Innhold

Frivillighetspolitikk

Eidsvoll kommune har vedtatt at det skal utarbeides en frivilligstrategi. Intensjonen er å kunne legge til rette for en enda bedre samhandling mellom frivillig sektor og kommunen, og organisasjoner seg i mellom.

Status for arbeidet

Det er nedsatt en ressursgruppe som møtes jevnlig for å sikre kontinuitet i arbeidet med frivilligstrategien. Ressursgruppen består av følgende frivillige aktører fra organisasjonslivet i Eidsvoll: Dan Halle, Tor Ulf Bygmester, Jorunn Mathiesen, Gunn Tomren, Kai Holter, River Hustad, Anders Sigerstad, Jorun Fagerhaug, Tove Veronica Owre, Kariline Gustad-Sanner, Bente Tømte og Kim Ankersten. Fra Eidsvoll kommune deltar leder for Frivilligsentralen, Irene Engeskaug, og kultursjef Siv Krogh Österholm.

Foreløpig peker følgende fokusområder seg ut: Folkehelse, inkludering, forenkling og samhandling. I en
kartleggingsundersøkelse med frivilligheten i Eidsvoll gjennomført høsten 2018 ble det påpekt et behov for å se nærmere på blant annet:

  • Tilgjengelighet i, og bruken av, kommunale bygg og anlegg
  • Tilgang på øvrige fasiliteter slik som utstyr.
  • Hvordan tilskuddsordningene fungerer, og hvordan skape forutsigbare rammevilkår.
  • Kompetanseheving i frivillig sektor og i kommunen.
  • Oversikt over kommunens ansvarsområder og muligheter for samarbeid.
  • Synliggjøring og spredning av informasjon om organisasjoner og aktiviteter.

Vi ønsker innspill til strategien

I forbindelse med oppstarten ble det etablert en Facebookgruppe for frivilligstrategien hvor alle interesserte kan bli medlemmer og bidra i dialogen. Vi nærmer oss nå sluttfasen og strategien planlegges lagt ut til høring i løpet av oktober. Høringsinnspillene vil bli vurdert og behandlet i forbindelse med endelig politisk behandling av strategien. Nærmere informasjon om hvordan man gir høringsinnspill kommer. Vi håper mange i frivillig sektor tar seg tid til å lese dokumentet og alle innspill er velkomne!  

Anbefalende rapporter og aktuelle dokumenter

Det ble høsten 2018 gjennomført en kveldskonferanse for frivilligheten, med påfølgende kartleggingsundersøkelse i oktober, og deltakelsen har vært svært god. Frivillighet Norge har utarbeidet en rapport basert på de innspillene som kom fram under konferansen, i tillegg til en større rapport som viser nå-situasjonen for det frivillige kulturlivet i Eidsvoll. Dette vil være vårt kunnskapsgrunnlag i det videre arbeidet med en frivilligstrategi. I tillegg har Vi bryr oss om Eidsvoll laget en samarbeidsplattform hvor det allerede er gjort et godt stykke arbeid om frivillighet og samarbeid. Dokumentene ligger nedenfor.

Rapport basert på kveldskonferanse med frivilligheten
Rapport med oppsummering på bakgrunn av kartleggingsundersøkelsen
Samarbeidsplattform Vi Bryr oss om Eidsvoll
Kommunens innspill til oppstartsmøtet 9. januar

 

Lag og foreningsregister

Alle lag og foreninger skal være registrert i vårt lag og foreningsregister. Visste du at lag og foreninger oppdaterer dette registeret selv? 

Har det skjedd endringer i leder, sekretær eller andre funksjoner i ditt lag eller forening skal dette endres av lag/foreningen selv. Du identifiserer deg med e-postadresse eller mobilnummer. Snakk med tidligere leder/sekretær/styremedlem. 

Lag og foreningsregisteret finner du her


Publisert: 29.10.2018 13:18:58
Sist endret: 20.08.2019 11:00