar Kjøren. Vi synes at han fortjener frivillighetsprisen.

Juryen består av Ordfører Einar Madsen og Styret i Eidsvoll frivilligsentral. Daglig leder Irene Engeskaug er ikke med på avstemningen.

Frivilligprisen 2013

Årets Frivilligpris 2013 gikk til Vidar Sollihøgda

Fakta om vinner av Frivilligprisen i Eidsvoll 2013, Vidar Sollihøgda.

Prisvinner Vidar Sollihøgda har gjennom mange år vist et stort samfunnsengasjement og har betydd mye for bygda men alle sine verv og oppgaver.

Vi vet ikke helt antall år Vidar var leder av Lanseth vel på Minnesund, men det er i denne delen av bygda han har gjort en kjempeinnsats gjennom bingo, fester og lotterier for å få inn midler til reising av veglys. Vidar var en skikkelig primus motor for arbeidet i vellet gjennom mange år. Uten hans innsats for å få ny Minnesundbru til OL i 1994, så hadde ikke blitt noen bru den gangen.

Men den største innsatsen har han gjort i skog og mark. Vidar har ryddet og merket utallige mil med turstier i Nord bygda. Den første stien ble ryddet i 1985 og han var gjennom mange år en pådriver og motivator for dette arbeidet til han i 1999 fikk hjerneslag. Da ble det denne aktiviteten som ble hans motivasjon for å jobbe seg tilbake. Han er nesten hver dag i skogen, og på de fleste av dem har han med seg enten en øks, motorsag, rydde sag eller merkepinner som han selv lager og maler i forskjellige farger. Skilt, kart og klopper er også laget og satt ut der det trengs. Benker har blitt laget og båret opp til Nabbetoppen. Han er et godt forbilde for hva egeninnsats betyr for egen helse, men motivasjonen hans har alltid vært å tilrettelegge for at flest mulig skal bruke skog og mark.

SFO på Langseth skole har også nytt godt av Vidar sitt engasjement for friluftsliv. Her tok han skjeen i egen hånd og satte gapahuk for egen regning. Denne blir i dag mye brukt og Vidar tar flere ganger i året med seg skoleklasser opp til gamle tufter og boplasser som han har ryddet stier til og som han ivrer etter å formidle historien til. Et viktig bidrag for å få de unge til å forstå historien til bygda.

Vidar har gjennom årene vært leder for foreldrerådet, fotballgruppa og han har også bidratt som trener i fotballen.

Selv om Vidar alltid har vært engasjert i bygda si, så har han også hatt tid til andre frivillige verv, leder i Østlandske Trevarefabrikkers forening, leder i Norske Trevarefabrikkers A. L (landsforbundet) hvor han fikk hederspris. Formann i Høvringen hytteeierforening og formann i Høvringen veistyre.

I dag er Vidar ved siden av sitt friluftsengasjement også aktivt med i Lions, to gå grupper og han har tatt initiativ til å starte en ny gå gruppe for menn. «godfoten» her møtes mange hver uke for en hyggelig tur i skog og mark. Han viser også stort engasjement og er en motivator som leder for slaggruppa i Eidsvoll.

Gå til toppen av siden


Publisert: 09.05.2017 09:28:09
Sist endret: 17.11.2022 14:27