Innhold

Tilskudd 2023

Eidsvoll kommune ser på frivillig engasjement og virksomhet som en verdifull ressurs og en viktig bidragsyter i lokalsamfunnet. Kommunen ønsker derfor å stimulere dette engasjementet ved å gi direkte økonomiske tilskudd, så vel som indirekte støtte.

Retningslinjene for kommunal stønad til kultur- og idrettsformål vil bli praktisert innenfor de rammer og forutsetninger som budsjettet til enhver tid gir. Søknadsfristene opplyses om i god tid på denne siden.

For 2023 er det avsatt følgende midler til de ulike tilskuddsordningene:

 

STØTTEORDNING Søknadsfrist Sum til utdeling
Idrettslag 1. april 2023 1 000 000
Idrettslag -driftsutgifter uteanlegg 1. april 2023 834 000
Skytterlag 1. april 2023 15 000
Frivillig ungdomsarbeid 1. april 2023 243 000
Opprusting av forsamlingslokaler 1. april 2023 100 000
Skolekorps og skolekor 1. april 2023  250 000
Voksenkorps og voksenkor 1. april 2023 50 000
Eldretiltak 1. april 2023 40 000
Stipend til mennesker med nedsatt funksjonsevne Fortløpende 6 000
Eidsvoll Turn, drift kunstgressbane - 90 000
Eidsvoll Idrætsforening, drift kunstgressbane - 115 000
Idrettsstipend 1. mars 2023 15 000
Kulturstipend 1. mars 2023 15 000
Sang- og musikklag i tilknyning til arrangement

1. februar og 1. september 2023

30 000
Skiløypekjøring 1. oktober 2023 300 000
NY! Fritidskasse Fortløpende -
Spesielle kulturtiltak 1. februar, 1. juni og 1. oktober 2023 222 000

 

Generelle krav

For å være berettiget til å motta støtte fra Eidsvoll kommune til aktiviteter for barn og unge, må søkeren vise klare holdninger og ta klart avstand fra en hver bruk/omsetning av rusmidler på arrangement og i tilknytning til disse. Videre må lag/foreninger selv sørge for å registrere seg på kommunens hjemmesider. Tilskudd gis etter søknad og tildeles ut fra den dokumentasjonen som vedlegges søknaden. Søkerne plikter å gi riktige opplysninger og skal ved eventuelle endringer i de forhold som ligger til grunn for søknaden straks melde fra til den virksomheten som har delt ut tilskuddet. Brudd på forutsetningene for stønad etter gjeldende regler, kan medføre tap av rettigheter i minst ett år. Ytterligere krav til rapportering er spesifisert under hver enkelt tilskuddsordning.

De ulike tilskuddsordningene

Driftstilskudd 

Søknadsfrist 1. april. Se egne søknadsskjema:

Berettiget til støtte er lag/foreninger i Eidsvoll som arbeider for idretts- og kulturformål som kommer Eidsvolls befolkning til gode, som bygger på individuelt medlemskap, er åpne for alle, og som hovedregel har mer enn 15 medlemmer. Kravet om 15 medlemmer vil kunne fravikes i de tilfeller hvor foreninger for en periode opplever rekrutteringsproblemer. I slike tilfeller kan stønad gis, begrenset til en tidsperiode på inntil 2 år. Fordeling av tilskudd til idrettslag og sang-/musikklag gjøres etter fordelingsnøkkel foretatt av henholdsvis Eidsvoll Idrettsråd og Eidsvoll Musikkråd. Interkommunale lag/foreninger, som ellers fyller ovenstående forutsetninger, kan i spesielle tilfeller gis støtte. Unntatt fra reglene er lag/foreninger som har til oppgave å ivareta medlemmenes yrkesmessige eller økonomiske interesser, samt kirkesamfunn og politiske partier.

Stønad gis til administrasjon av laget, andre lagaktiviteter, samt drift, vedlikehold og bygging av idretts- og kulturanlegg. Med søknaden må følge:

● Siste års reviderte regnskap

● Årsberetning med medlemstall og kontingentsatser

● Budsjett og/eller eventuelt kostnadsoverslag

● Rusfrierklæring – en bekreftelse der søkeren forplikter seg til å holde sitt miljø rusfritt

Tilskudd til opprustning av forsamlingslokaler

Søknadsfrist 1. april. Benytt søknadsskjema: "Søknadsskjema - forsamlingslokaler"

Tilskuddet skal brukes til opprusting og/eller ominnredning av bygg til servicesentra for eldre, ungdomslokaler og mindre forsamlingslokaler (grendehus) samt til innkjøp av utstyr til slike lokaler. Lokaler som ikke er åpne for alle grupper, vil bli lavest prioritert. Søknaden må inneholde klare planer for arbeidet, inklusive fullstendig budsjett. Sluttrapport med regnskap sendes kommunen etter gjennomføring av tiltaket.

