Innhold

Klage på karakterer

Du har rett til å klage på karakterer som skal stå på vitnemålet ditt. Er du under 15 år, må du ha skriftlig samtykke fra foreldre/foresatte for å klage.

Du kan klage på
 • standpunktkarakterer, inkludert karakter i orden og oppførsel.
 • eksamenskarakterer på skriftlige eksamen.
 • formelle feil ved muntlig eksamen som har hatt noe å si for eksamensresultatet. 
 • avgjørelse om å ikke gi standpunktkarakter.
Frister for å klage
 • Ti dager fra du mottok standpunkt- og eksamenskarakterer. Ber du om begrunnelse for karakteren innenfor klagefristen blir klagefristen avbrutt. Ny frist gjelder fra det tidspunkt du har fått begrunnelsen. 

 

Klagen

Hvis du klager på skriftlig eksamenskarakter, har du rett til å se besvarelsen din og til å få framlagt retningslinjer for sensuren, hos rektor. Når det gjelder andre karakterer, har du rett til å kreve begrunnelse for karakteren før du bestemmer deg for å klage.

Hvis du klager på karakter etter skriftlig eksamen, trenger du ikke å skrive en begrunnelse for klagen. Hvis du klager på standpunktkarakter, på karakter i orden og oppførsel eller muntlig avgangsprøve, bør du begrunne klagen.

Klagen sendes til rektor. Rektor sender klagen din og uttalelser fra skolen til Statsforvalteren, som er klageinstans. Du skal ikke sende klagen din direkte til Statsforvalteren, det vil forsinke klagebehandlingen.

 

Mer informasjon om klageretten

Elevorganisasjonen

Slik klager du på karakteren (Ung.no)

Barneombudet

Statsforvalteren (klageinstans)

Klageskjema

Karakter - klage

Fritak fra vurdering med karakter

Noen elever har rett til fritak fra vurdering med karakter i ulike fag.

Hvem har rett på fritak fra vurdering med karakter i grunnskolen
 • Grunnskoleelever med individuell opplæringsplan (IOP) i faget.
 • Minoritetsspråklige elever i grunnskolen som begynner opplæringen i Norge siste halvdel av et opplæringsår.
 • Elever i grunnskolen som har et enkeltvedtak om særskilt språkopplæring i et innføringstilbud. 
 • Fritak fra vurdering med karakter i skriftlig sidemål kan gis til elever som har rett til særskilt språkopplæring i ungdomsskolen.
 • Elever som har spesialundervisning i norsk som omfatter skriftlig sidemål.
 • Elever med skade, sykdom eller dysfunksjon diagnostisert av en sakkyndig, som har problemer med å klare begge målformene.
 • Elever har rett til fritak fra vurdering med karakter i skriftlig sidemål dersom de ikke har gjennomgått ungdomstrinnet i norsk grunnskole.
 • Elever som har tilrettelagt opplæring i kroppsøving og som ikke kan vurderes med karakter har rett til fritak fra vurdering med karakter i faget.

 

Eksamen ved fritak fra vurdering med karakter

Elever som er fritatt fra vurdering med karakter i fag som blir avsluttet med eksamen skal ikke delta i eksamen i faget.

 

Orden og oppførsel

Det er ikke anledning til å gi fritak fra vurdering med karakter i orden og oppførsel. Det spesielle med disse karakterene er at elevenes forutsetninger skal tas i betraktning. En elev kan derfor få karakteren god i oppførsel, selv om eleven ikke skulle hatt det etter en objektiv målestokk.

 

Fravær på vitnemålet

Fra og med 8. årstrinn føres alt fravær på vitnemålet. Fraværet føres i dager og enkelttimer. Enkelttimer kan ikke gjøres om til dager.

Eleven eller foresatte kan kreve at årsaken til fraværet blir ført på et vedlegg til vitnemålet. Dette gjelder bare når eleven har lagt fram dokumentasjon på årsaken til fraværet.

Dersom det er mulig, skal eleven legge fram dokumentasjon av fraværet på forhånd.

For inntil 10 skoledager i et opplæringsår, kan eleven kreve at følgende fravær ikke blir ført på vitnemålet:

For at fravær som skyldes helsegrunner ikke skal føres på vitnemålet må eleven legge fram en legeerklæring som dokumenterer dette. Fravær som skyldes helsegrunner må vare mer enn tre dager, og det er bare fravær fra og med fjerde dagen som kan strykes. Ved dokumentert risiko for fravær på grunn av funksjonshemming eller kronisk sykdom, kan fravær strykes fra og med første fraværsdag.

Eksamen

Oversikt over nettbaserte hjelpemidler til eksamen

Elevene på 10. trinn blir trukket til skriftlig eksamen i ett fag og til en muntlig eksamen.

Skriftlig eksamen er lik for alle landets ungdomsskoler og er organisert på nasjonalt nivå. Muntlig eksamen arrangeres av kommunen, med samme retningslinjer for alle kommunene på Øvre Romerike.

Eleven har mulighet til å klage på karakteren gitt ved skriftlig eksamen.Ved muntlig eksamen kan eleven kun klage på formelle feil som har hatt noe å si for eksamensresultatet. 

Du kan lese mer på Utdanningsdirektoratet sin hjemmeside.

 

Tilrettelegging ved eksamen

Elever med behov for særskilt tilrettelegging skal kunne få lagt forholdene til rette slik at de kan få vist kompetansen sin ut fra kompetansemålene i faget. Tiltakene må være tilpasset behovet til eleven så langt råd er.

Relevant lovverk

Alle skolene i Eidsvoll

I tillegg til de ti kommunale grunnskolene i Eidsvoll, som følger under, finnes også en privat skole i kommunen.

Steinerskolen i Eidsvoll kan du lese mer om her.

Oversikt over alle de kommunale skolene i Eidsvoll - sortert på ungdomskoler og tilhørende barneskoler

Ungdomsskoler Feiring skole Råholt ungdomsskole Vilberg ungdomsskole
Tilhørende barneskoler Feiring skole Bønsmoen skole Langset skole
Dal skole Vilberg skole
Eidsvoll Verk skole Ås skole
Råholt skole  

Publisert: 20.10.2016 10:22:48
Sist endret: 16.12.2021 09:19