Innhold

Foreldrenes arbeidsutvalg - FAU

Alle foreldre som har barn i skole, er medlemmer av skolens foreldreåd.

Foreldrerådet danner et arbeidsutvalg (FAU) som er foreldrestemmen ovenfor skolen.
FAU skal blant annet sikre reell medvirkning fra foreldre og ha medansvar for at elevenes læringsmiljø er trygt og godt.
FAU skal representere alle foreldre ved skolen og bidra til at samarbeidet mellom hjem og skole er godt.

Samarbeidsutvalget (SU) er skolens øverste samarbeidsorgan og skal særlig fungere som et rådgivende og samordnende ledd for alle parter i skolesamfunnet, samt arbeide for å fremme kontakten mellom skole og nærmiljø.

Av opplæringslovas § 11-1 fremgår følgende om samarbeidsutvalg ved grunnskoler:

”Ved kvar grunnskole skal det vere eit samarbeidsutval med to representantar for undervisningspersonalet, ein for andre tilsette, to for foreldrerådet, to for elevane og to for kommunen. Den eine av representantane for kommunen skal vere rektor ved skolen. Elevrepresentantane skal ikkje vere til stades når saker som er omfatta av teieplikt etter lover eller forskrifter, blir behandla i samarbeidsutvalet.

Samarbeidsutvalet har rett til å uttale seg i alle saker som gjeld skolen.”

Samarbeidsutvalget og skolemiljøutvalget består av to representanter fra pedagogisk personale, to foreldrerepresentanter, to elevrådsrepresentanter, en represntant fra andre ansatte, en politiker, samt rektor.


Publisert: 13.01.2020 11:47:53
Sist endret: 02.10.2021 12:30