Tilskudd til sang-/musikklag i tilknytning til konserter/arrangement

Søknadsfrist 1. februar og 1. september.

Tilskuddet gjelder prosjekter; herunder samarbeidskonserter, seminarer, større arrangement med innleide solister, musikere, gjestedirigenter/instruktører/forelesere. Videre gjelder det arrangement/konsert med særlig fokus på barn og ungdom. Det blir ikke gitt tilskudd til reduksjon av leie av kommunens utstyr og personell. Søknaden skal inneholde beskrivelse og budsjett for prosjektet, samt opplysninger om det er søkt støtte, eventuelt mottatt støtte fra andre parter. Det skal i markedsføringen av arrangementet/konserten fremkomme at prosjektet er støttet av Eidsvoll kommune. (plakater, program, billetter eller lignende). Søknad sendes til Eidsvoll musikkråd. Sluttrapport med regnskap sendes Eidsvoll musikkråd etter gjennomføring av tiltaket. 

Søknaden sendes til: eidsvoll@musikk.no

Stipend til mennesker med nedsatt funksjonsevne

Stipendet kan søkes hele året. Maksimal utdeling per søknad er kr. 2.000,-

Stipendet har som formål å bidra til at mennesker med nedsatt funksjonsevne kan drive idrett og fysisk aktivitet, herunder anskaffelse av nødvendig materiell/utstyr, og i tilknytning til slike aktiviteter medvirke til samvær, kontakt og avkobling i egnede omgivelser. Stipend kan også gis som støtte til deltakelse på kurs. 

Søknad sendes til: postmottak@eidsvoll.kommune.no

Kultur- og idrettsstipend

Søknadsfrist 1. mars

Enhver kan foreslå kandidater til kulturstipendet og idrettsstipendet. Stipendene har som formål å oppmuntre talentfull ungdom innenfor kultur og idrett til videre utvikling innenfor sine interesseområder og stimulere til videre innsats for kommunens kulturliv. Stipendet kan søkes av enkeltpersoner eller organisasjoner innenfor Eidsvoll kommunes kulturliv. Prisen kan deles på enkeltpersoner/organisasjon eller flere. Det forutsettes at søkeren er bosatt eller har sterk tilknytning til Eidsvoll kommune, og er i alderen 12-20 år. Det gjøres oppmerksom på at begrepet kulturstipend omfatter ulike kulturuttrykk slik som f. eks dans, visuell kunst, drama, musikk m.v.

Søknad sendes til: postmottak@eidsvoll.kommune.no

Drømmestipendet 2023

Stipendordningen er et samarbeids­prosjekt mellom Norsk kulturskoleråd og Norsk Tipping. Gjennom denne stipend­utdelingen ønsker vi å synliggjøre kommunenes arbeid for unge. Vårt håp er at Drømmestipendet skal være verdifull inspirasjon og et viktig bidrag til å oppfylle mange unge kulturutøveres drømmer.

Ordningen består nasjonalt av 50 stipender på 30.000 kr.

Du kan søke og lese mer på Drømmestipendets nettside

Kriterier

 • Kan søkes innenfor alle kunstdisipliner Sirkus, Dans, Musikk, Skapende skriving, Visuell kunst, Teater og Åpen klasse.
 • Søker må være mellom 18 og 25 år
 • Søker må ha kommunetilhørighet
 • Søknadsfrist 2023 er 15.november kl12.00

Søknad

 • Hvem søker og hvilken kategori
 • Er dere flere som søker sammen, skriv opp navn på alle og fødselsår
 • Presentasjon av deg/ dere med vekt på drømmer og ambisjoner innenfor kunstfeltet.
 • Linker til produkter – lydfiler, bilder, video etc. Det kan være en fordel å lage lydfiler eller videoer, som lastes opp på Youtube i forbindelse med søknaden. Husk god kvalitet på opptak og bilder.
Skiløypekjøring

Søknadsfrist: 1. oktober.

