Eidsvoll frivilligsentral:

Gladbakkveien 54, 2070 Råholt - telefon: 66 10 76 39 / 952 23 180 – e-post: post@frivilligsentralen-eidsvoll.no - nettside: Eidsvoll frivilligsentral

Åpningstider

Mandag–torsdag 08.00-15.00

Fredag etter avtale.

Etter avtale kan frivilligsentralen også stille opp på kveldstid.

Innhold

Gode møteplasser og frivillig innsats.

Eidsvoll frivilligsentral skal først og fremst være med på og skape gode møteplasser i vårt nærmiljø. Den skal være et formidlingspunkt mellom de som ønsker å yte en frivillig innsats, og de som trenger litt støtte og hjelp.

 Den skal også bidra til å skape gode samarbeidsmuligheter og arenaer for alle frivillige organisasjoner.

 • Har du ideer til frivillig tiltak eller aktiviteter som kan gjøre nærmiljø bedre, ta kontakt med oss.
 • Frivilligsentralen trenger alltid nye samarbeidspartnere enten det er lag/foreninger, enkeltmennesker eller organisasjoner.
 • Eidsvoll Frivilligsentral er også en del av samarbeidsvnettverket . – "Vi bryr oss om Eidsvoll".

Frivillig engasjement er limet i hverdagen vår, og uten frivilligheten vil Norge stoppe opp. Det spesielle med frivilligheten er at den jobber stille, jevnt og trutt. Ofte uten at de som yter en innsats tenker på at de er med på å gjøre en viktig jobb for nærmiljøet.

Tenk deg et lokalmiljø uten frivillig innsats. Det hadde blitt stille uten musikkorps, sangkor og annen musikkvirksomhet. Innen idretten har vi også mange som stiller opp for sine håpefulle og idrettslagene er helt avhengig av frivillige for å kunne tilby sine aktiviteter. Vi har også kirken og misjonens innsats som favner vidt og bredt, til beste for alle aldersgrupper. Tenk på historielagene, hvilken jobb de gjør for de som kommer etter oss. Vi har også andre lag, velforeninger, organisasjoner samt frivilligsentralen som legger til rette for vennskap og nærhet i vårt nærmiljø.

Friville lag og foreninger er selvstyrte og driver sine aktiviteter etter egne vedtatte planer til nytte og glede for egne medlemmer og andre. De frivillig organiserte aktivitetene vil alltid være et supplement til de offentlige tjenester. De frivillige aktivitetene skal ikke erstatte lovpålagte offentlige oppgaver. De frivillige løser oppgavene på egne premisser.

Alt dette, og mye mer er avhengig av at noen engasjerer seg. Det at folk engasjerer seg, skaper et samfunn med trivsel og samhold. Det medvirker til kontakt, vennskap og nærhet – som igjen er nødvendig for det samfunnet vi ønsker å være en del av.

Eidsvoll frivilligsentral - brosjyre

Samarbeidsnettverket "Vi bryr oss om Eidsvoll - Brosjyre

Organisasjonsform

Eidsvoll frivilligsentral er kommunal enhet med tilhørighet i virksomheten Helse og bistand, avdeling for Folkehelse, fysio- og ergoterapi.

Eier: Eidsvoll Kommune

Midler til drift: 60% statlige midler, 40% kommunale

Styret: 1 representant fra kommunen, øvrige styremedlemmer er representanter fra frivillige lag og foreninger i Eidsvoll. 
Styret velges i forbindelse med årsmøte

Driftsansvar: Styret og daglig leder

KUDs (Kulturdepartementet) retningslinjer og St.meld.: ”Frivillighet for alle” har som intensjon at: Sentralens innsats, ikke på noe område skal være en del av, eller erstatning for det offentlige hjelpeapparat, men kun være et supplement og en støttefunksjon. Sentralen skal først og fremst bidra til å ivareta og stimulere friske ressurser hos enkeltmennesker og lokalsamfunn.

Eidsvoll Frivilligsentral har også et begrenset antall frivillige som tar på seg ulike oppgaver. Dette tilbudet avhenger av hva de frivillige til enhver tid ønsker å bidra med. Eks. følge til lege, tannlege og handlehjelp er oppgaver som kan løses. Har du ideer til frivillig tiltak eller aktiviteter som kan gjøre nærmiljø bedre, ta kontakt. Sentralen trenger nye samarbeidspartnere enten det er lag / foreninger, enkeltmennesker eller organisasjoner.

