Innhold

Tilskudd 2022

Eidsvoll kommune ser på frivillig engasjement og virksomhet som en verdifull ressurs og en viktig bidragsyter i lokalsamfunnet. Kommunen ønsker derfor å stimulere dette engasjementet ved å gi direkte økonomiske tilskudd, så vel som indirekte støtte. Retningslinjene for kommunal stønad til kultur- og idrettsformål vil bli praktisert innenfor de rammer og forutsetninger som budsjettet til enhver tid gir. Søknadsfristene utlyses i god tid i lokalpressen.

For 2022 er det avsatt følgende midler til de ulike tilskuddsordningene:

 

STØTTEORDNING Søknadsfrist Sum til utdeling
Idrettslag 1. april 1 000 000
Idrettslag -driftsutgifter uteanlegg 1. april 812 000
Skytterlag 1. april 15 000
Frivillig ungdomsarbeid 1. april 243 000
Opprusting av forsamlingslokaler 1. april 144 000
Skolekorps og skolekor 1. april 250 000
Voksenkorps og voksenkor 1. april 50 000
Eldretiltak 1. april 40 000
Stipend til mennesker med nedsatt funksjonsevne Fortløpende 6 000
Eidsvoll Turn, drift kunstgressbane - 90 000
Eidsvoll Idrætsforening, drift kunstgressbane - 90 000
Idrettsstipend 1. februar 15 000
Kulturstipend 1. februar 15 000
Sang- og musikklag i tilknyning til arrangement

1. februar og 1. september

30 000
Skiløypekjøring 1. oktober 300 000
Dekning av fritidsaktivitet - -
Spesielle kulturtiltak 1. februar, 1. juni og 1. oktober 200 000

 

Generelle krav

For å være berettiget til å motta støtte fra Eidsvoll kommune til aktiviteter for barn og unge, må søkeren vise klare holdninger og ta klart avstand fra en hver bruk/omsetning av rusmidler på arrangement og i tilknytning til disse. Videre må lag/foreninger selv sørge for å registrere seg på kommunens hjemmesider. Tilskudd gis etter søknad og tildeles ut fra den dokumentasjonen som vedlegges søknaden. Søkerne plikter å gi riktige opplysninger og skal ved eventuelle endringer i de forhold som ligger til grunn for søknaden straks melde fra til den virksomheten som har delt ut tilskuddet. Brudd på forutsetningene for stønad etter gjeldende regler, kan medføre tap av rettigheter i minst ett år. Ytterligere krav til rapportering er spesifisert under hver enkelt tilskuddsordning.

De ulike tilskuddsordningene

Driftstilskudd 

Søknadsfrist 1. april. Se egne søknadsskjema:

Berettiget til støtte er lag/foreninger i Eidsvoll som arbeider for idretts- og kulturformål som kommer Eidsvolls befolkning til gode, som bygger på individuelt medlemskap, er åpne for alle, og som hovedregel har mer enn 15 medlemmer. Kravet om 15 medlemmer vil kunne fravikes i de tilfeller hvor foreninger for en periode opplever rekrutteringsproblemer. I slike tilfeller kan stønad gis, begrenset til en tidsperiode på inntil 2 år. Fordeling av tilskudd til idrettslag og sang-/musikklag gjøres etter fordelingsnøkkel foretatt av henholdsvis Eidsvoll Idrettsråd og Eidsvoll Musikkråd. Interkommunale lag/foreninger, som ellers fyller ovenstående forutsetninger, kan i spesielle tilfeller gis støtte. Unntatt fra reglene er lag/foreninger som har til oppgave å ivareta medlemmenes yrkesmessige eller økonomiske interesser, samt kirkesamfunn og politiske partier.

 

Stønad gis til administrasjon av laget, andre lagaktiviteter, samt drift, vedlikehold og bygging av idretts- og kulturanlegg. Med søknaden må følge:

● Siste års reviderte regnskap

● Årsberetning med medlemstall og kontingentsatser

● Budsjett og/eller eventuelt kostnadsoverslag

● Rusfrierklæring – en bekreftelse der søkeren forplikter seg til å holde sitt miljø rusfritt

● Foreningens kontonummer hvor midlene skal utbetales

Skiløypekjøring

Søknadsfrist: 1/11

Med forbehold om politisk vedtak avsettes det kr 300.000 til skiløypekjøring i Eidsvoll kommune i 2022. Lag/foreninger med maskiner egnet for skiløypekjøring kan søke.

Laget må påta seg ansvaret seg rydding, tråkking og oppkjøring av skiløyper vinterstid, samt kvistrydding av trasé i sommersesong i henhold til eget løypekart med følgende oppgitt løypelengde:

Skiløype – antall km ………..  

Lysløype – antall km ………… 

 • Oppkjøring av skiløyper må utføres umiddelbart etter snøfall og legges inn i database.

