Tilskudd og støtteordninger

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Innledning

Eidsvoll kommune ser på frivillig engasjement og virksomhet som en verdifull ressurs og en viktig bidragsyter i lokalsamfunnet. Kommunen ønsker derfor å stimulere dette engasjementet ved å gi direkte økonomiske tilskudd, så vel som indirekte støtte. Retningslinjene for kommunal stønad til kultur- og idrettsformål vil bli praktisert innenfor de rammer og forutsetninger som budsjettet til enhver tid gir. Søknadsfristene utlyses i god tid i lokalpressen.

Generelle krav

For å være berettiget til å motta støtte fra Eidsvoll kommune til aktiviteter for barn og unge, må søkeren vise klare holdninger og ta klart avstand fra en hver bruk/omsetning av rusmidler på arrangement og i tilknytning til disse. Videre må lag/foreninger selv sørge for å registrere seg på kommunens hjemmesider. Tilskudd gis etter søknad og tildeles ut fra den dokumentasjonen som vedlegges søknaden. Søkerne plikter å gi riktige opplysninger og skal ved eventuelle endringer i de forhold som ligger til grunn for søknaden straks melde fra til den virksomheten som har delt ut tilskuddet. Brudd på forutsetningene for stønad etter gjeldende regler, kan medføre tap av rettigheter i minst ett år. Ytterligere krav til rapportering er spesifisert under hver enkelt tilskuddsordning.

De ulike tilskuddsordningene

Driftstilskudd

Søknadsfrist 1. april. 

Berettiget til støtte er lag/foreninger i Eidsvoll som arbeider for idretts- og kulturformål som kommer Eidsvolls befolkning til gode, som bygger på individuelt medlemskap, er åpne for alle, og som hovedregel har mer enn 15 medlemmer. Kravet om 15 medlemmer vil kunne fravikes i de tilfeller hvor foreninger for en periode opplever rekrutteringsproblemer. I slike tilfeller kan stønad gis, begrenset til en tidsperiode på inntil 2 år. Fordeling av tilskudd til idrettslag og sang-/musikklag gjøres etter fordelingsnøkkel foretatt av henholdsvis Eidsvoll Idrettsråd og Eidsvoll Musikkråd. Interkommunale lag/foreninger, som ellers fyller ovenstående forutsetninger, kan i spesielle tilfeller gis støtte. Unntatt fra reglene er lag/foreninger som har til oppgave å ivareta medlemmenes yrkesmessige eller økonomiske interesser, samt kirkesamfunn og politiske partier.

 

Stønad gis til administrasjon av laget, andre lagaktiviteter, samt drift, vedlikehold og bygging av idretts- og kulturanlegg. Med søknaden må følge:

● Siste års reviderte regnskap

● Årsberetning med medlemstall og kontingentsatser

● Budsjett og/eller eventuelt kostnadsoverslag

● Rusfrierklæring – en bekreftelse der søkeren forplikter seg til å holde sitt miljø rusfritt.

Tilskudd til opprustning av forsamlingslokaler

Søknadsfrist 1. april.

Tilskuddet skal brukes til opprusting og/eller ominnredning av bygg til servicesentra for eldre, ungdomslokaler og mindre forsamlingslokaler (grendehus) samt til innkjøp av utstyr til slike lokaler. Lokaler som ikke er åpne for alle grupper, vil bli lavest prioritert. Søknaden må inneholde klare planer for arbeidet, inklusive fullstendig budsjett. Sluttrapport med regnskap sendes kommunen etter gjennomføring av tiltaket.

Tilskudd til lekeplasser

Søknadsfrist 1. april

Tilskuddet skal brukes til opparbeidelse og/eller opprusting av lekeplasser. Søknaden må inneholde klare planer for arbeidet, inklusive fullstendig budsjett. Sluttrapport med regnskap sendes kommunen etter gjennomføring av tiltaket.

Tilskudd til sang-/musikklag i tilknytning til konserter/arrangement

Søknadsfrist for høsten er 1. juni, for våren 15. november.

Tilskuddet gjelder prosjekter; herunder samarbeidskonserter, seminarer, større arrangement med innleide solister, musikere, gjestedirigenter/instruktører/forelesere. Videre gjelder det arrangement/konsert med særlig fokus på barn og ungdom. Det blir ikke gitt tilskudd til reduksjon av leie av kommunens utstyr og personell. Søknaden skal inneholde beskrivelse og budsjett for prosjektet, samt opplysninger om det er søkt støtte, eventuelt mottatt støtte fra andre parter. Det skal i markedsføringen av arrangementet/konserten fremkomme at prosjektet er støttet av Eidsvoll kommune. (plakater, program, billetter eller lignende) Sluttrapport med regnskap sendes kommunen etter gjennomføring av tiltaket. 

Stipend til mennesker med nedsatt funksjonsevne

Stipendet kan søkes hele året.

Stipendet har som formål å bidra til at mennesker med nedsatt funksjonsevne kan drive idrett og fysisk aktivitet, herunder anskaffelse av nødvendig materiell/utstyr, og i tilknytning til slike aktiviteter medvirke til samvær, kontakt og avkobling i egnede omgivelser. Stipend kan også gis som støtte til deltakelse på kurs. 

Kultur- og idrettsstipend

Søknadsfrist 1. februar

Enhver kan foreslå kandidater til kulturstipendet og idrettsstipendet. Stipendet har som formål å oppmuntre talentfull ungdom innenfor kultur og idrett til videre utvikling innenfor sine interesseområder og stimulere til videre innsats for kommunens kulturliv. Stipendet kan søkes av enkeltpersoner eller organisasjoner innenfor Eidsvoll kommunes kulturliv. Prisen kan deles på enkeltpersoner/organisasjon eller flere. Det forutsettes at søkeren er bosatt eller har sterk tilknytning til Eidsvoll kommune, og er i alderen 12-20 år.

Spesielle kulturtiltak

Tilskuddet kan søkes hele året.

Formålet med tilskuddsordningen er å stimulere og videreutvikle det lokale kulturlivet. Midlene skal i all hovedsak brukes til prosjekt og åpne arrangement innenfor fritidskulturlivet i Eidsvoll som er av mer ekstraordinær karakter. Søknaden skal inneholde beskrivelse og budsjett for tiltaket, samt opplysninger om det er søkt støtte, eventuelt mottatt støtte fra andre parter. Sluttrapport med regnskap sendes kommunen etter gjennomføring av tiltaket.

Følgende tiltak prioriteres ikke:
Lukkede arrangement
Ordinære driftstilskudd
Reise- og turnèstøtte
Underskuddsgarantier

Søknadsskjemaer

Ikke alle tilskuddsordningene har eget søknadsskjema, da sender du egen søknad som oppfyller de kriterier tilskuddsordningen krever.

Søknadsskjema - drift

Søknadsskjema - drift - idrettslag

Søknadsskjema - forsamlingslokaler

Søknadsskjema - lekeplasser

Spillemidler

Spillemidlene er en statlig tilskuddsordning med formål om å bidra til bygging og rehabilitering av anlegg, slik at flest mulig kan drive idrett og fysisk aktivitet. Den viktigste målgruppen er barn og unge i alderen 6-19 år.

Hvem kan søke: kommuner, fylkeskommuner, idrettslag, studentsamskipnader og sammenslutninger organisert under Norges Jeger- og Fiskerforbund, Den Norske Turistforening, Norges Bilsportforbund og Det Frivillige Skyttervesen. 

For mer informasjon, ta kontakt med idrettskonsulent Egil Martin Dahlum.


Publisert: 15.11.2016 13:42:36
Sist endret: 22.08.2017 10:34