Lag/foreninger med maskiner egnet for skiløypekjøring kan søke.

Laget må påta seg ansvaret seg rydding, tråkking og oppkjøring av skiløyper vinterstid, samt kvistrydding av trasé i sommersesong i henhold til eget løypekart med følgende oppgitt løypelengde:

Skiløype – antall km  

Lysløype – antall km

Oppkjøring av skiløyper må utføres umiddelbart etter snøfall og legges inn i database. Opplysninger om det er søkt, og eventuell mottatt støtte fra andre til skiløypekjøring må opplyses om i søknaden

Søknaden sendes til: postmottak@eidsvoll.kommune.no

Fritidskasse

Gjennom tilskuddsordningen «Tilskudd til fritidskasser i kommunene 2023» fra Bufdir, har Eidsvoll kommune mottatt kr. 122.000 som skal benyttes for å bistå familier som har periodevis eller langvarig vanskelig økonomi. Formålet er at alle barn og unge mellom 5 og 24 år skal kunne delta i én organisert fritidsaktivitet, og kunne ha nødvendig utstyr for å gjennomføre aktiviteten.

Støtteordningen er søkbar fra 20/08-23 til 01/06-24 og behandles fortløpende så lenge det finnes midler innenfor ordningen.

Hva du kan få støtte til:

 • Kontingent
 • Deltakeravgift
 • Treningsavgift
 • Nødvendig utstyr til aktiviteten

Hvem kan få støtte:

Barn og unge mellom 5-24 år, bosatt i Eidsvoll, kan få støtte slik at de de kan delta på én fritidsaktivitet i egen bostedskommune. Økonomisk støtte gjennom ordningen er ikke en rett, men et behovsprøvd tilbud slik at barn/unge kan være i aktivitet uavhengig av foreldrenes sin inntekt og livssituasjon.

Hvordan søke:

Ordningen er tillitsbasert, og om du mener at du selv eller barnet ditt trenger støtte til deltaker- eller treningsavgift, utstyr eller liknende for å kunne delta på én aktivitet, så ta kontakt med laget eller foreningen der du ønsker å delta. De kan søke på vegne av deg. Støtten utbetales direkte til laget/foreningen, og ikke til privatpersoner. 

Lag, foreninger og organisasjoner søker til Eidsvoll kommune ved kultur: postmottak@eidsvoll.kommune.no ved å benytte søknadsskjema vedlagt her: Søknadsskjema Fritidskasse 

Spesielle kulturtiltak

Søknadsfrist 1. februar, 1. juni og 1. oktober

 Tilskuddet gis til følgende:

 • Åpne arrangement som konserter, teaterforestillinger, utstillinger og andre kunst- og formidlingstiltak
 • Større arrangement, som for eksempel landsomfattende stevner eller mønstringer. Det forutsettes at arrangementet har høy markedsføringsverdi for Eidsvoll.

Følgende tiltak prioriteres:

 • Aktivitet/arrangement for barn og ungdom

Følgende tiltak prioriteres ikke:

 • Lukkede arrangement
 • Ordinære driftstilskudd
 • Reise- og turnestøtte
 • Underskuddsgarantier

Kriterier for mottatt støtte:

 • Søknaden skal inneholde beskrivelse og budsjett for tiltaket, samt opplysninger om det er søkt støtte, eventuelt mottatt støtte fra andre parter.
 • Arrangement med billettinntekter skal som hovedregel selges gjennom Eidsvoll kommunes gjeldende billettsystem og vil pålegges billettgebyr etter vedtatte satser.
 • Arrangement skal som hovedregel formidles gjennom Eidsvoll kommunes arrangementskalender samt på kommunens gjeldende portal for kulturaktiviteter (Panorama kulturhus).
 • Det er en forutsetning at laget/foreningen er registrert i kommunens foreningsregister.
 • Lag/foreninger som samarbeider med avdelinger eller ansatte i Eidsvoll kommune må redegjøre for dette i søknaden.
 • Søknaden skal inneholde beskrivelse og budsjett for tiltaket, samt opplysninger om det er søkt støtte, eventuelt mottatt støtte fra andre parter.
 • Sluttrapport med regnskap sendes kommunen etter gjennomføring av tiltaket.
 • Tiltak som ikke gjennomføres som beskrevet eller til avtalt tid, vil kunne avkortes og/eller krevd tilbakebetalt.