Styret

Styret består av følgende personer

Leder: Jens Hegland

Nestleder: Kari Skyttersæter

Styremedlemmer:

Bjøren Olsen

Irene Engjom

June Andresen

Varamedlemmer:

Audun Wilberg

Terje Nilsen

Kommunens representant:

Einar Madsen
 

Daglig leder:

Irene Engeskaug

Samarbeidspartnere

Eidsvoll Frivilligsentral er aktivt med i styre i Aktivitetsværket. Gå inn på denne linken så finner du aktiviteter som kanskje kan være av interesse for nettopp deg. 

  

LokaleNasjonale
Eidsvold IF Vandrelaget Redd Barna Norge
1. Eidsvoll Speidergruppe Nasjonalforeningen for folkehelsen
Eidsvoll og Hurdal Røde Kors Mental Helse / Verdensdagen
Eidsvoll kommune NaKuHel, Natur-Kultur-Helse, Asker
Eidsvoll Ullensaker Blad HLF. Hørselshemmedes Landsforbund
Eidsvold Turn Bygdekvinnelaget
Feirings hjemmeside LHL
Romerikes Blad Norsk Revmatikerforbund
Øvre Romerike Hørselslag Norges Handikapforbund
Eidsvoll kommunale foreldreutvalg  
Eidsvoll Turlag  
Eidsvoll Bygdekvinnelag  
Eidsvoll Amatørteater  
Revmatikerforbundet, Akershus/Eidsvoll  
   

Gaver og økonomisk støtte

Gaver og økonomisk støtte til ulike aktiviteter har vi fått fra:

 • Akershus Fylkeskommune. støtte til Turstisamarbeidet
 • Lions Eidsvoll og Lions Eidsvoll sør
 • Eidsvoll Sanitetsforening
 • Livsglede for eldre sentralt
 • Livsglede for eldre Eidsvoll
 • Nasjonalforeningen for folkehelsen
 • Nasjonalforeningen Eidsvoll demensforening
 • Folkehelsemidler fra Eidsvoll kommune
 • Helsedirektoratet til prosjektet "Seniorer og eldre inn i fremtiden"
 • Partnerskapsavtaler


Eidsvoll frivilligsentral og Livsglede for eldre Eidsvoll, takker så mye for støtten og vi lover å skape aktivitet på Vilberg Kompetansesenter i årene som kommer.

Årsmeldinger

Årsmelding 2020

Årsmelding 2019

Årsmelding 2018

Årsmelding 2017

Årsmelding 2016

Årsmelding 2015

Årsmelding 2014

Årsmelding 2013

Årsmelding 2012

Årsmelding 2011

Årsmelding 2010

Årsmelding 2009

Årsmelding 2008

Rapporter og andre dokumenter

Nedenfor finner du rapporter over noe av det vi har fått til ved Eidsvoll frivilligsentral

Rapport Turstisamarbeid og Snekkerboden 2020 (pdf)

Rapport samarbeid Lions – 2020 (pdf)

Postkassetrimmen/ Turstisamarbeid 2016 (pdf)

Turstisamarbeid 2015  (pdf)

referat og bilder Postkassetrimmen 2015.pdf

Brygge ved Slåssvangputten.pdf

Drømmeturer i Postkassetrimmen 2014.pdf

Utsiktstårn på Hasleråsen.pdf 

Rapport til Helsedirektoratet: Tilskudd til aktivitet for seniorer eldre

Bru til Seterberget i Andelva 2015

Rapport Psyk-festival 2015

Rapport Psyk-festival 2016

Prosjekter

Nåværende prosjekter

Vilberg kompetansesenter

Eidsvoll Frivilligsentral samarbeider tett med Livsglede for eldre Eidsvoll og Eidsvoll videregående skole, helsefag linjen, om aktiviteter på Vilberg kompetansesenter. – Vilberg kompetansesenter er den overordnede virksomheten for pleie og eldreomsorg i Eidsvoll kommune.

Eidsvoll videregående skole har en egen aktivitet hver onsdag formiddag; fra høstferien og til mai er de på Vilberg helsetun med bingo eller andre tiltak.

Gjennom samarbeidet med Frivilligsentralen har skolen også opprettet en gruppe som hver mandag formiddag lager hygge for beboerne på Vilberg helsetun.

Nasjonalforeningen Eidsvoll demensforening er også en part i dette samarbeidet. De legger ned mye aktivitet på Vilberg bosenter som Aktivitetsvenn for personer med demens. Pålsejordet bokollektiv for demente og Johnsrud gård «inn på tunet» er en viktig samarbeidspartner med mange frivillige. 

Eidsvoll frivilligsentral og Livsglede for eldre Eidsvoll, takker så mye for støtten og vi lover å skape aktivitet på Vilberg Kompetansesenter i årene som kommer. 

