Innhold

Skolefritidsordningen (SFO)

Trenger barnet ditt et sted å være før/etter skoletid, kan du melde det på skolefritidsordningen (SFO). SFO er et frivillig tilbud for barn fra 1. til 4. trinn og for barn med spesielle behov fra 1. til 7. trinn.

Kommunen plikter å tilby skolefritidsordning men for å få plass må barnet være elev ved skolen. Du må betale en egenandel for SFO-plassen hver måned.

Noen skoler tilbyr både heltids- og deltidsplass.Mange skoler tilbyr også SFO i skolens ferier og ved planleggingsdager. Åpningstiden varierer fra skole til skole dette kan du sjekke ved den enkelte skole. 

Priser

 
Skolefritidsordning (SFO)
BeskrivelsePris pr.: Priser inkl. mva Tilleggsopplysninger
Foreldrebetaling SFO 1/1plass  År         27 170  
Foreldrebetaling SFO 1/2plass År         18 240  
Matpenger SFO År           2 250  
Kjøp av dagplass i ordinær skoleuke Dag              230  
Kjøp av dagplass i skolens ferie Dag              355  
Søskenmoderasjon fra barn nr. 2 Mnd              300  

Innmelding, endring eller oppsigelse av SFO plass

Vedtekter

1. INNLEDNING

Skolefritidsordningene eies og drives av Eidsvoll kommune i samsvar med Lov og forskrifter om skolefritidsordninger av 1. januar 1999, kommunale vedtak og plan for den enkelte skolefritidsordning.

2. FORMÅL

Skolefritidsordningen er et frivillig tilbud før og etter skoletid for elever på 1. – 4.årstrinn og for barn med funksjonshemminger på 1. – 7.årstrinn. Skolefritidsordningen tilbyr halv plass og hel plass. Det gis mulighet for kjøp av enkeltdager.

Ordningen skal legge til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter og gi barna trygghet og omsorg. Barn med funksjonshemminger skal gis gode utviklingsmuligheter. Innholdet skal bygge på skolens verdigrunnlag og normer. Det skal legges vekt på utvikle ansvarlighet, selvstendighet, samarbeid og fellesskap. Ordningen skal bidra til å skape gode oppvekstvilkår i lokalmiljøet og dekke behov for tilsyn, omsorg og meningsfylte aktiviteter. Fri lek under tilsyn, lesing, bespisning og organiserte aktiviteter ute og inne, skal utgjøre en viktig del av innholdet. Ordningen skal gi muligheter for å utvikle kreativitet og stimulere til positiv personlighetsutvikling hos det enkelte barn.

3. STYRING OG LEDELSE

Kommunestyret vedtar mål og økonomiske rammer gjennom årlig rullering av Handlingsplan og budsjett. Det må minst være 6 deltakere for at en ordning skal starte opp. Etter søknad kan kommunestyret dispensere fra minstekravet. 

Rektor er administrativ og faglig leder på skolenivå. Skolefritidsordningen har en
daglig leder.

Det skal vektlegges et nært samarbeid med foresatte. Samarbeidsutvalget ved skolen skal holdes løpende orientert og skal kunne uttale seg og bli hørt om drift og utvikling av den enkelte skolefritidsordning. Det skal utarbeides årsplaner for ordningen i samarbeid med barnas foresatte. Den enkelte SFO har stor grad av frihet til valg av innhold og arbeidsmåter. Der forholdene ligger til rette for det, kan ordningene samarbeide med frivillige organisasjoner. Inntil 6 dager i året avsettes til planlegging, etterutdanning, kursvirksomhet m.m. SFO er stengt i disse dagene.

4. OPPTAK OG OPPSIGELSE

Opptak skjer hver vår før nytt skoleår og rullerende gjennom skoleåret. Dersom det er nødvendig med begrensing i opptaket, gjelder følgende prioriteringer for opptak:

 1. Barn på 1.trinn og funksjonshemmede barn
 2. « 2. trinn
 3. « 3. trinn
 4. « 4. trinn

Opptaksmyndighet er rektor i samråd med leder av fritidsordningen. Ved avslag på søknad om opptak er formannskapet klageorgan. 

Oppsigelsesfristen er 2 måneder, også ved overgang fra hel til halv plass. Tiden regnes fra den 1. i måneden etter. Denne fristen kan fravikes i spesielle tilfeller. Rektor har myndighet til å avgjøre hvorvidt fristen kan fravikes.