Søknaden sendes til:  postmottak@eidsvoll.kommune.no

Tilskudd til integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner 2023

Frivillige organisasjoner kan få støtte til drift, prosjekter, enkelttiltak eller aktiviteter som bidrar til å øke arbeids- og samfunnsdeltakelsen blant innvandrere og deres barn. 40 kommuner gir støtte til lokale aktiviteter, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) gir tilskudd til nasjonale prosjekter.  

Ordningen har tre delmål:

Følgende kriterier legges til grunn for å belyse graden av måloppnåelse for ordningen som helhet.

 • Del A:
  -Målgruppen opplever økt samhold og tilhørighet til lokalsamfunnet gjennom deltakelse på aktiviteter/tiltak igangsatt av frivillige organisasjoner.
  -Det etableres kontakt, møteplasser og samarbeid mellom ulike grupper i lokalsamfunnet.
  - Det igangsettes målrettet arbeid mot utenforskap, rasisme og diskriminering og for mangfold i lokalsamfunnet.

 • Del B:
  -Målgruppen får styrket sine norsk- og engelskferdigheter og økt kunnskap om norsk samfunnsliv, i tillegg til økt digital kompetanse.
  -Innvandrere deltar på arbeidsrettede tiltak som supplerer offentlige kvalifiseringstiltak og opplæring.
  -Innvandrere rekrutteres og inkluderes i frivillige aktiviteter, som medlemmer, ansatte og tillitsvalgte i frivillige organisasjoner

 • Del C:
  Målgruppen får økt kunnskap om:
  -helse- og samfunnsmessige konsekvenser
  -deres rettigheter, samt retten til å ta selvstendige valg
  -menneskerettigheter og relevant lovverk
  -offentlige hjelpetjenester og hjelpetilbud for personer i målgruppen, og mentorordningen for -unge utsatt for negativ sosial kontroll, æresrelatert vold, tvangsekteskap og -kjønnslemlestelse
  -kjønns- og seksualitetsmangfold, og likestilling mellom kjønnene

Målgruppe for ordningen er innvandrere, norskfødte med innvandrerforeldre, beboere i statlig mottak for asylsøkere og øvrig befolkning i lokalsamfunn. Betegnelsen «Personer med innvandrerbakgrunn» blir brukt som samlebetegnelse for innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre . 

Tilskuddsramme for Eidsvoll kommune i 2023: 702 897 kroner.  

Søknadsfristen er 01. mai 2023

Hvem kan motta tilskudd: 

Det er kun lokale frivillige organisasjoner som er registrert i Frivillighetsregistere og som er registrert i Eidsvoll kommune som kan motta tilskudd over denne ordningen. Med frivillig organisasjon forstås virksomheter som driver frivillig arbeid på ikke-fortjenestebasert og ikke-offentlig basis. 

Tildeling av driftsstøtte forutsetter at organisasjonen bidrar aktivt til integrering og arbeider for å øke arbeids- og samfunnsdeltakelsen blant innvandrere og deres barn. Driftstøtte kan ikke gis til tros- og livssynssamfunn som mottar annen form for statsstøtte. Organisasjoner må ha eksistert i minimum 1 år for å kunne få støtte. For å kunne motta driftstøtte settes det et veiledende krav til minst 20 betalende medlemmer basert på medlemstall i 2020, dersom organisasjonen ble etablert i 2020 eller tidligere.  

Det gis ikke støtte til: 

 • Investeringer og anskaffelser  
 • konferanser, seminarer og lignende for offentlig ansatte 
 • tiltak som kun foregår utenfor Norge 
 • prosjekt/tiltaksstøtte kan ikke benyttes til generell drift av organisasjon 

En organisasjon kan ikke motta støtte til samme aktivitet både fra IMDi og Eidsvoll kommune. Som støtte fra IMDI regnes også tilskudd som fordeles via det sentrale leddet i en organisasjon. 

Hva kan tilskuddet dekke? 

Det kan søkes om støtte til prosjekter og tiltak eller driftsstøtte.

Tildelte midler kan kun benyttes i 2023.

Tilskudd til prosjekter og tiltak

Del A:
Det gis støtte til tiltak som bidrar til at voksne, barn og unge med innvandrerbakgrunn og beboere i statlig mottak for asylsøkere deltar i felleskap og aktiviteter i lokalsamfunn i regi av frivillig virksomhet, og til brobygging mellom ulike grupper i lokalsamfunn. Tiltakene skal stimulere til fellesskap, tillit og tilhørighet i lokalsamfunn for personer med innvandrerbakgrunn og øvrig befolkning.