Søknaden sendes til postmottak@eidsvoll.kommune.no

Opplysninger om det er søkt støtte, eventuelt mottatt støtte fra andre parter iht. skiløypekjøring

Tilskudd til opprustning av forsamlingslokaler

Søknadsfrist 1. april. Benytt søknadsskjema: "Søknadsskjema - forsamlingslokaler"

Tilskuddet skal brukes til opprusting og/eller ominnredning av bygg til servicesentra for eldre, ungdomslokaler og mindre forsamlingslokaler (grendehus) samt til innkjøp av utstyr til slike lokaler. Lokaler som ikke er åpne for alle grupper, vil bli lavest prioritert. Søknaden må inneholde klare planer for arbeidet, inklusive fullstendig budsjett. Sluttrapport med regnskap sendes kommunen etter gjennomføring av tiltaket.

 

Tilskudd til sang-/musikklag i tilknytning til konserter/arrangement

Søknadsfrist 1. februar og 1. september.

Tilskuddet gjelder prosjekter; herunder samarbeidskonserter, seminarer, større arrangement med innleide solister, musikere, gjestedirigenter/instruktører/forelesere. Videre gjelder det arrangement/konsert med særlig fokus på barn og ungdom. Det blir ikke gitt tilskudd til reduksjon av leie av kommunens utstyr og personell. Søknaden skal inneholde beskrivelse og budsjett for prosjektet, samt opplysninger om det er søkt støtte, eventuelt mottatt støtte fra andre parter. Det skal i markedsføringen av arrangementet/konserten fremkomme at prosjektet er støttet av Eidsvoll kommune. (plakater, program, billetter eller lignende). Søknad sendes til Eidsvoll musikkråd. Sluttrapport med regnskap sendes Eidsvoll musikkråd etter gjennomføring av tiltaket. 

Søknaden sendes til: eidsvoll@musikk.no

Stipend til mennesker med nedsatt funksjonsevne

Stipendet kan søkes hele året.

Stipendet har som formål å bidra til at mennesker med nedsatt funksjonsevne kan drive idrett og fysisk aktivitet, herunder anskaffelse av nødvendig materiell/utstyr, og i tilknytning til slike aktiviteter medvirke til samvær, kontakt og avkobling i egnede omgivelser. Stipend kan også gis som støtte til deltakelse på kurs. Maks utdeling per søknad kr. 2.000,- Søknad sendes til: postmottak@eidsvoll.kommune.no

Kultur- og idrettsstipend

Søknadsfrist 1. februar

Enhver kan foreslå kandidater til kulturstipendet og idrettsstipendet. Stipendene har som formål å oppmuntre talentfull ungdom innenfor kultur og idrett til videre utvikling innenfor sine interesseområder og stimulere til videre innsats for kommunens kulturliv. Stipendet kan søkes av enkeltpersoner eller organisasjoner innenfor Eidsvoll kommunes kulturliv. Prisen kan deles på enkeltpersoner/organisasjon eller flere. Det forutsettes at søkeren er bosatt eller har sterk tilknytning til Eidsvoll kommune, og er i alderen 12-20 år. Det gjøres oppmerksom på at begrepet kulturstipend omfatter ulike kulturuttrykk slik som f. eks dans, visuell kunst, drama, musikk m.v.

Søknad sendes til kultursjef: anita.borrmann.skoglund@eidsvoll.kommune.no

Drømmestipendet

Stipendordningen er et samarbeids­prosjekt mellom Norsk kulturskoleråd og Norsk Tipping. Gjennom denne stipend­utdelingen ønsker vi å synliggjøre kommunenes arbeid for unge. Vårt håp er at Drømmestipendet skal være verdifull inspirasjon og et viktig bidrag til å oppfylle mange unge kulturutøveres drømmer.

Ordningen består nasjonalt av 50 stipender på 30.000 kr.

Du kan søke og lese mer på Drømmestipendets nettside

Kriterier

 • Kan søkes innenfor alle kunstdisipliner Sirkus, Dans, Musikk, Skapende skriving, Visuell kunst, Teater og Åpen klasse.
 • Søker må være født i perioden tidligest 1 januar 1997 og senest 31 desember 2004.
 • Søker må ha kommunetilhørighet
 • Søknadsfrist i inneværende år er ikke fastsatt ennå.

