Innhold

Skoleskyss

Elever i grunnskolen har rett til gratis transport mellom skole og hjem dersom avstanden mellom skole og hjem overstiger en bestemt lengde, skoleveien er særlig farlig eller vanskelig, eleven har nedsatt funksjonsevne eller eleven har midlertidig skade eller sykdom.

Hva gir rett til gratis skoleskyss?

Avstand

For å få fri skoleskyss, må avstanden mellom skole og hjem overstige:

  • 2 km for elever i grunnskolens 1. trinn
  • 4 km for elever i grunnskolens 2. til 10. trinn

Avstanden måles fra dør til dør og langs korteste farbare vei.

 

Særlig farlig skolevei

Elever som har særlig farlig eller vanskelig skoleveg har rett på skyss uavhengig av avstand. All ferdsel i trafikk innebærer en viss risiko, men dette er likevel ikke tilstrekkelig til å få skyss på dette grunnlaget. Faren ved å ferdes på den aktuelle strekningen det søkes skyss for må være utenom det vanlige farlig, altså må det være snakk om "særlig risiko" for barnet det gjelder (Udir-3-2009)

Enkelte kommuner har vedtak på at visse vegstrekninger er å betrakte som særlig farlig eller vanskelig for alle elever i grunnskolen eller for elever i visse klassetrinn. Disse vedtakene er kun å anse som veiledende. Vedtak om skoleskyss er enkeltvedtak og skal alltid fattes på bakgrunn av en individuell vurdering av den enkelte elevs forutsettinger til å ferdes på vegen det søkes for sett i forhold til alder, utvikling, modenhet, trafikktetthet, oversiktlighet på vegen osv.

Nedsatt funksjonsevne eller midlertidig skade eller sykdom

Opplæringslova §7-3 gir elever som har behov for skyss grunnet funksjonshemming, midlertidig skade eller sykdom rett på gratis skyss mellom bosted og opplæringssted uavhengig av avstand. Det er ikke tiltrekkelig at eleven har en funksjonshemming, skade elle sykdom. Det kreves at funksjonhemmingen, skaden eller sykdommen gjør det nødvendig med skoleskyss. (prp.95L, 2009-2010).
Behovet for skoleskyss på medisinsk grunnlag skal dokumenteres av sakkyndig f. eks. gjennom attest fra lege, psykolog, PPT e.l.
Dersom sykdommen eller funksjonhemmingen gjør at eleven har behov for spesialskyss, må dette framgå av legeerkæringen. Hvis ikke innvilges eleven skolebillett.

Klage på vedtak om gratis skoleskyss

Har du søkt om skoleskyss og fått avslag, har du anledning til å klage. Fristen er tre uker fra du mottok avslaget. I klagen oppgir du hva du ønsker endret og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov.

Klagen sender du til de som har fattet vedtaket. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer. Dersom vedtaket ikke blir endret, blir klagen sendt videre til Fylkesmannen.
Du vil motta svar på klagen når saken er ferdigbehandlet.

Mer informasjon om skoleskyss

På Skoleskyss.no kan du lese mer om vilkårene for gratis skoleskyss.

Nyttige nettsider


Publisert: 21.03.2017 10:45:45
Sist endret: 21.03.2017 10:45