Det gis også støtte til aktiviteter, arrangement og møteplasser som bidrar til å motvirke negative fordommer, hat, rasisme og diskriminering. Tiltak skal være direkte rettet mot målgruppen og stimulere til samarbeid og dialog på tvers av grupper og tro- og livssyn, og skape fellesskap som gir grobunn for respekt, kunnskap og forståelse.

Del B:
Det gis støtte til tiltak som øker innvandreres muligheter for deltakelse i arbeid eller utdanning. Dette kan være gjennom språktrening, arbeidsrettede tiltak, og kunnskap om det norske samfunnet. Prosjekter som omfatter språktrening , herunder norsk- og engelsktrening, vil særlig prioriteres. Språktrening skal være et lavterskeltilbud ledet av en frivillig trener. Det gis ikke støtte til språkopplæring etter opplæringsloven eller integreringsloven. Det kan også gis tilskudd til aktiviteter for beboere i statlige mottak for asylsøkere. Det kan også gis støtte til tiltak som styrker den enkeltes grunnleggende ferdigheter .

Det kan videre bl.a. gis støtte til informasjonstiltak om lover og regler (rettigheter og plikter i arbeidslivet, boliganskaffelse m.m.), offentlige tjenester (helse, barnevern, barnehage m.m.) og lokalt frivillig organisasjonsliv. Det gis også støtte til tiltak med formål å rekruttere og inkludere innvandrere i frivillige aktiviteter, som medlemmer, ansatte og tillitsvalgte i lokale organisasjoner.

Del C:
Det gis støtte til forebyggende og holdningsendrende tiltak mot negativ sosial kontroll, æresrelatert vold, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse, og mentortilbud til personer som har vært eller er i en bruddprosess med familie og nettverk på grunn av negativ sosial kontroll eller æresrelatert vold . Det gis også støtte til tiltak for likestilling og likeverd mellom kjønnene. Det kan bl.a. gis støtte til:

• informasjon og veiledning for økt bevissthet og kunnskap blant barn, ungdom og foreldre i de aktuelle målgruppene.
• prosjekter som tar sikte på å støtte personer som er utsatt for negativ sosial kontroll i regi av trossamfunn
• forebyggende tiltak som bidrar til bedre dialog og samarbeid mellom frivilligheten og tros- og livssynssamfunn
• tiltak som bidrar til bedre dialog mellom frivilligheten og mellom skole og foreldre.
• tiltak for å styrke unge i å ta selvstendige valg.
• tiltak for å mobilisere unge til å delta i forebyggende arbeid.
• mentorordningen til unge utsatt for negativ sosial kontroll, æresrelatert vold og tvangsekteskap.
• finansiering av erfaringskonsulenter og støttepersoner som er tilgjengelige for den utsatte, og organisering av lokale tema- og nettverkssamlinger.
• tiltak som øker kunnskapen om kjønns- og seksualitetsmangfold og hvordan lhbtiq-personer med innvandrerbakgrunn kan være utsatt negativ sosial kontroll, æresrelatert vold og tvangsekteskap.
• tiltak som styrker kvinners stilling og livssituasjon, og som organiserer selvhjelpsgrupper for kvinner utsatt for diskriminering, trakassering og kvinneundertrykking
• tiltak som verner mot diskriminering og gir kvinner rettslig trygghet
• tiltak som støtter opp om kvinners nettverk og trygge møteplasser
• tiltak som motiverer kvinner til å ta utdanning og delta i arbeidslivet
• tiltak som gir økt kunnskap om helse og samfunnsmessige konsekvenser, samt offentlige hjelpetjenester og hjelpetilbud for personer i målgruppen
• Tiltak som handler om å mestre foreldrerollen i Norge og andre typer forebyggende arbeid som retter seg mot potensielle utøvere av negativ sosial kontroll

Det gis ikke støtte til tiltak og aktiviteter og lignende rettet mot det offentlige i Norge.

