Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Nåværende prosjekter

Vilberg kompetansesenter

Eidsvoll Frivilligsentral samarbeider tett med Livsglede for eldre Eidsvoll og Eidsvoll videregående skole, helsefag linjen, om aktiviteter på Vilberg kompetansesenter. – Vilberg kompetansesenter er den overordnede virksomheten for pleie og eldreomsorg i Eidsvoll kommune.

Eidsvoll videregående skole har en egen aktivitet hver onsdag formiddag; fra høstferien og til mai er de på Vilberg helsetun med bingo eller andre tiltak.

Gjennom samarbeidet med Frivilligsentralen har skolen også opprettet en gruppe som hver mandag formiddag lager hygge for beboerne på Vilberg helsetun.

Nasjonalforeningen Eidsvoll demensforening er også en part i dette samarbeidet. De legger ned mye aktivitet på Vilberg bosenter som Aktivitetsvenn for personer med demens. Pålsejordet bokollektiv for demente og Johnsrud gård «inn på tunet» er en viktig samarbeidspartner med mange frivillige. 

Eidsvoll frivilligsentral og Livsglede for eldre Eidsvoll, takker så mye for støtten og vi lover å skape aktivitet på Vilberg Kompetansesenter i årene som kommer. 

Prosjektet "Seniorer og eldre inn i fremtiden".

Eidsvoll frivilligsentral fikk i 2016 kr 750.000,- i støtte fra Helsedirektoratet. I 2017 fikk vi nye kr 600.000 til å videreføre deler av arbeidet. Denne støtten er forankret i "Aktivitetsværket" på galleri Festiviteten Eidsvoll verk. Eidsvoll frivilligsentral er med i dette arbeidet som i styremedlem og som prosjektstøtte.

Rapporten fra 2016 beskriver godt de prosjekter vi har gjennomført og det vi skal jobbe videre med.

 

Tidligere prosjekter

Flerkulturelt samarbeidsprosjekt 2013

2013 ble slutten på et fire års prosjekt i Eidsvoll frivilligsentral. Men arbeidet ble videreført gjennom en stilling i Nav Ullensaker som arbeider med flyktninger for alle Øvre Romerike kommunene. Den Frivillige delen av arbeidet tok Eidsvoll og Hurdal Røde kors over. De har nå over 20 Flyktningeguider og noen leksehjelper i aktivitet.
Frivilligsentralen er fortsatt en samarbeidspartner i det frivillige arbeidet og vi har språkpraksis-plasser og arbeidstrenings-plasser på Gladbakk aktivitetssenter.

 

Hovedmålsetting

Styrke inkludering og økt deltakelse av bosatte flyktninger og innvandrere i lokalsamfunnet med fokus på trivsel, helse og tilhørighet.

 

Delmål

 • Gi målrettet informasjon som er tilpasset målgruppenes behov
 • Gi og bidra til målrettet tilbud for å styrke deltakelse i lokalsamfunnet og forøvrig
 • Legge til rette for aktivitet og skape møteplasser for å styrke inkludering og mangfold i lokalsamfunnet

 

Målgrupper

 • A. Nyankomne bosatte flyktningfamilier i introduksjonsprogrammet
 • B. Bosatte voksne flyktninger og innvandrere i kommunen som ønsker:
 • Å utvikle norskspråk og personlig nettverk
 • Å synliggjøre sine ressurser i lokalsamfunnet
 • Å spre kunnskap og innsikt om sin historie og bakgrunn
 • Å styrke bevissthet om rettigheter, krav, verdier og ståsted i det norske samfunn.
 • Å styrke sin deltakelse i klubber, lag, foreninger og frivillige organisasjoner.
 • Begrunnelse for valg av målgrupper:

Målgruppe A er en prioritert gruppe for IMDi (Integrerings og mangfoldsdepartementet), og er enkel og nå via direkte kontakt med flyktningtjenesten og voksenopplæringa. Målgruppa er i størst behov for støtte og tilrettelegging da de har svake norskkunnskaper og kunnskap om det norske samfunnet generelt. Vi vil ha fokus på å støtte barnefamilier for å øke trivsel og tilhørighet for barn og foreldre. Støtte til disse familiene vil kunne bidra til utjevning av sosiale og økonomiske forskjeller raskere, samt styrke deltakelse, tilhørighet og trivsel i lokalsamfunnet, herunder redusere sjansen for psykososiale problemer og utflytting. Fokus på tiltak som gjør at barn og foreldre kan tilegne seg mest mulig norsk språkkunnskap.

Målgruppe B har også målgruppe A, men er utvidet til å gjelde alle i kommunen med flyktning og innvandrerbakgrunn. Den utvida målgruppa har viktig erfaringskompetanse for nyankomne flyktninger, og grunnet gode språkferdigheter kan de formidle sin kunnskap og erfaring på norsk og morsmål. Målgruppen har større mulighet for å delta aktivt i samfunnet som synlige ressurspersoner og støttetiltakene tar sikte på å legge til rette for like muligheter for deltakelse i lokalsamfunnet som innbyggere i Eidsvoll har generelt.