Søknad

 • Hvem søker og hvilken kategori
 • Er dere flere som søker sammen, skriv opp navn på alle og fødselsår
 • Presentasjon av deg/ dere med vekt på drømmer og ambisjoner innenfor kunstfeltet.
 • Linker til produkter – lydfiler, bilder, video etc. Det kan være en fordel å lage lydfiler eller videoer, som lastes opp på Youtube i forbindelse med søknaden. Husk god kvalitet på opptak og bilder.
Spesielle kulturtiltak

Søknadsfrist 1/2, 1/6 og 1/10

 Tilskuddet gis til følgende:

 • Åpne arrangement som konserter, teaterforestillinger, utstillinger og andre kunst- og formidlingstiltak
 • Dokumentasjon av kulturuttrykk med lokalhistorisk verdi gjennom produksjon av bøker, nettsider og andre media. Eidsvoll kommune v/biblioteket skal ved ferdigstilling av produkter kostnadsfritt motta 4 eksemplarer til egen lokalsamling.
 • Større arrangement, som for eksempel landsomfattende stevner eller mønstringer. Det forutsettes at arrangementet har høy markedsføringsverdi for Eidsvoll.

Følgende tiltak prioriteres:

 • Aktivitet/arrangement for barn og ungdom

Følgende tiltak prioriteres ikke:

 • Lukkede arrangement
 • Ordinære driftstilskudd
 • Reise- og turnestøtte
 • Underskuddsgarantier

Kriterier for mottatt støtte:

 • Søknaden skal inneholde beskrivelse og budsjett for tiltaket, samt opplysninger om det er søkt støtte, eventuelt mottatt støtte fra andre parter.
 • Arrangement med billettinntekter skal som hovedregel selges gjennom Eidsvoll kommunes gjeldende billettsystem og vil pålegges billettgebyr etter vedtatte satser.
 • Arrangement skal som hovedregel formidles gjennom Eidsvoll kommunes arrangementskalender samt på kommunens gjeldende portal for kulturaktiviteter (Panorama kulturhus).
 • Det er en forutsetning at laget/foreningen er registrert i kommunens foreningsregister.
 • Lag/foreninger som samarbeider med avdelinger eller ansatte i Eidsvoll kommune må redegjøre for dette i søknaden.
 • Søknaden skal inneholde beskrivelse og budsjett for tiltaket, samt opplysninger om det er søkt støtte, eventuelt mottatt støtte fra andre parter.
 • Sluttrapport med regnskap sendes kommunen etter gjennomføring av tiltaket.
 • Tiltak som ikke gjennomføres som beskrevet eller til avtalt tid, vil kunne avkortes og/eller krevd tilbakebetalt.

Søknaden sendes til:  postmottak@eidsvoll.kommune.no

Dekning av fritidsaktivitet

Barn og unge under 18 år, som ikke har råd til å delta i fritidsaktivitet, skal få mulighet til å få dekket en fritidsaktivitet fra bistandsfond.
Det kan søkes om treningsavgift, kontingent eller medlemsavgift.
Ta kontakt med instruktør, dirigent eller kasserer i eget lag/forening/organisasjon og informer om behovet for hjelp for å få dekket kontingenten. Laget/foreningen/organisasjonen vil gjennomføre søknadsprosessen videre.

Familier som får bistand fra NAV, kan søke om bistand til fritidsaktivitet fra NAV.

Midler blir tildelt direkte til den frivillige organisasjonen. Idrettslag søker om midler fra Idrettsrådet. Kulturskole, kor og korps søker om midler fra Musikkrådet. Andre lag og foreninger som organiserer barn og unge søker om midler direkte til Eidsvoll kommune v/ kultur. Det er ingen søknadsfrist. Midler utdeles fram til tilskuddspotten er tom.

For søknader til Eidsvoll idrettsråd: eidsvoll.idrettsrd@gmail.com

For søknader til Eidsvoll musikkråd: eidsvoll@musikk.no

For søknader til Eidsvoll kommune v/kultur: postmottak@eidsvoll.kommune.no

 

Søknadsskjemaer

Ikke alle tilskuddsordningene har eget søknadsskjema, da sender du egen søknad som oppfyller de kriterier tilskuddsordningen krever. I tillegg behøver vi informasjon om organisasjonsnummer, fullstendig adresse og kontonummer. Søknader sendes: post@eidsvoll.kommune.no

Søknadsskjema - drift

Søknadsskjema - drift - idrettslag

Søknadsskjema - forsamlingslokaler

Spillemidler

Spillemidlene er en statlig tilskuddsordning med formål om å bidra til bygging og rehabilitering av anlegg, slik at flest mulig kan drive idrett og fysisk aktivitet. Den viktigste målgruppen er barn og unge i alderen 6-19 år.

Hvem kan søke: kommuner, fylkeskommuner, idrettslag, studentsamskipnader og sammenslutninger organisert under Norges Jeger- og Fiskerforbund, Den Norske Turistforening, Norges Bilsportforbund og Det Frivillige Skyttervesen. 

For mer informasjon, ta kontakt med idrettskonsulent Egil Martin Dahlum.


Publisert: 15.11.2016 13:42:36
Sist endret: 19.01.2022 10:23