Det gis i hovedsak tilskudd til prosjekter og tiltak med varighet fra ett til tre år med årlig budsjett på minimum 10 000 kroner og inntil 1 000 000 kroner. Det kan gis unntak for den øvre grensen for prosjekter som omfatter språktrening . Med forbehold om årlig bevilgning over statsbudsjettet kan det gis prosjekttilskudd i inntil tre år, forutsatt at vilkårene for tilskuddet oppfylles gjennom hele tilskuddsperioden. Tilskuddsmidler tildeles årlig. Kommunen vurderer søknadene fra organisasjoner, og gjør vedtak om fordeling av prosjektmidler. Vurderingen skal skje på grunnlag av i hvilken grad tiltak/aktivitet som får midler kan bidra til å nå målene for ordningen, og i hvilken grad målgrupper for tilskuddsordningen blir berørt.
Det skal utarbeides vurderingskriterier for ordningen, som skal framgå av kunngjøringen.

Driftstilskudd

• Organisasjonen må være en lokal innvandrerorganisasjon registrert i kommunen.
• Organisasjonen må ha eksistert i minimum ett år.

Det gis driftsstilskudd til lokale innvandrerorganisasjoner, etter veiledende satser med varighet fra ett til tre år.
Driftstilskudd til lokale innvandrerorganisasjoner som aktivt bidrar til mål for ordningen og fyller de formelle kriteriene, tildeles støtte etter veiledende satser. For å kunne motta driftstilskudd settes det et veiledende krav til minst 20 betalende medlemmer basert på medlemstall i 2021, dersom organisasjonen ble etablert i 2021 eller tidligere. I kommuner med en innvandrerbefolkning på mellom 10 000 og 20 000 personer anbefales det å sette kravet til 30 betalende medlemmer, og i Oslo foreslås kravet å være 80 betalende medlemmer. Tildelingen av støtte baseres på antallet betalende medlemmer bosatt i kommunen, det vil si medlemmer som har betalt medlemskontingent via bank til organisasjonens konto. Organisasjonene må legge frem medlemsliste ved søknad. Organisasjoner som skal motta driftstilskudd må være registrert i kommunen de mottar driftstilskudd fra.

Veiledende satser for utmåling av driftstilskuddet:

• Under 30 medlemmer: 31 250 kroner.
• Mellom 30 og 80 medlemmer: 62 500 kroner.
• Over 80 medlemmer: 93 750 kroner.

Tilskuddsmidler tildeles årlig.

Tildeling av flerårig støtte

Organisasjoner kan få prosjekt- og driftstilskudd inntil tre år, forutsatt at vilkårene for tilskudd er oppfylt. Det tas forbehold om årlig bevilgning over statsbudsjettet.

Organisasjoner som tildeles flerårig støtte vil prioriteres i en 2/3-årig periode. Det vil si at ved søknad om videreføring av støtte påfølgende år vil organisasjonen/prosjektet prioriteres. Prioriteringen forutsetter at prosjekt/tiltak gjennomføres etter planen og at vilkårene for tilskuddet ellers er oppfylt og at rapporter leveres innen fristene og godkjennes. Ny søknad må sendes inn påfølgende år på den måte som fremkommer av utlysningen.

Ved innvilgelse av flerårig støtte, kan det unntaksvis gis adgang til overføring av ubenyttede midler til påfølgende år innenfor den flerårige støtteperioden. Overføring av tilskuddsmidler skal avtales med kommunen og beløpet som overføres skal synliggjøres i søknaden for påfølgende år. Overførte tilskuddsmidler avregnes mot innvilget sum i påfølgende tilskuddsår.

Det gis ikke støtte til tiltak og aktiviteter og lignende rettet mot det offentlige i Norge. 

Aktiviteter, arrangementer og tiltak skal være direkte rettet mot målgruppen.   

Slik søker dere: 

Søknad sendes på e-post til postmottak@eidsvoll.kommune.no

Søknaden må inneholde:

 • Navn på organisasjon, organisasjonsnummer og kontaktinformasjon. Søker dere driftsstøtte må medlemslister legges ved. 
 • Beskrivelse av tiltaket/prosjektet. Det må tydelig fremkomme hvordan det skal oppfylle målene for tilskuddordningen. Beskrivelsen må også inneholde ønsket mål/resultat av tiltaket/prosjektet.
 • Tiltaksplan/prosjektplan (plan for hvordan organisasjonen skal gjennomføre tiltaket/prosjektet)
 • Forenklet budsjett 

Søknaden skal godkjennes av organisasjonens leder, eller av den som har delegert myndighet til å godkjenne søknader.  