 

Samarbeidspartnere

 1. Kommunale og offentlige tjenester: Flyktningtjenesten i Eidsvoll kommune, Eidsvoll Bibliotek, Vilberg barneskole, Voksenopplæringa Jessheim, Eidsvoll VGS, Eidsvoll kulturskole
 2. Frivillige organisasjoner: Eidsvoll og Hurdal Røde Kors, Eidsvoll Redd Barna.
 3. Lokale lag og foreninger: Lions, Eidsvoll svømmeklubb, Eidsvoll Turlag, Vilberg skolekorps, Eidsvoll Bygdekvinnelag, Lions, Cornerstone fritidsklubb, ETF, EIF.
 4. Frivillige enkeltpersoner som knytter seg til prosjektet.

 

Tiltak

 1. Leksehjelp til barn i alderen 6–12 år
 2. Støttespillerordning til fritidsaktiviteter for nyankomne barn, ungdom og familier
 3. ”Språkkaféen ”en møteplass for utveksling av språk og kultur
 4. Møteplasser for familieaktiviteter
 5. Språkpraksis for flyktninger og innvandrere i aktivitetsgrupper på lokale institusjoner.
 6. Teatergruppen Mango for inkludering og mangfold
 7. Norsk og samfunnsfagsopplæring for voksne innvandrere

 

Metoder

 1. Redd Barna sin arbeidsmodell for leksehjelp, brosjyre ”En god nabo”
 2. Redd Barna sin arbeidsmodell for støttespillerordning, brosjyre ”En god nabo”
 3. ”Språkkaféen”: Praktisk læring av norsk gjennom ”en god samtale” over kaffekoppen. Fremmøtte deles i grupper med to eller flere deltakere. De med samme morsmål, og med minst en person som har norsk som morsmål setter seg i en gruppe mv. Tema for samtaler blir kunngjort fra den som leder samlingen (kan være en deltager). Deltakere oppfordres til å dele sin kunnskap med alle på kafeen. Lokale lag og foreninger kan komme eller inviteres til å dele og informere om sin virksomhet.
 4. Familieaktiviteter ved Påske og Jul. Språkkaféen inviterer alle innbyggere i kommunen til å delta på aktiviteten. Deltakere fra språkkaféen og andre frivillige jobber dugnad sammen i et flerkulturelt og mangfoldig fellesskap. Voksenopplæringen bidrar til å informere elevene fra Eidsvoll om familieaktiviteten.
 5. Språkpraksis for flyktninger og innvandrere i aktivitetsgrupper på lokale institusjoner skal være målretta gjennom:
  1. møter og direkte kontakt med den det gjelder og voksenopplæringa eller annen relevant instans (arbeidsmarkedsbedrifter, NAV mfl.)
  2. Innhente informasjon og etablere kontaktpersoner i aktuelle institusjoner, private eller offentlige.
  3. Støtte og veilede inn i etablert aktivitet eller bidra til ny aktivitet basert på de ressurser deltakeren/e har.
 6. Playbackteatergruppen Mango for inkludering og mangfold. Teaterformen playbackteater er en egen metode for å dramatisere virkelige livshistorier med improvisasjon som metodisk verktøy, og en pedagogisk tilnærming for holdningsendring. Forprosjekt starter høsten 2012 i Søndre Samfund, med kurs for interesserte. Deltagelse etter påmelding fra en åpen invitasjon, men det vil gjøres en ekstra innsats med direkte invitasjoner, både av mennesker vi ser kan dra nytte av deltagelse, og fordi den skal være flerkulturell. I 2013 vil prosjektmidler vi klarer å få inn, gå til en teaterproduksjon som skal være klar til Grunnlovsjubileet i 2014.
 7. Norsk og samfunnsfagopplæring for voksne innvandrere. Oppsøkende virksomhet overfor personer som har rett på gratis norskopplæring, kartlegging og tilrettelegging for at disse kan benytte seg av sine rettigheter gjennom eksisterende og nye tiltak.

 

Ressurser

 • 1 koordinatorstilling i 100 %.
 • Frivillig innsats; ca. 30 frivillige. 7 er tilknyttet leksehjelp spesielt.
 • Lokaler, møteplasser og utstyr stilles til disposisjon av kommunen
 • Aktivitetsmidler fra Gjensidigestiftelsen, Lions, Redd Barna og Fylkeskommunen.
 • Prosjektorganisering:

Organisatorisk er prosjektet tilknyttet Eidsvoll Frivilligsentral med eget driftsstyre, men med kommunalt ansatt leder. Prosjektets styringsgruppe bestod ved oppstart av koordinator og flyktningtjenesten og regionleder fra Redd Barna. Leder for frivilligsentralen har tatt på seg hovedansvar for gjennomføring av aktivitetsgruppene. Fire frivillige med ulik etnisk bakgrunn har i samarbeid med koordinator ønske om å danne en frivillig og overordnet arbeidsgruppe knyttet til tiltakene. Arbeidsgruppa skal sikre målrettet aktivitet, kontinuitet, gjennomføring og mulighet for evaluering av tiltak og resultatmåloppnåelse. Alle tiltakene planlegges, tilrettelegges og gjennomføres ved hjelp av arbeidsgrupper tilknyttet hvert enkelt tiltak, her er leder for Eidsvoll bibliotek en sentral person. 

 

Gå til toppen av siden

 


Publisert: 27.04.2017 13:11:54
Sist endret: 27.04.2017 13:11