Tidligere prosjekter

Prosjektet "Seniorer og eldre inn i fremtiden".

Eidsvoll frivilligsentral fikk i 2016 kr 750.000,- i støtte fra Helsedirektoratet. I 2017 fikk vi nye kr 600.000 til å videreføre deler av arbeidet. Denne støtten er forankret i "Aktivitetsværket" på galleri Festiviteten Eidsvoll verk. Eidsvoll frivilligsentral er med i dette arbeidet som i styremedlem og som prosjektstøtte.

Rapporten fra 2016 beskriver godt de prosjekter vi har gjennomført og det vi skal jobbe videre med.

 

Flerkulturelt samarbeidsprosjekt 2013

2013 ble slutten på et fire års prosjekt i Eidsvoll frivilligsentral. Men arbeidet ble videreført gjennom en stilling i Nav Ullensaker som arbeider med flyktninger for alle Øvre Romerike kommunene. Den Frivillige delen av arbeidet tok Eidsvoll og Hurdal Røde kors over. De har nå over 20 Flyktningeguider og noen leksehjelper i aktivitet. 
Frivilligsentralen er fortsatt en samarbeidspartner i det frivillige arbeidet og vi har språkpraksis-plasser og arbeidstrenings-plasser på Gladbakk aktivitetssenter.

 

Hovedmålsetting

Styrke inkludering og økt deltakelse av bosatte flyktninger og innvandrere i lokalsamfunnet med fokus på trivsel, helse og tilhørighet.

 

Delmål

 • Gi målrettet informasjon som er tilpasset målgruppenes behov
 • Gi og bidra til målrettet tilbud for å styrke deltakelse i lokalsamfunnet og forøvrig
 • Legge til rette for aktivitet og skape møteplasser for å styrke inkludering og mangfold i lokalsamfunnet

 

Målgrupper

 • A. Nyankomne bosatte flyktningfamilier i introduksjonsprogrammet
 • B. Bosatte voksne flyktninger og innvandrere i kommunen som ønsker:
 • Å utvikle norskspråk og personlig nettverk
 • Å synliggjøre sine ressurser i lokalsamfunnet
 • Å spre kunnskap og innsikt om sin historie og bakgrunn
 • Å styrke bevissthet om rettigheter, krav, verdier og ståsted i det norske samfunn.
 • Å styrke sin deltakelse i klubber, lag, foreninger og frivillige organisasjoner.
 • Begrunnelse for valg av målgrupper:

Målgruppe A er en prioritert gruppe for IMDi (Integrerings og mangfoldsdepartementet), og er enkel og nå via direkte kontakt med flyktningtjenesten og voksenopplæringa. Målgruppa er i størst behov for støtte og tilrettelegging da de har svake norskkunnskaper og kunnskap om det norske samfunnet generelt. Vi vil ha fokus på å støtte barnefamilier for å øke trivsel og tilhørighet for barn og foreldre. Støtte til disse familiene vil kunne bidra til utjevning av sosiale og økonomiske forskjeller raskere, samt styrke deltakelse, tilhørighet og trivsel i lokalsamfunnet, herunder redusere sjansen for psykososiale problemer og utflytting. Fokus på tiltak som gjør at barn og foreldre kan tilegne seg mest mulig norsk språkkunnskap.

Målgruppe B har også målgruppe A, men er utvidet til å gjelde alle i kommunen med flyktning og innvandrerbakgrunn. Den utvida målgruppa har viktig erfaringskompetanse for nyankomne flyktninger, og grunnet gode språkferdigheter kan de formidle sin kunnskap og erfaring på norsk og morsmål. Målgruppen har større mulighet for å delta aktivt i samfunnet som synlige ressurspersoner og støttetiltakene tar sikte på å legge til rette for like muligheter for deltakelse i lokalsamfunnet som innbyggere i Eidsvoll har generelt.

 

Samarbeidspartnere

 1. Kommunale og offentlige tjenester: Flyktningtjenesten i Eidsvoll kommune, Eidsvoll Bibliotek, Vilberg barneskole, Voksenopplæringa Jessheim, Eidsvoll VGS, Eidsvoll kulturskole
 2. Frivillige organisasjoner: Eidsvoll og Hurdal Røde Kors, Eidsvoll Redd Barna.
 3. Lokale lag og foreninger: Lions, Eidsvoll svømmeklubb, Eidsvoll Turlag, Vilberg skolekorps, Eidsvoll Bygdekvinnelag, Lions, Cornerstone fritidsklubb, ETF, EIF.
 4. Frivillige enkeltpersoner som knytter seg til prosjektet.