I vurderingen av søknader, legges det vekt på følgende:      

 • tydelig beskrivelse av hvordan prosjektet/tiltakene skal bidra til å nå formålet og delmålene med tilskuddsordningen
 • tydelig beskrivelse av hvilke målgrupper som skal nås, og at disse samsvarer med målgruppene for tilskuddsordningen
 • konkrete og målbare resultatmål for prosjektet/tiltakene
 • realistisk framdriftsplan
 • realistisk og hensiktsmessig budsjett med samsvar mellom søknadssum og resultatmål for prosjektet
 • at organisasjoner har kompetanse og erfaring på området og kunnskap om og evne til å bruke egnede metoder for gjennomføring av prosjektet/tiltakene
 • at tiltakene er tilpasset målgruppenes alder, kjønn og nasjonale bakgrunn
 • at søker/organisasjon har nettverk, forankring og gjennomslag i aktuelle miljøer/lokalsamfunn
 • at frivillig arbeid skal bli brukt i gjennomføringen av tiltakene
 • beskrivelse av samarbeid med kommunen, offentlige etater og andre frivillige organisasjoner, hvis det er relevant for tiltaket   

Når utbetales tilskuddsmidlene? 

 • Pengene blir utbetalt så snart søknaden er behandlet, tilskuddsbrev er sendt og vilkårene er akseptert. 

Rapportering: 

Organisasjoner som får tilskudd, skal sende inn årsrapport og regnskap: 

 • I årsrapporten må organisasjonen beskrive arbeidet sitt og hvordan aktiviteten/tiltakene har bidratt til å nå målene for ordningen. 
 • En regnskapsrapport som skal være utarbeidet etter regnskapslovens bestemmelser. 
 • Organisasjoner som mottar støtte på 100 000 kroner eller mer, skal sende inn prosjektregnskap. Dette skal være revidert av statsautorisert eller registrert revisor. 
 • Tilskuddet skal som hovedregel brukes og regnskapsføres i 2023. Dersom tilskuddet ikke kan brukes til formålet i den perioden, skal tilskuddet tilbakebetales. Nærmere vilkår for eventuell tilbakebetaling vil framgå av tilskuddsbrevet.   
 • Organisasjonen skal bruke tilskuddet i samsvar med det formålet, de aktivitetene og den størrelsen på bevilgningen som framgår av Eidsvoll kommunes tilskuddsbrev. Ønsker dere å endre grunnlaget for tilskuddet, må dere søke skriftlig og få samtykke fra Eidsvoll kommune i forkant. 
 • Nærmere rapporteringskrav og frister vil stå i tilskuddsbrev til dem som får innvilget støtte. 
 • Eidsvoll kommune, IMDi eller Riksrevisjonen kan kontrollere at midlene brukes i tråd med føringene.(Stortingets bevilgningsreglement § 10, 2. ledd og riksrevisjonsloven § 12, 3. ledd). 

Rundskriv:

Se rundskriv fra IMDi

Klageadgang: 

Det er mulig å klage på kommunens avgjørelse. Klagefristen er tre uker fra vedtaksbrevet er utsendt fra kommunen. 

 

Kontakt oss:

Merete Steiro Mortensen
Kulturkonsulent

Mobil: 911 63 734

Epost: merete.steiro.mortensen@eidsvoll.kommune.no

 

Søknadsskjemaer

Ikke alle tilskuddsordningene har eget søknadsskjema, da sender du egen søknad som oppfyller de kriterier tilskuddsordningen krever. I tillegg behøver vi informasjon om organisasjonsnummer, fullstendig adresse og kontonummer. Søknader sendes: post@eidsvoll.kommune.no

Søknadsskjema - drift

Søknadsskjema - drift - idrettslag

Søknadsskjema - forsamlingslokaler

Spillemidler

Spillemidlene er en statlig tilskuddsordning med formål om å bidra til bygging og rehabilitering av anlegg, slik at flest mulig kan drive idrett og fysisk aktivitet. Den viktigste målgruppen er barn og unge i alderen 6-19 år.

Hvem kan søke: kommuner, fylkeskommuner, idrettslag, studentsamskipnader og sammenslutninger organisert under Norges Jeger- og Fiskerforbund, Den Norske Turistforening, Norges Bilsportforbund og Det Frivillige Skyttervesen. 

For mer informasjon, ta kontakt med idrettskonsulent Egil Martin Dahlum.


Publisert: 15.11.2016 13:42:36
Sist endret: 26.10.2023 14:12