Dersom foresatte kommer for å hente barna gjentatte ganger etter at ordningen
er stengt, kan dette medføre tap av plassen.

5. OPPHOLDSBETALING

Kommunestyret fastsetter bestemmelser om oppholdsbetaling. Bestemmelsene fastsettes som regel i forbindelse med den årlige budsjettbehandlingen i desember måned. Det fastsettes en betaling som gjelder for hele året. Denne fordeles på 10 rater f.o.m. september t.o.m. juni.

Betaling skjer for inneværende måned. Oppholdsbetalingen påløper fra den 1. i måneden barnet er innmeldt i SFO. Plassen kan disponeres fra dette tidspunkt. Betaling påløper også for ubenyttet plass dersom plassen ikke er sagt opp.

Manglende betaling medfører tap av plass på fritidsordningen.

6. ÅPNINGSTID

Skolefritidsordningene følger skoleåret dvs. fra 01.08. til 31.07 året etterpå.

 • Pr. år: Stengt 10 bevegelige helligdager, inntil 6 planleggingsdager og 4 sammenhengende uker om sommeren.
 • Oppholdstid hel plass: Inntil 30 timer pr uke i skoleåret, inntil 50 timer på skolens fri- og feriedager.
 • Oppholdstid halv plass: Inntil 15 timer pr uke i skoleåret, inntil 25 timer pr uke på skolens fri- og feriedager.
 • Pr. dag hel plass: Avgjøres av den enkelte skole etter drøfting med foresatte.
 • Pr dag halv plass: Avtales med foresatte for skoleåret. Avvik fra oppsatt plan må avtales med 14 dagers frist.

Den daglige oppholdstiden for det enkelte barn bør ikke overstige 9 timer.

I ferier samarbeider skolene om organisering av tilbudet.

7. LEKE- OG OPPHOLDSAREAL

Lov og forskrifter fastsetter ikke nasjonale normer for inne- og uteareal. Skolefritidsordningenes leke- og oppholdsareal er en integrert del av skolen. Den enkelte skole vurderer om arealene ute og inne er tilpasset den aktivitet som skal drives. Fritidsordningen skal ha et baserom, men kan for øvrig benytte alle skolens arealer etter behov. Oppholdsarealet i basen settes til 1,5 m2 pr. barn.

Denne arealnormen er ikke en øvre grense for antall barn som kan delta på fritidsordningen, men en øvre grense for hvor mange barn som kan være til stede i basen samtidig.

Dersom det må settes begrensinger i opptaket, gjøres dette ut fra en vurdering av det totale arealet som fritidsordningen benytter. Vedtak om begrensinger i antallet barn på den enkelte skolefritidsordning, gjøres av Utvalg for oppvekst og levekår.

8. BEMANNING

Bemanningsnorm:

Alle skoler som har tilbud om skolefritidsordning skal ha leder i hel stilling. I tillegg skal det ansettes assistent(-er) etter følgende mal:

 • 1 – 10 påmeldte Ingen assistent
 • 11 – 25 « 0,7 assistentstilling
 • 26 – 35 « 1,2 « «
 • 36 – 50 « 1,7 « «
 • 51 – 70 « 2,5 « «
 • 71 – 90 « 3,0 « «
 • 91 – 110 « 3,5 « «
 • 111-130 « 4,0 « «

Det kan tilsettes ekstraassistent til barn med spesielle behov.

9. TAUSHETSPLIKT

Ansatte i skolefritidsordningen følger bestemmelsen om taushetsplikt iht. Lov av 11. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker. For personalet gjelder de til enhver tid vedtatte bestemmelser i kommunens tilsettings- og arbeidsreglement

10.FORSIKRING

Kommunen har egen kollektiv forsikring for barn i skole og skolefritidsordning.

11.IKRAFTTREDELSE

Vedtektene for skolefritidsordningen trer i kraft fra det tidspunkt de er vedtatt av
kommunestyret

 

Last ned vedtektene som PDF

Klage

 

Er du uenig i avgjørelsen, har du anledning til å klage. Fristen er tre uker fra du mottok vedtaket. I klagen oppgir du hva du ønsker endret og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov.

Klagen sendes til den avdelingen som gjorde vedtaket. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer. Dersom avgjørelsen ikke blir endret, sender kommunen klagen din videre til Fylkesmannen.

Du vil motta svar på klagen når saken er ferdigbehandlet.

Lover


Publisert: 10.10.2016 09:17:45
Sist endret: 15.11.2016 15:11