Innhold

Skolefritidsordningen (SFO)

Trenger barnet ditt et sted å være før/etter skoletid, kan du melde det på skolefritidsordningen (SFO). SFO er et frivillig tilbud for barn fra 1. til 4. trinn og for barn med spesielle behov fra 1. til 7. trinn.

Kommunen plikter å tilby skolefritidsordning, men for å få plass må barnet være elev ved skolen. Du må betale en egenandel for SFO-plassen hver måned.

Noen skoler tilbyr både heltids- og deltidsplass. Mange skoler tilbyr også SFO i skolens ferier og ved planleggingsdager. Åpningstiden varierer fra skole til skole, dette kan du sjekke ved den enkelte skole. 

Priser

Gjeldende priser for SFO i Eidsvoll kommune for 2023. Endringer vedtatt i kommunestyret 13. desember 2022.

 
Skolefritidsordning (SFO) 2023
BeskrivelsePris per:Priser inkl. mva. Tilleggsopplysninger
Foreldrebetaling SFO 1/1 plass  År        35 750,- Endret til kroner 3250,- per måned.
Foreldrebetaling SFO 1/2 plass År        25 520,- Endret til kroner 2320,- per måned.
Kost (matpenger) SFO År           2 970,- Endret til kroner 270,- per måned.
Kjøp av dagplass i ordinær skoleuke Dag              230,- Uforandret
Kjøp av dagplass i skolens ferie Dag              355,- Uforandret
Søskenmoderasjon fra barn nr. 2 Mnd              30 % Uforandret

12 timer gratis SFO for 1. og 2. trinn

som følge av nasjonal ordning.

Fra 1.8.2023 utvides ordningen med 12 timer gratis SFO til også å gjelde for elever på 2. trinn. I Eidsvoll kommune søker foresatte på hel eller halv plass. Dersom dere kun ønsker å benytte 12 timer, gir dere beskjed til SFO, og tilbudet er da gratis.

Beskrivelse Pris per: Pris inkl. mva. Tilleggsopplysninger
Foreldrebetaling SFO 1/1 plass Mnd. 1672 kr Kost kommer i tillegg
Foreldrebetaling SFO 1/2 plass Mnd. 742 kr Kost kommer i tillegg
Foreldrebetaling SFO 12 timer per uke Mnd. 0 kr Kost kommer i tillegg

Søskenmoderasjon legges til fra og med barn nummer 2 uavhengig av 12 timer gratis. 

Redusert foreldrebetaling eller gratis SFO

  1. Ingen husstand skal betale mer enn 6 % av skattbar person- og kapitalinntekt for et barn på SFO. Det betyr at per i dag kan husstander i kommunen med mindre samlet person- og kapitalinntekter enn kr 595 833 søke om redusert foreldrebetaling. 
  2. Alle barn på 1. og 2. trinn får 12 timer gratis SFO per uke. Fratrekk for 12 timer gratis SFO tilsvarer en moderasjon på kroner 1578 kroner på både hel og halv plass. Man kan også velge å kun benytte disse 12 timene (halv plass er 15 timer, og hel plass er 30 timer per uke). Gi beskjed til SFO-leder, etter at dere har fått SFO-plass, om dere kun ønsker å benytte de 12 gratis timene av SFO-tilbudet. 
  3. Foreldre til elever med særskilte behov på 5.-7. trinn skal ikke betale for SFO-plass.

Eventuelle feil i faktura blir trukket fra på en senere faktura. 

Søknad om redusert foreldrebetaling i SFO 1. - 4. trinn gjøres i foreldreportalen Vigilo etter innvilget SFO-plass. Husstandens inntekstopplysninger hentes fra Skatteetaten. 

Du kan se forskriften til Opplæringslova ved å gå inn på denne lenken.

Innmelding, endring eller oppsigelse av SFO plass

Det er fire ulike modeller å søke på:

  • Hel plass, kr 3250,- + mat kr 270,-
  • Hel plass, uten mat, kr 3250,-
  • Halv plass, kr 2320,- + mat kr 270,-
  • Halv plass, uten mat, kr 2320,-

Etter godtatt tilbud om plass, kan de med barn på 1. eller 2 trinn melde fra til SFO om de ønsker å bare benytte seg av inntil 12 t per uke og dermed ha gratis SFO-opphold (med unntak av kostnader til mat basert på valgt modell). 

Alle med barn på 1. og 2. trinn får en moderasjon på prisen av modellen, dette vil komme frem på fakturaen.

Vedtekter

Eidsvoll kommune - vedtekter SFO.pdf (pdf-dokument)

Klage

 

Er du uenig i avgjørelsen, har du anledning til å klage. Fristen er tre uker fra du mottok vedtaket. I klagen oppgir du hva du ønsker endret og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov.

Klagen sendes til den avdelingen som gjorde vedtaket. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer. Dersom avgjørelsen ikke blir endret, sender kommunen klagen din videre til Statsforvalteren.

Du vil motta svar på klagen når saken er ferdigbehandlet.

Lovverk og rammeplan

Opplæringsloven § 13-7 (Skolefritidsordningen)

Rammeplan for SFO gjelder fra 1.august 2021 og skal bidra til et mer likeverdig tilbud til barna over hele landet.

Rammeplan for SFO


Publisert: 10.10.2016 09:17:45
Sist endret: 07.08.2023 08:51