 

Tiltak

 1. Leksehjelp til barn i alderen 6–12 år
 2. Støttespillerordning til fritidsaktiviteter for nyankomne barn, ungdom og familier
 3. ”Språkkaféen ”en møteplass for utveksling av språk og kultur
 4. Møteplasser for familieaktiviteter
 5. Språkpraksis for flyktninger og innvandrere i aktivitetsgrupper på lokale institusjoner.
 6. Teatergruppen Mango for inkludering og mangfold
 7. Norsk og samfunnsfagsopplæring for voksne innvandrere

 

Metoder

 1. Redd Barna sin arbeidsmodell for leksehjelp, brosjyre ”En god nabo”
 2. Redd Barna sin arbeidsmodell for støttespillerordning, brosjyre ”En god nabo”
 3. ”Språkkaféen”: Praktisk læring av norsk gjennom ”en god samtale” over kaffekoppen. Fremmøtte deles i grupper med to eller flere deltakere. De med samme morsmål, og med minst en person som har norsk som morsmål setter seg i en gruppe mv. Tema for samtaler blir kunngjort fra den som leder samlingen (kan være en deltager). Deltakere oppfordres til å dele sin kunnskap med alle på kafeen. Lokale lag og foreninger kan komme eller inviteres til å dele og informere om sin virksomhet.
 4. Familieaktiviteter ved Påske og Jul. Språkkaféen inviterer alle innbyggere i kommunen til å delta på aktiviteten. Deltakere fra språkkaféen og andre frivillige jobber dugnad sammen i et flerkulturelt og mangfoldig fellesskap. Voksenopplæringen bidrar til å informere elevene fra Eidsvoll om familieaktiviteten.
 5. Språkpraksis for flyktninger og innvandrere i aktivitetsgrupper på lokale institusjoner skal være målretta gjennom:
  1. møter og direkte kontakt med den det gjelder og voksenopplæringa eller annen relevant instans (arbeidsmarkedsbedrifter, NAV mfl.)
  2. Innhente informasjon og etablere kontaktpersoner i aktuelle institusjoner, private eller offentlige.
  3. Støtte og veilede inn i etablert aktivitet eller bidra til ny aktivitet basert på de ressurser deltakeren/e har.
 6. Playbackteatergruppen Mango for inkludering og mangfold. Teaterformen playbackteater er en egen metode for å dramatisere virkelige livshistorier med improvisasjon som metodisk verktøy, og en pedagogisk tilnærming for holdningsendring. Forprosjekt starter høsten 2012 i Søndre Samfund, med kurs for interesserte. Deltagelse etter påmelding fra en åpen invitasjon, men det vil gjøres en ekstra innsats med direkte invitasjoner, både av mennesker vi ser kan dra nytte av deltagelse, og fordi den skal være flerkulturell. I 2013 vil prosjektmidler vi klarer å få inn, gå til en teaterproduksjon som skal være klar til Grunnlovsjubileet i 2014.
 7. Norsk og samfunnsfagopplæring for voksne innvandrere. Oppsøkende virksomhet overfor personer som har rett på gratis norskopplæring, kartlegging og tilrettelegging for at disse kan benytte seg av sine rettigheter gjennom eksisterende og nye tiltak.

 

Ressurser

 • 1 koordinatorstilling i 100 %.
 • Frivillig innsats; ca. 30 frivillige. 7 er tilknyttet leksehjelp spesielt.
 • Lokaler, møteplasser og utstyr stilles til disposisjon av kommunen
 • Aktivitetsmidler fra Gjensidigestiftelsen, Lions, Redd Barna og Fylkeskommunen.
 • Prosjektorganisering:

Organisatorisk er prosjektet tilknyttet Eidsvoll Frivilligsentral med eget driftsstyre, men med kommunalt ansatt leder. Prosjektets styringsgruppe bestod ved oppstart av koordinator og flyktningtjenesten og regionleder fra Redd Barna. Leder for frivilligsentralen har tatt på seg hovedansvar for gjennomføring av aktivitetsgruppene. Fire frivillige med ulik etnisk bakgrunn har i samarbeid med koordinator ønske om å danne en frivillig og overordnet arbeidsgruppe knyttet til tiltakene. Arbeidsgruppa skal sikre målrettet aktivitet, kontinuitet, gjennomføring og mulighet for evaluering av tiltak og resultatmåloppnåelse. Alle tiltakene planlegges, tilrettelegges og gjennomføres ved hjelp av arbeidsgrupper tilknyttet hvert enkelt tiltak, her er leder for Eidsvoll bibliotek en sentral person. 

Partnerskapsavtaler

Eidsvoll frivilligsentral har et godt samarbeid med organisasjoner, lag og foreninger gjennom ulike aktiviteter, eller "Partnerskapsavtaler", som innebærer at kommunale instanser og frivillige organisasjoner samhandler om tiltak og aktiviteter som bidrar til trivsel og utvikling i Eidsvoll kommune. 

I et samarbeid mellom frivillige og kommunalt ansatte, må det skapes en respekt og felles forståelse for de profesjonelle sin faglighet og de frivillige sitt personlige engasjement og motivasjon for å være frivillig. 

Eidsvoll frivilligsentral fikk i 2016 kr. 30.000 til partnerskapsavtaler. Arbeidet består i at vi inviterer frivillige organisasjoner og kommunens etater til å inngå partnerskap. Vi inviterer alle lag/foreninger til å komme med gode ideer til aktivitet i bygda.

Under ser dere de kontraktene som er i aktivitet pr. 2016. Det er styret i Eidsvoll frivilligsentral som vurderer søknader.

Invitasjon til opprettelse av partnerskap

Vi inviterer frivillige organisasjoner og kommunens etater til å inngå partnerskap. 
For å bli vurdert som partnere må partnerskapet inneholde minimum to aktører (en fra kommunen og en fra frivillig sektor) som:

 • Vil oppnå et felles, konkret mål.
 • Har nytte av samhandling med kommunen/frivilligheten.
 • Forplikter seg til å bidra med avtalte innsatsfaktorer i et felles tiltak.
 • Vil samhandle over lengre tid.
 • Er beslutningsdyktige.
 • Avtaler en oppfølgingsplan for å sikre at målet oppnås.
 • Ser at dette er en vinn-vinn-situasjon for begge parter. 

Hvordan går man frem for å inngå et partnerskap:

 1. Still spørsmålet: Hva kan vi, i vår organisasjon/etat, bidra med for å skape enda mer trivsel og utvikling enn hva vi allerede gjør?
 2. Hvem innen frivilligheten/kommunen er det viktig å samhandle med for å starte den nye aktiviteten/det nye tiltaket?
 3. Ta kontakt med den eventuelle partneren som dere mener er viktig. Spør om de vil bidra på lik linje som dere i et felles tiltak.
 4. Hvis ja, fyll ut vedlagte skjema og send det til Eidsvoll Frivilligsentral.
 5. Ønsker dere mer informasjon stiller Frivilligsentralen gjerne opp på et samarbeidsmøte.

Eidsvoll frivilligsentral i samarbeid med styret vil vurdere alle innsendte skjemaer og invitere de mest aktuelle til en videre prosess for utforming av partnerskapsavtaler og vurdering av eventuelle økonomiske behov. De økonomiske rammene vil ligge mellom kr 5.000–20.000.

Er ditt tiltak spesielt viktig for samarbeid i Eidsvoll kommune, og det er behov for en større økonomisk ramme, kan det også vurderes.

Last ned informasjon og søknadsskjema her. (pdf) 

Partnerskapsavtaler i Eidsvoll 2018–2019.

Eidsvoll og Hurdal Røde kors

Besøkstjenesten – forplikter seg til å bygge opp rundt aktiviteter for eldre i Eidsvoll. De har fast aktivitet for beboerne på Råholt Bosenter en lørdag i mnd.

Eidsvoll og Hurdal Røde kors og Eidsvoll frivilligsentral jobber også tett sammen for å bygge opp besøkstjeneste en til en for hjemmeboende.

Eidsvoll korforening

Ansvar for å lage hyggekvelder og konserter på Gladbakk aktivitetssenter, Bøn og Valstad sykehjem. Bistå på Vilberg helsetun.

Eidsvoll mannskor

Har flyttet en korøvelse i måneden opp på Vilberg helsetun, dette for å skape aktivitet og hygge. De bidrar også på andre arrangementer på Vilberg. 

Livsglede for eldre Eidsvoll.

Skaper aktivitet for beboerne på Vilberg Kompetansesenter. (Vilberg Bosenter, Vilberg Sykehjem og Pålsejordet Bokkelktiv for demente.

Eidsvoll Demensforening

Jobber aktivt sammen med Frivilligsentralen' om tilbud til personer med demens. Aktivitesvenn og møteplassen på Johnsrud gård, Pårørendeskole sammen med Demenskoordinator.

 

  


Publisert: 13.05.2017 16:29:00
Sist endret: 26.03.2021 18:23